Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Pokánie VS Zotrvávanie v hriechu

Posol Allahov (mier s ním) povedal:

“Pisár na pravej strane je dôveryhodnejší ako pisár naľavo. Keď človek urobí dobrý skutok, tak ho hneď zaznamená. Keď človek urobí zlý skutok, tak povie pisárovi naľavo: Nehýb s rukou po dobu 6 hodín. Ak človek bude hľadať u Allaha odpustenie, tak ho nezapíše. Inak to bude zaznamenané ako jeden zlý skutok.”

Abu Abdulláh (mier s ním) hovorí:

“Keď sa služobník obráti k Bohu s úprimným pokáním (tawbatan nasuhan), Boh ho miluje a zakrýva ho (jeho hriechy) v tomto svete aj v posmrtnom živote.”

Povedal som: “A ako ho zakryje?”

Imám odpovedal: “Spôsobí to, aby tí dvaja anjeli (ktorí píšu dobré a zlé skutky), zabudli na to, že zapísali jeho hriechy.

A inšpiruje ich telá, hovoriac: Zakryte jeho hriechy.

A inšpiruje miesta na Zemi, hovoriac: Zakryte jeho hriechy, ktoré zvykol robiť na vás. Potom sa stretne s Bohom a v tom čase už nie je žiadny svedok proti nemu ohľadne jeho hriechu.”

Počul som ako Posol Allahov (mier s ním) hovoril:

“Allah povedal: Ó syn Adamov! Odpustím ti tvoje hriechy. Nezáleží na tom, koľko si ich spáchal a nezáleží na tom, aké sú veľké iba vtedy, keď sa budeš ku Mne modliť a budeš čakať odo Mňa odpustenie. Ó syn Adamov! Odpustím ti aj vtedy, ak je tvojich hriechov toľko, že by zaplnili oblohu, ak budeš odo Mňa žiadať odpustenie. Ó syn Adamov! Ak ku Mne prídeš s toľkými hriechmi, že zaplnia Zem, tak ťa príjmem s toľkým milosrdenstvom, že zaplní Zem, ak si ku Mne nepridružoval spoločníkov.”

Prorok Mhamed (mier s ním) vyrozprával:

“Ten, kto z hriechu činí pokánie je ako ten, kto nespáchal žiadny hriech.”

{Okrem toho, kto pokánie učinil a uveril a konal dobré činy, zlé skutky toho Boh zamení za dobré. Boh je odpúšťajúci a milostivý}
{Korán 25:70}

{A ktorí ak by sa dopustili nemravnosti alebo by ukrivdili svojim dušiam, spomenuli by si na Boha a poprosili o odpustenie svojich hriechov. A kto iný než Boh hriechy odpúšťa. A vedome by netrvali na tom, čo robili a pritom vedia}
{Korán 3:135}

Imám Al Báqir (mier s ním) povedal:

“Každý veriaci by mal prijať trest za hriech, ktorý spáchal, okrem hriechu, za ktorý sa kajá. A keď sa kajá a nepokračuje v konaní hriechu, tak bude súci na príhovor (príhovor za odpustenie jeho hriechov).

A ten, kto sa nekajá za svoje hriechy je ten, kto v hriechu zotrváva. A ten, kto zotrváva v hriechu, nie je vhodný na spásu. Pretože teraz nemá žiadnu vieru v to, čo Allah sľúbil. Keby bol veril v Allahov sľub, tak by sa bol kajal.”
– Wasa’il ul-Šia, zv. 11, str. 266

Odpúšťajúca povaha Svätého Proroka (mier s ním):

Prorok Mohamed (mier s ním) mal odpúšťajúcu povahu a žiadne zločiny proti nemu alebo agresia proti nemu neboli dosť veľké na to, aby to nemohol odpustiť. Bol príkladom odpúšťania a dobroty.

Vždy zapudil zlo dobrom, pretože z jeho pohľadu liek bol lepší ako jed. Veril a praktizoval to, že láska môže zmariť nenávisť a agresia môže byť premožená odpustením. Premohol nevedomosť ľudí poznaním islámu a bláznovstvo a zlo ľudí s jeho milým a odpúšťajúcim správaním.

S jeho odpúšťaním, oslobodil ľudí z puta hriechu a zločinu a urobil ich veľkými priateľmi islámu. Bol presným obrazom nasledovného verša z Koránu:

 {Dobrý skutok a zlý skutok sa nevyrovnajú. Odrážaj to zlé tým, čo je lepšie a hľa, ten, medzi ktorým a tebou bolo nepriateľstvo, sa stane akoby dôverníkom blízkym}{Korán 41:34}

Židovská žena

Prorok zvykol chodievať po tej istej ulici každý deň. Bola tam jedna židovská žena, ktorá na neho hádzala odpadky vždy, keď prešiel okolo jej domu. Prorok (mier s ním) nereagoval, ale iba sklonil hlavu a pokračoval v chôdzi vždy, keď to urobila. V jeden deň išiel okolo jej domu a všimol si, že tam nebola a nehádzala na neho odpadky.

Bol znepokojený a pýtal sa na ňu. Keď zistil, že je chorá, Svätý Prorok (mier s ním) išiel do jej domu a urobil pre ňu nejaké domáce práce, pretože vedel, že ona to nebude schopná urobiť kvôli chorobe. Potom ju navštívil a poprial jej skoré uzdravenie. Žena bola taká dojatá z nesmiernej láskavosti, ktorú jej preukázal po tom, ako sa k nemu správala, že vyriekla šahádu a stala sa moslimkou.

Tento samotný príbeh nás učí mnohé lekcie a ukazuje nám charakter nášho milovaného Proroka Mohameda (mier s ním). Okrem jeho odpúšťajúcej povahy to poukazuje na skutočnosť, že ani trochu nebol násilnícky. Odhaľuje to láskavý a úctivý spôsob, akým sa správal nie iba k nemoslimovi, ale i k nemoslimskej žene; že nebol príliš pyšný, aby robil domáce práce a nepozeral sa na to tak, že by mu to ubralo z jeho mužnosti. Návštevu a pomoc chorej si bral za svoju povinnosť.

Ahlul Bayt (mier s nimi) – odpustenie

Posol Allahov (mier s ním): “Mužnosť nášho Ahlul Bayt je v odpustení niekomu, kto nás utláčal a v dávaní tomu, kto sa nám vyhýbal.”

Aba Abdulláh (mier s ním) povedal:

“Je to akoby som sa pozeral na Svätého Proroka (mier s ním), ktorý bol prorokom medzi prorokmi, ktorého jeho ľudia bili a zraňovali ho a zatiaľ čo utierali krv z jeho tváre, sa modlil k Allahovi: Odpusti mojim ľuďom, keďže oni nevedia.”

Imám Al Báqir (mier s ním) povedal:

“Bola jedna židovská žena, ktorá otrávila mäso pre Svätého Proroka (mier s ním). Svätý Prorok (mier s ním) sa jej opýtal:

“Kvôli čomu si to urobila?”

Ona odpovedala: “Povedala som si, že ak je skutočne prorokom, tak mu to neublíži a v prípade, že je to sultán, tak som tým ľudí od neho oslobodila. “

Imám Al Báqir (mier s ním) povedal: “Svätý Prorok (mier s ním) jej odpustil.”

Al Baladhúri v Ansáb Al Ašraf:

“Keď Ali (mier s ním) zvíťazil nad ľuďmi Džamal (ľudia, ktorí bojovali proti Imámovi Alímu (mier s ním) v blízkosti Basry), postavil sa a predniesol nasledovnú reč: Ó ľudia Basry! Odpúšťam vám. Avšak ustúpte od poburovania, keďže ste prví ľudia, ktorí porušili vernosť a rozptýlili zjednotenú ummu – spoločenstvo moslimov.”

Imám Al Sadžád (mier s ním):

“Vstúpil som k Marwan ibn al Hakámovi. Povedal: Keď zvíťazíme, nikto nebude šľachetnejší ako ty, otec. Bol to on, ktorý nás naháňal do bitky Džamalu a jeho posolstvo bolo: Žiadny utečenec a žiadny zranený nebude nami zabitý.”

Imám Al Báqir (mier s ním):

“Keď bol chytený ibnom Muldžamom, Ali (mier s ním) o ňom povedal: Dajte mu jedlo a pitie a správajte sa k nemu v jeho zajatí vľúdne. Lebo ak budem žiť, tak budem mať možnosť mu buď odpustiť, alebo sa mu pomstiť. Ale ak zomriem a vy ho zabijete, tak ho nezmrzačte.”

Prorok (mier s ním) povedal:

“Allah hovorí: Som taký, ako si o Mne myslí môj služobník (to znamená, že som schopný pre neho urobiť to, čo si myslí, že pre neho môžem urobiť) a som s ním, keď si na Mňa spomína.

Keď si na Mňa spomenie v samote, tak si Ja na neho tiež spomniem v samote. A keď si na Mňa spomenie v skupine ľudí, tak Ja si na neho spomeniem v skupine, ktorá je lepšia než jeho skupina. A keď príde o jednu piaď bližšie ku Mne, ja prídem o jeden lakeť bližšie k nemu. A keď príde o jeden lakeť bližšie ku Mne, tak Ja prídem o dĺžku dvoch vystretých ramien bližšie k nemu. A keď príde ku Mne kráčajúc, tak Ja za ním pobežím.”

Ali ibn Abi Tálib (mier s ním) povedal:

“Skúška nie je zoslaná, ale je zoslaná iba kvôli hriechu a nie je odňatá, ale iba kvôli pokániu.”

Muž prišiel za Ibn Abbásom a povedal:

“Je pokánie pre niekoho, kto zabil veriaceho?”

Ibn Abbás povedal:

“Nie, nie je nič také. Je preň iba Pekelný oheň.”

Potom muž odišiel a prísediaci sa ho opýtali:

“Čo to značí? Dal si nám dve rôzne vysvetlenia. Predtým si hovoril, že ak ktokoľvek zabije veriaceho, tak mu môže byť odpustené na základe jeho pokánia. Čo sa dnes zmenilo?”

Ibn Abbás odpovedal:

“Vskutku, myslel som si, že je to nahnevaný muž, ktorý má v úmysle zabiť veriaceho.”

Neskôr toho muža prenasledovali a zistili, že to bola pravda.

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Keby hriechy veriaceho boli v takom počte, ako je piesku v púšti alebo peny na mori, Allah by ich všetky odpustil, ale nestaňte sa rozmaznanými (v páchaní hriechov a nemýľte si Jeho milosrdenstvo so slabosťou).”

Muž, ktorý zabil 100 mužov:

Medzi tými, ktorí prišli pred vami bol muž, ktorý zabil 99 ľudí. Žiadal ľudí, aby ho priviedli k niekomu, kto má najviac poznania na svete.

Povedali mu, aby išiel navštíviť určitého mnícha. A tak muž išiel za mníchom a povedal mu, že zabil 99 ľudí. A potom sa opýtal, či je možné, aby sa kajal. Mních povedal: “Nie.”

A tak muž zabil aj jeho a spolu zabil 100 ľudí.

A potom znovu hľadal niekoho, kto má najviac poznania na Zemi. Poslali ho za jedným učencom. Povedal mu, že zabil 100 ľudí, a potom sa opýtal, či je možné, aby sa kajal.

Učenec odpovedal:

“Áno. Čo stojí medzi tebou a pokáním? Mal by si ísť do takej a takej krajiny. Sú tam ľudia, ktorí sú oddaní modlitbe a uctievaniu a mal by si uctievať spolu s nimi. Nemal by si sa nikdy vrátiť do svojej kraijny, pretože to je pre teba zlá krajina.”

A tak išiel a hľadal tú krajinu a ledva došiel do polovice, keď si po neho prišla smrť. A tak sa začala debata medzi anjelmi milosrdenstva a anjelmi trestu. Anjeli milosrdenstva povedali:

“Tento človek sa kajal Allahovi.”

Anjeli trestu povedali:

“Nikdy neurobil nič dobré.”

Potom prišiel ďalší anjel v podobe ľudskej bytosti, aby medzi nimi rozhodol. Povedal:

“Odmerajte vzdialenosť medzi tým, kde spadol a krajinou, z ktorej odišiel, a aj zvyšnú vzdialenosť k jeho cieľu. Zistite, ktorá krajina je bližšie. To je miesto, kam patrí. Odmerali obe vzdialenosti a zistili, že bol bližšie k cieľu, a tak sa ho ujali anjeli milosrdenstva.”

Bani Izrael a sucho:

Bolo vyrozprávané, že v dňoch kedy sa Mojžiš (mier s ním) s Bani Izrael prechádzali púšťou, postihlo ich intenzívne sucho. Spoločne zdvihli svoje ruky k nebesiam a modlili sa, aby prišiel požehnaný dážď. A potom, na údiv Mojžiša (mier s ním) a všetkých tých, ktorí sa pozerali, tých niekoľko mrakov, ktoré boli na oblohe, zmizlo a horúčava sa stupňovala a sucho sa zintenzívnilo.

Mojžišovi (mier s ním) bolo zrejmé, že medzi Bani Izrael bol jeden hriešnik, ktorý neposlúchal Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) viac ako 40 rokov svojho života. Nech odíde z vášho zhromaždenia a len vtedy, Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) povedal Mojžišovi (mier s ním), iba vtedy vám dám dážď.

Mojžiš (mier s ním) potom zvolal zástup ľudí:

“Je medzi nami osoba, ktorá neposlúchala Allaha 40 rokov. Nech sa oddelí od zhromaždenia a len vtedy budeme zachránení od sucha.“

Ten muž čakal, pozeral sa doprava a doľava a dúfal, že niekto iný predstúpi, ale nikto iný to neurobil. Z čela mu tiekol pot a vedel, že je to on. Ten muž vedel, že keby ostal v zhromaždení, všetci by zomreli od smädu, a keby predstúpil, tak by bol ponížený na celú večnosť.

Zdvihol svoje ruky s úprimnosťou, ktorú nikdy predtým nepoznal a pokorou, ktorú nikdy predtým neokúsil, a keď mu tiekli slzy po oboch lícach, tak povedal: “Ó Allah, maj so mnou milosrdenstvo! Ó Allah, skri moje hriechy! Ó Allah, odpusti mi!”

Keď Mojžiš (mier s ním) a ľudia z Bani Izrael čakali na hriešnika, aby predstúpil, na oblohe sa objavili mraky a spustil sa dážď.

Mojžiš (mier s ním) sa spýtal Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený):

“Ó Allah, Ty si nás požehnal dažďom, hoci hriešnik nepredstúpil.

A Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) odpovedal:

“Ó Mojžiš, je to kvôli pokániu tej osoby, preto som požehnal celý Bani Izrael dažďom.”

Mojžiš (mier s ním) chcel vedieť, kto bol ten požehnaný muž a spýtal sa:

“Ukáž mi ho, ó, Allah!”

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) odpovedal:

“Ó Mojžiš, skrýval som jeho hriechy 40 rokov, myslíš si, že po jeho pokání by som ich mal odhaliť?”

Zotrvávanie v hriechu:

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Pri Allahovi! Keď človek pokračuje v hriechu, Allah neakceptuje žiadne jeho skutky uctievania.”

Imám Sádiq (mier s ním) povedal:

“Malý hriech, ktorý sa pácha znovu a znovu je veľkým hriechom. A veľký hriech, z ktorého sa človek kajá, nezostane veľkým.”

Posol Allahov (Oslavovaný a Vyvýšený) povedal:

“Jedným zo znakov úbohosti je opakovanie hriechu.”

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Majte sa na pozore pred zotrvávaním v hriechoch, pretože to je najväčší z väčších hriechov a vážny zločin.”
– Ghurarul Hikam, zv. 1, str. 151

To znamená, že ak človek spácha väčší hriech a úprimne sa kajá, tak za to nebude žiadny trest. Ale keď niekto robí menší hriech znovu a znovu, tak to nadobúda formu väčšieho hriechu.

Abu Basír povedal, že počul Imáma Džára Al Sádiqa (mier s ním) ako hovorí: “Pri Allahovi! Pokiaľ človek pokračuje v konaní hriechu, Allah neakceptuje žiadne jeho skutky uctievania.”
– Al-Kāfi, zv. 2, str. 288

{Ak sa budete vyhýbať tomu najväčšiemu z toho, čo je vám zakázané, vymažeme vám vaše zlé skutky a dáme vám vojsť na miesto štedré}
{Korán 4:31}

Imám Ali (mier s ním) tiež povedal:

“Najväčším hriechom je ten, ktorý hriešnik opakuje znovu a znovu.”
– Ghurarul Hikam, zv. 1, str. 203

Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“Ten, kto sa šťastne smeje, zatiaľ čo pácha hriech, tak ten vstúpi do pekla plačúci.”

Prorok (mier s ním) tiež povedal:

“4 veci ohľadne hriechov sú vážnejšie ako hriech samotný.

Myslieť si, že hriech je malý.

Byť na to pyšný.

Byť v konaní hriechu šťastný.

A zotrvávať v konaní hriechu.”

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) tiež citoval nasledovné vyrozprávanie:

“Prisahám pri Allahovi! Uctievanie a poslušnosť toho, kto zotrváva v hriechu, nie sú prijaté.”

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) odpustí menšie hriechy tým, ktorí sa vyhýbajú väčším hriechom a nemyslia si, že ich malé hriechy sú malé.

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Najväčším hriechom je ten, o ktorom si hriešnik myslí, že je malý.”
– Wasa’il ul-Šia, zv. 11, str. 246

Imám Báqir (mier s ním) uvádza:

“Medzi hriechmi, ktoré sa nedajú odpustiť, je to, keď osoba hovorí:

Myslím si, že okrem toho hriechu, ktorý som spáchal, sa iné hriechy nerátajú (myslí si, že ten hriech je bezvýznamný).”
– Wasa’il ul-Šia, zv. 11, str. 247

Majte sa na pozore pred hriechom, ktorý sa považuje za malý a bezvýznamný. Vskutku to sú hriechy, na ktoré sa bude pýtať Allah, a tieto malé hriechy sa nakopia na tú osobu, až kým sa nestanú veľkým hriechom a nezničí ho to.

Imám Sádiq (mier s ním) povedal:

“Hľadajte útočisko u Allaha a zachráňte sa pred hriechmi, ktoré sa považujú za malé a bezvýznamné.

Muž sa opýtal: Ktoré hriechy sú malé?

Imám (mier s ním) odpovedal: Človek urobí hriech a potom povie:

Aký by som bol šťastný, keby som nemal žiadne iné hriechy, iba tento. Pretože tento hriech je malý a bezvýznamný.”

Jednou z vecí, ktoré zväčšujú hriech (urobia malý hriech veľkým), je to, keď sa človek cíti dobre a je potešený po spáchaní daného hriechu. Potrebnou podmienkou viery v Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) a v Qyiamu – Súdny deň – je to, aby sa človek kajal z hriechov, hoci by to boli aj malé hriechy.

Ako povedal Posol Allahov (mier s ním):

“Ten, koho tešia jeho dobré skutky a hriechy ho sužujú, je veriacim.”
– Wasa’il ul-Šia, zv.11, str. 266

Allah je Vznešený a Mocný a neposlušnosť voči Jeho príkazom a zákazom je veľkým hriechom.

Je vyrozprávané od Amir ul- Mu´minína, Alího (mier s ním), že v čase keď hrešíte, si nepomyslite na to, aký je hriech malý, ale na to aký je Allah Mocný a Veľký, koho právo a príkazy to vlastne porušujete.”
– Wasa’il ul-Šia, zv. 11, str. 247

Tak ako ľútosť a pokánie vymažú hriech a očistia hriešnika, takým istým spôsobom cítiť sa šťastne po vykonaní hriechu, posilňuje hriech.

Informovať iných o hriechoch druhých a rozprávať o nich iným ľuďom je veľkým hriechom. A taktiež oznamovanie hriechu je urážka Allahovho (Oslavovaný a Vyvýšený) príkazu.

Posol Allahov (mier s ním) povedal:

“Ten, kto urobí dobrý skutok a drží ho v tajnosti, bude odmenený 70 krát (keď ho neoznámi).”

A ten, kto vykoná hriech a zverejní ho (kvôli tomu, že sa nehanbí alebo kvôli tomu, že nepozná náboženské právo) bude Allahom potupený (to znamená, že nedostane Tawfiq pokánia a bude zbavený Allahovej láskavosti a milosrdenstva), ale keď to udrží v tajnosti (kvôli hanbe), tak mu bude odpustené.
– Al-Kāfi, zv. 1, str. 428

{Veď Boh má rád tých, ktorí pokánie činia a má rád tých, ktorí sa očisťujú”}
{Korán 2:222}

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s