Väčšina učencov je vždy skazená

zvrchovanosť boha ľudia demokracia

{Povedia: „Pane náš, my sme poslúchli svojich pánov a vysoko postavených a oni spôsobili, že sme zblúdili z cesty“}

{Korán 33:67}

Vieme, že v každej dobe bolo pracujúcich učencov málo, zatiaľ čo väčšina duchovných bola skazená práve tak, ako je to opísané vo svätom Koráne a v hadísoch.

Na základe autority Abu Basira, ktorý oznámil na základe autority As Sadiqa (mier s ním); Povedal: {Učinili si rabínov a mníchov svojich ako pánov mimo Boha, aj Mesiáša syna Márie. A pritom im nebolo nič iné prikázané, len aby uctievali jedného jediného Boha, veď niet boha okrem Neho. Jedinečný je, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú.} {Korán 9:31} Povedal (mier s ním): „Nevyzývali ľudí k tomu, aby ich uctievali, lebo keby tak boli urobili, ľudia by ich neboli poslúchli. Ale im povolili to, čo je zakázané a zakázali im povolené, a tak ich ľudia uctievali bez toho, aby o tom boli vedeli.“ – Al-Burhan, časť 10, str. 120; Usul Al Kafi, časť At-Taqlid, zv. 1, str. 53, h.1.

Oznámené na základe autority posla Allahovho (mier s ním), povedal: „Nebojím sa toho, že moju ummu zničí chaos, alebo že ju napadne nepriateľ. Ale bojím sa toho, že zavádzajúci imámovia prinesú mojej umme ťažkosti a nezhody, ak ich umma poslúchne alebo zničenie, ak ich umma neposlúchne.“ – Ilzam An-Naseb, zv. 1, str. 196.

Svätý prorok (mier s ním) povedal: „Existujú dve skupiny mojej ummy. Takže keď budú zbožní, moja umma bude na priamej ceste, a keď budú nemorálni, moja umma bude skazená.“ Posla Allahovho (mier s ním) sa spýtali, kto sú to a on odpovedal: „Náboženskí učenci a vládcovia.“ Bihar-ul-Anwar, zv. 2, str. 49.

A podľa vyrozprávania od Ahlul Bayt (mier s nimi) učenci Konca čias hrajú veľmi negatívnu rolu počas doby objavenia sa Qaima (mier s ním). Táto predpoveď kompletne odporuje tomu, čo sa učí väčšina moslimov dnes! Takže kto je dobrý učenec?

Imám Ahmed Al Hassan nám radí, aby sme použili škálu od Al Hussaina (mier s ním), aby sme odkryli závoj falošných svätých z tvárí nepracujúcich učencov:

Imám Ahmed (mier s ním) povedal jeho úctivým hlasom v prednáške študentom Hawzy:

Čo sa týka nepracujúcich učencov, vskutku Al Hussein (mier s ním) ich odhalil a odkryl závoj falošných svätých z ich temných skazených tvárí. Preto pozícia Al Hussaina (mier s ním) v Karbale ostala merítkom pravdy, spravodlivosti a monoteizmu. Ktokoľvek si želá toto kritérium použiť, by ho mal použiť v každej dobe, aby videl deformované tváre nepracujúcich učencov zlého vedenia spoza závoja falošných svätých.“

Aké je to teda merítko?

V odstavci, v ktorom Imám (mier s ním) hovorí o pohľade Al Husseina (mier s ním) na Zvrchovanosť Boha, povedal:

„Čo sa týka vládcov, ktorí utláčali, vskutku Al Hussain (mier s ním) ich zabil a učinil zjavnou falošnosť zvrchovanosti ľudí vo všetkých jej formách, či už to bolo cez šúra medzi nimi (hlasovanie), alebo ustanovovanie ľuďmi. A Al Hussain (mier s ním) vysvetlil, že Zvrchovanosť patrí Allahovi, Všemohúcemu, Majiteľovi Vládcovstva. Takže On (Oslavovaný a Vyvýšený) ustanovuje a ľudia majú prijímať toto ustanovenie… (až po koniec odstavca).“

Takže merítko Al Hussaina (mier s ním) je pevnou neotrasiteľnou pozíciou ohľadne Zvrchovanosti Allaha.

Imám Ahmed Al Hassan (mier s ním) povedal: „Al Hussain (mier s ním) čelil nepracujúcim učencom: Šurayh Al Qadimu, a Šibth ibn Rab’ímu, a Šimr ibn Thil-Jawšanovi a im podobným. A boli to najnebezpečnejšie z konfrontácií, pretože oni sa obliekali do šiat náboženstva a falošne a podvodom oklamali ľudí, aby si ľudia mysleli, že priniesli meč Mohameda (mier s ním a jeho potomstvom) proti Al Hussainovi (mier s ním) a vyhlasovali, že reprezentujú božie náboženstvo pomocou klamstiev proti Allahovi Všemohúcemu.“ – Prednáška študentom Hawzy

Poznámka: Vedzte, že neoprávnený úrad vyžadoval od Abdullaha Hašema (Minbar Masru), aby z videí odstraňoval časti, ktoré sa zmieňovali o učencoch konca čias.

Väčšina učencov je vždy skazená

O tých, ktorí rozšírili islamské právo cez imagináciu a názory

Božie právo ľudské zákonyBožie právo vs. ľudské zákony

Pozrime sa na slávny hadís o tých, ktorí kázali ľuďom a interpretovali Korán podľa ich vlastnej mienky:

Abu Basír povedal, že Abu Abdullah (mier s ním) povedal: „Ktokoľvek interpretuje Korán podľa vlastnej mienky, ak má pravdu vo svojej interpretácii, tak nie je odmenený, a ak sa mýli, tak sa od Neba oddiali ešte viac.“ – Wasail Al Šia, zv. 18, str. 149.

V jeho prednáške o najodpornejších stvoreniach, Imám Ali (mier s ním) odsudzuje ľudí, ktorí si osvoja status/titul qadiho (sudcu) bez toho, aby mali kvalifikáciu alebo dostatok poznania pre tento druh zodpovednej práce: „…Ak Allah ponechal náboženstvo neúplným a dôvod, prečo ho nechal polovičaté, bol ten, že si želal, aby mu ľudia asistovali v kompletizovaní náboženského kódu, a aby sa s ním podelili o úlohu v príprave a prijímaní zákonov, tak potom táto viera je zjavne polyteizmus. Ak zoslal náboženstvo v kompletnej forme, tak potom musel prorok zlyhať v oboznamovaní o náboženstve. A tak sa uvoľnilo miesto pre iných, aby aplikovali svoju imagináciu a mienku. Toto, Allah odpusť, by znamenalo slabosť proroka a hanba ohľadne Allahovho výberu. Allah povedal v Koráne, že v knihe nenechal nič nejasné a vysvetlil každú záležitosť…“ – Nahdžul Balagha, prednáška 17.

Imám Al Sadiq povedal: „Keď príde Al Qaim, aby sa pomstil znalcom práva za to, že vydávali fatwy ohľadne toho, o čom nemajú poznanie, tak oni a ich nasledovníci budú zažívať utrpenie. Bolo pre nich náboženstvo nekompletné, aby ho skompletizovali? Bolo pre nich vychýlené, aby ho narovnali? Chceli ľudia oponovať Allahovi a tým Ho poslúchať? Alebo im On nariadil robiť dobro a oni Ho neposlúchali? Zle pochopil prorok, ten vyvolený, to, čo mu bolo zjavené, a tak ho varovali? Ostalo náboženstvo nekompletné v tomto čase, a tak ho skompletizovali? Alebo prišiel po ňom ďalší prorok a tak ho nasledovali? – Ilzam Aan-Nasib, časť 2, str. 200.

Imám Džáfar Al Sadiq (mier s ním) odmietol použiť qiyas (uvažovanie cez analógiu) k tomu, aby odvodil islamské právo. Nasledovný dialóg medzi As Sadiqom a Abu Hanifom… Ibn Šubrama, jeden zo žiakov Abu Hanify, to oznámil. Povedal, že Abu Hanifa navštívil Džáfara ibn Mohameda. Povedal As Sadiqovi : „Toto je znalec práva z Iraku.“ As Sadiq odpovedal: „Možno je to ten, čo robí analógiu v náboženstve pomocou jeho mienky. Možno je to Al Numan ibn Thabit?“ Ibn Šubrama komentoval, že nepoznal meno Abu Hanify pred týmto dňom. „Áno, ja som ten muž.“ Odpovedal Abu Hanifa. „Boj sa Boha,“ povedal mu Imám, „a nerob analógiu v náboženstve pomocou svojej mienky. Prvý kto urobil analógiu pomocou svojej mienky bol Satan, keď povedal, že je lepší ako Adam. Jeho analógia bola nesprávna a zišiel z cesty…“ Potom sa As Sadiq spýtal Abu Hanify, „Čo je strašnejšie v očiach Boha: Zabitie niekoho, čo Boh zakázal, teda bez toho, aby na to bol dôvod alebo smilstvo?“ „Vskutku zabitie niekoho,“ odpovedal Abu Hanifa. „Avšak,“ povedal Imám, „Boh prijíma svedectvo dvoch svedkov pre zabitie niekoho. A predsa v prípade smilstva, Boh prijíma svedectvo až štyroch svedkov. Ako vám teraz pomôže analógia?“ As Sadiq pokračoval: „Čo je väčšie v očiach Boha, pôst alebo modlitba?“ „Modlitba,“ odpovedal Abu Hanifa. Imám povedal, „Potom prečo menštruujúca žena musí nahradiť dni, kedy sa nepostila a bol pôst, ale nemusí nahradiť modlitbu, ktorú zmeškala?“ Boj sa Boha, ó, služobník boží a nerob analógiu v náboženstve pomocou svojej mienky. Zajtra my a tí, ktorí nám oponujú, budeme stáť pred Bohom. Budeme hovoriť, hovorievali sme, že Boh povedal a posol boží povedal. Ty a tvoji spoločníci budú hovoriť, počuli sme a držali sme sa mienky. Tak nechaj potom Boha, aby s nami urobil, a aby s vami urobil to, čo si želá.“

A Abu Abdullah (Imám Džáfar As Sadiq) (mier s ním) povedal Abu Hanifovi: „Si ty faqih ľudí Iraku?“ Abu Hanifa povedal: „Áno.“ Imám (mier s ním) povedal: „A čo ty vieš?“ Abu Hanifa povedal: „Viem o knihe Allahovej a o sunne proroka.“ Imám (mier s ním) povedal: „Ó, Abu Hanifa, máš poznanie o knihe Allahovej a máš o nej pravé poznanie, a poznáš nasikh mansúkhu (toho, kto kopíruje a to, čo sa kopíruje)?“ Abu Hanifa : „Áno.“ Imám (mier s ním): „Ó, Abu Hanifa, vyhlásil si, že máš poznanie. Beda ti! Allah poznanie nedal nikomu, iba ľuďom knihy, ktorým bola kniha zjavená. Beda ti, pretože toto poznanie je iba pre vyvolených spomedzi potomkov proroka (mier s nimi) a Allah ti nedal z Jeho knihy ani jediné písmenko.“ – Wasael Al Šia, zv. 27, str. 48.

Záver: Takže rozumieme tomu, že jedinou správnou cestou, ako odvodiť potrebné poznanie zo svätého Koránu je, že sa na to opýtame Ahlul Bayt (mier s nimi) alebo proroka, alebo posla, ktorý hovorí z príkazu Allaha, a že obyčajní ľudia by sa nemali nikdy pokúšať interpretovať Korán, jedine cez tieto dvere.

A rozumieme tomu, pretože Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nám dal neomylného Imáma v každej ére. Je haram – zakázané, že omylní ľudia rozširujú islamské učenia a rozvádzajú ich ďalej, a odvoďujú náboženské právo cez imagináciu a mienku. Preto je to jedna z úloh Qaima, aby sa pomstil a odplatil znalcom práva, ktorí vydali fatwy ohľadne toho, čomu nerozumejú.

O tých, ktorí rozšírili islamské právo cez imagináciu a názory

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

300px-Quran_AliAllah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní:

{On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc sa tak o rozkol a snažiac sa o svojvoľný výklad toho; avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha. Tí však, ktorí pevní sú vo vedení, hovoria: „My sme v to uverili; všetko, čo obsahuje, od Pána našeho je!“ A pripomínajú si to jedine tí, ktorí chápaním sú obdarení.} {Korán 3:7}

A existuje množstvo hadísov od Ahlul Bayt (mier s nimi), ktoré zdôrazňujú, že práve oni sú tými, ktorí sú pevní vo vedení. A prorok a jeho potomstvo (mier s nimi) uvádzajú, že alegórie Koránu pozná iba posol (mier s ním) a Imámovia z jeho línie (mier s nimi). Alegórie však nepozná nik, iba ak cez nich (mier s nimi):

Abu Džáfar (mier s ním) povedal: „My sme tí pevní vo vedení a my poznáme jeho interpretáciu.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 198.

A Abu Abdulláh (mier s ním) povedal: „Tí, ktorí sú pevní vo vedení sú Princ Veriacich (mier s ním) a Imámovia z jeho detí.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 179.

Ahlul Bayt (mier s nimi) sú tí, ktorí majú poznanie Koránu až do Súdneho dňa, ako vieme zo slávneho hadísu Thaqalayn, v ktorom posol Allahov (mier s ním) povedal:

Vskutku Allah, Milosrdný, Dobre Informovaný, mi povedal, že títo dvaja – Korán a Ahlul Bayt – sa nikdy neoddelia jeden od druhého, až dokým sa nestretnú pri Fontáne hojnosti (Hawdh Kawthar, prameň v nebi).“ – Sahih Muslim, 2:238; Musnad Ahmad ibn Hanbal, 5:181-182; Sahih Tirmidhi, 2:220 a iní.

ahlul baytOkrem toho, celý Korán je pre Ahlul Bayt (mier s nimi) Muhkam (jasný a zreteľný):

Harwal bin Hamza vyrozprával, že počul Abu Abdulláha (mier s ním) hovoriť: {Toto sú znamenia jasné v hrudiach tých, ktorým sa vedenia dostalo} {Korán 29:49}, sú to predovšetkým Imámovia.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 180.

Taktiež máme verš: {Keby sa však so správou obrátili na posla alebo na tých, ktorí medzi nimi majú autoritu, dozvedeli by sa o tom tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti toho} {Korán 4:83} Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Sú to neomylní Imámovia (mier s nimi.)Wasail Al Šia, zv. 27, str. 200.

Ahlul Bayt (mier s nimi) tiež vysvetlili, že slová Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) nie sú ako slová ľudí. Preto tieto slová Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) nemôžu byť odhadované ľuďmi:

Al Mala bin Khanís povedal, že Imám Abu Abdulláh (mier s ním) povedal v liste: „Vskutku, Korán sú príklady pre ľudí, ktorí vedia, zatiaľ čo iní nevedia. Sú to príklady pre ľudí, ktorí ho recitujú tak, ako má byť recitovaný. A to sú tí, ktorí ho poznajú a veria v neho. Čo sa týka ostatných ľudí, sú Koránom veľmi zmätení a Korán je veľmi ďaleko od ciest ich sŕdc.“ Preto posol Allahov (mier s ním) povedal: „Nič nie je ďalej od sŕdc ľudí, ako interpretácia Koránu. Interpretácia bola zmätkom pre celé stvorenie okrem tých, ktorých si Allah želal. Allah to urobil preto, aby ľudia upriamili pozornosť na Jeho dvere a Jeho cestu, a aby Ho uctievali, a aby poslúchali ľudí Jeho knihy a tých, ktorí hovoria z Jeho príkazu. A aby sa zmieňovali o nich, keď chcú odvodiť z Koránu to, čo potrebujú, a nie aby sa zmieňovali o sebe {dozvedeli by sa o tom tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti toho} .“ A nikto iní okrem týchto ľudí nebude mať toto poznanie a nikdy sa to nestane, že by ho bol mal. A viem, že by to nebolo správne pre celé stvorenie, aby boli ľuďmi s autoritou, pretože v tom prípade by nemali nikoho ako nasledovníka, aby mu bolo kázané o príkazoch Allaha. Preto Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) učinil nástupcami konkrétnych ľudí, aby boli nasledovaní, a tak tomu porozumejte, ak si to Allah želá. A nikdy, ale nikdy nerecitujte Korán podľa vašej mienky, pretože ľudia nie sú partnermi v poznaní Koránu, ako sú partnermi v iných veciach. Nemôžu ho interpretovať, okrem skrze dverí, ktoré pre nich Allah určil. A tak tomu porozumejte, ak si to Allah želá. A pýtajte sa na vec z jej správneho miesta a nájdete to, ak si to Allah želá. – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 190.

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

Učenci zobrali náboženstvo slabým cez fatwy

fatwa halal haramNeoprávnené odvodzovanie islamského práva

Učenci vyvinuli rozličné metódy, aby z islamských učení vyvodili ďalšie odpovede.

Sunni a šia učenci odvodili odpovede cez „idžtihad“ (výskum/ sanalogické uvažovanie prevedené učencom). Sunnitskí učenci ďalej použili metódu „qiyas“ (analógia: vyvodenie nariadenia z iného nariadenia kvôli vnímanej podobnosti medzi dvomi uvedenými vecami), „idžma“ (zhoda moslimských učencov), „istislah“ (nájdenie odpovede cez rozhodovanie, čo slúži „verejnému záujmu“), a mnoho ďalších.

Učenci nazývajú ich prácu „jurisprudenčné nariadenie“ alebo „fatwa“ (islamská legálna mienka od slovesa aftá – tzn. on dal formálnu legálnu mienku na…) – zvonku predstierajúc, že fatwa nie je zaväzujúca pre človeka, ktorý fatwu vyhľadáva, ale je iba odporučené, aby bral zreteľ na náboženskú radu. V skutočnosti však zmysel slov „islamská legálna mienka“ významným spôsobom naznačuje jej zaväzujúci charakter. Ak sa jeden pozrie na realitu fatwy, zistí, že fatwa nie je nič viac než predpoklad, domnienka, osobný záver a neokrôchané vyhlásenie: Toto je haram – zakázané, a toto je halal – povolené.

V skutočnosti nás prorok (mier s ním) varoval pred ľuďmi, ktorí z haram urobia halal a z halal urobia haram prostredníctvom vyjadrenia vlastnej mienky: Vyrozprával Awf ibn Malik: Prorok (mier s ním) povedal: “Moja umma sa rozdelí na menšie časti – o niečo viac ako na 70 častí a jej väčšina bude predstavovať fitnu (nešťastie) nad mojou ummou. Bude existovať skupina, ktorá sa bude dopúšťať qiyas (dohady) v náboženských záležitostiach na základe ich osobných názorov, a tým urobia halal to, čo je haram a urobia haram to, čo je halal.” – Al-Haythami, Madžma Al Zawa’id, zv. 1, str. 243, h. 841.

Okrem toho cez koncept taqlídu omylní učenci dávajú moslimom za povinnosť, aby ich imitovali v ich názoroch bez toho, aby kládli otázky. A tak ich ľudia budú nasledovať v ich omyloch a budú ich uctievať nevedome.

Pravda je taká, že nikto nemá právo vyhlasovať, že vie správne nariadenie, iba ak by bolo priamo od Ahlul Bayt (mier s nimi). V tomto prípade by to však nebola fatwa, ale bolo by to jediné správne nariadenie, pretože pochádza od neomylných.

Ale každý učenec vydáva fatwy, ktoré si jedna s druhou protirečia. A tak ľudia robia idžtihad (výskum/ analogické uvažovanie prevedené učencom), aby sa rozhodli, ktoré nariadenie je správne. Toto je absolútne nevhodné, pretože to nabáda ľudí k tomu, aby opustili poznanie Imáma ich času, a aby si nezobrali vedenie od neho (mier s ním). Nabáda ich to k tomu, aby boli ich mysle a mienky tým, čo bude rozhodovať o náboženstve Allahovom a o Jeho nariadeniach. Neomylný Imám je ten jediný, ktorý má právo od Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený), aby velil ľuďom, viedol ich a vykladal im Korán. Nikto iný nemá dovolené, aby vyjadroval svoju mienku alebo rozhodnutie ohľadne nariadení Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) okrem Ahlul Bayt (mier s nimi).

Kto sú tí, ktorým dal Allah autoritu, a ktorých je potrebné poslúchať okrem proroka (mier s ním)?

Ahlul Bayt (mier s nimi) sú jediní, ktorí sú schopní mať túto pozíciu. Ich jedinečná pozícia u Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) je jasná všetkým, ktorí chcú vidieť:

Posol Allahov povedal: “Hviezdy sú milosťou pre obyvateľov nebies, a ak pominú hviezdy (teda prestanú existovať), obyvatelia nebies budú zničení. A môj Ahlul Bayt je milosťou pre obyvateľov zeme. Ak môj Ahlul Bayt pominie (teda všetci umrú), obyvatelia zeme budú zničení.” – Sunnitské referencie: Fadha’il Al Sahaba, od Ahmad Ibn Hanbal, zv. 2, str. 671, tradícia č.1145; Dhakha’ir Al Uqba, od Muhibbuddin Al Tabari, str. 14; Manaqib Ahmad, a mnoho ďaľších…

A posol Allahov povedal: “Hviezdy pomáhajú predchádzať tomu, aby boli obyvatelia zeme utopení a môj Ahlul Bayt sú ochrancovia mojej komunity proti hádkam. Preto, keď akákoľvek skupina medzi Arabmi oponuje môjmu Ahlul Bayt, tak bude rozdelená nezhodami a stane sa skupinou Satana.” – Al Mustadrak, od Al Hakim, zv. 3, str. 149; Al Tabarani; Al Manaqib Ahmad

Taktiež posol Allahov (mier s ním) sľúbil: “V každej generácii mojich nasledovníkov budú spravodliví členovia môjho Ahlul Bayt, aby jednali proti modifikáciám a rozvratu, ktorých sa budú chcieť dopustiť v mojom náboženstve ľudia na zlej ceste. Bude prítomný môj Ahlul Bayt, aby odstránili falošné obvinenia nespravodlivých, a aby protirečili nesprávnej interpretácii nevedomých. Dajte si pozor! Váš Imám bude váš predstaviteľ pred Allahom, a tak buďte opatrní, koho si vezmete ako svojho predstaviteľa.” – Sunnitské referencie: Al Sirah, od Al Mala; Al Sawa’iq Al Muhriqah, od Ibn Hadžar, k. 11, časť 1, str. 231 pod komentárom pre verš: {A zastavte ich. Oni sa budú zodpovedať} {Korán 37:24}

Učenci zobrali náboženstvo slabým cez fatwy

Refutácia taqlidu omylného

„Nebuď otrokom pre ostatných, keď ťa Allah stvoril slobodného.“ - Imám Ali (mier s ním)

Hadísy, ktoré nám kážu nasledovať učenca, sa môže zmieňovať o omylných učencoch iba obmedzeným spôsobom, pretože absolútnym spôsobom sa to týka iba Ahlul Bayt (mier s nimi), ktorí jediní sú pravými učencami božími, ako vysvetľujú nasledovné vyrozprávania:

Ali ibn Ibrahim, od Mohameda ibn Isu, od Yunusa, od Džamíla, od Abu Abdillaha (mier s ním): Ja (Džamíl) som počul ako hovoril: ”Ľudia sú v troch kategóriách: Učenci, študenti a spodina. My sme učenci, naši šia sú študenti a zvyšok ľudí je spodina.” – Kitáb Al Kafi

Veliteľ Veriacich (mier s ním) povedal: “To, ako sa veci prihodia a zákony ustanovia, je v rukách učencov božích, ktorí sú správcovia nad halaal – povoleným a haram – zakázaným… Ó, Allah, ty vieš, že to, čo sa stalo, nebola súťaž o moc alebo hľadanie márností tohto sveta. Ale bolo to preto, aby sme mohli vrátiť pravdy nášho náboženstva a priniesť dobro do Tvojich rúk, a aby sa utláčaní spomedzi Tvojich služobníkov mohli cítiť v bezpečí…” – Tuhaful Uqúl: 172; prednáška 131 v Nahdžul Balagah je tomuto podobná.

Následne, všetky pozitívne vyrozprávania o učencoch buď opisujú Ahlul Bayt (mier s nimi), alebo pracujúcich učencov, ktorí starostlivo radia moslimom. Neopisujú však tých, ktorí úmyselne prekračujú svoju autoritu len preto, že túžia po moci nad nasledovníkmi.

Poznámka: Samozrejme existujú činní učenci, ktorí robia chyby v taqlíde bez toho, aby mali zlý niyya (úmysel).

A Imám Al Askari (mier s ním) nás varoval ohľadne učencov, že niektorí z týchto znalcov práva sú viac škodliví pre našich šia (nasledovníkov), ako bola armáda Yazida ibn Muawiyya pre Hussaina a jeho spoločníkov a ich životy. Ale títo nečinní znalci práva berú náboženstvo od slabých z našich šia. Preto je dôležité si uvedomiť, že autorita omylného a autorita neomylného sú dve rozdielne dimenzie. A ak človek premýšľa o tejto téme, tak nedáva zmysel, že by Ahlul Bayt boli dali svoju autoritu učencom všeobecne.

Refutácia taqlidu omylného

Učenci uväznili moslimskú ummu skrze taqlíd

taqlid umma učenci islamZatiaľ čo bolo povinnosťou učencov, aby radili moslimom, a aby im boli k službám, učenci vymysleli koncept taqlídu, ktorý moslimom ukladá povinnosť, aby ich napodobňovali a nasledovali pri každom ich kroku.

Zatiaľ čo je absolútne správne imitovať neomylného – môžeme to nazývať taqlíd neomylného – učenci si zobrali toto privilégium od Ahlul Bayt (mier s nimi) a neoprávnene to aplikovali na nich samotných – omylných ľudí (taqlíd omylných). Potom vždy, keď urobili chybu v náboženských záležitostiach, ľudia ich nasledovali, a tak sa stalo, že slabým zobrali náboženstvo.

Podľa Wikipédie taqlíd znamená: „Nasledovanie rozhodnutí náboženského experta bez toho, aby boli podrobne preskúmané písomné základy alebo zdôvodnenie tohoto rozhodnutia, ako je akceptovanie alebo nasledovanie verdiktu učencov právnej vedy (fiqh) bez toho, aby človek žiadal vysvetlenie procesov, na základe ktorých k tomuto záveru došli.“

Ako vznikol koncept taqlídu: Pred vymenovaním Ahmeda Al Hassána (mier s ním) za Jamániho, po dobu viac ako 1000 rokov predstavovali duchovní vodcovia všetkých siekt poslednú baštu náboženstva. Počas tohto obdobia sunniti ako aj šíti mali potrebu nachádzať ďalšie závery z ustanovených islamských učení, aby mohli odpovedať na otázky ich éry.

Sunniti cítili potrebu, aby rozšírili islamské učenia oveľa skôr ako šíti, pretože zdedili oveľa menej poznania od proroka a jeho rodiny (mier s nimi) v porovnaní so šia, ktorí boli vedení cez 12–tich Imámov po prorokovej smrti.

Preto začali vykonávať taqlíd školy Hanbal, Malik, Šáfi, a Abu Hanífa. V týchto časoch sunniti rozšírili tento koncept o školy Ibn Taymiyya, Ibn Uthaymín, Ibn Baz alebo o šejcha ich mešity. Mnohí sunniti, ktorí aktívne praktizujú a študujú vlastnú vieru, dnes veria, že je povinné rozhodnúť sa pre jednu z myšlienkových škôl alebo nasledovať žijúceho učenca.

Čo sa týka šítov, ich nedostatok poznania sa začal s Veľkou okultáciou (ghayba) ich 12-teho Imáma – Imáma Mahdího (mier s ním), čo sa začalo smrťou posledného zástupcu Muhammada Al Mahdího, Alího Ibn Al Samárriho v roku 941. 1000 rokov okultácie Imáma so sebou prinieslo mnoho otázok, na ktoré nemali odpoveď ani šia.

To viedlo ich učencov k prevzatiu moci a k tomu, aby prišli s odpoveďami vyplývajúcimi z islamských učení a ich vlastných myslí. Nanešťastie predstavili koncept taqlídu, takže dnes učení ako aj nevzdelaní šíti veria, že napodobňovanie učenca je povinné (taqlíd mardžov).

Nešťastným výsledkom celej tejto veci je, že väčšina sunni aj šia učencov buď povedali priamo alebo naznačili, že ten, kto ide proti ich rozhodnutiam, má nedostatok viery (imán) a spadá do polyteizmu (širk). Všetci moslimovia, ktorí študujú náboženstvo hlbšie, zistia, že toto je dominantná mienka v myšlienkových školách, ako v sunnitských, tak aj v šítskych.

Aby podporili svoj koncept, tak nesprávne vyložili nasledovný verš zo svätého Koránu; zatiaľ čo učenci radi vyhlasujú, že nasledovný verš sa zmieňuje o nich, daný verš sa v skutočnosti zmieňuje o Ahlul Bayt (mier s nimi), ako môžeme vidieť z príslušného hadísu:

{A poslali sme pred tebou iba mužov, ktorým vnuknutie sme dali. Opýtajte sa teda ľudí, ktorým dostalo sa pripomenutie (Ahlul Dhikr), ak neviete!}
{Korán 21:7}

Al-Husayn ibn Mohamed od Mu‘alla ibn Mohamed od Al Washsha’ od ‘Abdallah ibn ‘Adžlan od abu Džá‘fara (mier s ním), ktorý povedal nasledovné o slovách Allaha, Najsvätejšieho, Najvyššieho: {Opýtajte sa teda ľudí, ktorým dostalo sa pripomenutie (Ahlul Dhikr)} {Svätý Korán 16:43, 21:7}. Svätý prorok (mier s ním) povedal: „Ja som Dhikr a Imámovia sú ľuďmi Dhikr.“ O slovách Allaha, Najsvätejšieho, Najvyššieho {A je to veru pripomenutie pre teba i pre tvoj ľud a budete ohľadom toho vypočúvaní} {Svätý Korán 43:44} Imámovia (mier s nimi) povedali, „My sme jeho ľud a my budeme vypočúvaní.“ – H. 543, k. 20, h. 1.

Vyrozprávané od Mirza Al Núri, a tiež od Sayyeda Barodžardiho, že Ali Ibn Hussein (mier s ním) a Mohamed bin Ali (mier s ním) povedali: „Je to na tebe poslúchať tých, ktorých musíš poslúchať a nemáš pre to žiadnu výhovorku – poslušnosť voči Ahlul Bayt, pretože Allah spojil poslúchanie nás s poslušnosťou voči Nemu a Jeho poslovi. A On to povedal vo verši v Jeho knihe, od nás od Allaha učinil poslušnosť povinnou voči Nemu, Jeho poslovi a voči tým, ktorým bola zverená starostlivosť o domácnosť proroka a nariadil ti, aby si sa opýtal ľudí Dhikru. A my, pri Allahovi, sme ľudia Dhikru. Netvrdí to nikto iní okrem nás, iba ak klamár, pretože Allah hovorí v Jeho knihe: {Toto je Písmo, ktoré sme ti zoslali, aby si vyviedol ľudí s dovolením Pána ich z temnôt k svetlu a ku ceste Mocného, Chvályhodného} {Svätý Korán 14:1}, a potom povedal {Opýtajte sa teda ľudí, ktorým dostalo sa pripomenutie (Ahlul Dhikr)}. Teda my sme Ahlul Dhikr. Tak prijmite naše nariadenie a držte sa nášho zákazu, pretože my sme dvere, cez ktoré vám Allah nariadil vstúpiť do vašich domov. My sme tie dvere, a nie je to pre nikoho okrem nás a netvrdí to nik, iba my.“ – Mustadrak Al Wasael, zv. 17, str.28.

{Ó vy, ktorí ste uverili, poslúchajte Allaha a poslúchajte posla a tých, ktorí majú medzi vami autoritu. A ak nesúhlasíte ohľadne niečoho, tak to dajte Allahovi a poslovi, ak veríte v Allaha a v súdny deň. Toto je najlepšia cesta a najlepší výsledok.}
{Korán, 4:59}

V prednáške spoločníkom Hurru, Imám Hussain (mier s ním) vysvetľuje: „My, domácnosť Mohamedova, máme precedens nad ostatnými osobami uplatňujúcimi si nárok v tom, že je nám nad vami zverená táto záležitosť (amr).“ – Biharul Anwar, 44:377.

{A nech spomedzi vás povstane národ, ktorý bude pozývať ku všetkému, čo je dobré, prikazovať, čo je dobré a zakazovať to, čo je zlé a tí budú úspešní}
{Korán 3:104}

Tento verš očividne nie je všeobecný výrok o učencoch, ale o konkrétnych ľuďoch, s ktorými je Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) spokojný, pretože skutočne pre Neho pracujú. Ale ak chceme aplikovať tento verš na učencov, vieme, že sú niektorí bezúhonní ako aj skazení učenci – „pracujúci“ ako aj nepracujúci.

Učenci okrem toho založili svoje koncepty na nasledovných hadísoch. Vysoké postavenie osoby, ktorá získava poznanie kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) a zdieľa ho s ostatnými je vyzdvihované v sunni ako aj šia hadísoch:

Umar ibn Hanzalah sa spýtal Imáma Džá’fara As Sádiqa, mier s ním, na legálnosť toho, čo urobili dvaja šia veriaci, ktorí hľadali verdikt od nelegálneho vládcu v diskusii ohľadne dlhu a dedičstva. Imámova odpoveď bola, že bolo absolútne zakázané to urobiť. Potom sa Ibn Hanzalah spýtal, čo by tí dvaja mali robiť. Imám odpovedal: „Musia hľadať jedného z vás, ktorí rozprávajú naše tradície, ktorí sa dobre vyznajú v tom, čo je povolené a čo je zakázané, ktorí sú dobre oboznámení s našimi zákonmi a nariadeniami. Musia ho akceptovať ako sudcu a rozhodcu sporu, pretože ja ho ustanovujem ako sudcu nad vami. Ak bude nariadenie, ktoré je založené na našich zákonoch, odmietnuté, toto odmietnutie sa bude rovnať ignorovaniu nariadenia Allaha a odmietnutie nás sa bude rovnať odmietnutiu Allaha, čo je to isté ako polyteizmus.“

Imám Mohamed Al Mahdi (mier s ním) odpovedal Išáqovi ibn Yakubovi: „Čo sa týka okolností, ktoré sa odohrali v poslednej dobe, mal by si sa obrátiť k vedeniu k tým, ktorí vyrozprávali naše hadísy, pretože oni sú mojím dôkazom nad tebou, tak ako som ja Allahov dôkaz.“

Prorok Allahov (mier s ním) povedal: „Učenci mojej ummy sú ako proroci Bani Izraelu.“

Bolo vyrozprávané, že Qays ibn Kathír povedal: „Muž prišiel z Medíny k Abul´Dardovi v Damašku a povedal: „Čo ťa sem prinieslo, brat môj?“ On povedal: „Hadís, o ktorom som počul, že si ty vyrozprával od posla Allahovho (mier a požehnanie s ním a s jeho rodinou).“ On nato: „Prišiel si aj z nejakého iného dôvodu?“ „Nie.“ „Prišiel si kvôli obchodu?“ „Nie, prišiel som iba kvôli tomuto hadísu.“ „Počul som, že posol Allahov (mier a požehnanie s ním a jeho rodinou) povedal: Ktokoľvek ide po ceste hľadania poznania, Allah mu dá ľahkú cestu do Raja. Anjeli bijú krídlami so súhlasom nad hľadačom poznania a tí, ktorí sú v nebesiach a na zemi, sa modlia za odpustenie pre učenca, dokonca aj ryby vo vode. Nadradenosť učenca nad uctievačom je ako nadradenosť mesiaca nad všetkými ostatnými nebeskými telesami. Učenci sú dediči prorokov, pretože proroci nezanechali za sebou dináre alebo dirhamy, ale zanechali za sebou poznanie. Takže ktokoľvek získa poznanie, tak získal veľký majetok.“ – Al Tirmidhi, 2606; hadís označený sunnitským učencom za sahíh.

Mohamed ibn Yahjá vyrozprával, na základe autority Ahmada ibn Mohameda ibn Isu, ktorému to bolo povedané od Mohameda ibn Khálida, ktorému to bolo vyrozprávané od Abu Al Bukhturiho, že Imám Džáfar As Sádiq (mier s ním) povedal: „Učenci sú dediči prorokov, pretože hoci proroci nezanechali jediný dinár alebo dirham, tak zanechali ich vyrozprávania a tradície. Ktokoľvek potom získa časť z ich tradícií, tak skutočne získal štedrú časť ich dedičstva. Preto hľaďte od koho by ste mohli získať toto poznanie. Spomedzi nás, rodiny prorokovej, existujú v každej generácii spravodliví a čestní ľudia, ktorí odoženú tých, ktorí prekrúcajú a preháňajú, ktorí imitujú falošné praktiky, a ktorí ponúkajú bláznivé interpretácie (to znamená, že oni očistia a ochránia náboženstvo od vplyvu takýchto predpojatých a nevedomých ľudí a ostatných, ktorí sú im podobní).“ – Šítsky učenec Kulayni, Al-Kāfi, zv. 1, str. 78-79.

Imám As Sádiq (mier s ním) vyrozprával, že prorok (mier s ním) povedal: „Pre kohokoľvek, kto cestuje na ceste za poznaním, Boh ukáže cestu do Raja a anjeli pred ním sklopia svoje krídla ako znamenie, že sú s ním spokojní (alebo že Boh je s ním spokojní). A všetko, čo je na nebesiach a na zemi, dokonca aj ryby v oceáne, žiadajú pre neho odpustenie. Nadradenosť učeného muža nad obyčajným uctievačom je ako mesiac v úplnku nad hviezdami. Skutočne, učenci sú dediči prorokov (mier s nimi). Proroci nezanechali ani jediný dinár alebo dirham, ale namiesto toho zanechali poznanie. Ktokoľvek ho získa, tak získal skutočne štedrú časť ich dedičstva.“ – Kulayni, Al-Kāfi, zv. 1, str. 85-86.

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal: „Atrament učenca je cennejší ako krv mučedníka.“ – Bukhari, Kniha Poznania.

Imám Hasan Al Askari, jedenásty Imám (mier s ním), povedal: „Učenci našich nasledovníkov (šia) sú strážcami hraníc islamu. Ktokoľvek z našich nasledovníkov, kto prevezme túto povinnosť, je nadradený nad tým, kto bojuje v bitke proti Rimanom (pretože obraňuje teologické hranice našich nasledovníkov).“ – Al-Ihtidžadž, zv. 2, str. 155.

Imám Hussain (mier s ním) povedal: „…Skutočne, cesta k moslimským záležitostiam a náboženským príkazom je v rukách zbožných učencov, ktorí sú správcovia Allahovi v jeho povolených a zakázaných veciach…“ – Tuhaful-‘Uqul, str.172.

Al Kulayni vyrozprával od Mohameda ibn Jahja od Ahmada ibn Mohameda od Ibn Mahbuba od Ali ibn abi Hamzu, ktorý povedal: „Počul som Abul Hassan, Musu ibn Džá´fara (mier s ním), ako hovorí: „Keď zomrie veriaci, anjeli časti zeme, nad ktorou zvykol uctievať Allaha a brány nebies, z ktorých boli pozdvihnuté jeho skutky, budú pre neho plakať. Podobne sa objavila v islame prasklina, ktorú nič nenapraví, pretože tí učení veriaci sú pevnosťami islamu, ako sú múry mesta jeho pevnosťou. – Al-Kafi, 1:38.

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal: „Ten najučenejší spomedzi mužov je ten, ktorý zbiera poznanie od iných sám na vlastnú päsť. Najcennejší spomedzi mužov je ten, kto najviac vie a ten najhorší je ten, kto je nevedomý.“ – Zdroj neznámy.

Al Saduq vyrozprával v Kamalul Din: Mohamed ibn Mohamed ibn Isam Al Kulayni nám vyrozprával od Mohameda ibn Ya’qub Al Kulayni od Išaq ibn Ya’qub: “Požiadal som Mohameda ibn Uthmana al Amriho, aby zobral môj list, v ktorom som sa pýtal na záležitosti, ktoré boli pre mňa problematické. Prišla mi odpoveď, ručne napísaná našim učiteľom, súčaným Imámom: Čo sa týka nadchádzajúcich udalostí, predložte to rozprávačom našich vyrozprávaní, pretože oni (t.j. rozprávači) sú mojím dôkazom proti vám a ja som boží dôkaz proti nim.“ – Kamalul Dín, 2:483.

Poznámka: V poslednom hadíse Imám Mahdi (mier s ním) varuje rozprávačov hadísov (opis, ktorý máme dnes sa vzťahuje na učencov), že zatiaľ čo sú dôkazom proti ľuďom, on (mier s ním) je božím dôkazom proti nim. To znamená, že im bolo zverené vyrozprávanie hadísov, zatiaľ čo on (mier s ním), ich bude brať na zodpovednosť za akékoľvek zneužívanie.

 

Učenci uväznili moslimskú ummu skrze taqlíd

Nepracujúci učenci Konca čias sú nepriateľmi Qaima (mier s ním)

skorumpovaní zlí kňazi duchovní učenci

Podľa proroka (mier s ním) a Imámov z jeho Ahlul Bayt (mier s nimi) učenci v čase Imáma Mahdího (mier s ním), obzvlášť učenci taqlidu, budú skutočne nepriateľmi toho, ku ktorému na prvý pohľad zvolávajú. Nespoznajú Imáma Al Mahdího (mier s ním), keď sa objaví. Naopak, budú sa na neho pozerať ako na hrozbu pre ich pozíciu, a preto budú proti nemu bojovať.

Mnoho významných učencov minulosti z radov šia a sunni sa v tomto zhodli a vyrozprávania o tomto fakte zdokumentovali v ich knihách.

Predtým ako preskúmame históriu taqlidu a fatiew, pozrime sa najprv na znepokojivé vyrozprávania, ktoré ukazujú, ako budú učenci konca čias odporovať Qaimovi (mier s ním). Budú to jeho najzúrivejší nepriatelia. Budú volať ľudí k sebe a budú Qaima (mier s ním) ohovárať…

The Arrived, časť 14 (Učenci Konca čias)

Oznámené na základe autority posla Allahovho (mier s ním), povedal: “Na moju Ummu nadíde čas, počas ktorého neostane z Koránu nič iba jeho slová a z islamu neostane nič okrem jeho mena. Budú sa volať moslimovia, zatiaľ čo od islamu budú tak ďaleko, ako je to len možné. Ich mešity budú plné ľudí, ale budú bez správneho poznania. Znalci práva v tom čase budú tí najhorší ľudia pod nebesami. Budú siať neporiadok a neporiadok budú aj žať.“ – Al-Bihar, zv. 52, str. 190, h. 21.

Prorok (mier s ním) povedal Ibn Masúdovi: „…Ó, Ibn Masúd, príde čas, keď človek, ktorý je stále oddaný tomuto náboženstvu, sa bude cítiť, ako keby držal v dlani žeravý uhlík. Preto by mal konať ako vlk, inak bude zožratý vlkmi. Ó, Ibn Masúd, ich učenci a znalci práva budú zhýralí zradcovia. Dokonca ešte horšie je, že to budú zlé stvorenia Allahove a takí sú aj ich nasledovníci, návštevníci, ľudia, ktorí s nimi jednajú, milujú ich, sedia s nimi a radia sa s nimi.

Hľa, zlé stvorenia božie! Oheň pekla si nájde k nim cestu a oni sú hluchí, nemí, slepí a neobrátili by sa. Zhromaždíme ich v deň zmŕtvychvstania a budú hluchí, nemí a slepí, pretože patria Ohňu. Kedykoľvek sa oheň zmenší, tak my zvýšime plameň a kedykoľvek ich kože dohoria, tak ich nahradíme inými kožami, takže budú cítiť smrteľné muky.

Keď budú vhodení do ohňa, budú cítiť jeho výpary, ktoré ich budú trhať a oheň sa rozhorí vždy zúrivo, keď budú chcieť od neho utiecť v mučivej úzkosti, ale budú hodení naspäť a budú odsúdení na to, aby ochutnali mučivú bolesť spálenia. Tam bude exhalácia, ale tam nepočujú.

Ó, Ibn Masúd, oni vyhlasujú, že nasledujú moje náboženstvo, moju sunnu, moju cestu, moje zákony, ale nemajú so mnou nič spoločné, a ani ja nemám nič spoločné s nimi.

Ó Ibn Masud, neseď s nimi na verejnosti! A neprisahaj im spojenectvo na trhoch…!“ – Ilzám An-Náseb, zv. 2, str. 131-132.

Fudhail Ibn Yasar vyrozprával: Počul som, ako Imám Al Sádiq (mier s ním) hovorí: „Keď povstane náš Qaim (mier s ním), tak bude čeliť nevedomosti ľudí oveľa vážnejšej, ako čelil posol Allahov (mier s ním) počas dní Al Džáhilíje.“ Spýtal som sa: „Prečo to tak bude?“ Imám odpovedal: „Posol Allahov (mier s ním) prišiel k ľuďom, ktorí uctievali kamene a vyrezávané drevo. Avšak náš Qaim (mier s ním) príde k ľuďom, ktorí budú interpretovať knihu Allahovu proti jeho interpretácii a budú sa s ním o tomto hádať. Pri Allahovi, Qaim nastolí jeho spravodlivosť vnútri ich domov tak, ako do nich vstupuje teplo a zima.“

Oznámené na základe autority proroka (mier s ním), ktorý povedal: „Allah zjavil niektorým jeho prorokom: Povedz tým, ktorí študujú právnu vedu s cieľom iným, ako je náboženstvo, učia sa ju s cieľom iným, ako je skutok a nárokujú si tento život s cieľom iným, ako je posmrtný život, a ktorí idú pred ľudí zabalení v kabáte obetného baránka, zatiaľ čo ich srdcia sú podobné srdciam vlkov a ich slová sú sladšie ako med, a ich skutky sú trpkejšie ako aloe – klamú a vysmievajú sa Mi, že Ja ich postihnem súžením, ktoré uvalí zmätok i na múdrych.“ – Bihar Al Anwar, zv. 1, str. 224; Iddat Ad-da’I, str. 70.

Oznámené na základe autority posla Allahovho (mier s ním) z jeho inštrukcií Ibn Masúdovi: „…Ó, Ibn Masúd, príde čas, kedy dodržiavanie náboženstva bude pre ľudí podobné, ako držať horiace drevo v dlani. Preto musia byť vlkmi, inak ich vlci pohltia. Ó, Ibn Masúd, ich učenci a znalci práva budú nemorálni zradcovia. Budú najhoršími z Allahovho stvorenia a takí budú aj tí, ktorí ich budú nasledovať, utiekať sa k nim, brať si od nich, milovať ich, sedieť s nimi a diskutovať s nimi. Oni sú najhorší z Allahovho stvorenia a budú poslaní do Pekla.“

As Sádiq (mier s ním) povedal: „Keď príde Qaim, aby sa pomstil znalcom práva za to, že vydávali fatwy o tom, čomu nerozumejú, vtedy oni a ich nasledovníci utrpia mizériu. Bolo pre nich náboženstvo neúplné, a preto ho učinili úplným? Bolo pre nich vychýlené, aby ho narovnali? Chceli ľudia odporovať Allahovi a preto Ho uposlúchli? Alebo im On nariadil vykonávať spravodlivosť a oni Ho nepočúvli? Azda prorok (mier s ním) nepochopil, čo mu bolo zjavené, a preto ho oni varovali? Ostalo v jeho časoch náboženstvo nekompletné, a tak ho oni skompletizovali? Alebo po ňom prišiel ďalší prorok, a tak ho nasledovali?“ – Ilzam An Naseb, zv. 2, str. 200.

Imám Al Báqir povedal: „Keď povstane povstalec z Karbaly a bude zamýšľať, že pôjde do Nadžafu, zatiaľ čo budú okolo neho ľudia, medzi Karbalou a Nadžafom zabije 16 000 učencov – faqíh a ľudia okolo neho z radov pokrytcov povedia: On nie je zo synov Fátimy, lebo inak by bol k nim milosrdný. A keď vstúpi do Nadžafu, kde bude jednu noc, potom výjde z dverí Al Nukhaila a bude zamýšľať ísť k hrobu Húda a Sáleha (mier s nimi). Stretne sa s ním 70 000 ľudí z Kúfy, pretože ho budú chcieť zabiť. Potom ich on, Mahdi, všetkých zabije a nikto z nich neprežije.“ – Núr Al Anwar, str. 345, zv. 3; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 389.

V knihe od Al Yanabiho bolo zmienené: „Keď sa objaví Qaim (mier s ním), nebude mať žiadneho zjavného nepriateľa okrem znalcov práva, ich obzvlášť. On a meč budú neoddeliteľné, lebo keby meč nebol v jeho rukách, tak by znalci práva vydali fatwy, ktoré by nariadili jeho smrť. Avšak Allah ho vyšle tak, že bude mať v ruke meč, a tiež so štedrosťou, a tak ho poslúchnu. Budú sa ho báť a budú prijímať jeho vládu bez viery, zatiaľ čo budú schovávať neposlušnosť.“ – Yanabi’ Al Mawaddat, zv. 3, str. 215.

Stav učencov Konca čias je presne taký, ako keď Imám Ali (mier s ním) opísal nečinného učenca: „Ó, vy, ktorí máte poznanie. Iba ho so sebou nesiete? Pretože dozaista poznanie patrí všetkým, ktorí vedia, a potom podľa toho konajú tak, aby jeho skutky boli v súlade s jeho poznaním. Budú ľudia, ktorí so sebou budú niesť poznanie, ale neprejde cez ich ramená. Ich vnútorné myšlienky budú protirečiť tomu, čo budú ukazovať na verejnosti a ich skutky budú protirečiť tomu, čo vedia.“ – Imám Ali (mier s ním)

Poznámka: Stúpenci falošného úradu v Nadžafe, ktorý vyhlasuje, že reprezentuje Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a ktorý imitoval Ahmeda Al Hassána, aby si uzurpoval jeho pozíciu tým, že predložil falošného Imáma na Facebooku, buďte si vedomí toho, že táto tradícia sa tiež vzťahuje na učencov, ktorí dominujú Jamániho volaniu v tom, čo je zjavné.

Všetko naznačuje tomu, že toto je Koniec čias. Ako inak by potom nepracujúci učenci islamského národa mohli stelesňovať také množstvo korupcie, že samotný prorok (mier s ním) ich nazýva „najhoršími zo stvorenia“?

Nepracujúci učenci Konca čias sú nepriateľmi Qaima (mier s ním)