Hadísy ohľadom 12 Mahdíov

islám 12 Mahdíov

 1. Vôľa Proroka Muhammada (pmsnajr) napísaná v noc jeho smrti:

Prorok Muhammad (msnajr) povedal Ali bin Abi Tálibovi počas noci jeho smrti, “Ó, Otec Al-Hassána, prines mi pero a papier,” a diktoval mu svoju vôľu, až kým sa nedostal do bodu, keď povedal, “Ó, Ali, po mne bude dvanásť Imámov a po nich bude dvanásť Mahdíov.  Ty, ó, Ali, si prvý z dvanástich Imámov, Boh ťa pomenoval vo svojich nebesiach Ali Al-Mortada, Princ Veriacich, Ušlachtilo-pravdivý, Žiarivým oddeľovačom lží a pravdy, dôveryhodný a Mahdi (správne vedený).  Tieto mená nemôžu byť pravdivo pripisované nikomu inému, než tebe.  Ó, Ali, si mojim nástupcom mojej rodiny, ich živých a ich mŕtvych a mojich žien.  Ktorúkoľvek utvrdíš, ma zajtra nájde a ktorúkoľvek odmietneš, som jej zbavený/jej nevinný.  Neuvidím ju a ona neuvidí mňa v Deň Zmŕtvychvstania.  Ty si nástupca (Kalif) môjmu národu po mne.  Keď sa k tebe smrť priblíži, odovzdaj to môjmu synovi, Al-Hassánovi, vskutku prospešnému.  Keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá môjmu synovi, Al-Husseinovi, mučeníkovi, čistému, zavraždenému.  Keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, pánovi uctievačov, Alimu.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Muhammadovi Al-Baqírovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Jafar Al-Sadiqovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, Musa Al-Kathumovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Alimu Al-Retha.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, Muhammadovi, dôveryhodnému, zbožnému.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, Alimu, radcovi.  Potom, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi Al-Hassánovi, cnostnému.  Keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá jeho synovi, Muhammadovi, Poverencovi Svätej Rodiny Muhammada, mier s nimi.  Toto je dvanásť Imámov.  Po ňom bude nasledovať dvanásť Mahdíov.  A tak, keď sa k nemu smrť priblíži, nech to odovzdá svojmu synovi, prvému z blízkych, má tri mená, jedno ako moje a môjho otca: Abdullah (služobník Boží), Ahmad a tretie menoj je Mahdi (správne vedený).  On je prvý z veriacich.”

Hadís je uvedený v nasledujúcich knihách:


—Šeik Al-Toosi, Al-Ghayba str.150

—Šeik Hor Al-Amili, Ithbat Al-Hodat Vol. 1 str. 549

— Šeik Hor Al-Amili, Al-Iqath Min Al-Haj’a str. 393-3

— Šeik Hassan bin Soulayman Al Hilli, Mokhtasar Al Bassair str. 159

—Al-Allama Al-Majlisii, Bihar Al-Anwar Vol. 53 str. 147

—Al-Allama Al-Majlisii, Bihar Al-Anwar Vol. 36 str. 260

— Šeik Abd Allah Al-Bahrani, Al’awalim Vol. 3 str. 236

—Al-Sayyed Hashim Al-Bahrani, Ghayat Al-Maram Vol. 1 str. 370

—Al-Sayyed Hashim Al-Bahrani, Al-Insaf str. 222

—Al-Fayth Al-Kachani, Nawadir Al-Akhbar str. 294-9

— Šeik Mirza Annouri, Annajm Al-Thaqib Vol. 2 str. 71

—Al-Sayyed Muhammad Muhammad Sadiq Al-Sadir , Tarikh Ma Ba’d Al-Thohoor str. 641-11

— Šeik Al Mayanji, Makatib Arrassoul Vol. 2 str. 96

— Šeik Al-Korani, Mokhtasar Mo’jam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi str. 301-13

 1. Abi Hamza vyrozprával od Abi Abdulláha (pmsn) v dlhom hadíse, že povedal: “Ó, Aba Hamza, spomedzi nás je 11 Mahdíov po Qaimovi z potomstva Al-Hussajna (pmsn)” – Ghaiba, Al-Túsi, str. 478 – 479.
 1. Abi Basír povedal: Povedal som Al-Sádiqovi Džáfarovi bin Muhammadovi (pmsn): Ó, syn Allahovho Posla, od tvojho otca (pmsn) som počul, že povedal: po Qaimovi bude 12 Mahdíov, on povedal: povedal 12 Mahdíov a nie 12 Imámov, ale sú to ľudia z našich Šia, ktorí volajú ľudí, aby nám prisahali vernosť, a aby poznali naše právo” – Kamal Al-Dín wa Tamam Al-Ni’emah, Šeik Al-Sadúq, str. 358.
 1. Abi Abdulláh (pmsn) povedal: spomedzi nás 12 Mahdíov po Qaimovi (pmsn) z potomstva Hussajna (pmsn)” – Muntakhab Al-Anwar Al-Mude’ah, Sayyed Baha’a Al-Dín Al-Nadžafi, str. 353 – 354.
 1. Al-Hadrami vyrozprával od Abi Džáfara (pmsn) vraviac: Opýtal som sa ho, ktoré miesto na zemi je najobľúbenejšie po Haram Allaha (swt.) a Haram jeho Posla (pmsnajr)? On povedal: “Al-Kúfa, Ó, Aba Baker, je cnostná a nepoškvrnená, v nej sú hroby vyslaných prorokov, nevyslaných prorokov a čestných nástupcov. A v nej je Mešita Suhail, v ktorej sa modlil každý prorok, ktorého Boh vyslal, a z nej sa objaví spravodlivosť Boha a v nej bude ten, ktorý povstane (Jeho Riser) a ten, ktorý povstane po ňom, a je to obydlie prorokov, nástupcov a spravodlivých” – Kamel Al-Ziyarat od Džáfara bin Muhhammad bin Qoloweha, str. 76.

Imám Abu Džáfar (pmsn) spomína Mahdíov vraviac: “a Riser po ňom,” čo znamená po Qaimovi (pmsn). A tak pomenúva Mahdíov ako Riserov.

 1. Habbah Al-Arni povedal: Princ Veriacich (pmsn) vyšiel do Híry a povedal: “to bude spojené s týmto” a ukázal rukou na Kúfu a Híru “až bude medzi nimi lakeť predávaný v Dinároch, a potom bude v Híre postavená mešita, ktorá má 500 dverí, kalifát Qaima (nech Allah urýchli jeho príchod) sa v nej bude modliť, pretože mešita Kúfy bude pre nich malá a bude sa v nej modliť 12 Imámov spravodlivosti” – Bihar AlAnwar, zv. 52, str. 474, Tahthíb AlAhkám od Šeika Al-Túsiho, zv. 3, str. 245.

Princ veriacich v tomto vyrozprávaní uvádza, že v Híre bude postavená mešita, v ktorej sa bude modliť kalifát Qaima, a potom povedal: “a bude sa v nej modliť 12 Imámov spravodlivost” a títo Imámovia sa v nej budú modliť po tom, čo ju Qaim (pmsn) postaví, čo znamená, že to nie je tých istých (predošlých) 12 Imámov, ale sú to tí, ktorých spomínajú iné vyrozprávania ako Mahdíov.

 1. Dua od Ahlul Bait (pmsn): “Ó, Allah, modli sa za držiteľov jeho zmluvy, dopomôž k dosiahnutiu ich nádejí, predĺž ich životy a udeľ im víťazstvo. Naplň, čo si im zveril zo záležitosti Tvojho náboženstva a učiň z nás ich pomocníkov a tých, ktorí podporujú Tvoje náboženstvo a modli sa za jeho čistých otcov, správne vedených Imámov…” – Mikyal Al-Makarim, zv. 2, str. 73

Táto Dua je za Qaima (pmsn) a držiteľov jeho zmluvy, ktorí sú jeho nástupcovia. Dua uvádza frázu: “Naplň, čo si im zveril zo záležitosti Tvojho náboženstva,” pretože im (pmsn) je zverená záležitosť náboženstva. A dôkazy, ktoré tu mienil, sú Mahdíovia, a aby sa modlil za Mahdíov, a potom sa modlí za jeho čistých otcov, to znamená otcov Qaima (pmsn).

 1. Imám Sadžád (pmsn) povedal: ((Qaim spomedzi nás povstane a po ňom bude dvanásť Mahdíov)) Šarh Alkhbar 3/400 (Vysvetlivka 3/400).
 1. V Due vyrozprávanej ženou, ktorá bola v dome Imáma Al-Mahdího (pmsn) a Šeik Al-Túsi ju zaznamenal: “Ó, Allah, modli sa za Muhammada Al-Mustafu, Alího Al-Murtadu, Fatimu Al-Zahru, Al-Hassána Al-Reza, Al Hussajna Al-Musaffa a všetkých nástupcov, svetlá ponurosti a zástavy vedenia, znamenia piety, pevné rukoväte, pevné laná a priame cesty. A modli sa za Tvojho nástupcu a držiteľa zmluvy a Imámov spomedzi jeho synov, a preĺž ich životy…” – Ghajbat Al-Túsi, str. 28, Bihar Al-Anwar, zv. 52, str. 22.

Žena vyrozprávala Dua od Imáma Al-Mahdího (pmsn), keď sa modlil za jeho otcov a naväzoval na to modlitbu za Mahdíov, a keď spomenul Mahdíov povedal (predĺž ich životy), a je známe, že Imámovia spomedzi jeho praotcov sú mŕtvi, a teda sa modlil za Mahdíov (pmsn).

 1. Vyrozprávané Imámom Al-Askarim v Due 3. Šabanu: a nástupca z jeho potomstva po ich Qaimovi a jeho okultácii” – Bihar, zv. 53, str. 94.
 1. Sayyed ibn Tawús povedal: a vybrali sme to, čo ibn Abi Qurra spomenul v jeho knihe na základe autority Muhammada ibn Ísa bin Ubaida, na základe autority cnostného (pmsn): a v 23. noc mesiaca Ramadán počas státia, sedenia a vždy počas celého mesiaca… po chválení Allaha Tála a posielaniu požehnaní na Jeho Proroka a jeho potomstvo (pmsn):

“Ó, Allah, ochraňuj toho, čo Ťa podporuje, toho, ktorý povstane s Tvojou záležitosťou, Muhammada ibn Hassána (mier a požehnania s ním a s jeho praotcami), v túto hodinu a v každú hodinu ako patróna, ochráncu, lídra, víťaza, dôkaz, asistenta; až kým ho ustanovíš na Zemi a ľudia ho budú poslúchať, a umožni mu tešiť sa z toho čo do šírky a do výšky, a učiň z neho a jeho potomkov dedičných Imámov.” (Kitab alIqbál, str. 86 & Bihar AlAnwar, zv. 86, str. 340; zv. 94, str. 349; zv. 99, str. 314).

 1. Šejk Al-Sadúq vyrozprával, že Imám Al-Džawád (pmsn) povedal: “Ak si skončil písanú modlitbu, povedz: Súhlasím s Allahom ako Pánom, islámom ako náboženstvom, Koránom ako Knihou, Muhammadom (pmsnajr) ako Prorokom, Alím (pmsn) ako pánom, Al-Hassánom a Hussajnom, a Alim ibn Al-Hussajnom … a Al-Hudžom ibn Al-Hassán ibn Alim (pmsn) ako Imámami. Ó, Allah, ten, ktorý Ťa podporuje, je Al-Hudža, a tak ho ochraňuj… a daj, aby bol Riserom Tvojej záležitosti, a víťazom Tvojho náboženstva, a ukáž mu radosti jeho, jeho potomstva, jeho rodiny…” (Ma La Jahzarho Al-Faqíh: zv. 1, str. 327, Al-Kafi: zv. 2, str. 548).
 1. Dua napísaná v poznámkach Imáma Mahdího, daných Jakúbovi bin Júsuf Al-Tharrab Al-Ghassánymu, vyrozprávané v knihe Šejka Al-Túsiho: “V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného… (modlil sa za 12 Imámov až po Imáma mahdího (pmsn)):

“… Ó, Allah, daj mu a jeho potomstvu a jeho šítom… čo ho činí spokojným a radostným” …až povedal: “Ó, Allah, modli sa za Tvojho podporovateľa a za jeho dedičov zjavných a Imámov spomedzi jeho synov a predĺž ich životy…” (Ghaiba od Šeika Al-Túsiho, str. 273 – 280)

____________________________________________________

Spoľahlivý reťazec vyrozprávajúcich:

Sayed, syn Tawúsa, povedal: a vybrali sme, čo bolo spomenuté synom Abi Qura v jeho knihe a on povedal, že je to zo zdroja Alího, syna Alhassána, syna Alího, syna Fathala, od Muhammada, syna Ísu, syna Abída, od spravodlivých (Ahlulbayt pmsn), on povedal:

“Ó, Allah, buď pre Tvojho strážcu, toho, ktorý povstane s Tvojou záležitosťou, Muhammada ibn Hassána, jeho otcom, požehnania a mier s nimi v túto hodinu a v každú hodinu, patrónom, ochráncom, lídrom, víťazom, dôkazom, asistentom, až kým ho neučiníš na Zemi podporeného a daj, aby mal radosť s jej výšky a šírky, a daj preň potomkov, Imámov, ktorí zdedia – Bihar AlAnwar, zv. 49, str. 349.

 1. Nadžaši ho volal Thiqa, str. 397 – 1066 – Muhammad, syn Alího, syn Jaqúba, syn Izáka, syn Abi Qura Abu AlFaradž AlQana’e, pisateľa, on je Thiqa (spoľahlivý), veľa počul a veľa písal” – Mustadrakat Ilm AlRidžal, zv. 7, str. 251 – 252 – 14111 – (Thiqa jednohlasne).
 1. (Kniha) Ibn Tawús vraví, že všetky Dua obdržal od Ibn Abi Jaqra a on je Abu AlFaradž Muhammad, syn Abi Qura, a je dobre známou spoľahlivou osobou, súhlasne určenou.
 1. Ali, syn Alhassána, syn Aliho, syn Fathála, syn Omara, syn Aymana Mawla z Akramy, syn Ribía AlFayath Abu Alhassána – AlNadžaši v jeho Ridžal, str. 257 – 258 – 676 “…ten najspoľahlivejší s najväčším poznaním ohľadom vyrozprávaní”
 1. Nadžaši, str. 333 – 334 – 896 – Muhammad, syn Ísu, syn Abída, syn Jaqtína, syn Músu Mawla Asáda, syn Huzaima, Abu Džáfer, chválený našim priateľom, je spoľahlivý.

Od Ahmada, syn Muhammada AlaJádiho, od Alího, syna Uqbu, od jeho otca (Uqba, syn Khaleda), Abi Abdulláh (pmsn) povedal: “Spomedzi nás je po Riserovi (pmsn) 12 Mahdíov.”

Baha Al Dín AlNadžafi no volal Thiqa – Muntakhab AlAnwar AlMuthía, str. 250, volal ho Thiqa, Ahmad, syn Muhammada Alajádiho, nech s ním má Allah zľutovanie, Šeik AlTúsi nazval jednu z jeho kníh Alhassan – veľmi čistá – (AlŠafa Wal Džala).

AlNadžaši, str. 271 – 710, Ali, syn Uqbu, syn Khaleda Alasadi Abu Alhassan Mawla je Thiqa Thiqa.

Uqba, syn Khaleda – Tafsír AlAjáši, Súra Júnus, str. 125 skrze Abi Abdulláha (pmsn), že je chválený jeho eminenciou. Zv. 6, str. 186, 185 a zv. 3, str. 142, 132.

Od Šeika Aliho AlNumázi AlŠahrúdiho v Mustadrakat Ilm AlRidžál Alhadís, zv. 5, str. 247 – 147, hadís č. 9432, Uqba, syn Khaleda: Od spoločníka AlSádiqa (pmsn), Uthman, syn Imrána, z výroku AlSádiqa (pmsn) adresovanom Uqbovi, Uthamnovi a AlMálovi: Buďte zdraví! Pozdravujem všetkých vás! Tváre, ktoré nás milujú a my milujeme ich.

Imám AlSádiq (pmsn) vraví Uqbovi: “Mier s tebo, Ó, Ahlulbayt”Ridžal AlTúsi, zv. 2, str. 634.

Hadísy ohľadom 12 Mahdíov

Rada

rada poradiť

Výňatok z ‘Vyrozumenie Študentom Akademických Hawzí a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu,’ napísal Imám Ahmad Al Hassán (pmsn):

Žiadam študentov Vedeckých Hawzí v Nadžafe, Qume a na každom mieste, aby odo mňa prijali túto radu, ktorá je v rukách mrzkého trestu, a aby sa vrátili k slovám potomstva Muhammada, ako im to Allah prikázal, a aby nezahadzovali Jamániho múdrosť, ako vietor rozhadzujúci plevy rastlín, pretože budú naplnení ľútosťou, keď im ľútosť neprospeje.

Ó, ľudia: {a odovzdávam vám posolstvo Pána svojho a som úprimným radcom vašim} {7:68}, nech sú preto k sebe spravodliví tak ako Kráľovná Šíba, {od Šalamúna je a znie: ‘V mene Boha Milosrdného, Intenzívne Milostivého} {27:30}.

Vyrozprávané Abi Khadidžom od Abi Abdulláha (pmsn), ktorý povedal: “Keď Qaim (pmsn) povstane, prinesie od Allaha nový Príkaz, presne ako Allahov Posol (pmsnajr) ľudí zvolával k novej sérii príkazov na počiatku islámu.”[1]

Každý, kto hľadá pravdu, by sa po prečítaní tohoto hadísu mal pripraviť na prijatie nového Príkazu, ktorý mu nebude známy, presnejšie, isté vyrozprávania opísali Qaimov Príkaz ako zvláštny/netradičný a jeho spoločníkov ako zvláštnych/neobvyklých. “Islam začal ako (niečo) zvláštne/netradičné a vráti sa ako niečo zvláštne/netradičné, a tak (pošlite) moje dobré správy (tým, ktorí sú) zvláštni/neobvyklí.”[2]

Avšak nanešťastie každá skupina túži, aby Imám (pmsn) prišiel podľa toho, v čo dúfajú a podľa plánu, ktorý rozhodnú pre jeho (pmsn) povstanie, a presnejšie, že Imám (pmsn) musí prísť skrze tých, ktorých sa rozhodli nasledovať, {a strana každá sa radovala iba z toho, čo jej bolo vlastné} {23:53}. A preto ak Imám (pmsn) príde inou cestou, {A ďalej riekli: “Prečo nebol zoslaný tento Korán nejakému mužovi významnému z obidvoch týchto miest?”} {43:31}.

A ak príde podľa plánu, o ktorom pred tým neboli upovedomení a informovaní, a ak príde s novým Príkazom, potom pre nich to nie je Imám, a preto to tak musí byť, že čelí popieraniu, lžiam a posmechu. A ako povedal Všemohúci: {Ó, ako sú služobníci Moji na poľutovanie! Veď neprišiel k nim posol žiadny, aby sa mu neposmievali} {36:30}, nesiaha k ich sluchu ani nie je predmetom ich záujmu, a preto skončia tak, že budú bojovať proti Imámovi Al-Mahdímu, Mier s Ním.

Vyrozprávané od Al-Báqira (pmsn): “Keď Qaim (pmsn) povstane, pôjde do Kufy a desaťtisíc ľudí nazývaných Batriyya, ktorí budú niesť zbrane, vystúpia proti nemu (pmsn). Povedia: ‘Choď späť ta, odkiaľ si prišiel, nepotrebujeme ťa, Ó, syn Fatimy.’ Postaví ich meču, až pristúpi k poslednému z nich. Potom vstúpi do Kufy. Tam zabije každého pochybovačného pokrytca a zničí ich paláce. Zabije tých, ktorí za nich bojujú, až kým nebude Allah spokojný.”[3] 

A táto rada je pre všetkých tých, ktorí sa obávajú nepriateľstva a netúžia byť medzi tými, ktorí budú čeliť Imámovi (pmsn), vraviac, “Choď späť, Ó, syn Fatimy.”

[1] Al-Ašrad, k. 2, str. 384, Bihar al-Anwar, zv. 52, str. 338, Majam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi (pmsn), k. 4, str. 53.

[2] Níl Al-Awtar Lilshukani, k. 9, str. 229, Majam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi, Mier s Ním, k. 1, str. 274, Musua Ahadith Ahlulbayt (pmsn) k. 4, str. 138.

[3] Aršad Al-Mufíd, k. 2, str. 384, Bihar al-Anwar, zv. 52, str. 338, Majam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi, Mier s Ním, k. 3, str. 308

Rada

Je Jamáni neomylný?

Čo sa týka limitov charakteru Jamániho bolo vyrozprávané v hadíse od Al-Báqira (pmsn):

“A niet zástavy, ktorá by poskytovala viac vedenia, než je zástava Jamániho, je to zástava vedenia, pretože volá k vášmu Spoločníkovi. A tak keď Jamáni vystúpi, stane sa zakázaným pre všetkých ľudí a každého muslima predávať zbrane, a ak Jamáni vystúpi, vystúpnte k nemu, pretože jeho zástava je zástavou vedenia a každému muslimovi je zakázané odvrátiť sa od neho. Každý, kto tak učiní, patrí medzi ľudí pekla, pretože volá k pravde a Priamej Ceste.”  [Al-Ghayba: Muhammad Ibn Ibrahim A’Noamani: str. 264].

A v ňom:

Po prvé: “každému muslimovi je zakázané odvrátiť sa od neho. Každý, kto tak učiní, patrí medzi ľudí pekla:”

To znamená, že Jamáni je vlastník Božej Wilayah (Božej Autority), pretože niet osoby, ktorá je dôkazom voči ľuďom, od ktorej odvrátenie sa ich uvrhne do Pekla, zatiaľ čo sa modlia a pôstia, iba ak by tá osoba bola spomedzi Nástupcov Allaha na Jeho Zemi, ktorí sú držiteľmi Božej Wilayah spomedzi Prorokov a Poslov, Imámov a Mahdíov.

Po druhé: pretože volá k pravde a Priamej Ceste.”

A volanie k Priamej Ceste znamená, že táto osoba nerobí chyby uvrhnutia ľudí do lži alebo vyňatia ich z pravdy, to znamená, že je neomylný a jeho neomylnosť bola spomenutá. A na základe tohoto významu nachádzame úžitok alebo odmedzenie v určovaní charakteru Jamániho. Čo sa týka osoby, ktorá pripisuje akýkoľvek iný význam slovám “pretože volá k pravde a Priamej Ceste,” tým by učinila ich (pmsn) slová nepoužiteľnými, a tak by nebolo limitu ani obmedzenia ohľadom Jamániho charakteru, ako ďaleko je to od nich (pmsn).

A zhrnutie toho, čo bolo odprezentované v prvom a druhom bode je: Jamáni je dôkaz (Hudža) spomedzi dôkazov (Hudžadž) Allaha na Jeho Zemi a je neomylný a jeho neomylnosť bola spomenutá.

neomylnosť Jamáni Svetlo

Je Jamáni neomylný?

Ako poznať, či je Sayyed Ahmad Al Hassan (pmsn) pravdivý?

pravdivý hlas Boha

V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného,

a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov. Nech Allah zošle Mier na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov.

{Pri Pánovi nebies a zeme, toto je skutočnosť rovnaká, ako že hovoríte} {51:23}

Všemohúci povedal: {A vyzývaj ľudí ku konaniu púte, a nech k tebe prídu peši alebo na všetkých ťavách rýchlych, prichádzajúc zo všetkých trhlín hlbokých} {22:27}. Toto bolo pridelené Abrahámovi (pmsn) a bolo to pridelené všetkým Prorokom, Miestodržiteľom a Poslom, a tým je rozhlasovanie, to znamená zvolávanie ľudí k pravde. Čo sa týka vedenia ich, nebolo im pridelené (tak konať) a čo sa týka prezentovania dôkazov a znamení, nebolo im pridelené (tak konať), iba ak v situáciach, v ktorých Allah, Oslavovaný, Všemohúci, tak chcel za účelom poníženia neveriacich a zachránenia nedbalých Jeho, Oslavovaného, Milosťou, kvôli skutočnosti, že ľudia poškvrnili ich podstatu, ich uši sa stali hluchými voči načúvaniu hlasu pravdy a ich srdcia sa stali pokrytými materiálnym leskom a túžbou, potom toto je ich hriech a je na nich, aby to odčinili. V prvom rade nech načúvajú pravde a hlasu pravdy, preto Všemohúci povedal: {A niet žiadneho donútenia v náboženstve! A už bolo jasne rozlíšené správne vedenie od blúdenia! Ten, kto neverí v tyrana a verí v Boha, ten uchopil sa rukoväti spoľahlivej, ktorá sa nikdy neodtrhne. A Boh je Počujúci, Vševediaci} {2:256}. A tak neviera v tyranov prinajmenšom zabezpečuje náležité prostredie slobody za účelom počutia pravdy a hlasu Allaha.

Ovce poznajú ich spravodlivého Pastiera na základe jeho hlasu. Tí, ktorí sú od Allaha, počujú hlas Allaha a rozpoznajú hlas Allaha, a slovo Allaha, a múdrosť Allaha, a sú veľmi dobre schopní rozoznať to od hlúposti Al Šajtána (Satana).

To je všetko (Ten, kto neuverí v tyrana a verí v Allaha), každý, kto neverí v tyrana, rozhodne pozná jeho hlas a jeho odporný obraz, ktorý sa opakuje v každej ére, pretože je to Nimrod, nepracujúci náboženskí učenci v čase Abraháma (pmsn), Faraón, náboženskí učenci v čase Mojžiša (pmsn), Pilát, Herodes, Rímsky cézar, nepracujúci náboežnskí učenci v čase Ježiša (pmsn), Chosreos, Cézar, Panovníci a hanáfi učenci, kresťanskí učenci, židovskí učenci v čase Muhammada (pmsnajr), muslimskí vládcovia, muslimskí učenci, všetci muslimovia v čase Imámov (pmsn) a nepracujúci šítski učenci dnešnej doby. Videli ste, aký veľký je tyranov kruh, a ako sú to zväčša tyrani, a preto Všemohúci povedal: {Tí, ktorých uctievate vedľa neho, sú len mená, ktoré dali ste im vy a otcovia vaši, a Boh ohľadne nich nezoslal žiadne splnomocnenie. Rozhodnutie náleží jedine Bohu a On prikázal, aby ste neuctievali nikoho okrem Neho. A to je náboženstvo nemenné, však väčšina ľudí to nevie.} {12:40}.

A tak kruh tyranov zahŕňa všetkých tých, ktorí neveria, že Zvrchovanosť je pre Allaha alebo aj tých, ktorí jazykmi recitujú, že Zvrchovanosť je pre Allaha, zatiaľ čo ich činy a práca naznačujú opak. Všetci tí a každý, kto ich nasleduje, je tyran a nasledovník tyranov, uctievač tyranov, ktorí neuctievajú Allaha. A ak sa pokoria, vskutku sa pokoria Šajtánovi, a ak sa vydajú na púť, ich púť je pre Šajtána, a ak sa pôstia, vskutku ich pôst je pre Šajtána, pretože sa hlásia k tomu, čo patrí Šajtánovi, buď ich výrokmi, alebo ich činmi, a popierajú to, čo patrí Allahovi, buď ich výrokmi, alebo ich činmi. Ich zjavné uctievanie je u Allaha bezcenné, presnejšie, Jeho Anjeli ich vidia, ako stoja a vysmievajú sa Allahovi, Oslavovanému, Všemohúcemu, a (ja) hľadám útočište u Allaha.

Tak aký škaredý je ich postoj, Allah, Oslavovaný, to opisuje ako {A modlitba neveriacich pri chráme skladá sa iba z pískania a tlieskania dlaňami. Ochutnajte teda trest za to, že ste boli neveriaci!} {8:35}.

Tí, ktorí sú od Allaha, počujú slová Allaha a skutoční nasledovníci (Šia) Muhammada a Rodiny Muhammada (pmsnajr) veľmi dobre poznajú hlas Spravodlivého Pastiera.

Stratí človek hlas jeho Imáma?

Je možné, že syn nepozná hlas svojho otca, ktorý ho vychoval, pretože v davoch sveta počul mnoho hlasov, je to možné??!!

Ako poznať, či je Sayyed Ahmad Al Hassan (pmsn) pravdivý?

Allah svedčí v prospech Ahmada Al Hassána (pmsn)

Istikhara Mahdi

Allah, Oslavovaný, Všemohúci, svedčí v prospech tých, ktorí svedčia v prospech Imáma Ahmad Al-Hassána (pmsn) skrze sny/vízie, skrze Istikharu a prostredníctvom iných spôsobov neviditeľného, pretože spôsobov Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho je (tak veľa), koľko je osobností v stvorení.

Sny/Vízie

Existuje modlitba pre tých, ktorí túžia po tom, aby im Allah, Oslavovaný, ukázal sen, ktorý objasňuje spoločníka pravdy.

Modlitba pre každého, kto chce, aby mu Allah ukázal víziu, ktorá podporuje Spoločníka Pravdy:

V mene Allaha, Dobročinného, Milostivého

Štyridsať dní sa v druhej polovici noci modlite túto Dua:

(((Ó, Allah, si Sprievodca zmätených a útočišťom pre skľúčených, a opatrovateľ utláčaných. Niet pre mňa iného božstva, než si Ty, a tak na Teba volám, a niet Tvojich spoločníkov, preto Ťa prosím.

Požehnaj Muhammada a rodinu Muhammada a urýchli úľavu pre moju záležitosť, a veď ma bližšie k Tvojim dverám, a upokoj môj pohyb v Tvojej svätyni a pri Tebe, žiadam Tvoje svedectvo, a som Tvoj nízky služobník, ktorý je pokorný, a Ty si Pán, Všemohúci, Vysoký silou.

Ukáž mi záležitosť Ahmada Al-Hassána tou najjasnejšou podobou a obdar rečou môj jazyk – ak je to Tvoj strážca – k jeho pravde, jeho oddanosti a jeho víťazstvu; – a ak je to Tvoj nepriateľ – k jeho lži a vojne s ním.

Ó, Ty, ktorý inšpiroval Ježišových (pmsn) apoštolov a dosvedčil im, že Ježiš (pmsn) je Jeho posol, {A keď som vnukol apoštolom: “Verte vo Mňa a posla Môjho!” a oni odpovedali: “Uverili sme a dosvedč, že sme do vôle Tvojej sa odovzdali} {5:111}.

Dosvedč pre mňa a objasni mi túto záležitosť, aby moje vlasy, koža, mäso a kosti mohli svedčiť (v prospech tejto záležitosti.)

A Zem sa nezmenšila vierou mňa a mojej duše, že Tvoje Svedectvo je tým najväčším svedectvom, {Opýtaj sa, ktorá vec platí najviac ako svedectvo? Odpovedaj: “Boh je svedkom medzi vami a mnou} {6:19}.

Ó, Ty, ktorý si sa predstavil neveriacim skrze posolstvo Muhammada (pmsnajr), ktorý svedčil a povedal:

{Tí, ktorí neveria, vravia: “Ty nie si žiaden vyslanec Boží!” Riekni: “Boh stačí mi ako svedok medzi vami a mnou} {13:43},

{Alebo hovoria: “On si to vymyslel!” Odpovedz: “Aj keby som si to vymyslel, vy nevládnete od Boho ničím pre mňa. On dobre vie, čo o Ňom nahlas hovoríte, a On stačí ako svedok medzi mnou a vami. A On je odpúšťajúci a zľutovný} {46:8},

{Riekni: “Boh stačí ako svedok medzi mnou a vami, pretože On o služobníkoch svojich je dobre oboznámený a jasne ich vidí.”} {17:96}.

A tak oni sa zriekli Tvojho svedectva. Dosvedč mi, ó, Pane, keďže ja Tvoje svedectvo neodmietnem a svedčím, že vízie sú: pravdivé s Tebou, prvou líniou, Tvojou inšpiráciou a Tvoje slová, ktoré si uprednostnil k Svetom.

Ó, Ty, ktorý si prikázal Ibrahimovi a urýchlil Prorokov z jeho potomstva. Pretože on uveril vo vízie, a potom si povedal: {Zvolali sme naň: “Ó, Abrahám, veru si už preukázal, že videnie si za pravdu mal – a takto tých, ktorí dobro konajú, odmeňujeme} {37: 104 – 105}.

A prikázal si Márii, a potom si povedal: {A uvádza i Máriu, dcéru Imránovu, ktorá panenstvo svoje strážila a do ktorej sme vdýchli ducha Svojho. A za pravdivé prehlásila slová Pána svojho i Písma Jeho a patrila medzi Bohu pokorne oddaných} {66:12}.

Ó, Ty, ktorý si prehovoril k Muhammadovi (pmsnajr) a ktorý si povedal: {Tým, že tento Korán zjavujeme, vyrozprávame ti príbeh najkrajší, zatiaľ čo pred tým veru bol si jedným z tých, ktorí o tom nemali tušenia. Hľa, vravel Jozef otcovi svojmu: “Otče môj, videl som vo sne jedenásť hviezd, slnce i mesiac a zbadal som, ako sa predo mnou klaňajú.”} {12: 3 – 4}.

A tak si nazval videna/sny tými najlepšími vyrozprávaniami v Tvojej Svätej Knihe. A tých, ktorí v ne uverili, si pochválil tvojimi strážcami, prorokmi a poslami; a zhanobil si tých, ktorí sa ich zriekli a pomenovali ich zmätenými snami, a potom si vyriekol Tvoj výrok pravdy: {Približuje sa k ľuďom zúčtovanie ich, zatiaľ čo ľahostajne sa odvracajú, a vždy, keď k nim od Pána ich nové pripomenutie príde, iba ako v zábave mu načúvajú s výsmechom v srdciach. A tí, ktorí nespravodliví sú, tajne sa dohovárajú: “A či nie je on len smrteľník vám podobný? A či sa chcete podieľať na kúzelníctve, aj keď oči máte vidiace?” Riekni: “Pán môj dobre pozná reči na nebesiach i na zemi, On počujúci je, Vševediaci.” Však naopak oni hovoria: “To sú iba sny popletené alebo skôr on sám si to vymyslel, ba veru on básnikom je! Nech teda predloží znamenia, s akými boli vyslaní proroci starí!”} {21: 1 – 5}.

A davy a faraónovi vojaci povedali: {I riekli: “Popletené sny to sú a my vo výklade snov sa nevyznáme.”} {12:44}.

A Jozef uveril vo videnia a v to najlepšie z nich, a potom si mu prikázal a povedal: {“Ó, Jozef spravodlivý!”} {12:46}.

Ó, Allah, daj, aby som bol ako tvoji strážcovia, proroci a poslovia; veriaci vo videnia/sny ako tí najlepší (pmsn), a v Tvoju inšpiráciu, a Tvoje slová, ktorými si uprednostnil Svety, a v tie najlepšie vyrozprávania Tvojej Svätej Knihy, a aby som neprehlásil za neplatné Tvoje svedectvo, a aby som nezneúctil Tvoj sľub)))

Potom vyrieknite:

(((Zachráň ma, ó, Pane, na základe práva Fatimy, zľutuj sa nado mnou, ó, Pane, skrze právo Fatimy, veď ma, ó, Pane, skrze právo Fatimy.)))

* * *

Pretože Allah, Oslavovaný, Proroci a Zvláštni Preferovaní svedčia v prospech Imáma Ahmada (pmsn) a podľa týchto noriem.

Istikhara (Hľadanie toho, čo je najlepšie od Allaha)

Sen/videnie a Istikhara sú spôsobmi neviditeľna k poznaniu a identifikácii/určeniu pravdy Nástupcu Allaha na Jeho Zemi a Korán uznáva sny/videnia v príbehu sna Proroka Jozef (pmsn), a objasňuje, že išlo o dôkaz toho, že Jozef (pmsn) bol Nástupcom Allaha na Jeho Zemi. A to je cesta, ktorou Jákob hľadal vedenie a varoval Jozefa, aby svoj sen nehovoril bratom, pretože oni by sa tak dozvedeli, že Jozef je Nástupcom Allaha na Jeho Zemi. Je rozdiel povedať, že sen/videnie je indikáciou k poznaniu Viery, Rozsudkov, Jurisprudencie/Zákonov a Doktríny (Fiqh) a vravieť, že sen/vidina indikujú k identifikovaniu/určeniu pravdy doktríny Nástupcu Allaha na Jeho Zemi.

Existuje mnoho tradícií (Ahadís) vyrozprávaných Ahlul Bayt (pmsn) ohľadom dôležitosti Istikhary, nasleduje niekoľko z nich:

Vyrozprávané od Abi Abdulláha (Imáma Džáfar As-Sádiqa) (pmsn): “Modli sa dva rakáty a hľadaj to, čo je najlepšie od Allaha (Istikhar), pretože pri Allahovi, niet muslima, ktorý sa opýta Allaha, čo je najlepšie (Istikharou) a Allah by nevybral, čo je preň najlepšie.” [Wasa’il Al Shia / Dvere Modlitby a Istikhara].

A od neho (pmsn): Každý, kto žiada Allahovo vedenie (vykoná Istikharu), zatiaľ čo je spokojný s čímkoľvek, čo On preň vyberie, Allah rozhodne vyberie, čo je preň najlepšie.” [Rovnaký zdroj].

A od neho (pmsn): “Učili sme sa, ako hľadať Allahovo vedenie (Istikharu), ako sme sa učili kapitoly Koránu.” Potom povedal: Ak vykonám Istikharu, nezáleží mi na tom, na ktorú stranu padnem.[Rovnaký zdroj].

A oveľa viac a existujú tradície, ktoré zakazujú nesúhlasenie s Istikharou a nepočúvnutie jej alebo započatie záležitosti bez toho, aby sa hľadalo Allahovo vedenie, čo je ohľadom záležitosti najlepšie. Od Abi Abdulláha (pmsn): “Každý, kto vstúpi do záležitosti bez hľadania toho najlepšieho od Allaha (Istikhara), bude postihnutý, nebude odmenený.” [Rovnaký zdroj].

A od neho (pmsn): “Allah, Oslavovaný a Vysokopostavený, povedal: ‘Spomedzi nešťastí môjho služobníka je, že pracuje, ale nehľadá Moje vedenie (nehľadá to najlepšie odo Mňa/nerobí Istikharu). [Rovnaký zdroj].

A od neho (pmsn), niektorí z jeho spoločníkov sa ho opýtali: “Kto sú tie najúctihodnejšie/najvznešenejšie stvorenia pri Allahovi?” On (pmsn) povedal: “Tí, ktorí sú najčastejšie angažovaný v spomínaní na Allaha a sú voči Nemu najposlušnejší.” Bolo povedané: “Kto sú pre Allaha tie najnenávidenejšie stvorenia?” On (pmsn) povedal: “Tí, ktorí obviňujú Allaha.” Bola položená otázka: “Je niekto taký, kto obviňuje Allaha?!?!” On (pmsn) povedal: “Áno, tí, ktorí hľadajú to najlepšie od Allaha (robia Istikharu) a odpoveď príde s tým, čo nenávidia, a tak sa nahnevajú/stanú sa nespokojnými kvôli tomu, vsktuku to sú tí, ktorí obviňujú Allaha.” [Rovnaký zdroj].

Svätý Prorok (pmsnajr) a Ahlul Bayt (pmsn) vyrozprávali mnoho spôsobov robenia Istikhary a prosenia Allaha, a poznanie Jeho, Oslavovanéh, odpovedí.

Vskutku Safwan Al Džamal, ktorý je spomedzi spoločníkov dvoch Imámov – Al Kazima a Al Ridu (pmsn), sa stal istým, skrze Istikharu, ohľadom Imamátu Imáma Al Ridu počas Fitny Waqifit (tých, ktorí zastavujú).

A od Aliho ibn Mo’atha, ktorý povedal: “Povedal som Safwanovi bin Jahjovi: ‘Na základe čoho si určil, že Ali – to znamená Ali Al Rida (pmsn) – je Imámom?’ On povedal: ‘Modlil som sa a prosil som Allaha, a hľadal/žiadal som od Allaha to, čo je najlepšie (urobil Istikharu) a bol som si istý, že on bol Imámom.’” [Ghayba Al-Túsi: str. 54]. Následne, Safwan Al Džamal odhalil Imamát Aliho Al Ridu (pmsn) skrze žiadania od Allaha toho, čo je najlepšie (Istikhara).

A na vás je tento veľmi dôležitý hadís (tradícia), ktorá spája Istikharu s Imámom Al Mahdím (pmsn).

Kitab Al Ghayba – Muhammad bin Ibrahim Al Ni’mani – str. 221 & 222.

Od Abi Muhammad Musa bin Haroun bin Isa Al Ma’badyho, ktorý povedal: “Abdulláh bin Muslima bin Qa’nab nám vyrozprával, vraviac: Suliman bin Bilal vyrozprával: Džáfar bin Muhammad (požehnania a mier s ním) nám vyrozprával od jeho otca, (ktorý vyrozrpávala) od jeho starého otca, (ktorý vyrozprával) od Al Husseina bin Aliho (mier s nimi), vraviac: “Za Princom Veriacich (pmsn) prišiel muž a povedal mu: ‘Ó, Princ Veriacich! Povedz nám o tvojom Mahdíovi!’ A tak on (pmsn) povedal: ‘Ak kolesári cyklujú a veriacich bude menej, a cudzí/importovaní odídu, tak to je to.’ A tak on povedal: ‘Ó, Princ Veriacich! Od koho je tento muž?’ A tak on (pmsn) povedal: ‘Od Bani Hašem… až povedal: Potom sa vrátil k Mahdího opisu (pmsn) a povedal: Jeho jaskyňa je najrozsiahlejšia a spomedzi vás má najviac poznania, a je ten najmilostivejší. Ó, Allah, učiň jeho zoslanie východiskom pre nešťastie a zjednoť národ pod ním, a tak keď Allah pre teba vyberie (že ho spoznáš), rozhodni sa (choď k nemu), a neotáčaj sa od neho, ak ti bol daný úspech poznania ho, a nemiň ho, ak si bol k nemu vedený, ah, a ukázal rukou na svoju hruď s túžbou vidieť ho.”

Allah svedčí v prospech Ahmada Al Hassána (pmsn)

Môžu náboženskí učenci vykladať Korán?

náboženskí učenci

Imám al-Rida (pmsn) povedal Ibn Džahmovi: “Maj strach z Allaha a nevykladaj Knihu Allaha na základe vlastného názoru, pretože Allah povedal: {avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha a tých, ktorí pevní sú vo vedení} {3:7}

Bihar al-Anwar, zv. 11, str. 72, Hadís č. 1

V jednom z listov Mu’awiyovi (nech ho Allah preklína) Imám Ali (pmsn) napísal:

“Počul som, ako Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “V Koráne niet verša, ktorý by nemal povrchový význam a skrytý význam, a niet v ňom písmena, ktoré by nemalo výkladu, {avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha a tých, ktorí pevní sú vo vedení} {3:7}.” Tí, ktorí sú pevní vo vedení, sme my, rodina Muhammada (pmsn) a Allah prikázal ostatným ľuďom, aby povedali: {My sme v to (i.e. výklad Ahlul-Bayt (pmsn)) uverili, všetko, čo obsahuje (i.e. Korán a Boží výklad), od nášho Pána je. Ale pripomínajú si to jedine tí, ktorí rozumom sú obdarení} {3:7}, a preto Allah prikázal ľuďom, aby sa nám podriadili a vrátili záležitosť k nám. Dozaista povedal: {Keby sa však s ňou obrátili na Posla alebo tých, ktorí medzi nimi majú autoritu (Ulul-Amr), dozvedeli by sa ju tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti jej} {4:83}. Oni (i.e. Ahlul-Bayt (pmsn)) sú tí, ktorých sa pýtajú a ku ktorým sa obracajú.”

Bihar al-Anwar, zv. 33, str. 155

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Allah preklial tých, ktorí sa hádajú ohľadom náboženstva Allaha jazykom sedem desiatich Prorokov. Ten, ktorý sa škriepi ohľadom (významu) veršov Allaha, sa stal neveriacim, ako uvádza Allah: {A hádajú sa o znameniach/veršoch Božích iba tí, ktorí neveria} {40:4}. Ten, kto vykladá Korán podľa svojho názoru, vskutku klamal o Allahovi. Ten, ktorý bez poznania vydáva pre ľudí Fatwy, preklínajú ho Anjeli Neba a Zeme. Každá inovácia znamená zvedenie zo správnej cesty a každé zvedenie zo správnej cesty vedie do Ohňa.”

– Bihar al-Anwar, zv. 36, str. 227, Hadís č. 3

V komentári verša: {Toto sú znamenia jasné v prsiach tých, ktorým sa vedenia dostalo} {29:49} Imám al-Báqir (pmsn), Imám al-Sádiq (pmsn) a Imám al-Ridha (pmsn) povedali: “Tí, ktorým sa vedenia dostalo, sú výlučne Imámovia (pmsn).”

– Bihar al-Anwar, zv. 23, str. 201, Hadís č. 40; str. 202, Hadís č. 46

Imám al-Báqir (pmsn) a Imám al-Sádiq (pmsn) povedali: “Nič nie je vzdialenejšie, než intelekt ľudí a výklad Koránu. Dozaista začiatok verša môže byť o niečom, jeho stred o niečom inom a jeho koniec ešte o ďaľšej veci.”

– Bihar al-Anwar, zv. 89/92, str. 91, Hadís č. 37; str. 95, Hadís č. 48; str. 110, Hadís č. 10; str. 111, Hadís č. 14

Mu’alla Ibn Khunais vyrozprával: Imám al-Sádiq (pmsn) povedal: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Bezpochýb nič nie je vzdialenejšie výkladu Koránu než srdcia ľudí. Ohľadom výkladu je ľudstvo zmätené okrem tých, ktorých určí Allah. Dôvod, prečo Allah ukryl jeho (výklad) je nasmerovať ľudí k Jeho dverám a Jeho Ceste, aby Ho ľudia uctievali (i.e. nebrať náboženstvo od iných, než ktorých určil Allah), a aby ľudia prišli za tými, ktorí sú udržiavateľmi Jeho Knihy a hovorcovia Jeho príkazu, aby porozumeli Jeho výrokom, a aby ich nasledovali a žiadali objasnenie toho, čo je z neho (Koránu) nejasné namiesto toho, aby (sa snažili) o objasnenie sami. On (pmsnajr) potom recitoval: {Keby sa však s ňou obrátili na Posla alebo tých, ktorí medzi nimi majú autoritu (Ulul-Amr), dozvedeli by sa ju tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti jej} {4:83}. Čo sa týka tých, ktorí sa snažia dostať poznanie (Koránu) od iných, nikdy nenájdu (pravdu)…

Varujem vás! Dajte si pozor na nasledovanie Koránu podľa svojich názorov, pretože ľudia nezdieľajú jeho poznanie tak, ako zdieľajú iné poznanie a nepoznajú jeho výklad inak, než príchodom k dverám, ktoré preň Allah určil. Pochopte, čo vravím, inshallah a s nejasnosťami (výkladu Koránu) sa obráťte na správne miesto, aby Vám boli objasnené, inshallah.”

– Bihar al-Anwar, zv. 89/92, str. 100, Hadís č. 72

Imám al-Sádiq (pmsn) raz rozprával so skupinou ľudí, ktorí sa hádali ohľadom veršov Koránu. On (pmsn) im povedal: “Máte poznanie o anulujúcich častiach, anulovaných častiach, jasných častiach a nejasných častiach týchto veršov Koránu, v ktorých toľkí zišli zo správnej cesty a pominuli? Učinili ste zlo tým, čím ste ľudí informovali kvôli vašej ignorancii ohľadom Knihy Allaha a Sunny Proroka (pmsnajr). Odmietate tradície, ktoré sa zhodujú s odhalenou Knihou kvôli vašej ignorancii a ignorujete pochopenie skrytých výkladov Koránu a jeho anulujúcich častí, anulovaných častí, jasných častí, nejasných častí, príkazov a zákazov… Zanechajte to, čo vás mätie a ohľadom čoho nemáte poznanie, a vráťte jeho poznanie jeho ľuďom, aby ste dostali odmenu a mali pred Allahom ospravedlnenie. Hľadali ste anulujúce verše Koránu medzi veršami anulovanými a hľadali ste jasné verše medzi veršami nejasnými, a hľadali ste príkazy medzi tým, čo je v skutočnosti zakázané…”

– Bihar al-Anwar, zv. 47, str. 233-237, Hadís č. 22

 Zaid Ibn Šahham vyrozprával: Imám al-Báqir (pmsn) povedal Qatadovi: “Beda ti, Ó, Qatada! Ak si vykladal Korán sám, vskutku si zahynul a spôsobil si záhubu iným, a tiež ak si vykladal Korán na základe toho, čo povedali (omylní) muži, zahynul si a spôsobil si uhynutie iným… Ó, Qatada! Vskutku Korán pozná iba ten, komu bol adresovaný (i.e. Prorok (pmsnajr) a následne jeho Ahlul-Bayt (pmsn)).”

– Bihar al-Anwar, zv. 24, str. 237, Hadís č. 6

Allahov Apoštol (pmsnajr) povedal: “Ten, kto rozpráva o Koráne na základe vlastného názoru, aj keď trafí do čierneho, pochybil. Ten, kto vysloví čokoľvek o Koráne bez toho, aby mal poznanie (od Allaha), v Súdny deň príde zviazaný lanom vyrobeným z Ohňa. Najviac sa obávam toho, že po mne v mojom národe budú ľudia, ktorým bude Korán odovzdaný a oni jeho význam uložia inam než na miesto.”

Bihar al-Anwar, zv. 89/92, str. 111, Hadís č. 20, zv. 30, str. 512

* * * 

Nasleduje niekoľko príkladov videí, ktoré pochádzajú z oceána mnohých, a ktoré poukazujú na to, ako výklady niektorých náboženských učencov sú v úplnom protiklade s výkladmi AhlulBayt (عليهم السلام):

“Dajte si pozor! Dajte si pozor na nasledovanie Koránu podľa svojich názorov, pretože ľudia nezdieľajú jeho poznanie ako zdieľajú iné poznanie, a nepoznajú jeho výklad, iba ak príchodom k dverám, ktoré preň Allah určil.”

Môžu náboženskí učenci vykladať Korán?