O tých, ktorí rozšírili islamské právo cez imagináciu a názory

Božie právo ľudské zákonyBožie právo vs. ľudské zákony

Pozrime sa na slávny hadís o tých, ktorí kázali ľuďom a interpretovali Korán podľa ich vlastnej mienky:

Abu Basír povedal, že Abu Abdullah (mier s ním) povedal: „Ktokoľvek interpretuje Korán podľa vlastnej mienky, ak má pravdu vo svojej interpretácii, tak nie je odmenený, a ak sa mýli, tak sa od Neba oddiali ešte viac.“ – Wasail Al Šia, zv. 18, str. 149.

V jeho prednáške o najodpornejších stvoreniach, Imám Ali (mier s ním) odsudzuje ľudí, ktorí si osvoja status/titul qadiho (sudcu) bez toho, aby mali kvalifikáciu alebo dostatok poznania pre tento druh zodpovednej práce: „…Ak Allah ponechal náboženstvo neúplným a dôvod, prečo ho nechal polovičaté, bol ten, že si želal, aby mu ľudia asistovali v kompletizovaní náboženského kódu, a aby sa s ním podelili o úlohu v príprave a prijímaní zákonov, tak potom táto viera je zjavne polyteizmus. Ak zoslal náboženstvo v kompletnej forme, tak potom musel prorok zlyhať v oboznamovaní o náboženstve. A tak sa uvoľnilo miesto pre iných, aby aplikovali svoju imagináciu a mienku. Toto, Allah odpusť, by znamenalo slabosť proroka a hanba ohľadne Allahovho výberu. Allah povedal v Koráne, že v knihe nenechal nič nejasné a vysvetlil každú záležitosť…“ – Nahdžul Balagha, prednáška 17.

Imám Al Sadiq povedal: „Keď príde Al Qaim, aby sa pomstil znalcom práva za to, že vydávali fatwy ohľadne toho, o čom nemajú poznanie, tak oni a ich nasledovníci budú zažívať utrpenie. Bolo pre nich náboženstvo nekompletné, aby ho skompletizovali? Bolo pre nich vychýlené, aby ho narovnali? Chceli ľudia oponovať Allahovi a tým Ho poslúchať? Alebo im On nariadil robiť dobro a oni Ho neposlúchali? Zle pochopil prorok, ten vyvolený, to, čo mu bolo zjavené, a tak ho varovali? Ostalo náboženstvo nekompletné v tomto čase, a tak ho skompletizovali? Alebo prišiel po ňom ďalší prorok a tak ho nasledovali? – Ilzam Aan-Nasib, časť 2, str. 200.

Imám Džáfar Al Sadiq (mier s ním) odmietol použiť qiyas (uvažovanie cez analógiu) k tomu, aby odvodil islamské právo. Nasledovný dialóg medzi As Sadiqom a Abu Hanifom… Ibn Šubrama, jeden zo žiakov Abu Hanify, to oznámil. Povedal, že Abu Hanifa navštívil Džáfara ibn Mohameda. Povedal As Sadiqovi : „Toto je znalec práva z Iraku.“ As Sadiq odpovedal: „Možno je to ten, čo robí analógiu v náboženstve pomocou jeho mienky. Možno je to Al Numan ibn Thabit?“ Ibn Šubrama komentoval, že nepoznal meno Abu Hanify pred týmto dňom. „Áno, ja som ten muž.“ Odpovedal Abu Hanifa. „Boj sa Boha,“ povedal mu Imám, „a nerob analógiu v náboženstve pomocou svojej mienky. Prvý kto urobil analógiu pomocou svojej mienky bol Satan, keď povedal, že je lepší ako Adam. Jeho analógia bola nesprávna a zišiel z cesty…“ Potom sa As Sadiq spýtal Abu Hanify, „Čo je strašnejšie v očiach Boha: Zabitie niekoho, čo Boh zakázal, teda bez toho, aby na to bol dôvod alebo smilstvo?“ „Vskutku zabitie niekoho,“ odpovedal Abu Hanifa. „Avšak,“ povedal Imám, „Boh prijíma svedectvo dvoch svedkov pre zabitie niekoho. A predsa v prípade smilstva, Boh prijíma svedectvo až štyroch svedkov. Ako vám teraz pomôže analógia?“ As Sadiq pokračoval: „Čo je väčšie v očiach Boha, pôst alebo modlitba?“ „Modlitba,“ odpovedal Abu Hanifa. Imám povedal, „Potom prečo menštruujúca žena musí nahradiť dni, kedy sa nepostila a bol pôst, ale nemusí nahradiť modlitbu, ktorú zmeškala?“ Boj sa Boha, ó, služobník boží a nerob analógiu v náboženstve pomocou svojej mienky. Zajtra my a tí, ktorí nám oponujú, budeme stáť pred Bohom. Budeme hovoriť, hovorievali sme, že Boh povedal a posol boží povedal. Ty a tvoji spoločníci budú hovoriť, počuli sme a držali sme sa mienky. Tak nechaj potom Boha, aby s nami urobil, a aby s vami urobil to, čo si želá.“

A Abu Abdullah (Imám Džáfar As Sadiq) (mier s ním) povedal Abu Hanifovi: „Si ty faqih ľudí Iraku?“ Abu Hanifa povedal: „Áno.“ Imám (mier s ním) povedal: „A čo ty vieš?“ Abu Hanifa povedal: „Viem o knihe Allahovej a o sunne proroka.“ Imám (mier s ním) povedal: „Ó, Abu Hanifa, máš poznanie o knihe Allahovej a máš o nej pravé poznanie, a poznáš nasikh mansúkhu (toho, kto kopíruje a to, čo sa kopíruje)?“ Abu Hanifa : „Áno.“ Imám (mier s ním): „Ó, Abu Hanifa, vyhlásil si, že máš poznanie. Beda ti! Allah poznanie nedal nikomu, iba ľuďom knihy, ktorým bola kniha zjavená. Beda ti, pretože toto poznanie je iba pre vyvolených spomedzi potomkov proroka (mier s nimi) a Allah ti nedal z Jeho knihy ani jediné písmenko.“ – Wasael Al Šia, zv. 27, str. 48.

Záver: Takže rozumieme tomu, že jedinou správnou cestou, ako odvodiť potrebné poznanie zo svätého Koránu je, že sa na to opýtame Ahlul Bayt (mier s nimi) alebo proroka, alebo posla, ktorý hovorí z príkazu Allaha, a že obyčajní ľudia by sa nemali nikdy pokúšať interpretovať Korán, jedine cez tieto dvere.

A rozumieme tomu, pretože Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nám dal neomylného Imáma v každej ére. Je haram – zakázané, že omylní ľudia rozširujú islamské učenia a rozvádzajú ich ďalej, a odvoďujú náboženské právo cez imagináciu a mienku. Preto je to jedna z úloh Qaima, aby sa pomstil a odplatil znalcom práva, ktorí vydali fatwy ohľadne toho, čomu nerozumejú.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s