Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

300px-Quran_AliAllah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní:

{On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc sa tak o rozkol a snažiac sa o svojvoľný výklad toho; avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha. Tí však, ktorí pevní sú vo vedení, hovoria: „My sme v to uverili; všetko, čo obsahuje, od Pána našeho je!“ A pripomínajú si to jedine tí, ktorí chápaním sú obdarení.} {Korán 3:7}

A existuje množstvo hadísov od Ahlul Bayt (mier s nimi), ktoré zdôrazňujú, že práve oni sú tými, ktorí sú pevní vo vedení. A prorok a jeho potomstvo (mier s nimi) uvádzajú, že alegórie Koránu pozná iba posol (mier s ním) a Imámovia z jeho línie (mier s nimi). Alegórie však nepozná nik, iba ak cez nich (mier s nimi):

Abu Džáfar (mier s ním) povedal: „My sme tí pevní vo vedení a my poznáme jeho interpretáciu.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 198.

A Abu Abdulláh (mier s ním) povedal: „Tí, ktorí sú pevní vo vedení sú Princ Veriacich (mier s ním) a Imámovia z jeho detí.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 179.

Ahlul Bayt (mier s nimi) sú tí, ktorí majú poznanie Koránu až do Súdneho dňa, ako vieme zo slávneho hadísu Thaqalayn, v ktorom posol Allahov (mier s ním) povedal:

Vskutku Allah, Milosrdný, Dobre Informovaný, mi povedal, že títo dvaja – Korán a Ahlul Bayt – sa nikdy neoddelia jeden od druhého, až dokým sa nestretnú pri Fontáne hojnosti (Hawdh Kawthar, prameň v nebi).“ – Sahih Muslim, 2:238; Musnad Ahmad ibn Hanbal, 5:181-182; Sahih Tirmidhi, 2:220 a iní.

ahlul baytOkrem toho, celý Korán je pre Ahlul Bayt (mier s nimi) Muhkam (jasný a zreteľný):

Harwal bin Hamza vyrozprával, že počul Abu Abdulláha (mier s ním) hovoriť: {Toto sú znamenia jasné v hrudiach tých, ktorým sa vedenia dostalo} {Korán 29:49}, sú to predovšetkým Imámovia.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 180.

Taktiež máme verš: {Keby sa však so správou obrátili na posla alebo na tých, ktorí medzi nimi majú autoritu, dozvedeli by sa o tom tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti toho} {Korán 4:83} Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Sú to neomylní Imámovia (mier s nimi.)Wasail Al Šia, zv. 27, str. 200.

Ahlul Bayt (mier s nimi) tiež vysvetlili, že slová Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) nie sú ako slová ľudí. Preto tieto slová Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) nemôžu byť odhadované ľuďmi:

Al Mala bin Khanís povedal, že Imám Abu Abdulláh (mier s ním) povedal v liste: „Vskutku, Korán sú príklady pre ľudí, ktorí vedia, zatiaľ čo iní nevedia. Sú to príklady pre ľudí, ktorí ho recitujú tak, ako má byť recitovaný. A to sú tí, ktorí ho poznajú a veria v neho. Čo sa týka ostatných ľudí, sú Koránom veľmi zmätení a Korán je veľmi ďaleko od ciest ich sŕdc.“ Preto posol Allahov (mier s ním) povedal: „Nič nie je ďalej od sŕdc ľudí, ako interpretácia Koránu. Interpretácia bola zmätkom pre celé stvorenie okrem tých, ktorých si Allah želal. Allah to urobil preto, aby ľudia upriamili pozornosť na Jeho dvere a Jeho cestu, a aby Ho uctievali, a aby poslúchali ľudí Jeho knihy a tých, ktorí hovoria z Jeho príkazu. A aby sa zmieňovali o nich, keď chcú odvodiť z Koránu to, čo potrebujú, a nie aby sa zmieňovali o sebe {dozvedeli by sa o tom tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti toho} .“ A nikto iní okrem týchto ľudí nebude mať toto poznanie a nikdy sa to nestane, že by ho bol mal. A viem, že by to nebolo správne pre celé stvorenie, aby boli ľuďmi s autoritou, pretože v tom prípade by nemali nikoho ako nasledovníka, aby mu bolo kázané o príkazoch Allaha. Preto Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) učinil nástupcami konkrétnych ľudí, aby boli nasledovaní, a tak tomu porozumejte, ak si to Allah želá. A nikdy, ale nikdy nerecitujte Korán podľa vašej mienky, pretože ľudia nie sú partnermi v poznaní Koránu, ako sú partnermi v iných veciach. Nemôžu ho interpretovať, okrem skrze dverí, ktoré pre nich Allah určil. A tak tomu porozumejte, ak si to Allah želá. A pýtajte sa na vec z jej správneho miesta a nájdete to, ak si to Allah želá. – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 190.

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

Teľa, zv. 2 (úryvok)

láska pravda hľadanie pravdy islam

Všemohúci povedal, v mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého: {Alif lám mím! A či si ľudia myslia, že budú ponechaní na pokojí, keď povedia: “Uverili sme,” a skúšaní nebudú? Veď sme už skúšali tých, ktorí pred nimi boli, a Boh veru pozná tých, ktorí pravdu vravia, i tých, ktorí klamári sú. Myslia si snáď tí, ktorí zlých skutkov sa dopúšťajú, že Nás predstihnú? Ako zle však súdia! Kto dúfa, že s Bohom sa stretne, dočká sa, lebo lehota Božia sa vskutku dostaví – a On Počujúci je i Vševediaci. Ten, kto vo viere sa usilovne snaží, ten veru sám pre seba tak koná, veď Boh je sebestačný voči ľudstvu všetkému} V rámci Islamského národa nastal odklon od Priamej cesty, či už vo viere, alebo v záležitostiach jurisprudencie, {Toto je Allahova Sunnah (pevne stanovená obyčaj), ktorá sa už mnohokrát predtým naplnila. A v Sunne Allaha nenájdeš zmenu žiadnu} {Že vskutku stúpať budete stupeň po stupienku!}
 
A Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Pri Jedinom, v ktorého rukách je môj život, budete nasledovať stopy tých pred vami, krok za krokom a trošku po troške, a to tak, že sa nevyhnete ich spôsobom a spôsoby detí Izraela sa nevyhnú vám.”
 
A z vyrozprávaní vieme, že keď Mahdí (pmsn) povstane, prvá vec, ktorú urobí, je napravenie tejto de
viácie a vráti národ smerom na Správnu cestu, a islamu navráti prosperitu a jemnosť, ako to bolo v ére Božieho Posla (pmsnajr). Učiní tak po tom, čo sa islamu dostalo skazenosti v rukách samaritánskych imámov zavádzania, ktorí ho uvrhli do úpadku.
 
– Imám Al Hussajn, Ahmed Al Hassan (pmsn), úryvok z knihy “Teľa – zväzok 2”
 
Teľa, zv. 2 (úryvok)

Kniha Monoteizmu 1.21

bibliaText Tóry a Nového Zákona

Dôkazy, že Allah je Jeden a Nedeliteľný

Neskladá sa z častí: Tieto texty sú jasné, zreteľné a evidentné, pretože je nezmyselné vykladať ich tak, aby zodpovedali textom, ktorých význam bol nejednoznačný/alegorický pre nepracujúcich učencov/teológov, a tak zavádzajú Allahovo stvorenie z priamej cesty ich výkladom podľa vlastných túžob a chybných interpretácií.

Niekoľko textov z Tóry (Starého zákona):

Dnes si uvedom, a vezmi si k srdcu, že len Hospodin je Boh hore na nebi a dolu na zemi. Iného niet.[1]

Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný.[2]

Pozrite teraz, že ja, len ja som a okrem mňa iného Boha niet.[3]

Ja som prvý a posledný, okrem mňa niet Boha.[4]

Ja, Hospodin, tvorím všetko, ja sám rozťahujem nebesá a rozprestieram zem. Kto mi pomáha?[5]

Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh?[6]

Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.  Nebudeš mať iných bohov okrem mňa![7]

Niekoľko textov z Nového zákona:

Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán![8]

Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých, a nehľadáte slávu od jediného Boha?![9]

Texty zo Správ, ktoré spojili s Evanjeliami:

veď Boh je predsa jeden.[10]

okrem jedného Boha niet iného.[11]

A Boh je jeden. [12]

Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš.[13]

[1] Piata Mojžišova kniha 4:39

[2] Piata Mojžišova kniha 6:4

[3] Piata Mojžišova kniha 32:39

[4] Izaiáš 44:6

[5] Izaiáš 44:24

[6] Malachiáš 2:10

[7] Exodus 20:2 a 3

[8] Evanjelium podľa Marka 12:29

[9] Evanjelium podľa Jána 5:44

[10] List Rimanom 3:30

[11] Prvý list Korinťanom 8:4

[12] List Galaťanom 3:20

[13] Jakubov list 2:19

Kniha Monoteizmu 1.21

Kniha Monoteizmu 1.19

Boh sa zjavil v tele

Ježiš Kristus Seir Kresťan

Toto je jedno z posolstiev, ktoré používajú nepracujúci duchovní ako dôkaz toho, k čomu sa vybrali z uvádzania v omyl tvrdiac, že Absolútne Božstvo sa znieslo v Tele,

(1  Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,   2  Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.)[1]

(16  Nepochybne, veľké je tajomstvo zbožnosti: Zjavený bol v tele, ospravedlnený v Duchu, videný anjelmi, zvestovaný medzi pohanmi, vierou prijatý vo svete a v sláve vzatý hore.)[2]

Po prvé: V prvej kapitole listu bol Ježišovi (PMSN) pripísaný atribút Panstva a je to atribút, s ktorým nie je problém, ak je ním opísaný prorok alebo posol, pretože oni (pmsnv) sú kazatelia ľuďom a sú zaslúžilejší tohto titulu než otec, ktorý je tak opísaný a volaný „pánom“ vo vzťahu k jeho rodine.

Presnejšie, kapitola objasnila, že zoslanie sa (nedeje), iba ak skrze Príkaz Boha, Oslavovaného, a že Ježiš bol poverený „z poverenia Boha.“ A preto Ježiš (pmsn) bol poverený a poveruje/prikazuje skrze príkaz Boha; to znamená, že Boh je Vyššie a je Znalejší, a Schopnejší, než on.

Preto je dokázané, že Ježiš (pmsn) potrebuje iného než je on sám, a že na jeho stránke existencie sa nachádzajú nedostatky/nedokonalosti; v opačnom prípade je bez zmyslu byť poverený, zatiaľ čo je Absolútna Dokonalosť, pretože to odporuje Múdrosti.  Ako je možné, že Absolútna Dokonalosť (môže) mať prospech z kohokoľvek iného, než seba?!

Čo sa týka toho, čo bolo v danom liste ďalej uvedené v kapitole tretej, malo by byť jasné, že zjavenie sa Boha v tele je presne také, ako Jeho zjavenie sa vo všetkých Stvorených Svetoch a Jeho manifestácia v nich, a objavenie sa (stvorených svetov) Ním, Oslavovaným.  Áno, ide tu o špeciálny výrok, pretože vskutku to znamená, že Ježiš (pmsn) predstavoval (vzostup Boha v Sai’re), to znamená, že (Ježiš (pmsn)) je Ruka Boha a Tvár Boha, a Obraz Boha, avšak je stvoreným služobníkom, a nie Bohom, Oslavovaným, Všemohúcim.  Je veľký rozdiel medzi Realitou a Pravdou a Obrazom, presne ako rozdiel medzi niečim a ničotou.

A preto Boh, presne ako som pred tým objasnil, sa prejavil vo Svetoch Stvorenia a zjavil sa v nich, a dal im zjaviť sa.  To však neznamená, že On do nich zostúpil, alebo že (stvorenie) sa stalo Absolútnym Božstvom, alebo že je možné pre niekoho zo (stvorenia), aby sa stal Absolútnym Božstvom bez ohľadu na to, aké veľké je jeho Svetlo, pretože vskutku, (stvorenie) ostáva stvorenou bytosťou a ostáva Svetlom zmiešaným s Temnotou.

A preto tá najvyššia možná hodnosť, ktorú ľudská bytosť môže dosiahnuť je, že sa stane Bohom v Stvorení {…a olej jeho takmer vzplanie, aj keď sa ho nedotkne oheň žiadny. A je to svetlo na svetle!} {Svätý Korán Súra An-Nur (Svetlo):35}, takmer vzplanie – a preto bol Ibrahim (Abrahám) (pmsn) na začiatku zmätený ohľadom záležitosti, až mu Allah zjavil pravdu.[3]  Avšak nikdy nevzplanie samo od seba (slovenský a český prelad Koránu uvádzajú slovné spojenie “ľahko vzplanie”, zatiaľ čo anglické preklady Svätého Koránu uvádzajú slovné spojenie “takmer vzplanie” – pozn. prekl.).

A Hadís (Vyrozprávanie) Al Qudsi od Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho: “Moje Nebo Ma neobsiahne ani Moja Zem Ma neobsiahne, ale srdce Môjho veriaceho služobníka Ma obshiahnuť dokáže.”[4], to znamená, že on (služobník Allahov) môže byť Tvárou Allaha a Rukou Allaha presne tak, ako je uvedené v Koráne: {Tí, ktorí ti (Ó, Muhammad) vernosť prisahajú, prisahajú vlastne Bohu a ruka Božia spočíva na ruke ich.} {Svätý Korán Súra Al-Fath (Víťazstvo):10}, {a zostane iba tvár Pána tvojho, Majestátnosti a Veľkomyseľnosti plného} {Svätý Korán Súra Ar-Rahman (Milosrdný):27}.

srdce 

A presne tak, ako je to evidentné v predložených textoch Tóry a Evanjelií.

[1] Prvý list Timotejovi – kapitola 1

[2] Prvý list Timotejovi – kapitola 3

[3] Detaily si môžete prečítať v Knihe ‚Alegórie.‘

[4] Bihar Al Anwar: Zv. 55, str. 39

Kniha Monoteizmu 1.19

TADS – Semester 2, časť 4 (Iniciatíva Dharma a Monštrum Montauk)

TADS – Semester 2, časť 4 (Iniciatíva Dharma a Monštrum Montauk)

Imám Al-Mahdí v Starom zákone (Daniel)

Daniel Starý zákon BibliaDaniel, kapitola dva: (31  Ty, kráľ, videl si akúsi mohutnú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi silný; stála pred tebou a jej výzor naháňal strach.   32  Jej hlava bola z rýdzeho zlata, prsia a ramená zo striebra, brucho a bedrá z bronzu.   33  Jej nohy boli zo železa a chodidlá čiastočne zo železa a čiastočne z hliny.   34  Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a zasiahol chodidlá sochy, čo boli zo železa a z hliny, a rozdrvil ich.   35  Potom sa železo, hlina, bronz, striebro a zlato naraz rozpadli a boli ako plevy z letnej holohumnice; zdvihol ich vietor a nikde sa už nenašli. Z kameňa, čo zasiahol sochu, stal sa veľký vrch a zaplnil celú zem.)

Tento kameň, ktorý rozdrví kráľovstvo idolu a Satana na tejto Zemi, je posol vyslaný Imámom Al Mahdím (PMSN), Ježišom (PMSN), Eliášom (PMSN) a Al Khidrom (PMSN).

Kapitola sedem: (2  Daniel povedal: Vo svojom nočnom videní som videl, ako štyri nebeské vetry rozbúrili veľké more.   3  Z mora vystúpili štyri veľké šelmy, líšiace sa jedna od druhej 4  Prvá bola ako lev, no mala krídla orla. Hľadel som na ňu, a tu jej ošklbali krídla. Zdvihli ju zo zeme, postavili na obe nohy ako človeka a dostala ľudské srdce.   5  Vtedy sa objavila iná, druhá šelma, podobná medveďovi. Postavili ju do popredia. V tlame medzi zubami mala tri rebrá; povedali jej takto: Vstaň a zožer mnoho mäsa!   6  Potom som hľadel ďalej a hľa, objavila sa ďalšia šelma, podobná leopardovi. Na chrbte mala štyri krídla ako vtáky a mala štyri hlavy. Dostala moc.   7  Potom som v nočných videniach zbadal štvrtú šelmu. Vzbudzovala strach a hrôzu, bola nesmierne mocná. Mala veľké železné zuby, ktorými hltala a drúzgala, zvyšok podupala nohami. Líšila sa od všetkých ostatných šeliem, ktoré boli pred ňou. Mala desať rohov.   

8  Pozoroval som tieto rohy, keď tu zrazu vyrástol medzi nimi ďalší, malý roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vylomené. Tento roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ústa sa vyjadrovali velikášsky.   9  Pozeral som sa, až boli napokon postavené tróny a Starec dní si zasadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň.   10  Ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili.   11  Potom som hľadel na roh, ktorý hovoril hlasno a mal silácke reči. Pozeral som, kým tá šelma nebola usmrtená. Jej telo bolo zničené a vydané na spálenie ohňom.   12  Aj ostatným šelmám bola odňatá moc, no ešte na istý čas im bola určená dĺžka života.   

13  V nočnom videní som videl: S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako Syn človeka. Priblížil sa až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.   14  Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie, a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené.   15  Pre tieto veci som sa ja, Daniel, rozrušil a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma vyľakali.   16  Pristúpil som k jednému z prítomných, aby som sa ho opýtal na zmysel toho všetkého. Prehovoril teda ku mne a dal mi poznať zmysel týchto vecí:   

17  Štyri veľké šelmy znamenajú, že na zemi povstanú štyria králi.   18  Kráľovstvo však dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia navždy, na veky vekov.   19  Potom som chcel poznať vysvetlenie o štvrtej šelme, ktorá sa líšila od ostatných. Vzbudzovala veľký strach, jej zuby boli zo železa, jej pazúry z bronzu, hltala, drúzgala a zvyšok šliapala svojimi nohami.   20  Chcel som aj vysvetlenie o desiatich rohoch, ktoré mala na hlave, a o tom ďalšom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri iné vypadli. Tento roh mal oči a ústa, ktoré hovorili pyšne, a podľa výzoru bol väčší než ostatné.   21  Hľadel som ďalej a tento roh rozpútal vojnu so svätými a víťazil nad nimi,   22  až napokon prišiel Starec dní a súd bol odovzdaný svätým Najvyššieho, pretože nadišiel čas, aby kráľovstvo prevzali svätí.   

23  Takto prehovoril: Štvrtá šelma, to bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude odlišné od všetkých ostatných kráľovstiev. Pohltí celú zem, pošliape a rozdrúzga.   24  Desať rohov znamená, že z tohto kráľovstva povstane desať kráľov. Ešte ďalší povstane po nich, bude odlišný od tých predchádzajúcich a zosadí troch kráľov.   25  Bude hovoriť slová proti Najvyššiemu, bude sužovať svätých Najvyššieho, bude sa pokúšať zmeniť posvätné obdobia a predpisy. Do jeho ruky budú vydaní na čas a časy a polovicu času.   26  Zasadne však súd a vezme mu moc ničiť a hubiť až do konca.   

27  Kráľovstvo, moc a vznešenosť kráľovstiev pod šírym nebom bude zverené ľudu svätých Najvyššieho. Ich kráľovstvo bude večné, všetky mocnosti im budú slúžiť a budú ich poslúchať.   28  Tu sa končí rozprávanie.)

Lev, ktorý má krídla, symbolizuje Britské impérium, ktoré sa objavilo v Európe a malo leva s dvomi krídlami za svoj symbol. Medveď je smbolom Sovietov, požieral množstvo mäsa, to znamená zabil mnoho ľudí… čo sa týka štvrtého železného zvieraťa, je ním Americké impérium, ktoré v súčasnosti stojí na celej zemi a má nad ňou kontrolu za pomoci zbraní a peňazí.

Starec dní je Imám Al Mahdí (PMSN) a Syn človeka je Ježiš (PMSN). Koniec Ameriky, ako povedal Daniel, bude spálením ohňom, ak Boh dá. Imám Al Mahdí (PMSN), Ježiš, Eliáš a Al Khidr (PMSNV) prídu v menší súdny deň, ktorý je na výsluch, mučenie a nevôľu tyranov.

Budú mučenie a výsluch pred upozornením spravodlivé? A preto, kto je zodpovedný za varovanie? Spomedzi nich musí byť posol, ktorý prinesie dobré správy a varuje ich, a ktorý je pred ich objavením sa.

Imám Al-Mahdí v Starom zákone (Daniel)

Imám Al-Mahdí (PMSN) v Starom zákone (Izaiáš)

(26  Potom vztýči znak ďalekému národu, zapíska naň od končín zeme, a hľa, príde náhle, rýchlo.   27  Nikto v ňom nie je unavený ani sa nepotkýna, nespí, ani nedrieme, opasok na jeho bedrách sa nerozopne, ani remienok na obuvi sa neroztrhne.   28  Jeho šípy sú ostré, všetky luky napnuté, kopytá jeho koní sú ako kremeň a jeho kolesá ako víchrica.   29  Rev má ako levica, reve ako levíčatá, ručí, uchytí korisť, odnesie ju a nik mu ju nevytrhne.   30  V ten deň bude nad ním hučať ako hukot mora) Kapitola 5: 26 – 30

Tieto charakteristické rysy, tzn. “nikto v ňom nie je unavený ani sa nepotkýna, nespí, ani nedrieme,” a…, a…, sú vlastnosti Qa’imových spoločníkov, ako sa uvádza vo vyrozprávaniach o rodine Muhammada (PMSNV), ktorý vztýči znak (Potom vztýči znak ďalekému národu)?! To znamená ten, ktorý si vyžiada sľub/vernosť (Bay’a) a zhromaždí tých, ktorí obraňujú a podporujú Imáma Al Mahdího (PMSN), Ježiša, Eliáša a Al Khidra (PMSNV).

(1  Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok.   2  Spočinie na ňom Duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne.   3  V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu, nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul,   4  ale spravodlivo bude súdiť slabých a bude nestranne rozhodovať proti biednym v krajine. Palicou svojich úst bude biť násilníkov, dychom svojich pier usmrtí bezbožníka.   5  Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku.   6  Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa. Teliatko, levíča a vykŕmený vôl budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať.   7  Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mláďatá budú spolu polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl.   8  Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada a bábätko rukou siahne do diery vretenice.   9  Nikde na mojom svätom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more napĺňa vodami.) 

(10  V ten deň začnú prúdiť národy ku koreňu Izaja, ktorý sa týči ako zástava pre národy a jeho príbytok sa stane slávnym.) Kapitola 11: 1 – 10. Všetky tieto udalosti sú príhodné na menší súdny deň, ktorý sa nikdy neobjavil a nikdy sa neobjaví, iba ak v Božom Štáte Spravodlivosti. Čo sa týka Izaja, ten je v Starom zákone známy ako otec Dávida, Proroka Božieho (PMSN). Matka Imáma Al Mahdího (PMSN) je z Dávidových (PMSN) potomkov. Jej príbeh v krátkosti, (Bola princeznou jej starého otca, Rímskeho Cézara. Raz mala vidinu, v ktorej videla Ježiša, jeho vykonávateľa a Proroka Božieho (Šamúna Al Safa a Proroka Muhammada (PMSNAJR). Prorok Muhammad (PMSNAJR) požiadal Ježiša (PMSN) o jej ruku ako nevestu pre jeho syna, Imáma Al Hasán Al Askariho (PMSN) a Ježiš (PMSN) povedal Šamúnovi Al Safaovi alebo Sam’anovi Botrosovi, získal si obrovskú poctu, pretože ona je z potomkov Šamúna Al Safa (Sam’ana Botrosa), vykonávateľa Ježiša (PMSN). Po tomto incidente mala mnohé ďalšie videnia a riskovala vydaním do otroctva.

Tiež mala veľa zázrakov, až kým sa dostala do domu Imáma Ali Al Hadiho (PMSN), ktorý ju vydal za jeho syna, Imáma Hasan Al Askariho (PMSN), keď mu porodila syna, Imáma Mohammad Bin Hassan Al Mahdiho (PMSN). A tak Imám Al Mahdi Mohammad Bin Hassan Al Mahdi (PMSN) je potomok Izraela (Jákob (PMSN)) zo strany jeho matky a potomok Proroka Muhammada (PMSNAJR) zo strany jeho otca. A preto je možné naň aplikovať verš “z Izajovho pňa vzíde ratolesť.” Taktiež je dokázané, že prvý Mahdi z dvanástich Mahdíov je “ratolesť z Izajovho pňa,” keďže je potomkom Imáma Al Mahdího (PMSN).

Prvý Mahdi, ktorý sa volá Ahmad, ako sa uvádza vo vyrozprávaniach Proroka Muhammada (PMSNAJR) a Imámov (PMSNV), je posol Imáma Mahdího (PMSN), jeho Vykonávateľ, Jamáni, prvý veriaci v neho od začiatku jeho zjavenia pred tým, než je znovu oživený mečom. V tomto momente zastavím z dôvodu stručnosti. Ak chcete viac informácií, čítajte Starý zákon, Izaiáš, kapitoly: trinásť, štyridsaťdva, štyridsaťtri, štyridsaťštyri, štyridsaťdeväť, šesťdesiattri, šesťdesiatpäť a šesťdesiatšesť a chápte ich správne.

Imám Al-Mahdí (PMSN) v Starom zákone (Izaiáš)