Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

300px-Quran_AliAllah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní:

{On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc sa tak o rozkol a snažiac sa o svojvoľný výklad toho; avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha. Tí však, ktorí pevní sú vo vedení, hovoria: „My sme v to uverili; všetko, čo obsahuje, od Pána našeho je!“ A pripomínajú si to jedine tí, ktorí chápaním sú obdarení.} {Korán 3:7}

A existuje množstvo hadísov od Ahlul Bayt (mier s nimi), ktoré zdôrazňujú, že práve oni sú tými, ktorí sú pevní vo vedení. A prorok a jeho potomstvo (mier s nimi) uvádzajú, že alegórie Koránu pozná iba posol (mier s ním) a Imámovia z jeho línie (mier s nimi). Alegórie však nepozná nik, iba ak cez nich (mier s nimi):

Abu Džáfar (mier s ním) povedal: „My sme tí pevní vo vedení a my poznáme jeho interpretáciu.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 198.

A Abu Abdulláh (mier s ním) povedal: „Tí, ktorí sú pevní vo vedení sú Princ Veriacich (mier s ním) a Imámovia z jeho detí.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 179.

Ahlul Bayt (mier s nimi) sú tí, ktorí majú poznanie Koránu až do Súdneho dňa, ako vieme zo slávneho hadísu Thaqalayn, v ktorom posol Allahov (mier s ním) povedal:

Vskutku Allah, Milosrdný, Dobre Informovaný, mi povedal, že títo dvaja – Korán a Ahlul Bayt – sa nikdy neoddelia jeden od druhého, až dokým sa nestretnú pri Fontáne hojnosti (Hawdh Kawthar, prameň v nebi).“ – Sahih Muslim, 2:238; Musnad Ahmad ibn Hanbal, 5:181-182; Sahih Tirmidhi, 2:220 a iní.

ahlul baytOkrem toho, celý Korán je pre Ahlul Bayt (mier s nimi) Muhkam (jasný a zreteľný):

Harwal bin Hamza vyrozprával, že počul Abu Abdulláha (mier s ním) hovoriť: {Toto sú znamenia jasné v hrudiach tých, ktorým sa vedenia dostalo} {Korán 29:49}, sú to predovšetkým Imámovia.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 180.

Taktiež máme verš: {Keby sa však so správou obrátili na posla alebo na tých, ktorí medzi nimi majú autoritu, dozvedeli by sa o tom tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti toho} {Korán 4:83} Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Sú to neomylní Imámovia (mier s nimi.)Wasail Al Šia, zv. 27, str. 200.

Ahlul Bayt (mier s nimi) tiež vysvetlili, že slová Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) nie sú ako slová ľudí. Preto tieto slová Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) nemôžu byť odhadované ľuďmi:

Al Mala bin Khanís povedal, že Imám Abu Abdulláh (mier s ním) povedal v liste: „Vskutku, Korán sú príklady pre ľudí, ktorí vedia, zatiaľ čo iní nevedia. Sú to príklady pre ľudí, ktorí ho recitujú tak, ako má byť recitovaný. A to sú tí, ktorí ho poznajú a veria v neho. Čo sa týka ostatných ľudí, sú Koránom veľmi zmätení a Korán je veľmi ďaleko od ciest ich sŕdc.“ Preto posol Allahov (mier s ním) povedal: „Nič nie je ďalej od sŕdc ľudí, ako interpretácia Koránu. Interpretácia bola zmätkom pre celé stvorenie okrem tých, ktorých si Allah želal. Allah to urobil preto, aby ľudia upriamili pozornosť na Jeho dvere a Jeho cestu, a aby Ho uctievali, a aby poslúchali ľudí Jeho knihy a tých, ktorí hovoria z Jeho príkazu. A aby sa zmieňovali o nich, keď chcú odvodiť z Koránu to, čo potrebujú, a nie aby sa zmieňovali o sebe {dozvedeli by sa o tom tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti toho} .“ A nikto iní okrem týchto ľudí nebude mať toto poznanie a nikdy sa to nestane, že by ho bol mal. A viem, že by to nebolo správne pre celé stvorenie, aby boli ľuďmi s autoritou, pretože v tom prípade by nemali nikoho ako nasledovníka, aby mu bolo kázané o príkazoch Allaha. Preto Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) učinil nástupcami konkrétnych ľudí, aby boli nasledovaní, a tak tomu porozumejte, ak si to Allah želá. A nikdy, ale nikdy nerecitujte Korán podľa vašej mienky, pretože ľudia nie sú partnermi v poznaní Koránu, ako sú partnermi v iných veciach. Nemôžu ho interpretovať, okrem skrze dverí, ktoré pre nich Allah určil. A tak tomu porozumejte, ak si to Allah želá. A pýtajte sa na vec z jej správneho miesta a nájdete to, ak si to Allah želá. – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 190.

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

Allah Akbar

 

Môj pán, Aba al-Sádiq (pmsn) povedal, že Imám Ahmed al-Hassán (pmsn) povedal:

 

Nevlastníme nič

Všetko je nám dané do úschovy

Naše peniaze, deti, telá, duše

To všetko je nám zverené

Všetko patrí Allahovi, Povznesenému

On je Vlastník Vlastníctva (Vlastník Panstva)

Vráť sa k Allahovi

Vskutku, Allah – Ali (Najvyšší), Qadír (Schopný), Muttakabbir (Zvrchovane Hrdý) ti je bližšie než krčná tepna a je vzdialenejší, než sú nebesá od Zeme

Ak Naň zavoláš, počuje ťa

a ak Ho zanecháš, On zanechá teba

Ak Naň zavoláš raz, dá ti desaťkrát

a ak Ho zanecháš raz, vylieči ťa desaťkrát

Miluješ Ho a on Miluje teba

Vidíš Ho a On vidí teba, a nevidíš Ho, a On ťa vidí

Vidí ťa a ty Ho nevidíš

Džabbar (Všemohúci), Muttakabbir (Zvrchovane Hrdý), ‘Athím (Veľkolepý)

Je na každom mieste v každú chvíľu

Nie je obmedzený miestom alebo priestorom

Keď spíš, On nespí

Prerušíš s Ním vzťah z donútenia a On s tebou vzťah nepreruší z vlastnej vôle

Sláva patrí Allahovi, Najvyššiemu, Veľkolepému

Všetka chvála patrí Allahovi, mnohé chvály

Modlitby Allaha na Mohammeda a Rodinu Mohammeda, Imámov a Mahdíov

allah akbar

Allah Akbar

Teľa, zv. 2 (úryvok)

láska pravda hľadanie pravdy islam

Všemohúci povedal, v mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého: {Alif lám mím! A či si ľudia myslia, že budú ponechaní na pokojí, keď povedia: “Uverili sme,” a skúšaní nebudú? Veď sme už skúšali tých, ktorí pred nimi boli, a Boh veru pozná tých, ktorí pravdu vravia, i tých, ktorí klamári sú. Myslia si snáď tí, ktorí zlých skutkov sa dopúšťajú, že Nás predstihnú? Ako zle však súdia! Kto dúfa, že s Bohom sa stretne, dočká sa, lebo lehota Božia sa vskutku dostaví – a On Počujúci je i Vševediaci. Ten, kto vo viere sa usilovne snaží, ten veru sám pre seba tak koná, veď Boh je sebestačný voči ľudstvu všetkému} V rámci Islamského národa nastal odklon od Priamej cesty, či už vo viere, alebo v záležitostiach jurisprudencie, {Toto je Allahova Sunnah (pevne stanovená obyčaj), ktorá sa už mnohokrát predtým naplnila. A v Sunne Allaha nenájdeš zmenu žiadnu} {Že vskutku stúpať budete stupeň po stupienku!}
 
A Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Pri Jedinom, v ktorého rukách je môj život, budete nasledovať stopy tých pred vami, krok za krokom a trošku po troške, a to tak, že sa nevyhnete ich spôsobom a spôsoby detí Izraela sa nevyhnú vám.”
 
A z vyrozprávaní vieme, že keď Mahdí (pmsn) povstane, prvá vec, ktorú urobí, je napravenie tejto de
viácie a vráti národ smerom na Správnu cestu, a islamu navráti prosperitu a jemnosť, ako to bolo v ére Božieho Posla (pmsnajr). Učiní tak po tom, čo sa islamu dostalo skazenosti v rukách samaritánskych imámov zavádzania, ktorí ho uvrhli do úpadku.
 
– Imám Al Hussajn, Ahmed Al Hassan (pmsn), úryvok z knihy “Teľa – zväzok 2”
 
Teľa, zv. 2 (úryvok)

Sme v nebezpečenstve

svetlo temnota boh satan diabol allah jahveSme v nebezpečenstve ak nemáme pazúry ako lev, ktorými vytrhneme zvyšky minulosti z nášho vnútra a z našich nafs (vlasné ja alebo ego), a z našich sŕdc, a z našich myslí.

Sme v nebezpečenstve, ak sa naša aktivita kvôli Bohu znížila, ak sa naša odhodlanosť kvôli Allahovi zoslabila, a ak povieme, že sme už čakali pridhlo!

Sme v nebezpečenstve, ak upadáme do tých istých chýb, do ktorých upadli v minulosti iní.

Sme v nebezpečenstve, ak nekráčame v smere, ktorý nám ukazuje boží hudža (dôkaz – i.e. proroci, poslovia, imámovia, miestodržitelia).

Sme v nebezpečenstve, ak každý jeden z nás nemá pocit, že táto da’wa (sväté volanie požehnaných Čiernych Zástav Východu) je jeho alebo jej zodpovednosť, a že je to naša da’wa, a že je to da’wa Boha Všemohúceho.

Sme v nebezpečenstve, ak neposilníme náš vzťah s Bohom.

Sme v nebezpečenstve, ak navzájom nebudeme úprimne milovať jeden druhého, a ak sa z nás nestane jedna duša.

Sme v nebezpečenstve, ak načúvame vlastnému ja a hlasu, ktorý vraví: „Som lepší než je on.“

Sme v nebezpečenstve, ak nepracujeme na záchrane ľudstva.

Sme v nebezpečenstve, ak nás zvádza vysoký štandard, hodnosti, postavenie, podobne ako boli v minulosti omámení iní.

Sme v nebezpečenstve, ak nepomáhame našim bratom a sestrám a nemilujeme ich tak, ako milujeme Ahmeda Al Hassána (pmsn).

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás nemá jaqín (istotu), že zvíťazíme nad silami zla a temnoty.

Sme v nebezpečenstve, ak nenávidíme cestu pravdy kvôli tomu, že po nej kráča iba málo ľudí.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás má strach pred veľkým počtom skupín, ktoré sú v omyle.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás nemá jaqín (istotu), že niet sily ani moci než skrze Allaha.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás nevidí naše víťazstvo nad nepriateľmi Boha, akoby sa to odohrávalo pred jeho vlasnými očami, a ak nevidí, že k tomu dôjde už čoskoro.

Sme v nebezpečenstve, ak v tejto da’wa kráčame za božím hudžom, zatiaľ čo naše oči sú otvorené, hľadiac na cestu pred nami v strachu, že padneme do jamy.

Sme v nebezpečenstve, ak nemáme jaqín (istotu), že Allah vidí a počuje, a že boží hudža je bdelým okom Allaha.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás má v sebe hlas, ktorý vraví, že Allah nestvoril nikoho okrem nás, a že nevybral nikoho okrem nás, a že my sme vyvolení, a že nás nie je možné nahradiť pred Allahovým hudžom.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás začal mať pocit, že je v bezpečí a v pohodlí, zatiaľ čo nedosiahol na vrchol a nedošiel na koniec cesty.

Sme v nebezpečenstve, ak nie sme prítomní a nezaujali sme postoj v boji dobra a zla.

Sme v nebezpečenstve, ak nezanechávame odtlačky prstov na telese lží a na ceste klamu, aby ich nadchádzajúce generácie mohli objaviť a študovať.

Sme v nebezpečenstve, ak nám utláčateľ neklope na dvere, a ak pohodlne spí, zatiaľ čo zabúda, že vôbec existujeme.

Sme v nebezpečenstve, ak dovolíme, aby boli ľudské idoli uctievané bez Boha, zatiaľ čo pre to nič nerobíme, a ak v rukách nedržíme sekeru Abraháma (pmsn), aby sme ich zborili.

Sme v nebezpečenstve, ak naše vedomie nie je pohnuté nárekom sirôt, chudobných a krikom mučených duší, ktoré sú ničené útlakom a nespravodlivosťou.

Sme v nebezpečenstve, ak ostávame ticho, zatiaľ čo vidíme, ako je dedičstvo rodiny Mohammeda (pmsn) uzurpované, zatiaľ čo nerobíme nič pre to, aby sme islam uzdravili po tom, čo z neho nezostalo nič než meno.

Sme v nebezpečenstve, ak z celej sily a so všetkým odhodlaním aktívne nepracujeme na zničení kráľovstva prekliateho Satana.

Sme v nebezpečenstve, ak nezničíme Samaritána a nespálime zlaté teľa a jeho zvyšky nerozprášime do mora!

Sme v nebezpečenstve, ak nie sme Ahmed Al Hassán (pmsn).

Sme v nebezpečenstve, ak nie sme s Al Hussainom (pmsn) v Karbale.

Sme v nebezpečenstve, ak neprecujeme na tom, aby bola zástava pravdy, zástava slávy, zástavy islamu, zástava AlBay’a lilah (oddanosť patrí Bohu) vztýčené na každom mieste na Zemi.

Sme v nebezpečenstve, ak nemáme jaqín (istotu), že každý padne tvárou na zem pred božím hudžom a nástupcom Allaha.

Sme v nebezpečenstve, ak sa neriadime tým, čo hlásame.

Sme v nebezpečenstve, ak v našich srdciach máme radi sladké reči a ich kúzlo.

Sme v nebezpečenstve, ak vravíme „môj pane“ iba jazykom.

Sme v nebezpečenstve