Milosrdenstvo Nadovšetko

Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním), vodca požehnaných Čiernych Zástav Východu, povedal:

„Otázka pre všetkých: Ak by ateista, neveriaci v Allaha, prišiel za vami s prosbou o vodu preň a pre jeho syna, a zároveň by za vami prišiel moslim, veriaci v Allaha, prosiac o vodu preň, a vy máte iba jeden pohár vody. Komu ju dáte?

Ktokoľvek odpovie, nech si vezme mikrofón a uvedie dôvod.“ (konverzácia sa odohrala v miestnosti Čiernych Zástav na Paltalku, pozn. prekl.)

(Brat odpovedal: „Dal by som ju ateistovi, pretože možno to bude preň dôvod, aby uveril v Boha.“

Ďaľší brat povedal: „Ateistovi, aby sme mu dali poznať Allaha a Jeho opisy/vlastnosti.“

Iný brat odpovedal: „Pohár vody by som dal malému synovi a zvyšok jeho otcovi.“)

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: „Ahsant, Ahsant (Vykonali ste správne, urobili ste dobre). Milosť… mimo náboženstva, islámu a presvedčenia… predovšetkým milosrdenstvo.

Či už verí, alebo nie, nezáleží na tom.

Milosť,

ľudskosť,

ó, Allah,

milosť, ľudskosť, mimo nábožestva.

Nemyslite na to, či uverí, alebo či bude ovplyvnený vaším činom. V prvom rade majte na mysli milosť.“

20882557_787527411450867_331537666959917760_n

Milosrdenstvo Nadovšetko

20.07.2017

Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním), vodca požehnaných Čiernych Zástav Východu, povedal:

„Pite vodu a ponáhľajte sa, než príde ráno. Pite vodu a ponáhľajte sa, pretože je to voda dovolená. Pite z tejto vody, pretože nastane deň, keď si ju budete žiadať, no nenájdete ju.

Ó, ľudia, ó, deti Adama! Prebuďte sa z vašej nedbalosti pred tým, než bude neskoro. Či už to chcete, alebo nie, Qaim Rodiny Mohameda bude vládnuť na tejto Zemi.
Prisahám veľkou prísahou, prisahám pri Allahovi, Najvyššom, Najspôsobilejšom, budeme vládnuť tejto Zemi a naplníme ju rovnosťou a spravodlivosťou.
Nič nás od tejto záležitosti neoddeľuje, iba ak noc alebo noc po nej, skrze povolenie Allaha. Zo semien nášho Štátu sa stalo ovocie, ó, veriaci.
Kde to pred nami ujdete, ó, skazení nemorálni neveriaci? Kam teda uniknete, zatiaľ čo zatrasieme svetom, akoby bol Dirham v našich rukách?
Zhromaždite svoje armády, ó, neveriaci a pripravte sa na Súdny deň.
A pred všetkými prehlasujem, že už tri dni som so skupinou veriacich v Irackej zemi.
Prišli sme k vám s mečom, ako sme vám to sľúbili.

Ó, vláda Bani al-Abbás! Ó, nasledovníci Iblísa zo zeme Nadžafu! Varujem vás, ó, vy, zo zeme al-Nadžaf al-Ašraf! Pripravte sa čeliť nám, ak ste muži, a odtlačte to od seba, ak to dokážete! Nebudete toho schopní. Veru nie! Pri Allahovi!

Nebudú toho schopní, syn môj.
Nie je to pre nich. Nie, pri Allahovi!
Sľubujem (vám to všetkým), syn môj.
Ostávajte v bezpečí Allaha a v Jeho ochrane.”

20988448_787536504783291_3576102627355580643_o
20.07.2017

Čierne Zástavy Východu – Satelitný Kanál

{Znášaj trpezlivo ich reči a pred východom slnka a západom oslavuj chválu Pána svojho a v noci tiež Ho oslavuj i na konci každého padnutia na zem!  

A načúvaj dňu, keď hlásateľ zavolá z miesta blízkeho; v ten deň, keď začuješ krik skutočne, to bude Deň vzkriesenia.}
{Svätý Korán, Súra Qaf}

Čierne Zástavy Východu – Satelitný Kanál

Dobré správy!

V predvečer Nového roka nás očakávajú ohromné dobré správy prichádzajúce od Boha Všemohúceho, ak Boh dá.

Veľkolepé dobré správy, ktoré zatrasú trónmi tyranov a pokrytcov.  Bude to drvivý úder!

23.12.2016 Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

“Teraz je rad na vás, nech vám Boh dá úspech.  Práca nekončí až do momentu, kedy na tomto svete vydýchneme poslednýkrát.  Buď víťazstvo alebo víťazstvo.  Niet inej možnosti, než je víťazstvo.  Každý, kto hľadá pohodlie, v tomto volaní to nenájde.  Pohodlie tu nehľadajte; niet pre to s nami miesta.  S nami je vyčerpanosť, pot a krv.  Ale ja, Ahmed Al Hassán, vám sľubujem Raj.  Buďte závislí/spoliehajte sa na Boha, Najvyššieho, Veľkého, pretože On vás chráni a presadzuje vás.”

Dobré správy si môžete vypočuť na messengeri Paltalk (Middle East —> Islam —> The Black Banners of the East oOo Alrayat Alsud Almashriqiya už dnes o 20:00), prípadne prostredníctvom služby Facebook Live! (facebook.com/Imam.Mahdi.10313) ak Boh dá.

Boh je väčší a všetká chvála patrí Bohu.

Dobré správy!

Úryvky z písomného prejavu Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) zo dňa 23. decembra, 2016 z paltalkovej miestnosti Požehnaných Čiernych Zástav Východu

“V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého.
Ó, Allah, Ó, Veľký, Ó, Štedrý
Ó, Allah
Moji milovaní veriaci
V predvečer Nového roka vás očakávajú ohromné dobré správy od Allaha Vznešeného, inshallah
Veľkolepé dobré správy, ktoré zatrasú trónmi tyranov a pokrytcov
Preto dúfam, že tieto správy rozšírite, aby sa mohli dostať do všetkých krajín
Allahu Akbar (Allah je Väčší) a Alhamdulillah (všetka chvála patrí Allahovi)
Teraz je rad na vás inshallah, nech vám Allah dá úspech

Práca nekončí až do momentu, kedy na tomto svete vydýchneme poslednýkrát
Buď víťazstvo alebo víťazstvo
Niet inej možnosti než je víťazstvo

Každý, kto hľadá pohodlie, v tejto Da’wa (v tomto volaní) to nenájde
Tu pohodlie nehľadajte
Niet pre to s nami miesta
S nami je vyčerpanosť, pot a krv
Ale ja, Ahmed Al Hassan, vám sľubujem Raj

Buďte závislí/spoliehajte sa na Allaha, Najvyššieho, Veľkého
Pretože On, Allah, vás chráni a presadzuje vás”

Paltalk —> Chat Rooms —> Middle East —> Islam
—> The Black Banners oOo Alrayat Alsud Almashriqiya

15078517_10209859414149421_3718558619608063714_n

Úryvky z písomného prejavu Imáma Ahmeda Al Hassána (pmsn) zo dňa 23. decembra, 2016 z paltalkovej miestnosti Požehnaných Čiernych Zástav Východu

13.12.2016

Dnes je Noc Moci.  Dnes, 13.12.2016, bol Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) v paltalkovej miestnosti Požehnaných Čiernych Zástva Východu.

Nasledujú výňatky z jeho (pmsn) prejavu preložené z arabčiny do angličtiny a do slovenčiny:

ليلة القدر هي اليلة التي تنزل فيها الارواح الطيبة لتجد لها مسكن تسكنه وتطهره
Layltul Qadr (the night of power) is the night when the good souls come down to find a home to dwell in and purify
Layltul Qadr (Noc Moci) je nocou, kedy dobré duše schádzajú nadol, aby si našli domov na obývanie a očistu

هذا جزء من ليلة القدر التي فيها من الأسرار والخفايا التي لا يعلمها الا الله ورسله المقربين
This is a part from Layltul Qadr which has from the secrets and the hidden matters what no one knows except Allah and His close Messengers
Toto je časť z Laylatul Qadr, ktorá má z tajomstiev a skrytých záležitostí, ktoré nepozná nik okrem Allaha a Jeho blízkych Poslov

ادم الاول نوح الاول
The first Adam and the first Noah
Prvý Adam a prvý Noe

أمير المؤمنين
The Commander of the Believers
Veliteľ Veriacich

حجة الله في السموات ورارض
The Hujjah of Allah in the heavens and the earth
Dôkaz Allaha ne nebesách a na zemi

الساعة
the Hour
Hodina

القران
the Qur’an
Korán

الرحمن الرحيم الملك القدوس
Alrahman, alRaheem, alMalik, AlQudous
Najmilostivejší, Intenzívne Milostivý, Kráľ, Čistý/Nepoškvrnený

صاحب يوم الدين
The Owner of the Day of Religion
Držiteľ Dňa náboženstva

السموات السبع
The seven Heavens
Sedem nebies

صاحب الرؤى
The Owner/Companion of the visions
Vlastník/Spoločník vízií

الروح
The Soul
Duša

الحاشر الناشر
The Gatherer, the one who Spreads
Zhromažďovateľ, Ten, ktorý rozširuje

سر الاسرار عالم الغيب وشهادة
The secret of secrets, the knower of the unseen and seen
Tajomstvo tajomstiev, Ten, ktorý pozná svet duchovna a svet materiálny

الاول الاخر هو هو
The first the last, Howa Howa (He He)
Prvý Posledný, On On

السلام على ابا ادم أمير المؤمنين
Peace be upon the father of Adam the Commander of the believers
Mier s otcom Adama, Veliteľom Veriacich

الكتاب المستور
The concealed book
Ukrytá kniha

اسجدو فسجدو
Prostrate, so they prostrate
Padnúť na zem a tak padnú na zem

السلام على ابا عيسى
Peace be upon the father of Jesus
Mier s otcom Ježiša

انت ربي
You are my Lord
Ty si môj Pán

كيف لا وانت هو هو
How is it not so, while You are Howa Howa (He, He)
Ako by to tak nemohlo byť, zatiaľ čo si On On

صل الله على عبدك ورسولك
O Allah send Your prayers upon Your servant and Messenger
Ó, Allah, zošli Tvoje modlitby na Tvojho služobníka a Posla

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) tiež povedal: každý, kto dnes učiní pokánie (tawba) – pokánie úprimné, tomu Allah SWT odpustí všetky hriechy.

Jeho (pmsn) vlastnými slovami: Dnešná noc je lepšia než tisíc mesiacov.  Dnes v noci sú dvere do nebies otvorené a Dua je akceptovaná.  Každý, kto dnes v noci úprimne oľutuje, Allah SWT príjme jeho/jej pokánie a odpustí všetky jeho/jej hriechy na základe Jeho SWT dovolenia.

Taktiež povedal: Allah nepotrebuje práce, ktoré sú napísané alebo memorované.  Prehovor k Allahovi, Všemohúcemu, v tvojom srdci spontánnou rečou a nevyhľadávaj písané veci.

Aba Al Sádiq (pmsn) povedal recitujte Laylat Al Qadr.

Nech nám všetkým Allah SWT dá úspech.

13.12.2016