Refutácia taqlidu omylného

„Nebuď otrokom pre ostatných, keď ťa Allah stvoril slobodného.“ - Imám Ali (mier s ním)

Hadísy, ktoré nám kážu nasledovať učenca, sa môže zmieňovať o omylných učencoch iba obmedzeným spôsobom, pretože absolútnym spôsobom sa to týka iba Ahlul Bayt (mier s nimi), ktorí jediní sú pravými učencami božími, ako vysvetľujú nasledovné vyrozprávania:

Ali ibn Ibrahim, od Mohameda ibn Isu, od Yunusa, od Džamíla, od Abu Abdillaha (mier s ním): Ja (Džamíl) som počul ako hovoril: ”Ľudia sú v troch kategóriách: Učenci, študenti a spodina. My sme učenci, naši šia sú študenti a zvyšok ľudí je spodina.” – Kitáb Al Kafi

Veliteľ Veriacich (mier s ním) povedal: “To, ako sa veci prihodia a zákony ustanovia, je v rukách učencov božích, ktorí sú správcovia nad halaal – povoleným a haram – zakázaným… Ó, Allah, ty vieš, že to, čo sa stalo, nebola súťaž o moc alebo hľadanie márností tohto sveta. Ale bolo to preto, aby sme mohli vrátiť pravdy nášho náboženstva a priniesť dobro do Tvojich rúk, a aby sa utláčaní spomedzi Tvojich služobníkov mohli cítiť v bezpečí…” – Tuhaful Uqúl: 172; prednáška 131 v Nahdžul Balagah je tomuto podobná.

Následne, všetky pozitívne vyrozprávania o učencoch buď opisujú Ahlul Bayt (mier s nimi), alebo pracujúcich učencov, ktorí starostlivo radia moslimom. Neopisujú však tých, ktorí úmyselne prekračujú svoju autoritu len preto, že túžia po moci nad nasledovníkmi.

Poznámka: Samozrejme existujú činní učenci, ktorí robia chyby v taqlíde bez toho, aby mali zlý niyya (úmysel).

A Imám Al Askari (mier s ním) nás varoval ohľadne učencov, že niektorí z týchto znalcov práva sú viac škodliví pre našich šia (nasledovníkov), ako bola armáda Yazida ibn Muawiyya pre Hussaina a jeho spoločníkov a ich životy. Ale títo nečinní znalci práva berú náboženstvo od slabých z našich šia. Preto je dôležité si uvedomiť, že autorita omylného a autorita neomylného sú dve rozdielne dimenzie. A ak človek premýšľa o tejto téme, tak nedáva zmysel, že by Ahlul Bayt boli dali svoju autoritu učencom všeobecne.

Refutácia taqlidu omylného

Nepracujúci učenci Konca čias sú nepriateľmi Qaima (mier s ním)

skorumpovaní zlí kňazi duchovní učenci

Podľa proroka (mier s ním) a Imámov z jeho Ahlul Bayt (mier s nimi) učenci v čase Imáma Mahdího (mier s ním), obzvlášť učenci taqlidu, budú skutočne nepriateľmi toho, ku ktorému na prvý pohľad zvolávajú. Nespoznajú Imáma Al Mahdího (mier s ním), keď sa objaví. Naopak, budú sa na neho pozerať ako na hrozbu pre ich pozíciu, a preto budú proti nemu bojovať.

Mnoho významných učencov minulosti z radov šia a sunni sa v tomto zhodli a vyrozprávania o tomto fakte zdokumentovali v ich knihách.

Predtým ako preskúmame históriu taqlidu a fatiew, pozrime sa najprv na znepokojivé vyrozprávania, ktoré ukazujú, ako budú učenci konca čias odporovať Qaimovi (mier s ním). Budú to jeho najzúrivejší nepriatelia. Budú volať ľudí k sebe a budú Qaima (mier s ním) ohovárať…

The Arrived, časť 14 (Učenci Konca čias)

Oznámené na základe autority posla Allahovho (mier s ním), povedal: “Na moju Ummu nadíde čas, počas ktorého neostane z Koránu nič iba jeho slová a z islamu neostane nič okrem jeho mena. Budú sa volať moslimovia, zatiaľ čo od islamu budú tak ďaleko, ako je to len možné. Ich mešity budú plné ľudí, ale budú bez správneho poznania. Znalci práva v tom čase budú tí najhorší ľudia pod nebesami. Budú siať neporiadok a neporiadok budú aj žať.“ – Al-Bihar, zv. 52, str. 190, h. 21.

Prorok (mier s ním) povedal Ibn Masúdovi: „…Ó, Ibn Masúd, príde čas, keď človek, ktorý je stále oddaný tomuto náboženstvu, sa bude cítiť, ako keby držal v dlani žeravý uhlík. Preto by mal konať ako vlk, inak bude zožratý vlkmi. Ó, Ibn Masúd, ich učenci a znalci práva budú zhýralí zradcovia. Dokonca ešte horšie je, že to budú zlé stvorenia Allahove a takí sú aj ich nasledovníci, návštevníci, ľudia, ktorí s nimi jednajú, milujú ich, sedia s nimi a radia sa s nimi.

Hľa, zlé stvorenia božie! Oheň pekla si nájde k nim cestu a oni sú hluchí, nemí, slepí a neobrátili by sa. Zhromaždíme ich v deň zmŕtvychvstania a budú hluchí, nemí a slepí, pretože patria Ohňu. Kedykoľvek sa oheň zmenší, tak my zvýšime plameň a kedykoľvek ich kože dohoria, tak ich nahradíme inými kožami, takže budú cítiť smrteľné muky.

Keď budú vhodení do ohňa, budú cítiť jeho výpary, ktoré ich budú trhať a oheň sa rozhorí vždy zúrivo, keď budú chcieť od neho utiecť v mučivej úzkosti, ale budú hodení naspäť a budú odsúdení na to, aby ochutnali mučivú bolesť spálenia. Tam bude exhalácia, ale tam nepočujú.

Ó, Ibn Masúd, oni vyhlasujú, že nasledujú moje náboženstvo, moju sunnu, moju cestu, moje zákony, ale nemajú so mnou nič spoločné, a ani ja nemám nič spoločné s nimi.

Ó Ibn Masud, neseď s nimi na verejnosti! A neprisahaj im spojenectvo na trhoch…!“ – Ilzám An-Náseb, zv. 2, str. 131-132.

Fudhail Ibn Yasar vyrozprával: Počul som, ako Imám Al Sádiq (mier s ním) hovorí: „Keď povstane náš Qaim (mier s ním), tak bude čeliť nevedomosti ľudí oveľa vážnejšej, ako čelil posol Allahov (mier s ním) počas dní Al Džáhilíje.“ Spýtal som sa: „Prečo to tak bude?“ Imám odpovedal: „Posol Allahov (mier s ním) prišiel k ľuďom, ktorí uctievali kamene a vyrezávané drevo. Avšak náš Qaim (mier s ním) príde k ľuďom, ktorí budú interpretovať knihu Allahovu proti jeho interpretácii a budú sa s ním o tomto hádať. Pri Allahovi, Qaim nastolí jeho spravodlivosť vnútri ich domov tak, ako do nich vstupuje teplo a zima.“

Oznámené na základe autority proroka (mier s ním), ktorý povedal: „Allah zjavil niektorým jeho prorokom: Povedz tým, ktorí študujú právnu vedu s cieľom iným, ako je náboženstvo, učia sa ju s cieľom iným, ako je skutok a nárokujú si tento život s cieľom iným, ako je posmrtný život, a ktorí idú pred ľudí zabalení v kabáte obetného baránka, zatiaľ čo ich srdcia sú podobné srdciam vlkov a ich slová sú sladšie ako med, a ich skutky sú trpkejšie ako aloe – klamú a vysmievajú sa Mi, že Ja ich postihnem súžením, ktoré uvalí zmätok i na múdrych.“ – Bihar Al Anwar, zv. 1, str. 224; Iddat Ad-da’I, str. 70.

Oznámené na základe autority posla Allahovho (mier s ním) z jeho inštrukcií Ibn Masúdovi: „…Ó, Ibn Masúd, príde čas, kedy dodržiavanie náboženstva bude pre ľudí podobné, ako držať horiace drevo v dlani. Preto musia byť vlkmi, inak ich vlci pohltia. Ó, Ibn Masúd, ich učenci a znalci práva budú nemorálni zradcovia. Budú najhoršími z Allahovho stvorenia a takí budú aj tí, ktorí ich budú nasledovať, utiekať sa k nim, brať si od nich, milovať ich, sedieť s nimi a diskutovať s nimi. Oni sú najhorší z Allahovho stvorenia a budú poslaní do Pekla.“

As Sádiq (mier s ním) povedal: „Keď príde Qaim, aby sa pomstil znalcom práva za to, že vydávali fatwy o tom, čomu nerozumejú, vtedy oni a ich nasledovníci utrpia mizériu. Bolo pre nich náboženstvo neúplné, a preto ho učinili úplným? Bolo pre nich vychýlené, aby ho narovnali? Chceli ľudia odporovať Allahovi a preto Ho uposlúchli? Alebo im On nariadil vykonávať spravodlivosť a oni Ho nepočúvli? Azda prorok (mier s ním) nepochopil, čo mu bolo zjavené, a preto ho oni varovali? Ostalo v jeho časoch náboženstvo nekompletné, a tak ho oni skompletizovali? Alebo po ňom prišiel ďalší prorok, a tak ho nasledovali?“ – Ilzam An Naseb, zv. 2, str. 200.

Imám Al Báqir povedal: „Keď povstane povstalec z Karbaly a bude zamýšľať, že pôjde do Nadžafu, zatiaľ čo budú okolo neho ľudia, medzi Karbalou a Nadžafom zabije 16 000 učencov – faqíh a ľudia okolo neho z radov pokrytcov povedia: On nie je zo synov Fátimy, lebo inak by bol k nim milosrdný. A keď vstúpi do Nadžafu, kde bude jednu noc, potom výjde z dverí Al Nukhaila a bude zamýšľať ísť k hrobu Húda a Sáleha (mier s nimi). Stretne sa s ním 70 000 ľudí z Kúfy, pretože ho budú chcieť zabiť. Potom ich on, Mahdi, všetkých zabije a nikto z nich neprežije.“ – Núr Al Anwar, str. 345, zv. 3; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 389.

V knihe od Al Yanabiho bolo zmienené: „Keď sa objaví Qaim (mier s ním), nebude mať žiadneho zjavného nepriateľa okrem znalcov práva, ich obzvlášť. On a meč budú neoddeliteľné, lebo keby meč nebol v jeho rukách, tak by znalci práva vydali fatwy, ktoré by nariadili jeho smrť. Avšak Allah ho vyšle tak, že bude mať v ruke meč, a tiež so štedrosťou, a tak ho poslúchnu. Budú sa ho báť a budú prijímať jeho vládu bez viery, zatiaľ čo budú schovávať neposlušnosť.“ – Yanabi’ Al Mawaddat, zv. 3, str. 215.

Stav učencov Konca čias je presne taký, ako keď Imám Ali (mier s ním) opísal nečinného učenca: „Ó, vy, ktorí máte poznanie. Iba ho so sebou nesiete? Pretože dozaista poznanie patrí všetkým, ktorí vedia, a potom podľa toho konajú tak, aby jeho skutky boli v súlade s jeho poznaním. Budú ľudia, ktorí so sebou budú niesť poznanie, ale neprejde cez ich ramená. Ich vnútorné myšlienky budú protirečiť tomu, čo budú ukazovať na verejnosti a ich skutky budú protirečiť tomu, čo vedia.“ – Imám Ali (mier s ním)

Poznámka: Stúpenci falošného úradu v Nadžafe, ktorý vyhlasuje, že reprezentuje Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a ktorý imitoval Ahmeda Al Hassána, aby si uzurpoval jeho pozíciu tým, že predložil falošného Imáma na Facebooku, buďte si vedomí toho, že táto tradícia sa tiež vzťahuje na učencov, ktorí dominujú Jamániho volaniu v tom, čo je zjavné.

Všetko naznačuje tomu, že toto je Koniec čias. Ako inak by potom nepracujúci učenci islamského národa mohli stelesňovať také množstvo korupcie, že samotný prorok (mier s ním) ich nazýva „najhoršími zo stvorenia“?

Nepracujúci učenci Konca čias sú nepriateľmi Qaima (mier s ním)