Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Viera VS Neviera

 

Jedným z 5 pilierov islámu je viera. Bez viery nie je žiadna blízkosť k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený). Základom každého náboženstva je viera. Viera nie je iba presvedčenie o pravde daného princípu, ale je to v základe prijatie princípu ako základu činu.

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“…telo nemá žiadny úžitok bez hlavy. Podobne pravá viera nemá žiadny úžitok bez atribútov odovzdanosti, vytrvalosti a trpezlivosti.”

Viera v isláme je morálnym základom pre skutok a blahobyt človeka. Preto viera v islám je pevná viera, ktorá vyviera z poznania a neotrasiteľného presvedčenia Jedinosti Allaha, v Jeho vlastnosti a zjavené vedenie. Ten, kto v to verí, sa nazýva mu´min (verný).

{Takto podrobne vysvetľujeme znamenia a nech hovoria: „Naučil si sa to“. Objasníme ich ľuďom, ktorí majú poznanie.}
{Korán 6:105}

Viera vedie človeka k životu v poslušnosti a podriadenosti kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený). Človek, ktorý žije takýto život podriadenosti, je známy ako moslim. Preto je viera počiatočným bodom, ktorý vedie človeka k životu v podriadenosti k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený). Človek sa nemôže stať moslimom bez viery.

{A aby Boh očistil tých, ktorí uverili a postupne zničil tých, ktorí odmietli veriť.}
{Korán 3:141}

{Tí, ktorí uverili a potom veriť odmietli a potom znova uverili a potom znova veriť odmietli a potom svoje odmietnutie viery ešte vystupňovali, tým by Boh už viac neodpustil a ani by ich na cestu správnu neusmernil.}
{Korán 4:137}

Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“Najsilnejšie puto viery je lojalita kvôli Allahovi a odpor kvôli Allahovi, láska kvôli Allahovi a nepriateľstvo kvôli Nemu.”

Prorok (mier s ním) tiež povedal:

“Najlepšie skutky sú milovať kvôli Allahovi a nenávidieť kvôli Allahovi.”

Keď sa Imáma Alího (mier s ním) opýtali na vieru v náboženstve, on odpovedal, že štruktúra viery je podporovaná štyrmi piliermi a to sú: vytrvalosť, presvedčenie, spravodlivosť a džihád.

Podobne Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Veriaci má silu v náboženstve, rozhodnutie spolu so zhovievavosťou, vieru s presvedčením, horlivosť (v hľadaní) poznania, aktivitu s vedením, poslušnosť so spravodlivosťou, poznanie so zhovievavosťou, zdvorilosť s priateľstvom, štedrosť so spravodlivosťou, striedmosť v bohatstve, pôvab v hladovaní, odpustenie s inteligenciou, poslušnosť k Allahovi podľa Jeho príkazov, vzdanie sa apetítu, zbožnosť v želaniach, horlivosť vo vedení džihádu, uctievanie v oddanosti a vytrvalosť v ťažkostiach.”

Je dôstojný počas nešťastia, trpezlivý v strese a vďačný v pohodlí. Neohovára ľudí, ani sa nestane pyšným, a ani nepretrhne putá s príbuzenstvom. Nie je slabý, ani drzý, ani hrubý. Jeho zrak ho nepredbehne, ani brucho ho neodhalí, ani ho nepremôže jeho privátna partia.

Nie je pravda, že by nenávidel ľudí, ani ľuďom nič nevyčíta, a ani nekradne. Podporuje obeť pred nespravodlivosťou a má milosrdenstvo k chudobným. Jeho vlastné ja je v strese kvôli nemu, zatiaľ čo ľudia sú kvôli nemu v pohodlí. Neželá si slávu (a hriechy) tohto sveta a ani sa nestane netrpezlivým kvôli poníženosti.

Existuje cieľ, ktorý ho robí zaneprázdneným. Nie je žiadna chyba v jeho úsudku ani slabosť v jeho myšlienke, a ani strata v jeho náboženstve. Vedie toho, kto si žiada jeho radu. Pomáha tomu, kto mu pomáha, zdržiava sa nemravnosti a nie je nevedomý.
– Usúl Káfi

Viera môže byť daná iba Bohom a znamená, že ľudská bytosť uznáva Allahovu (Oslavovaný a Vyvýšený) veľkosť a nadradenosť, jeho vlastnú pozíciu ako boží služobník, ktorý Mu dlží vďačnosť za Jeho milosrdenstvo k človeku. Posol Allahov (Oslavovaný a Vyvýšený) povedal:

“A skutočne Allah dáva svet (dunya) tomu, koho miluje a tomu, koho nemiluje. Ale On vieru nedáva nikomu, iba tomu, koho miluje.”

{Tí, ktorí sa usadili v týchto príbytkoch a prijali vieru už pred ich príchodom, majú radi tých, ktorí emigrovali k nim a nenachádzajú vo svojich hrudiach žiadnu potrebu v tom, čo tým bolo dané a uprednostňujú pred sebou iných, aj keď by boli sami v núdzi. Kto je ochránený pred lakomosťou svojej duše, to je ten, ktorý prospel.}
{Korán 59:9}

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Ak rozrežem verného moslima na kúsky, aby ma nenávidel, tak sa nestane mojím nepriateľom. A ak dám všetko bohatstvo tohto sveta pokrytcovi, aby sa stal mojím priateľom, tak sa mojím priateľom nestane.”

Je to tak, lebo Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“Ó Ali! Žiadny verný moslim nikdy nebude tvojím nepriateľom a žiadny pokrytec nikdy nebude tvojím priateľom.”
– Nahjul Balagha

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Chcem vás naučiť 5 z tých vecí, ktoré si zasluhujú vašu najväčšiu túžbu získať ich:

Majte nádej iba v Allaha.

Nebojte sa ničoho, iba hriechu.

Ak niečo neviete, nikdy sa nehanbite priznať si nevedomosť.

Ak niečo neviete, nikdy neváhajte alebo necíťte sa zahanbene naučiť sa to.

Získajte trpezlivosť a vytrvalosť, pretože ich vzťah k pravej viere je ako hlava k telu. Telo je bez úžitku bez hlavy. Podobne, pravá viera nemôže mať úžitok bez atribútov odovzdanosti, vytrvalosti a trpezlivosti.”
– Nahjul Balagha

Ten je najmúdrejší a je mužom, ktorý má najviac poznania, ktorý radí ľuďom, aby nestratili nádej a vieru v milosrdenstvo Allahovo, a aby si neboli príliš istí, a aby neboli prehnane sebavedomí, že sú imúnni od Jeho hnevu a trestu.
– Imám Ali, Nahjul Balagha

Imámovi Alímu povedali o Charidžitovi, že v noci vstal, aby sa modlil a recitoval Svätú knihu.

Imám Ali (mier s ním) povedal: “Spať s tým, že mám úprimnú vieru v náboženstve a v Allaha je lepšie, ako sa modliť s neistou vierou.”

Žiarlivosť u ženy je neodpustiteľná, ale u muža je to hriech jeho viery v náboženstve (pretože islam povoli polygamiu a zakázal polyandriu).
– Imám Ali, Nahjul Balagha

Obraňujte svoju vieru v Allaha s pomocou dobročinnosti. Ochráňte svoje bohatstvo s pomocou zakátu. Nechajte, aby vás modlitby strážili pred nešťastím a pohromami.

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Pre toho, kto nemá skromnosť, pre toho nie je viera.”

On (mier s ním) tiež povedal: “Odstrániť horu je ľahšie ako odstrániť vieru.”

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Viera nie je určená vonkajším zjavom a nádejami. Viera je to, čo je čisté v srdciach a zaistené skutkami.”

Ježiš (Ísa) (mier s ním) povedal:

“Skutočne, ako plodiny nemôžu kvitnúť, iba keď majú vodu a hlinu, takisto pravá viera nemôže kvitnúť, iba cez poznanie a činy.”

Preosievací proces slabých vo viere

Noah a ďatľové semienko:

V knihe Ghaybat Al Numáni sa hovorí:

Salama bin Mohamed vyrozprával od Ahmada bin Ali bin Dawúda Al Qúmmiho, od Mohameda bin Al Hassána Al Sáffara, od Ahmeda bin Mohameda bin Eessaho, od niekoho z jeho spoločníkov, že Abu Abdulláh Al Sádiq povedal:

“Prorok Noah (mier s ním) žiadal Allaha, aby trápil jeho národ. Allah mu zjavil, aby zasadil ďatľové semienko. Ak vyrastie a bude jesť z jeho plodov, Allah bude trápiť jeho ľud a zničí ich.”

Prorok Noah (mier s ním) zasadil semienko a povedal o tom svojim spoločníkom. Palma vyrástla a zarodila svoje plody. On jedol z jej plodov a dal z toho jesť aj svojim spoločníkom.

Jeho spoločníci mu povedali: “Ó, prorok Allahov, čo bude so sľubom, ktorý si nám dal?

Prorok Noah (mier s ním) sa modlil k Allahovi, aby vyplnil sľub, ktorý mu dal.”

Allah mu zjavil, aby zasadil ďalšie semienko, a keď vyrastie a bude mať palma plody, Allah ich bude trápiť.

Noah (mier s ním) o tom povedal svojim spoločníkom. Rozdelili sa na tri skupiny. Jedna skupina boli tí, ktorí neverili, druhá skupina sa pretvarovala a tretia skupina stále verila Noahovi (mier s ním).

Prorok Noah (mier s ním) znovu zasadil semienko. Vyrástlo a rodilo plody. On jedol z jeho plodov a dal aj svojim spoločníkom.

Povedali: “Ó, prorok Allahov, čo bude so sľubom, ktorý si nám dal?”

Noah sa modlil k Allahovi. Allah mu zjavil, aby zasadil tretie semienko, a keď vyrastie a zarodí plody a bude jesť z jeho plodov, potom Allah týchto ľudí zničí.

Noah (mier s ním) povedal o tom svojim spoločníkom. Dve skupiny (pokrytci a tí, ktorí verili) sa rozdelili na tri skupiny – jedna skupina prestala veriť, jedna skupina sa pretvarovala a jedna skupina stále verila Noemu (mier s ním).

Prorok Noah (mier s ním) to urobil 10 krát a zakaždým sa jeho spoločníci rozdelili na tri skupiny. Na desiaty raz niektorí z jeho úprimných spoločníkov k nemu prišli a povedali mu:

“Ó, prorok Allahov, hoci urobíš to, čo si sľúbil alebo nie, aj tak si pravdovravný. Ty si prorok zoslaný Allahom a my nikdy nepochybujeme o tom, čo robíš.”

Takýmto spôsobom Allah zničil Noemových (mier s ním) ľudí, okrem verných spoločníkov, ktorí Noemu verili (mier s ním). Noah a jeho úprimí spoločníci sa plavili na arche a tak ich Allah zachránil po tom, čo boli skúšaní, preosievaní a prečistení.
– Bihar Al-Anwar, zv. 11, str. 339

Abu Abdulláh (mier s ním) povedal:

“Veľmi málo Arabov bude s Qaimom.”

A tak mu bolo povedané: “Ale veľa z nich túto vec o Qaimovi opisuje!”

A tak povedal: “Ľudia musia byť testovaní, preosievaní a roztriedení a veľa ľudí neprejde cez sito.”
– Ghaybat Al-Numáni, str. 204

Príklad preosievacieho procesu je to, čo povedal Imám Ali bin Abi Tálib (mier s ním) a je to príklad človeka, ktorý mal ryžu a vybral z nej všetky nečistoty (z misky s ryžou vybral červy), a potom odišiel. Keď sa vrátil v miske bolo ešte viacej červov. Potom vzal misku, vybral všetky zrná, v ktorých boli červy a odložil misku na tak dlho, ako si to prial Allah.

Potom sa stala tá istá vec. Vrátil sa k ryži a zistil, že veľa z týchto červov je vnútri misky. Vybral ich z misy preč a znovu ju vyčistil. A stalo sa tak znovu a znovu, až dokým nezostalo iba zopár zrniečok, ktoré červy nezničili. A nezostane nikto iba zopár pravých veriacich. Žiadna fitna nimi neotrasie.

Pri Allahovi táto vec, na ktorú čakáte (Qaim), sa nestane, dokým si nenapľujete do svojich tvárí. A dokým nebudete nazývať jeden druhého klamárom, a dokým nikto zo šia moslimov nezostane okrem tých, ktorých je tak málo, ako je soli v jedle.

{Ten, kto s pravdou prišiel a ten, kto ju uznal, to sú tí bohabojní.}
{Korán 39:33}

Typy Khufr (neviery)

Korán používa slovo Khufr na označenie ľudí, ktorí zakrývajú alebo skrývajú realitu. Korán používa toto slovo na identifikáciu ľudí, ktorí popreli Allahove láskavosti tým, že neprijali Jeho nadvládu a autoritu. Khufr je slovo opačného významu oproti viere a je to neviera v Allaha, a Káfir je neveriaci. Tento typ Khufr je nazývaný Khufr Al Akbar alebo Veľký khufr. Existujú mnohé typy Khufr Al Akbar:

Neviera z tvrdohlavosti (Khufr Al Inad): Toto sa vzťahuje na niekoho, kto pozná pravdu a priznáva, že pozná pravdu. Vlastným jazykom prizná svoju vedomosť, ale odmieta ju prijať a vyhýba sa urobiť vyhlásenie. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí:

{„Hoďte do pekla každého odmietajúceho vieru, tvrdohlavého“}
{Korán 50:24}

Neviera z popierania (Khufr Al Inkar): Toto sa vzťahuje na niekoho, kto popiera srdcom aj jazykom. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí:

{Poznajú dobrodenie Božie, ale aj tak ho popierajú. Väčšiu časť z nich tvoria tí, ktorí odmietajú veriť}
{Korán 16:83}

Neviera z arogancie a pýchy (Khufr Al Kibr): Neviera diablov je príkladom tohto typu Khufr. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí:

{A tí, ktorí za lož označia naše znamenia a povyšovať sa budú nad ne, tí budú obyvateľmi ohňa, budú v ňom naveky.}
{Korán 7:36}

Neviera z odmietutia (Khufr Al Džuhúd): Toto sa vzťahuje na niekoho, kto uznáva pravdu vo svojom srdci, ale odmieta ju jazykom. Tento typ Khufr sa aplikuje na tých, ktorí sa nazývajú moslimovia, ale ktorí odmietajú všetky potrebné a prijaté normy islámu, ako je modlitba a zakát. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) povedal:

{Popierali ich a pritom sa ich duše bez pochýb o nich uistili, popierali ich len z krivdy a z povýšenia. Pozri sa, aký bol koniec tých, ktorí skazu šírili.}
{Korán 27:14}

Neviera z pokrytectva (Khufr Al Nifaq): Toto sa vzťahuje na niekoho, kto predstiera, že je veriaci, ale skrýva svoju nevieru. Takáto osoba sa nazýva munáfiq alebo pokrytec. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený hovorí):

{Pokrytci budú v spodnej úrovni ohňa. Pre nich už nenájdeš nikoho, kto by im pomohol a podporil ich, }
{Korán 4:145}

Neviera preto, aby sme pretvorili haram – zakázané na halal – povolené: Toto sa vzťahuj na niekoho, kto prijíma ako povolené to, čo Allah učinil zakázaným ako alkohol alebo smilstvo.

Iba Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) má privilégium urobiť veci halal a haram a tí, ktorí chcú prekážať jeho právu, sú ako rivali voči Nemu, a preto sú mimo hraníc viery.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí:

{Nehovorte o tom, čo vaše jazyky lživo opisujú: „Toto je dovolené a toto zakázané“, aby ste si vymýšľali o Bohu lži. Tí, ktorí si vymýšľajú o Bohu lži, nikdy neuspejú.}
{Korán 16:116}

Neviera z nenávisti k akýmkoľvek Allahovým príkazom (Khufr Al Kurh): Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí:

{Tí, ktorí odmietli veriť, tí v nešťastí spočinú a skutkom tých zblúdiť dá. To preto, že sa im protivilo to, čo Boh zoslal, a tak ich skutky márnymi učinil.}
{Korán 47:8-9}

Neviera kvôli výsmechu a posmechu (Khufr Al Istihzaha): Allah (Oslavovaný aVyvýšený) hovorí:

{Ak by si sa ich na to spýtal, povedali by: „My sme sa len rozprávali a zabávali.“ Povedz: „A či z Boha, Jeho znamení a posla ste si posmech robili?“ Neospravedlňujete sa, vy ste vieru odmietli znova potom, ako ste sa veriacimi stali. Ak prepáčime skupine z vás, druhú skupinu trápeniu podrobíme za to, že jej členovia previnilcami boli.}
{Korán 9:65-66}

Neviera kvôli vyhýbaniu sa (Khufr Al I´radh): Toto sa vzťahuje na tých, ktorí sa obrátia a vyhýbajú sa pravde. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí:

{Kto väčšiu krivdu pácha než ten, komu boli pripomenuté znamenia Pána jeho, ale on sa od nich odvrátil a zabudol, čo jeho ruky vykonali?! My sme učinili na ich srdciach rúško, aby mu neporozumeli a hluchotu v ich ušiach. A keď by si ich vyzýval k správnemu usmerneniu, správne usmernení nikdy nebudú.}
{Korán 18:57}

Neviera kvôli tomu, aby sme nahradili Allahove zákony (Khufr Al Istibdal): Toto by mohlo mať formu:

  1. Odmietnutie Allahových zákonov (šaríe) bez ich popierania
  2. Popieranie Allahových zákonov a ich odmietanie
  3. Nahradenie Allahových zákonov s právom, ktoré vymyslel človek

{Majú snáď spoločníkov, ktorí im uzákonili z náboženstva, čo Boh nepovolil? Nebyť slova daného o rozsúdení, bolo by medzi nimi rozhodnuté. Krivdiacim sa dostane trápenie bolestivé.}
{Korán 42:21}

Prorok (mier s ním) povedal: Viera sa obnosí vo vašich srdciach tak, ako sa obnosí oblečenie a preto žiadajte Allaha, aby obnovil vieru vo vašich srdciach.

Prorok Shuaib (mier s ním): Shuaibovo posolstvo

Allah, Všemohúci, zjavil príbeh o Shuaibovi (mier s ním):

{85. I k Medianovcom sme poslali ich brata Šába, ktorý povedal: „Ľudia moji! Uctievajte Boha, niet pre vás iného boha než On. Prišiel k vám jasný dôkaz od Pána vášho. Dávajte úplné miery a váhy a neuberajte ľuďom z ich vecí a nešírte skazu na zemi po tom, ako bola na nej náprava učinená. To je pre vás lepšie, ak ste veriaci“}

{86. „A nesedávajte pri každej ceste, vyhrážate sa a bránite tým, ktorí v Neho uverili, nasledovať cestu, ktorú Boh určil a chcete, aby sa stala krivou. A spomeňte si, ako málo vás bolo a On dal vášmu počtu vzrásť. A pozrite sa, aký bol koniec tých, ktorí skazu šírili“}

{87. „A ak skupina z vás uverila v to, s čím som bol poslaný a druhá skupina neuverila, tak počkajte, až kým Boh medzi nami nerozhodne. Veď On je najlepším sudcom“}

{88. Poprední z radov jeho ľudí, ktorí sa povyšovali, povedali: „Vyženieme ťa, Šáb, aj tých, ktorí s tebou uverili, z našej dediny, alebo sa vrátite na našu cestu“. Povedal: „Aj keď by sa nám to protivilo?!“}

{89. „Vymysleli by sme si o Bohu veru lži, ak by sme sa vrátili na vašu cestu po tom ako nás z nej Boh zachránil. Neprislúcha nám vrátiť sa na ňu, jedine ak by tak chcel Boh, Pán náš. Pán náš obsiahol všetko znalosťou svojou. Na Boha sme sa spoľahli. Pane náš rozhodni medzi nami a našimi ľuďmi podľa pravdy. Veď Ty si najlepším rozhodcom“}

{90. Poprední z radov jeho ľudí, ktorí odmietli veriť, povedali: „Ak by ste nasledovali Šába, stratu veru utrpíte“}

{91. A tak ich otras zasiahol a tak ráno ležali vo svojich príbytkoch mŕtvymi.}

{92. Tí, ktorí zo lži Šába obvinili, ako keby v nich nikdy nežili. Tí, ktorí zo lži Šába obvinili, boli tí, ktorí stratu utrpeli. }

{93. A tak sa odvrátil od nich a povedal: „Ľudia moji! Oznámil som vám posolstvá môjho Pána a dobre som vám radil. Ako môžem žialiť nad ľuďmi odmietajúcimi vieru?“}
{Korán 7:85-93}

Ľudia Madyanu boli Arabi, ktorí žili v krajine Ma´an – časť z tej krajiny je dnes Sýria. Boli to nenásytní ľudia, ktorí neverili, že Allah existuje, a ktorí žili hriešnym životom. Klamali v mierach a váhach, vzývali svojich bohov a skrývali svoje nedostatky. Klamali svojim zákazníkom a podvádzali ich.

Allah zoslal Svojho proroka Shuaiba (mier s ním), ktorý bol vyzbrojený mnohými zázrakmi. Shuaib im prednášal a prosil ich, aby dbali o Allahove láskavosti a varoval ich o následkoch pre ich zlé chodníčky, ale oni sa mu iba vysmievali. Shuaib ostal pokojný a pripomenul im, že je z ich príbuzenstva, a že to, čo robí, nie je pre jeho osobný zisk.

Vzali si majetok Shuaiba a jeho nasledovníkov, a potom ich vyhnali z mesta. Posol sa obrátil k Bohu o pomoc a jeho prosba bola vyslyšaná. Allah na nich zoslal všetko spaľujúcu horúčavu a oni strašne trpeli.

Keď videli mraky na oblohe, tak si mysleli, že to prinesie úľavu, ochladenie a občerstvujúci dážď a ponáhľali sa von v nádeji, že si užijú dažďa. Namiesto toho sa mrak roztrhol a vrhal blesky a oheň. Počuli hromobitie a zem pod nimi sa triasla. Hriešnici zahynuli v tomto stave hororu.

Nevedomosť neveriaceho

Allah, Vyvýšený, hovorí:

{176. Zo lži obvinili Obyvatelia húštin poslov,}

 {177. Keď im Šáb povedal: „A či sa nevyvarujete?“}

 {178. „Ja som poslaný k vám ako posol poctivý“,}

 {179. „Bojte sa Boha a poslúchnite ma“,}

 {180. „Nežiadam od vás za to žiadnu odmenu. Moja odmena je u Boha“,}

 {181. „Dávajte úplné miery a nepatrite medzi tých, ktorí z nich uberajú“,}

 {182. „Vážte váhami rovnými“,}

 {183. „Neuberajte ľuďom z ich vecí a nešírte skazu na zemi a nebuďte skazu šíriaci“,}

 {184. „Bojte sa Toho, kto stvoril vás i tvorstvo prvé“.}

 {185. Povedali: „Ty patríš medzi začarovaných“,}

 {186. „Ty nie si nič iné než človek ako my. My si myslíme, že patríš medzi klamárov“,}

 {187. „Daj, aby na nás spadol kus z neba, ak patríš medzi pravdovravných“.}

 {188. Povedal: „Môj Pán lepšie vie o tom, čo konáte“.}

 {189. Zo lži ho obvinili, a tak ich zasiahlo trápenie Dňa mraku. Ono to bolo veru trápením dňa preveľkého.}

 {190. V tom je veru znamenie. Väčšina z nich ale neverila.}

 {191. Pán tvoj, On je ten mocný a milostivý.}
{Korán 26:176-191}

Hadís o Taqqiyi

Bolo vyrozprávané, že Ibn Abbás povedal:

“Allah, nech je Oslávený, hovorí, že ktokoľvek neverí po tom, ako už veril, je objektom Allahovho hnevu a bude mať prísny trest.”

Akokoľvek, v prípade človeka, ktorý je nútený hovoriť slová neviery, ktoré sú v protiklade k tomu, čo cíti v srdci len preto, aby sa takýmto spôsobom zachránil pred svojimi nepriateľmi, takého netreba viniť, pretože Allah, nech je Oslávený, bude brať na zodpovednosť ľudí len za to, čo je v ich srdciach.

Mušrikín chytili Ammara ibn Yásira a nenechali ho odísť, až dokým nezačal nadávať na Proroka (mier s ním) a nezačal hovoriť pekne o ich bohoch. Potom mu dovolili odísť.

Keď prišiel k Poslovi Allaha (mier s ním), tak sa Posol opýtal: “Čo sa ti stalo?”

“Niečo zlé, ó, Posol Allahov. Nedovolili mi odísť, až dokým som nezačal nadávať na teba a nezačal som chváliť ich bohov.“

Prorok povedal: “Čo cítiš v srdci?”

On povedal: “Cítim v srdci vieru.”

Prorok povedal: “Ak to urobia znovu, tak aj ty urob znovu to, čo si urobil.”

“Očisti svoje srdce zvnútra a budeš vedieť, ako viem ja. Odstráň zvyšky sveta zo svojho srdca a očisti svoje vnútro. A želaj si pre svojho brata a pre všetky ľudské bytosti to, čo si želáš pre seba. A buď prvý, kto dáva a posledný, kto berie.

Trénuj (kontroluj) a disciplinuj sa a vedz, že Allah počuje a vidí to, čo je v srdci a jazyk neurobí krok ani vpred ani vzad (poznámka prekladateľa – to znamená, že to, čo hovoríš svojím jazykom, nie je to, na čom záleží Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený). Skôr to, čo je v tvojom srdci, je to, na čom Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) záleží).”
– Ahmed Al Hassan (mier s ním), vodca Čiernych Zástav Východu.

{Kto odmietol veriť v Boha po tom, ako v Neho uveril – s výnimkou toho, kto bol donútený, ktorého srdce ale ostáva vierou pokojné – na tom, ktorého hruď sa odmietaniu viery poddala, spočinie hnev od Boha zoslaný a dostane sa mu trápenie obrovské.}
{Korán 16:106}

{Tí, ktorí odmietli veriť v naše znamenia, tým dáme horieť v ohni. Vždy, keď sa ich kože spečú, vymeníme im ich za kože iné, aby tak okúsili trápenie. Boh je veru mocný a múdrosťou oplýva.}
{Korán 4:56}

{Tí, ktorí uverili a potom veriť odmietli a potom znova uverili a potom znova veriť odmietli a potom svoje odmietnutie viery ešte vystupňovali, tým by Boh už viac neodpustil a ani by ich na cestu správnu neusmernil.}
{Korán 4:137}

{Tí, ktorí odmietli vieru po tom, ako už boli veriaci a svoje odmietnutie viery ešte vystupňovali, od tých nebude prijaté ich pokánie. To sú tí, ktorí zblúdili. Tí, ktorí odmietli veriť a zomreli ako odmietajúci vieru, od žiadneho z nich nebude prijatá ani celá Zem zlatom naplnená, pokiaľ by sa chcel ním vykúpiť. Tým sa dostane trápenie bolestivé a nebudú mať nikoho, kto by im pomohol a podporil ich.}
{Korán 3:90-91}

{Ako si môže niekto myslieť, že Boh správne usmerní ľudí, ktorí odmietli vieru po tom, ako už boli veriaci a dosvedčili, že posol je pravdivý, a po tom, ako prišli k nim jasné dôkazy? Boh správne neusmerní ľudí krivdiacich. Tých odplata bude, že na nich spočinie prekliatie Božie, anjelov i všetkých ľudí. Naveky v ňom ostanú, nebude im zmiernené trápenie a ani im nebude dožičený žiaden odklad. Avšak k tým, ktorí pokánie potom učinili a napravili, čo konali, Boh je odpúšťajúci a milostivý. }
{Korán 3:86-89}

 Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

viera neviera náboženstvo boh

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s