Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Podriadenie VS Pochybnosti

Islám znamená podriadenie sa a je to totálne podriadenie sa človeka Bohu. Slovo moslim znamená ten, ktorý sa podriaďuje Bohu.

Imám Ali (mier s ním):

“Islám je podriadenie sa a podriadenie sa je istota, a istota je potvrdenie pravdy, a potvrdenie pravdy je uznanie, a uznanie je vykonávanie toho, čo je povinné, a vykonávanie toho, čo je povinné je vhodný skutok.”

Skutočne, tí, ktorí uverili a tí, ktorí boli židia alebo kresťania, alebo sabijci (pred Prorokom Mohamedom):

{Tí, ktorí uverili a tí, ktorí pokánie činili a tí, ktorí pomohli a podporili a Sábijovci, ten z nich, kto uveril v Boha a v Deň posledný a dobro konal, ten bude mať svoju odmenu u Pána svojho, niet oňho strach a ani nebude zarmútený}
{Korán 2:62}

{Tí, ktorí uverili a tí, ktorí pokánie činili a Sábijovci a tí, ktorí podporovali a nasledovali Mesiáša, kto z nich uveril v Boha a v Deň posledný a konal dobro, o tých niet strachu a ani nebudú zarmútení}
{Korán 5:69}

V Koráne Boh definuje, že jediným cieľom prečo stvoril človeka je to, aby ho človek uctieval a nakoniec bude zodpovedný v ďalšom živote Bohu za to, ako si vyberá v tomto živote.

{Stvoril som žinnov a ľudí len preto, aby Ma uctievali}
{Korán 51:56}

{„V deň, keď nepomôže žiaden majetok, ani deti“, „Zachráni sa jedine ten, kto príde k Bohu so zdravým srdcom“}
{Korán 26:88-89}

Tento verš nám hovorí, že v budúcom živote budeme ponechaní sami na seba bez pomoci a jediná vec, z ktorej budeme mať prospech, je to, či prídeme k Allahovi s čistým srdcom.

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Podriadenie sa Allahovej (Oslavovaný a Vyvýšený) vôli je ten najlepší spoločník, múdrosť je najvznešenejšie dedičstvo, teoretické a praktické poznanie sú najlepšími znakmi rozlíšenia, hlboké myslenie bude reprezentovať najjasnejší obraz každého problému.”
– Nahjul Balagha

Rozpoznanie Imáma nášho času (Imáma Ahmeda al Hassána (mier s ním)) nemôže byť získané bez podriadenia sa.

Uctievač sa nemôže stať veriacim, iba ak rozpozná Allaha a Jeho proroka (mier s ním) a všetkých Imámov (mier s nimi), a Imáma jeho doby, a obráti sa k nemu, a podriadi sa mu.
– Kamaluddin, k. 31, 8

Jednou z nevyhnutných podmienok pre získanie rozpoznania je totálne podriadenie sa želaniam Ahlul Bayt (mier s nimi).

Imám Sádiq (mier s ním) vyhlasuje: Nemôžete sa stať z tých, ktorí sú najcnostnejší, dokým nemáte rozpoznanie. Nebudete mať rozpoznanie, dokým ste neuverili a nevyznali vieru. Neuverili ste a nevyznali ste vieru, dokým ste sa nepodriadili.
– Usul Al Káfi, Kapitola rozpoznania Imáma a obrátenie sa k nemu, 6

Najzákladnejšou podmienkou čistoty srdca je byť podriadený k pravde. Realita viery je podriadenie srdca, jazyka a mysle.

{Vy, ktorí ste uverili, prijmite islám všetci a nenasledujte stopy satana. On je pre vás zjavným nepriateľom. }
{Korán 2:208}

Keď má človek všetky tieto znaky (podriadenia a potvrdenia), tak bude zahrnutý medzi cnostnými. Je to preto, lebo cnostné skutky pochádzajú z čistých sŕdc a rozpoznania, a to sa dá dosiahnuť iba cez podriadenie. A potom ten, ktorý nemá tieto vlastnosti, bude zbavený rozpoznania a majstrovstva, a bude najvzdialenejší od akejkoľvek cnosti. Preto tieto štyri vlastnosti – podriadenie sa, svedectvo, rozpoznanie a dobré skutky sú kritické pre každého veriaceho.

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Podriadenie sa je pre vás povinné.”

Podriadenie sa získava, keď je srdce úplne uspokojené so všetkým, čo Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) urobil alebo nám prikázal urobiť prostredníctvom Ahlul Bayt (mier s nimi) a nemá žiadne výhrady voči akceptácii toho. Skutočne, toto je realita viery a duša náboženstva.

Imám Sadžád (mier s ním) povedal:

“Istotne náboženstvo Allaha, Všemohúceho, nemôže byť získané nedostatočným intelektom, falošnými mienkami a mylnými domnienkami. Dá sa to dosiahnuť iba podriadenosťou. Ten, kto sa nám podriadi je v bezpečí a ten, kto nás nasleduje je vedený. Ten, kto koná len na základe svojej vlastnej mienky a domnienky, je zničený.”

Ten, kto namieta ohľadne veci, ktorú sme povedali alebo rozhodli, neuveril v Toho, kto zjavil sedem veršov { Korán, Súra Al Fatiha 1:7}:

{1. V mene Boha milostivého, v moci ktorého je milosť}

{2. Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva,}

{3. Milostivému, v moci ktorého je milosť}

{4. V moci ktorého je Deň zúčtovania}

{5. Teba uctievame a Teba o pomoc prosíme}

{6. Správne nás usmerni na cestu rovnú}

{7. Na cestu tých, ktorým si dary Svoje podaroval, nie tých, na ktorých je hnev zoslaný, ani tých, ktorí zblúdili.}

a vo svätý Korán, zatiaľ čo si nie je vedomý jeho neviery.
– Kamaluddin k. 31, 9

Verše o živobytí:

{5. Úctiví budú piť z pohára, v ktorom je zmiešaný káfur,}

{6. Prameň, z ktorého pijú tí, ktorí sa Bohu odovzdali. Silným treskom vytryskáva.}

{7. Budú to tí, ktorí svoje sľuby dané Bohu plnia a ktorí sa boja dňa, ktorého zlo sa naširoko rozprestrie,}

{8. A budú to tí, ktorí dávajú jedlo z lásky k Nemu biednemu, sirote a zajatcovi.}

{9. Budú to tí, ktorí hovoria: „Dávame vám jesť, sledujúc tým Božiu tvár. Nechceme od vás odmenu a ani vďaku“,}

{10. „My sa obávame toho, že príde od nášho Pána deň zamračený a zlovestný“.}

{11. Boh ich ochránil pred zlom tohto dňa a dal im sviežosť a potešenie,}

{12. A za trpezlivosť, ktorú preukázali, ich odmenil záhradou a hodvábom.}

{13. Budú sa v nej opierať o pohovky. Nebudú v nej vidieť slnko a ani ostrú zimu,}
{Korán 76:5-13}

Tieto verše svätého Koránu hovoria o Ahlul Bayt a umiestňujú ich na vrchol preferencií a zbožnosti, a ukazujú ich ako príkladi a modeli pre ľudstvo, aby boli generácie správne vedené cez nich, a aby nasledovali ich správnu cestu. Skutočnosť, na ktorú tieto požehnané verše odkazujú, je veľký status Ahlul Bayt (mier s nimi).

Keď sa Ali, Fatima a ich dvaja synovial Hassán a Hussein (mier s nimi) postili tri po sebe nasledujúce dni a každý deň pri prerušení pôstu sa nejaký chudobný človek zjavil pri ich dverách, Ahlul Bayt ho radi nasýtili a sami strávili noci bez jedla. Allah bol taký potešený štedrosťou Prorokovej domácnosti, že ich činy preniesol do veršov svätého Koránu, aby slúžili ako vedenie pre moslimov. Tieto verše nielenže zobrazujú totálnu podriadenosť Ahlul Bayt Allahovej vôli, ale tiež ich zjavujú ako čisté osobnosti bez chyby.

{Vaším dôverníkom je Boh a Jeho posol a tí, ktorí uverili, ktorí konajú modlitby, dávajú zakat a pritom sa do polohy rukúu klaňajú.}
{Korán 5:55}

{A ostávajte vo svojich domoch a nezvýrazňujte svoje ozdoby zvýrazňovaním podobným predchádzajúcej Dobe neznalosti. A konajte modlitbu a dávajte zakat a poslúchajte Boha a jeho posla. On len chce z vás, Ľudia domu, odstrániť nečistotu a očistiť vás očistením,}
{Korán 33:33}

pochybnosť podriadenie

Pochybnosť

Posol Allahov (mier s ním) povedal:

“Zanechaj to, čo ti spôsobuje pochybnosti, a vymeň to za to, čo ti pochybnosti nespôsobuje.”

Pochybnosť znamená, že v mysli máme šancu 50 na 50 ohľadne správnosti alebo nesprávnosti nejakej veci. Ak zvážime obe možnosti, tak zistíme, že obe majú rovnakú váhu. Preto pochybnosť je to, kde je zmätok, neistota, váhanie a blúdenie.

Existujú dva typy pochybností. Po prvé, existuje pochybnosť, ktorá zapríčiňuje tvoj pád. Ťažký druh, ktorý je vytvorený z nedostatku viery. Po druhé, existuje pochybnsť, ktorá je iba dočasná. To je vtedy, keď moment pochybnosti prechádza tvojimi myšlienkami, ale potom sa rýchlo vytratí.

Vlastnosť čistoty srdca človeka je to, že si je istý a je presvedčený, že pravda je správna a faloš je nesprávna. Je v pozícii poznania, presvedčenia a istoty. Zatiaľ čo znamením choroby srdca, pokiaľ ide o porozumenie pravdy a klamstva je to, že je tam neistota a pochybnosť ohľadne oprávnenosti pravdy a odmietnutia klamstva. Pochybnosť je druhom slepoty. Slepec môže mať pochybnosti ohľadne tých vecí, ktoré sú okolo neho, pretože ich nevidí.

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal, že:

“Človeku, ktorý má pochybnosť alebo podozrenie ohľadne náboženstva, ak ostane v pochybnostiach alebo bude mať podozrenie, potom Allah zničí jeho dobré skutky.”

Ak je niečo dokázané ako pravdivé múdrosťou, svedomím, rozumovým argumentom a človek o tom stále pochybuje, tak potom sú určite oči jeho srdca slepé. Je zbavený požehnania úsudku a chýba mu viera.

{A tým, ktorých srdcia sú choré pridala nečistotu k ich nečistote. A oni umrú v stave, v ktorom vieru odmietajú}
{Korán 9:125 }

Keď vysvetľoval tento verš, Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal: “Zmysel slova nečistota v tomto verši je pochybnosť. Teda že viac pochybností je pridané k ich pochybnostiam.”

Imám Mohamed Báqir (mier s ním) povedal:

“Akýkoľvek čin s pochybnosťou a odmietnutím pravdy nemá žiadny úžitok.”

Všetci vedia, že dážď je požehnaním a milosťou od Allaha. Ale dážď, z ktorého rastú červené ruže v záhrade, tiež na niektorých miestach zavlažuje burinu.

{„Zachráni sa jedine ten, kto príde k Bohu so zdravým srdcom“}
{Korán 26:89}

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Srdce, ktoré je oslobodené od zla, je také, ktoré sa stretne so svojím Pánom a také, v ktorom nie je nič iné okrem svojho Pána.”

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) taktiež povedal: “A každé srdce, v ktorom je polyteizmus a pochybnosť, spadne do diery zničenia.”

{Medzi ľuďmi sú takí, ktorí uctievajú Boha na hrane. Ak by sa niekomu z nich dostalo dobro, upokojí sa ním, ale ak by bol vystavený skúške, obráti sa tvárou svojou späť. Prehral život najnižší i život posledný. To je veru tá prehra zjavná.}
{Korán 22:11}

Prorok (mier s ním) povedal:

“Skutočne, pravda je pokoj a klamstvo je pochybnosť.”

Sú moslimovia, ktorí nemajú úprimnú a pevnú vieru v Allaha, proroka a súdny deň. Sú v stave pochybnosti. Prijali islám s cieľom, aby získali materiálne výhody sveta.

Ak budú pokračovať v tom, že budú odmeňovaní vo forme bohatstva a budú mať svoje materialistické priania vyplnené, tak budú vo viere pevní. Ale keď sa stretnú s ťažkosťami, chudobou, chorobou alebo nejakým nešťastím, vzdajú sa náboženstva a budú neveriacimi.

Sú chytení v poníženosti a v zajatí v tomto svete a budú vystavení trestu aj v Posmrtnom živote.

Privolávajú si straty v oboch svetoch, v tomto svete aj v posmrtnom živote.

Imám Ali (mier s ním) povedal v jednej zo svojich prednášok:

“Nestaňte sa obeťou váhania (neistoty), inak vaše pochybnosti zosilnejú. Nebuďte zapletení v pochybnostiach, inak sa stanete neveriacimi.”

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Určite, pochybnosť je hriechom. Obaja budú v ohni Pekla.”

Mohamed bin Muslim povedal:

“Sedel som po ľavej strane Imáma Džáfara Al Sádiqa (mier s ním) a po pravici Zurarahu. V tom čase prišiel Abu Basír.”

Abu Basír sa spýtal : “Ó Aba Abdulláh! Čo hovoríš na osobu, ktorá pochybuje o Allahovi?”

Imám (mier s ním) povedal: “Je neveriaci.”

Mohamed bin Muslim povedal: “Potom sa Imám otočil k Zurarahovi a povedal:

“Ak otvorene popiera, tak sa určite stal neveriaci.”

V tomto vyrozprávaní Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal, že človek, ktorý je evidentne moslim, ale v srdci má pochybnosť o Allahovi a prorokovi a zomrie v tomto stave, bude zahrnutý medzi neveriacich. A v druhej časti vyrozprávania Imám hovorí, že ak človek otvorene odmieta veriť v Allaha a proroka, tak bude tak isto zjavne považovaný za neveriaceho.

Ale keď má niekto vo svojom srdci pochybnosti, ale zarecituje šahadu – vyjadrenie viery – a nepreukáže pri tom pochybnosť, tak bude počítaný za moslima. Hoci v skutočnosti je neveriaci. A je niekto, kto oznámi svoje pochybnosti o Allahovi a prorokovi, potom zjavne bude považovaný za neveriaceho. Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Ten, kto pochybuje o Allahovi a Jeho prorokovi, je neveriaci.”

Imám Mohamed Báqir (mier s ním) povedal:

“Prorok Allahov zvykol hľadať útočisko u Allaha denne zo šiestich vecí: z pochybnosti, polyteizmu, arogancie, hnevu, krutosti a žiarlivosti.”

Príbeh o podriadenosti

Novomanželia sa vracali domov. Plavili sa po jazere na člne, keď sa zrazu spustil veľký lejak. Muž bol vojak, ale jeho žena sa veľmi bála.

Loďka bola malá a búrka bola veľká. Možnosť, že sa potopia, rástla. Ale muž sedel ticho, pokojne a kľudne, ako keby sa nič nedialo.

Jeho žena sa triasla a spýtala sa:

“Nebojíš sa? Toto môžu byť naše posledné chvíle života! Nezdá sa, že budeme schopní dosiahnuť na druhý breh. Iba zázrak nás môže zachrániť, inak je smrť istá. Nebojíš sa?”

Muž sa zasmial a vytiahol z puzdra meč. Jeho žena bola ešte viac bezradná. Čo robí? Potom dal meč blízko ku krku svojej ženy, až tak blízko, že ostala iba malá medzera. Spýtal sa:

“Bojíš sa?”

Začala sa smiať a povedala:

“Prečo by som sa mala báť? Ak bude meč v tvojich rukách, tak prečo by som sa mala báť? Viem, že ma ľúbiš.”

Odložil meč a povedal:

“Toto je moja odpoveď, viem, že Boh ma miluje a búrka je v Jeho rukách. Takže čokoľvek sa stane, je to to najlepšie. Ak prežijeme, dobre. Ak neprežijeme, dobre. Pretože všetko je v Jeho rukách a On nerobí žiadne chyby.”

[4 Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!

5 Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.

6 O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu.

7 A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.]

 [Biblia, Filipanom 4:4-7]

 [5 Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!

6 Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.]

[Biblia, Príslovia 3:5-6]

Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s