Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Odpustenie VS Pomsta

odpustenie pomstaPriateľ Allaha sa nepomstí a ten, kto sa pomstí, nikdy nemôže byť priateľom Allaha.

Predtým, ako začneme, chcel by som sa opýtať: Je medzi čítajúcimi niekto, komu bolo ublížené tým, ako konali iní? Nie je to otázka, ktorou by som vás chcel dobehnúť. Ak je odpoveď áno, tak sa vás opýtam ďalšiu otázku:

Odpustili ste tejto osobe alebo ste odmietli s tou osobou hovoriť? Alebo ste s danou osobou pretrhli všetky kontakty kvôli jej konaniu?

[Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.]
[
Biblia, Matúš 6:14]

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal:

“Veriaci je ako zrkadlo iným veriacim v úprimnosti.”

Ako zrkadlo tvoj priateľ ti dáva úprimný obraz. Odpustí ti chyby, ale neskrýva alebo nepreháňa tvoju moc a slabosť.

Príbeh, ktorý ukazuje rozsah Allahovho (Oslavovaný a Vyvýšený) odpustenia:

Mu´adh ibn Džabal plakal, keď prišiel k vznešenému Prorokovi Mohamedovi (mier s ním) a pozdravil sa mu. Vznešený prorok Mohamed (mier s ním) odpovedal na jeho pozdrav a opýtal sa:

“Prečo plačeš?”

“Pri dverách mešity je dobre vyzerajúci mladý muž, ktorý plače tak intenzívne ako matka, ktorej malý syn umrel a chce sa s tebou stretnúť, odpovedal Mu´adh ibn Džabal.”

Vznešený Prorok Mohamed (mier s ním) súhlasil, že sa s ním stretne.

Mladý muž vstúpil a pozdravil vznešeného Proroka Mohameda (mier s ním), ktorý sa mu odzdravil a opýtal sa:

“Prečo plačeš?”

“Prečo by som neplakal? Spáchal som hriechy, ktoré Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nikdy neodpustí a uvrhne ma do Pekla”, odpovedal mladý muž.”

“Pridružil si spoločníkov k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený)? “

“Nie.”

“Zabil si niekoho?”

“Nie.”

“Aj keby boli tvoje hriechy veľké ako hora, Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) ich odpustí,” odpovedal vznešený prorok Mohamed (mier s ním).

“Moje hriechy sú väčšie ako hora,” vysvetľoval mladý muž.

“Sú tvoje hriechy veľké ako sedem zemí, moria, piesok, stromy, všetko, čo je na zemi, na nebesiach, hviezdy a trón?” – spýtal sa vznešený Prorok Mohamed (mier s ním).

“Moje hriechy sú väčšie ako všetko toto.”

“Beda ti! Sú tvoje hriechy väčšie ako tvoj Pán?”

Mladý muž sklopil svoju hlavu a odpovedal:

“Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nemá žiadne chyby, je to môj Pán, ktorý je Väčší.”

“Nemohol by si mi povedať aspoň o jednom z tvojich hriechov?” – opýtal sa vznešený Prorok Mohamed (mier s ním).

“Prečo nie?“ – odpovedal mladý muž, ktorý sa volal Buhlul.

“Sedem rokov som kopal hroby pre mŕtvych, vzal som ich plášte a predával som ich. Keď som otváral hrob, aby som vyzliekol plášť z mŕtveho tela, tak ma satan pokúšal a ja som urobil veľký hriech. Ako som sa vracal, telo zavolalo: Ó, mladý muž, nebojíš sa Vládcu Súdneho dňa? Beda ti pred ohňom súdneho dňa!”

Keď to dopovedal, mladý muž chcel vedieť, čo musí urobiť, aby sa vyhol trestu.

“Ó, hriešnik! Odstúp odo mňa, pretože sa bojím, že by som ťa mohol spáliť ohňom tiež!“ – kričal vznešený Prorok Mohamed (mier s ním)

Mladý muž, Buhlul, odišiel a išiel rovno do hôr. Úplne sa ponoril do uctievania, prosil Allaha a hľadal u Neho odpustenie.

Po dobu 40 dní plakal deň aj noc až tak veľmi, že dokonca i divé zvieratá boli zasiahnuté jeho plačom. Po 40-tich dňoch sa spýtal Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený), aby ho buď potrestal ohňom alebo aby mu odpustil, aby nemusel čeliť potupe v Súdny deň.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) zjavil nasledovný verš, ktorý sa zmieňuje o odpustení pre Buhlula:

{A ktorí ak by sa dopustili nemravnosti alebo by ukrivdili svojim dušiam, spomenuli by si na Boha a poprosili o odpustenie svojich hriechov. A kto iný než Boh hriechy odpúšťa. A vedome by netrvali na tom, čo robili a pritom vedia.}{Korán 3:135}

Vznešený Prorok Mohamed (mier s ním) recitoval tento verš s usmievavou tvárou, a potom sa opýtal:

“Kto ma vezme k tomu mladému mužovi?”

Mu ´adh ibn Džabal súhlasil s tým, že ho k nemu vezme. Spolu s Mu´adh ibn Džabalom, vznešený Prorok Mohamed (mier s ním) prišiel na miesto, kde bol mladý muž. Vznešený Prorok Mohamed (mier s ním) ho uvidel, ako stojí medzi dvomi balvanmi a bol ponorený do prosieb k Allahovi.

Jeho tvár potemnela zo spaľujúceho slnka a všetky jeho mihalnice vypadali kvôli intenzívnemu plaču. Divé zvery sa okolo neho zhromaždili a vtáky krúžili nad jeho hlavou, a všetci plakali nad jeho smutným a žalostným stavom.

Svätý Prorok Mohamed (mier s ním) sa k nemu priblížil, zložil jeho ruky a zdvihol mu hlavu.

“Ó Buhlul! Dobré správy pre teba! Bol si oslobodený Allahom (Oslavovaný a Vyvýšený) od Ohňa pekla,” povedal vznešený Prorok Mohamed (mier s ním).

Potom sa Prorok (mier s ním) otočil k svojmu spoločníkovi Mu ´adh ibn Džabalovi a povedal:

“Takto by si mal konať nápravu za svoje hriechy.”

Raz spoločník vznešeného Proroka (mier s ním) začal biť svojho otroka. Otrok prosil:

“Pri Allahovi! Nebi ma. Kvôli Allahovi, odpusti mi.”

Pán mu však odmietol odpustiť a pokračoval v bitke.

Niektorí ľudia informovali vznešeného Proroka (mier s ním) o tvrdení otroka a Prorok (mier s ním) vstal a išiel na miesto, kde sa odohrával incident.

Hneď ako oči spoločníka spočinuli na Prorokovi (mier s ním), prestal otroka biť a Prorok (mier s ním) sa ho opýtal:

“On ťa dal pod prísahu Allahovu, ale ty si odmietol prepáčiť mu. A teraz, keď si sa na mňa pozrel, tak si ho prestal biť?”

Muž, aby si napravil svoje poľutovaniahodné správanie, povedal:

“Teraz ho kvôli Allahovi oslobodzujem!”

Vznešený Prorok (mier s ním) povedal:

“Keby si ho nebol oslobodil, bol by si padol tvárou do Pekelného ohňa!”

Odpustenie a pokánie

Prorok (mier s ním) nás inšpiroval takouto praxou, keď povedal svojim spoločníkom:

“Boh mi prikázal, aby som udržiaval vzťahy s tými, ktorí so mnou vzťahy pretrhnú, a aby som dal tým, ktorí mi nedajú, a aby som odpustil tým, ktorí ma utláčajú.”

Prorok (mier s ním) povedal, že:

“Ktokoľvek utrpí zranenie a odpustí tej osobe, ktorá to urobila, Boh zvýši jeho status na vyšší stupeň a odstráni jeden z jeho hriechov.”

Vznešený Prorok Mohamed (mier s ním) povedal:

“Ten, kto sa kajá z hriechu, je ako ten, kto hriech neurobil.”

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Ak ti niekto ublíži, tak nebuď nahnevaný, pretože je to zákon prírody, že stromy, ktoré majú najsladšie ovocie, sú najviac bité.”

Prorok Mohamed (mier s ním) nás učil, že:

“Ten, kto nepreukáže milosrdenstvo, tomu nebude milosrdenstvo preukázané.”

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Ak sa služobník kajá úprimne, Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) ho miluje a zakryje jeho hriechy.”

Vznešený Prorok Mohamed (mier s ním) povedal:

“Sú tri znaky toho, kto sa kajá: Je úprimný k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený), vyhýba sa falošnosti, pevne sa drží pravdy a je dychtivý v tom, aby robil dobro.”

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Hriech, ktorý ťa učiní smutným a kajáš sa pri tom, sa Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) páči viacej ako dobrý skutok, ktorý ťa učiní arogantným.”

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Úprimný kajúci: Sa hanbí za svoje hriechy, splní si povinnosti, o ktoré nedbal, napraví sa vo veciach dôvery k iným, odpustí tým, ktorí ho provokujú, nepýta si splatenie dlhu od tých, ktorí sú vo finančnej tiesni, rozhodne sa, že už nebude hrešiť, podriadi sa k zbožňovaniu, oddanosti a službe Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený), keď uctievanie Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) došlo do nesprávneho smeru kvôli nadmernému konzumu svetských potešení, priestupkov a neposlušnosti.”

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal:

“Moslim, ktorý sa stretáva s ľuďmi a trpezlivo znáša ich slová, ktorými mu ubližujú, je lepší ako ten, ktorý sa s ľuďmi nestretáva a nepreukazuje trpezlivosť, keď mu ubližujú.”

Imám Zainul Abidín (mier s ním) povedal:

Môj Bože! Ty si ten, kto otvoril dvere k Tvojmu odpusteniu a nazval si to kajanie sa, pretože Ty si povedal:

{Vy, ktorí ste uverili, učiňte pokánie k Bohu, pokánie úprimné, azda vám Pán váš vymaže vaše zlé skutky a dá vám vojsť do záhrad, pod ktorými tečú rieky, v deň, keď Boh nevystaví poníženiu proroka a tých, ktorí s ním uverili. Ich svetlo bude bežať pred nimi i po pravici ich a budú hovoriť: „Pane náš, dokonaj nám naše svetlo a odpusti nám. Veď Ty máš nad všetkým moc“.}
{Korán 66:8}

Aké má ospravedlnenie ten, kto je nedbalý toho, aby vstúpil do dverí, keď sa otvorili?

Posol Allahov (mier s ním) povedal:

“Najlepším skutkom pred Allahom je ospravedlniť osobu, ktorá vám ublížila a ukázať náklonnosť k príbuzenstvu, ktoré prerušilo kontakty s vami a jednať štedro k osobe, ktorá vám nič nedala.”

A potom recitoval nasledovný svätý verš:

{Riaď sa odpustením a prikazuj zvyky dobré a stráň sa tých neznalých.}
{Korán 7:199}

Imám Ali (mier s ním), v jeho testamente adresovanom Malikovi Al Aštarovi, uviedol:

“Naplňte svoje srdce až po okraj milosrdenstvom, láskavosťou a náklonnosťou k ľuďom.

Nikdy sa k ľuďom nesprávajte ako nenásytné zviera a nedovoľte, aby ste ich roztrhali na kusy, pretože to sú vaši bratia vo viere alebo rovnocenné stvorenia. Dajte im ten istý stupeň ospravedlnenia, o akom dúfate, že dá Allah vám, pretože ste nad nimi a ten, kto vás určil je nad vami a Allah je nad tým, kto vám dal túto pozíciu.”

Imám Ali (mier s ním) tiež povedal:

“Osoba, ktorá najviac potrebuje odpustiť iným je ten, kto má najväčšiu moc, aby ostatných potrestal.”

“Ovládnite svoj hnev a odpustite osbe, ktorá je vinná, zatiaľ čo ste pri moci.”

“Ak získate nad nepriateľom moc, uvažujte o tom, že mu odpustíte ako znamenie vašej vďačnosti za vašu moc.”

Imám Džá´far Al Sádiq (mier s ním) uviedol:

“Odpustiť druhým, zatiaľ čo ste pri moci, je zhodné s postupom prorokov (mier s nimi) a zdržanlivých.”

“Existuje dobrá odplata a zlá odplata. Existuje odplata kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený), a potom je odplata kvôli egu.”

“Najlepšia odplata je sám seba zlepšiť. Je ľahšie vyhrať nad nepriateľom úprimnosťou a dobrými skutkami ako hnevom a zlými skutkami.”

“Najlepšia odplata je odpustenie. Najhoršou odplatou je nenávisť a hnev a ubližovanie jeden druhému.”

Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“Najlepšie vo viere je: Láska kvôli Allahovi a nenávisť kvôli Allahovi.”

V inom hadíse, Svätý Prorok (mier s ním) tiež povedal:

“Ktokoľvek miluje kvôli Allahovi, nenávidí kvôli Allahovi, dáva kvôli Allahovi a odopiera kvôli Allahovi, skompletizoval svoju vieru.”

“Mal by som odplatiť utláčateľovi v tomto svete aj v budúcom živote. Mal by som sa pomstiť niekomu, kto videl, že je niekto utláčaný a mohol pomôcť, ale nepomohol.”
– Hadís Qudsi

Robte veci iba kvôli Allahovi

V bitke Khandaq moslimovia okolo seba kopali priekopu na svoju obranu, aby sa cez ňu nemohol dostať nepriateľ.

Jeden muž zo strany nepriateľov, ktorý sa volal Amr bin Abdawud, ktorý bol známy pre svoju silu, odvahu a umenie boja, sa dostal cez priekopu. Všetci moslimovia mali obavy z boja s ním, iba Imám Ali (mier s ním) prišiel a bojoval s ním.

Nastal zúrivý boj, až dokým Imám Ali (mier s ním) nezhodil Amra na zem a nevyšiel na jeho hruď, pripravený ho zabiť. Práve keď sa Imám Ali (mier s ním) chystal zabiť tohto nepriateľa islámu, Amr napľul do tváre nášho Imáma Aliho (mier s ním). Každý si bol istý, že kvôli tejto urážke, sa Amr stretne so smrťou ešte rýchlejšie, ale na ich počudovanie, Imám Ali (mier s ním) sa postavil z hrude Amra a odišiel. Amr atakoval Imáma (mier s ním) znovu krátko na to a Imám (mier s ním) Amra premohol a zabil ho.

Potom, ako bolo po bitke, sa ľudia pýtali Imáma Aliho (mier s ním) na dôvod, prečo ušetril Amra smrti prvýkrát, keď ho premohol. Imám (mier s ním) na to odpovedal, že keby ho bol zabil, tak by to nebolo len kvôli Allahovi, ale aj pre uspokojenie jeho hnevu a preto ho pustil.

Potom, pri druhej príležitosti, Imám Ali (mier s ním) kontroloval svoj hnev a zabil Amra čisto iba kvôli Allahovi.

Morálka

Hoci váš úmysel môže byť dobrý, to sa môže ľahko zmeniť. Tak, ako urobil Imám Ali (mier s ním), tak isto si vždy buďte istí, že robíte veci iba kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený).

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Potraste si rukou so svojím nepriateľom, aj keď to nenávidí, pretože je to niečo, čo Allah, Najvyšší a Najväčší, prikázal urobiť svojim služobníkom, hovoriac:

{Dobrý skutok a zlý skutok sa nevyrovnajú. Odrážaj to zlé tým, čo je lepšie a hľa, ten, medzi ktorým a tebou bolo nepriateľstvo, sa stane akoby dôverníkom blízkym. Bude dané len tým, ktorí trpezlivými boli a bude dané len tomu, kto má šťastie obrovské.}
{Korán 41:34-35}

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s