Prorok (pmsnajr) a Pocestný

Jedného dňa prišiel do mešity za Prorokm Muhammadom (pmsnajr) pocestný. Po tom, čo Proroka (pmsnajr) pozdravil, mu bola položená otázka odkiaľ je. Pocestný odpovedal, že prišiel z ďaleka, len aby získal odpovede na pár otázok. Nasleduje dialóg medzi Prorokom Muhammadom (pmsnajr) a pocestným.

Pocestný (P): Nechcem, aby som bol v Deň zúčtovania potrestaný.
Muhammad (pmsnajr) (M): Správaj sa dobre k svojim rodičom.

P: Chcem byť medzi ľuďmi známy ako inteligentná bytosť.
M: Vždy maj strach pred Allahom.

P: Chcem patriť medzi Allahových obľúbencov.
M: Recituj Svätý Korán každý večer a každé ráno.

P: Chcem, aby moje srdce bolo vždy osvietené.
M: Nikdy nezabúdaj na smrť.

P: Nikdy nechcem byť vzdialený Allahovým požehnaniam.
M: Vždy sa k ostatným stvoreniam správaj dobre.

P: Nechcem, aby mi bolo ublížené mojimi nepriateľmi.
M: Vždy maj vieru výlučne v Allaha (swt.)

P: Nikdy nechcem byť ponížený.
M: Dávaj si pozor na svoje činy.

P: Chcem dĺho žiť.
M: Vždy konaj dobro pokrvným príbuznym (Sile Rahm).

P: Chcem, aby sa moja obživa zvýšila.
M: Vždy buď rituálne čistý (Wudu).

P: Chcem, aby sa na mňa v hrobe neznieslo utŕpenie.
M: Vždy nos čisté šaty.

P: Nikdy nechcem horieť v pekle.
M: Ovládaj svoj zrak a jazyk.

P: Ako dosiahnem, aby boli moje hriechy odpustené?
M: Vždy žiadaj Allaha o odpustenie s veľkou dávkou pokory.

P: Chcem, aby ma ľudia vždy rešpektovali.
M: Nikdy nič nežiadaj od ľudí.

P: Vždy chcem byť poctený.
M: Nikdy nikoho neponižuj a nezhadzuj.

P: Nechcem byť v hrobe zovretý.
M: Často recituj Súru-e-Mulk.

P: Chcem, aby môj majetok narástol.
M: Každú noc recituj Súru-e-Waqia.

P: V Súdny deň chcem byť pokojný a v bezpečí.
M: Od rána do večera rob Zikr.

P: Počas modlitby chcem byť plne sústredený.
M: Očistu (Wudu) konaj vždy sústredene a pozorne.

Poznámka: V jednej z tradícií Proroka Muhammada (pmsnajr) bola opísaná odmena za dobro vykonané príbuzným. Prorok (pmsnajr) vraví: „Keď sa osoba vyberie k jej blížnym, aby mohla naplniť ich práva svojím životom a majetkom, Allah (swt.) jej udelí odmenu mučeníka za každý krok, ktorý urobí. Allah zapíše 40 tisíc Hasana (jednotiek Božej odmeny), vymaže 40 tisíc z jej hriechov a pozdvihne ju o 40 tisíc hodností. Osoba tak dosiahne postavenie toho, ktorý Allaha uctieval 100 rokov.“

Ohľadom odmeny za Sile Rahm, Prorok (pmsnajr) uvádza: „Odmena za Sadaqa na ceste Allaha (swt.) je desaťnásobok, zatiaľ čo odmena za poskytnutie pôžičky je dvanásťnásobok (pretože pri poskytnutí pôžičky je dôstojnosť toho, kto si požičiava, zachovaná). Odmena za dobré správanie k veriacim bratom/sestrám je dvanásťnásobok a za dobré správanie k príbuzným je dvadsaťštyrinásobok.“mohammed muhammad pravý islám pocestný

Prorok (pmsnajr) a Pocestný

Zaľúbiť sa

zaľúbiť sa

Anitthigandha žil v Savatthi. Mal sa oženiť s nádhernou mladou ženou z mesta Sagala, kraju Maddas. Keď nevesta cestovala zo svojho domu do Savatthi, ochorela a zomrela na ceste. Keď sa ženích dozvedel o tragickej smrti jeho nevesty, mal zlomené srdce.

V tomto bode sa Buddha (pmsn) vybral do jeho domu, keďže vedel, že nastal čas, aby ženích dosiahol Sotapatti. Mladíkovi rodičia Buddhu (pmsn) privítali jedlom. Po večeri Buddha (pmsn) požiadal rodičov, aby mladého muža priviedli k nemu. Keď prišiel, Buddha (pmsn) sa ho opýtal, prečo je taký zarmútený a úzkostlivý, a tak mladík vyrozprával príbeh o tragickej smrti jeho mladej nevesty. Potom mu Buddha (pmsn) povedal, „Ó, Anitthigandha! Túžba plodí smútok; práve kvôli túžbe po veciach a žiadostivosti po zmyslovom potešení vzniká žiaľ a strach.“

Potom Buddha (pmsn) vyriekol:

„Túžba plodí žiaľ, žiadostivosť plodí strach.
Pre toho, kto sa zbavil žiadosť, niet smútku; ako by sa mohol báť?“

Zaľúbiť sa

Úprimná Viera a Uctievanie

Svätý Prorok Muhammad (pmsnajr) vyrozprával: „Z Bani Izrael sa stretli traja muži, ktorí sa spolu vydali na cestu. Ako tak šli, začalo sa zmrákať a spustil sa dážď, a tak sa ukryli v neďalekej jaskyni.

Zrazu sa zrútil veľký balvan, ktorý zablokoval vstup do jaskyne, v ktorej uviazli traja muži. Deň sa pre nich zmenil vnoc. Nemali inú možnosť, než požiadať o pomoc Allaha swt.

„Použime naše úprimné skutky ako spôsob vyslobodenia sa z tejto tiesne,“ navrhol jeden z nich. Zvyšní dvaja súhlasili s návrhom.

Jeden z nich povedal, „Ó, Pane! Si si vedomý toho, že mám extrémne atraktívnu sesternicu, a že som bol do nej blázon a ňou posadnutý. Jedného dňa som ju našiel samú, chopil som sa jej a chcel som uspokojiť svoje živočíšne túžby, keď ku mne prehovorila, vraviac: „Ó, bratranec môj! Maj strach pred Allahom swt. a nepoškvrň moju čistotu.“ Keď som to počul, rozdrvil som svoje žiadostivé tendencie a rozhodol sa proti zlému skutku. Ó, Pane! Ak bol tento môj skutok z absolútnej úprimnosti a iba za účelom získania Tvojho potešenia, vysloboď nás z tohoto zatratenia.“

Zrazu boli svedkami toho, ako sa obrovský balvan o niečo odsunul, slabo rozjasňujúc interiér jaskyne.

Druhý z nich prehovoril, „Ó, Pane! Vieš, že som mal otca a matku, ktorí boli tak starí, že sa ich telá ohli kvôli ich vysokému veku, a že som sa o nich pravidelne staral. V jednu noc som im priniesol nejaké jedlo, no všimol som si, že obaja už zaspali. Prebdel som pri nich celú noc s jedlom v rukách bez toho, aby som ich zobudil, pretože som sa ich bál vyrušiť. Ó, Pane! Ak bol tento môj skutok z úplnej úprimnosti a iba za účelom získania Tvojho potešenia, daj nám spásu.“

Keď dorozprával, skupina si všimla, že balvan sa odsunul o trochu viac.

Tretí muž sa začal modliť, „Ó, Ten, Ktorý pozná všetko ukryté a zjavné! Sám vieš, že som mal robotníka, ktorý pre mňa pracoval. Keď sa jeho termín blížil ku koncu, dal som mu jeho mzdu, no nebol spokojný a žiadal si viac, a v stave nespokojnosti odišiel. Jeho mzdu som použil, aby som kúpil ovcu, o ktorú som sa obzvlášť staral a onedlho som mal celé stádo. Po určitom čase sa robotník po mzdu vrátil a ja som ukázal na stádo oviec. Najskôr si myslel, že si z neho robím srandu, no neskôr, uvedomujúc si moju vážnosť, si vzal celé stádo a odišiel. Ó, Pane! Ak bol tento môj skutok z úprimnosti a iba za účelom získania Tvojho potešenia, pomôž nám v tejto bezradnosti.“

V tej chvíli sa balvan odsunul spred vchodu do jaskyne a všetci traja vyšli von, rozradostení a vo vytŕžení pokračovali v ceste.

Úprimná Viera a Uctievanie

Poznanie seba

Skutočné poznanie seba sa skladá z nasledujúcich vecí: Kto si a odkiaľ pochádzaš? Kam smeruješ a za akým účelom si tu prišiel? Z čoho sa skladá tvoje skutočné šťastie a mizéria?

Niektoré z tvojich vlastností sú tie zvierat, niektoré diablov, niektoré anjelov a ty musíš zistiť, ktoré z týchto tvojich vlastností sú náhodné, a ktoré zásadné. Kým to nebudeš vedieť, nebudeš poznať, kde spočíva tvoje skutočné šťastie.

Okupáciou zvierat je jedenie, spánok a boj; a preto ak si zviera, zamestnaj sa týmito vecami. Diabli sú zaneprázdnení roznecovaním zla, podvodov a lstivosti; ak patríš k ním, konaj ich prácu. Anjeli rozjímajú nad krásou Boha a sú úplne oslobodení od zvieracích kvalít, ak si anjelskej nátury, usiluj sa o svoj pôvod, aby si mohol poznať a rozjímať nad Najvyšším a mohol byť oslobodený z otroctva vášne a hnevu. Tiež by si mal odhaliť, prečo si bol stvorený s týmito dvomi zvieracími inštinktami: či aby si ťa podmanili a držali v zajatí, alebo aby si podmanil ty ich a v tvojom vzostupnom napredovaní z jedného učinil tvojho koňa a z druhého tvoju zbraň.

– al-Ghazzali – “Alchemy of Happyness”

Poznanie seba