Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

300px-Quran_AliAllah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní:

{On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc sa tak o rozkol a snažiac sa o svojvoľný výklad toho; avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha. Tí však, ktorí pevní sú vo vedení, hovoria: „My sme v to uverili; všetko, čo obsahuje, od Pána našeho je!“ A pripomínajú si to jedine tí, ktorí chápaním sú obdarení.} {Korán 3:7}

A existuje množstvo hadísov od Ahlul Bayt (mier s nimi), ktoré zdôrazňujú, že práve oni sú tými, ktorí sú pevní vo vedení. A prorok a jeho potomstvo (mier s nimi) uvádzajú, že alegórie Koránu pozná iba posol (mier s ním) a Imámovia z jeho línie (mier s nimi). Alegórie však nepozná nik, iba ak cez nich (mier s nimi):

Abu Džáfar (mier s ním) povedal: „My sme tí pevní vo vedení a my poznáme jeho interpretáciu.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 198.

A Abu Abdulláh (mier s ním) povedal: „Tí, ktorí sú pevní vo vedení sú Princ Veriacich (mier s ním) a Imámovia z jeho detí.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 179.

Ahlul Bayt (mier s nimi) sú tí, ktorí majú poznanie Koránu až do Súdneho dňa, ako vieme zo slávneho hadísu Thaqalayn, v ktorom posol Allahov (mier s ním) povedal:

Vskutku Allah, Milosrdný, Dobre Informovaný, mi povedal, že títo dvaja – Korán a Ahlul Bayt – sa nikdy neoddelia jeden od druhého, až dokým sa nestretnú pri Fontáne hojnosti (Hawdh Kawthar, prameň v nebi).“ – Sahih Muslim, 2:238; Musnad Ahmad ibn Hanbal, 5:181-182; Sahih Tirmidhi, 2:220 a iní.

ahlul baytOkrem toho, celý Korán je pre Ahlul Bayt (mier s nimi) Muhkam (jasný a zreteľný):

Harwal bin Hamza vyrozprával, že počul Abu Abdulláha (mier s ním) hovoriť: {Toto sú znamenia jasné v hrudiach tých, ktorým sa vedenia dostalo} {Korán 29:49}, sú to predovšetkým Imámovia.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 180.

Taktiež máme verš: {Keby sa však so správou obrátili na posla alebo na tých, ktorí medzi nimi majú autoritu, dozvedeli by sa o tom tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti toho} {Korán 4:83} Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Sú to neomylní Imámovia (mier s nimi.)Wasail Al Šia, zv. 27, str. 200.

Ahlul Bayt (mier s nimi) tiež vysvetlili, že slová Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) nie sú ako slová ľudí. Preto tieto slová Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) nemôžu byť odhadované ľuďmi:

Al Mala bin Khanís povedal, že Imám Abu Abdulláh (mier s ním) povedal v liste: „Vskutku, Korán sú príklady pre ľudí, ktorí vedia, zatiaľ čo iní nevedia. Sú to príklady pre ľudí, ktorí ho recitujú tak, ako má byť recitovaný. A to sú tí, ktorí ho poznajú a veria v neho. Čo sa týka ostatných ľudí, sú Koránom veľmi zmätení a Korán je veľmi ďaleko od ciest ich sŕdc.“ Preto posol Allahov (mier s ním) povedal: „Nič nie je ďalej od sŕdc ľudí, ako interpretácia Koránu. Interpretácia bola zmätkom pre celé stvorenie okrem tých, ktorých si Allah želal. Allah to urobil preto, aby ľudia upriamili pozornosť na Jeho dvere a Jeho cestu, a aby Ho uctievali, a aby poslúchali ľudí Jeho knihy a tých, ktorí hovoria z Jeho príkazu. A aby sa zmieňovali o nich, keď chcú odvodiť z Koránu to, čo potrebujú, a nie aby sa zmieňovali o sebe {dozvedeli by sa o tom tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti toho} .“ A nikto iní okrem týchto ľudí nebude mať toto poznanie a nikdy sa to nestane, že by ho bol mal. A viem, že by to nebolo správne pre celé stvorenie, aby boli ľuďmi s autoritou, pretože v tom prípade by nemali nikoho ako nasledovníka, aby mu bolo kázané o príkazoch Allaha. Preto Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) učinil nástupcami konkrétnych ľudí, aby boli nasledovaní, a tak tomu porozumejte, ak si to Allah želá. A nikdy, ale nikdy nerecitujte Korán podľa vašej mienky, pretože ľudia nie sú partnermi v poznaní Koránu, ako sú partnermi v iných veciach. Nemôžu ho interpretovať, okrem skrze dverí, ktoré pre nich Allah určil. A tak tomu porozumejte, ak si to Allah želá. A pýtajte sa na vec z jej správneho miesta a nájdete to, ak si to Allah želá. – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 190.

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

Môžu náboženskí učenci vykladať Korán?

náboženskí učenci

Imám al-Rida (pmsn) povedal Ibn Džahmovi: “Maj strach z Allaha a nevykladaj Knihu Allaha na základe vlastného názoru, pretože Allah povedal: {avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha a tých, ktorí pevní sú vo vedení} {3:7}

Bihar al-Anwar, zv. 11, str. 72, Hadís č. 1

V jednom z listov Mu’awiyovi (nech ho Allah preklína) Imám Ali (pmsn) napísal:

“Počul som, ako Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “V Koráne niet verša, ktorý by nemal povrchový význam a skrytý význam, a niet v ňom písmena, ktoré by nemalo výkladu, {avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha a tých, ktorí pevní sú vo vedení} {3:7}.” Tí, ktorí sú pevní vo vedení, sme my, rodina Muhammada (pmsn) a Allah prikázal ostatným ľuďom, aby povedali: {My sme v to (i.e. výklad Ahlul-Bayt (pmsn)) uverili, všetko, čo obsahuje (i.e. Korán a Boží výklad), od nášho Pána je. Ale pripomínajú si to jedine tí, ktorí rozumom sú obdarení} {3:7}, a preto Allah prikázal ľuďom, aby sa nám podriadili a vrátili záležitosť k nám. Dozaista povedal: {Keby sa však s ňou obrátili na Posla alebo tých, ktorí medzi nimi majú autoritu (Ulul-Amr), dozvedeli by sa ju tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti jej} {4:83}. Oni (i.e. Ahlul-Bayt (pmsn)) sú tí, ktorých sa pýtajú a ku ktorým sa obracajú.”

Bihar al-Anwar, zv. 33, str. 155

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Allah preklial tých, ktorí sa hádajú ohľadom náboženstva Allaha jazykom sedem desiatich Prorokov. Ten, ktorý sa škriepi ohľadom (významu) veršov Allaha, sa stal neveriacim, ako uvádza Allah: {A hádajú sa o znameniach/veršoch Božích iba tí, ktorí neveria} {40:4}. Ten, kto vykladá Korán podľa svojho názoru, vskutku klamal o Allahovi. Ten, ktorý bez poznania vydáva pre ľudí Fatwy, preklínajú ho Anjeli Neba a Zeme. Každá inovácia znamená zvedenie zo správnej cesty a každé zvedenie zo správnej cesty vedie do Ohňa.”

– Bihar al-Anwar, zv. 36, str. 227, Hadís č. 3

V komentári verša: {Toto sú znamenia jasné v prsiach tých, ktorým sa vedenia dostalo} {29:49} Imám al-Báqir (pmsn), Imám al-Sádiq (pmsn) a Imám al-Ridha (pmsn) povedali: “Tí, ktorým sa vedenia dostalo, sú výlučne Imámovia (pmsn).”

– Bihar al-Anwar, zv. 23, str. 201, Hadís č. 40; str. 202, Hadís č. 46

Imám al-Báqir (pmsn) a Imám al-Sádiq (pmsn) povedali: “Nič nie je vzdialenejšie, než intelekt ľudí a výklad Koránu. Dozaista začiatok verša môže byť o niečom, jeho stred o niečom inom a jeho koniec ešte o ďaľšej veci.”

– Bihar al-Anwar, zv. 89/92, str. 91, Hadís č. 37; str. 95, Hadís č. 48; str. 110, Hadís č. 10; str. 111, Hadís č. 14

Mu’alla Ibn Khunais vyrozprával: Imám al-Sádiq (pmsn) povedal: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Bezpochýb nič nie je vzdialenejšie výkladu Koránu než srdcia ľudí. Ohľadom výkladu je ľudstvo zmätené okrem tých, ktorých určí Allah. Dôvod, prečo Allah ukryl jeho (výklad) je nasmerovať ľudí k Jeho dverám a Jeho Ceste, aby Ho ľudia uctievali (i.e. nebrať náboženstvo od iných, než ktorých určil Allah), a aby ľudia prišli za tými, ktorí sú udržiavateľmi Jeho Knihy a hovorcovia Jeho príkazu, aby porozumeli Jeho výrokom, a aby ich nasledovali a žiadali objasnenie toho, čo je z neho (Koránu) nejasné namiesto toho, aby (sa snažili) o objasnenie sami. On (pmsnajr) potom recitoval: {Keby sa však s ňou obrátili na Posla alebo tých, ktorí medzi nimi majú autoritu (Ulul-Amr), dozvedeli by sa ju tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti jej} {4:83}. Čo sa týka tých, ktorí sa snažia dostať poznanie (Koránu) od iných, nikdy nenájdu (pravdu)…

Varujem vás! Dajte si pozor na nasledovanie Koránu podľa svojich názorov, pretože ľudia nezdieľajú jeho poznanie tak, ako zdieľajú iné poznanie a nepoznajú jeho výklad inak, než príchodom k dverám, ktoré preň Allah určil. Pochopte, čo vravím, inshallah a s nejasnosťami (výkladu Koránu) sa obráťte na správne miesto, aby Vám boli objasnené, inshallah.”

– Bihar al-Anwar, zv. 89/92, str. 100, Hadís č. 72

Imám al-Sádiq (pmsn) raz rozprával so skupinou ľudí, ktorí sa hádali ohľadom veršov Koránu. On (pmsn) im povedal: “Máte poznanie o anulujúcich častiach, anulovaných častiach, jasných častiach a nejasných častiach týchto veršov Koránu, v ktorých toľkí zišli zo správnej cesty a pominuli? Učinili ste zlo tým, čím ste ľudí informovali kvôli vašej ignorancii ohľadom Knihy Allaha a Sunny Proroka (pmsnajr). Odmietate tradície, ktoré sa zhodujú s odhalenou Knihou kvôli vašej ignorancii a ignorujete pochopenie skrytých výkladov Koránu a jeho anulujúcich častí, anulovaných častí, jasných častí, nejasných častí, príkazov a zákazov… Zanechajte to, čo vás mätie a ohľadom čoho nemáte poznanie, a vráťte jeho poznanie jeho ľuďom, aby ste dostali odmenu a mali pred Allahom ospravedlnenie. Hľadali ste anulujúce verše Koránu medzi veršami anulovanými a hľadali ste jasné verše medzi veršami nejasnými, a hľadali ste príkazy medzi tým, čo je v skutočnosti zakázané…”

– Bihar al-Anwar, zv. 47, str. 233-237, Hadís č. 22

 Zaid Ibn Šahham vyrozprával: Imám al-Báqir (pmsn) povedal Qatadovi: “Beda ti, Ó, Qatada! Ak si vykladal Korán sám, vskutku si zahynul a spôsobil si záhubu iným, a tiež ak si vykladal Korán na základe toho, čo povedali (omylní) muži, zahynul si a spôsobil si uhynutie iným… Ó, Qatada! Vskutku Korán pozná iba ten, komu bol adresovaný (i.e. Prorok (pmsnajr) a následne jeho Ahlul-Bayt (pmsn)).”

– Bihar al-Anwar, zv. 24, str. 237, Hadís č. 6

Allahov Apoštol (pmsnajr) povedal: “Ten, kto rozpráva o Koráne na základe vlastného názoru, aj keď trafí do čierneho, pochybil. Ten, kto vysloví čokoľvek o Koráne bez toho, aby mal poznanie (od Allaha), v Súdny deň príde zviazaný lanom vyrobeným z Ohňa. Najviac sa obávam toho, že po mne v mojom národe budú ľudia, ktorým bude Korán odovzdaný a oni jeho význam uložia inam než na miesto.”

Bihar al-Anwar, zv. 89/92, str. 111, Hadís č. 20, zv. 30, str. 512

* * * 

Nasleduje niekoľko príkladov videí, ktoré pochádzajú z oceána mnohých, a ktoré poukazujú na to, ako výklady niektorých náboženských učencov sú v úplnom protiklade s výkladmi AhlulBayt (عليهم السلام):

“Dajte si pozor! Dajte si pozor na nasledovanie Koránu podľa svojich názorov, pretože ľudia nezdieľajú jeho poznanie ako zdieľajú iné poznanie, a nepoznajú jeho výklad, iba ak príchodom k dverám, ktoré preň Allah určil.”

Môžu náboženskí učenci vykladať Korán?

 „Korán je posol mnohých tvárí“

– Imám Ali (PMSN), Nahjul Balagha, zv. 3, str. 136, h.77

ن القرآن حمال ذو وجوه
الامام علي بن ابي طالب (ع)
نهج البلاغة ج3 ص136 ح77

„Skracovanie koránskeho konceptu na základe špecifických vonkajších kritérií je návrh, ktorý je pokusom zavraždiť Korán v prospech Iblísa a jeho vojakov; návrh tyranov a despotov, ktorí neveria v Deň zúčtovania“

– Ahmed AlHasan, „Niečo z výkladu Súry AlFatiha“

Záverom – Korán má viac interpretačných tvárí, a nie iba jednu.

Korán je nažive a nezomiera.

Niektorí ľudia používajú hadísy pochádzajúce od Imámov (msn) a hovoria: „Ó, pozrite sa na Ahmeda Al Hassána a jeho interpretácie Koránu, sú rozdielne od interpretácií, ktoré máme v našich knihách!“

Abi Abdullah(msn): „Korán je nažive a nezomiera, plynie tak, ako plynie deň a noc, hýbe sa tak, ako sa hýbe slnko a mesiac a presúva sa k nášmu poslednému tak, ako sa pohybuje k nášmu prvému.“ Bihar AlAnwar zv.53 str.403

Abi Abdullah (msn) povedal: „Pretože Korán je výklad/interpretácia, z neho pochádza to, čo prišlo a z neho pochádza to, čo neprišlo, preto ak vnútorný význam (Tawíl) padol na Vek Imáma spomedzi Imámov, Imám toho veku ho bude poznať.“ Wasael AlShia zv.27 str.196

Nemali by teda Imám Al Mahdí (msn) a jeho nástupca Ahmed ich vlastný výklad, ktorý by bol vhodný výlučne pre ich časy a mal by inú tvár, než o ktorých hovorili Imámovia? A 25 písmen Tauhídu, ktoré sú s Qaemom, sú zviazané s týmito výkladmi na konci vekov.

Abi Abdullah (msn) povedal: „Hovorím o sedemdesiatich tvárach a pre každú je cesta von.“ str.349-350 Basaer AlDarajat

Všimnite si tiež koniec hadísu:

Imám Al Sádiq (msn) povedal: „Keď náš Qaem povstane, bude čeliť ignorancii ľudí horšej, než akej čelili Prorok Boží a jeho Rodina (msn) v ére Jahilya. Ako je to možné? Povedal: Prorok a jeho Rodina (msn) čelili ľuďom, ktorí uctievali kamene, skaly, tyče a sochy a náš Qaem, keď povstane, ľudia mu budú čeliť s výkladom Božej knihy a budú to používať ako dôkaz a on povedal: Pri Bohu, jeho spravodlivosť vstúpi do vašich domov ako teplo a chlad“ Gaibat AlSheikh Al-Numaani str.297

Gallery