Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Poslušnosť VS Neposlušnosť

poslušnosť neposlušnosť boh islám

{Vy, ktorí ste uverili, poslúchajte Boha a poslúchajte posla a tých z vás, ktorým náleží rozhodovanie o veciach. A ak by ste sa o niečom začali hádať, tak sa s tým obráťte na Boha a na posla, ak veríte v Boha a v Deň posledný. V tom spočíva dobro a vedie to k lepšiemu výkladu.}
{
Korán 4:59}

Všemohúci je Jeden, Jediný, Jedinečný, Večný a Sebestačný. Nemá podobu alebo formu ani podobnosť s ničím z Jeho stvorenia. Jeho moc obklopuje všetko a On vie všetko. Je Najmúdrejší, Milosrdný a Spravodlivý. Je to samotný Allah, ktorý tvorí, vyživuje, dáva život, dáva smrť, kriesi mŕtvych a k Nemu sa navrátia všetky stvorenia. Nemá spoločníka a iba On je hodný uctievania, podriadenosti a poslušnosti.

{Keď by dovŕšili im určenú lehotu, tak s nimi ostaňte podľa dobrej zvyklosti, alebo sa rozíďte s nimi podľa dobrej zvyklosti a dosvedčte to dvoma spravodlivými svedkami z vašich radov a nech je svedectvo vykonané pre spokojnosť Božiu. Týmto je poúčaný ten, kto verí v Boha a verí v Deň posledný. Kto sa Boha bojí, tomu učiní východisko, dá mu odtiaľ, odkiaľ s tým neráta. Kto sa spoľahne na Boha, tak On mu postačí. Boh dosiahne vec, ktorú On určil. Boh učinil všetkému stanovené množstvo.}
{Korán 65:2-3}

Podobne, hriech prináša chudobu. Človeku môže byť odopretá odmena kvôli hriechu, ktorý pácha. Nič iné neprináša odmenu, iba skutky poslušnosti a vyhýbanie sa hriechom. Ale musíte si dávať pozor na svoje úmysly predtým, ako začnete konať, aby motiváciou na konanie dobra bolo na prvom mieste hľadanie spokojnosti Allaha. Nemali by ste pustiť zo zreteľa svoje úmysly a strážiť ich proti tomu, aby boli skazené počas skutku a po skutku. To preto, aby ste sa zbavili obdivu samého seba, vystatovania a hľadania chvály a statusu v srdciach ľudí za daný skutok. Mali by ste sa vyhýbať tomu, aby vaším úmyslom bol zisk dobrých vecí – a to takým spôsobom, že ak by sa vaša odmena mala zredukovať, aj tak to neprestanete robiť. Toto všetko sú veci, ktoré sú v protiklade s úprimnosťou a pokazia skutok poslušnosti.

{I Pán váš oznámil: „Ak budete vďační, tak vám pridám, ale ak by ste veriť odmietli, tak vedzte, že trápenie Mnou určené je veľmi silné“.}
{Korán 14:7}

Bolo vyrozprávané, že Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“Ten, kto ma poslúcha, poslúcha Allaha a ten, kto ma neposlúcha, neposlúcha Allaha. A ten, kto poslúcha Amíra (Aliho), poslúcha mňa a ten, kto neposlúcha Amíra, neposlúcha mňa.”

{Každého posla, ktorého sme poslali, sme poslali preto, aby bol poslúchaný s Božím povolením. Keby boli potom, ako ukrivdili sami sebe, k tebe prišli a prosili Boha o odpustenie a posol by pre nich poprosil o odpustenie, boli by zistili, že Boh pokánie prijíma a že je milostivý.}
{Korán 4:64}

{Kto poslúchne posla, ten poslúchol aj Boha a kto by sa odvrátil, tak my sme ťa k nim neposlali ako strážcu.}
{Korán 4:80}

Svätý Prorok (mier s ním ) povedal:

“Neexistuje žiadna poslušnosť žiadnemu stvoreniu v neposlušnosti k Stvoriteľovi.”

Úprimnosť je to, že človek je poslušný k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) a vyhýba sa hriechu kvôli Allahovi a nehľadá žiadnu chválu od nikoho za takýto skutok uctievania.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nám dáva príklad dobroty Ahlul-Bayt (mier s nimi) v týchto veršoch.

A oni živia z lásky k Allahovi chudobných, siroty a zajatcov hovoriac:

{A budú to tí, ktorí dávajú jedlo z lásky k Nemu biednemu, sirote a zajatcovi. Budú to tí, ktorí hovoria: „Dávame vám jesť, sledujúc tým Božiu tvár. Nechceme od vás odmenu a ani vďaku“}
{Korán 76:8-9}

Ahlul-Bayt (mier s nimi) sú ako naše modely správania a príklady ako viesť zbožný a pokorný život.

Konverzácia medzi mužom a poslom Allaha (mier s ním):

Muž povedal:

“Bezpochyby, mali sme nedobré časy (Dni nevedomosti) a Boh nám dal dobré časy (islám), ktorým teraz žijeme. Budú po týchto dobrých časoch nasledovať zlé časy?”

On (mier s ním) povedal: “Áno.”

Muž sa opýtal: “A po tých zlých časoch budú aj dobré časy?”

Prorok (mier s ním) odpovedal: “Áno.”

Muž sa znovu opýtal: “A budú zlé časy po tých dobrých časoch?”

Prorok (mier s ním) odpovedal: “Áno.”

Muž sa opýtal: “Aké?”

Na to Prorok (mier s ním) odpovedal: “Budú vodcovia, ktorí nebudú vedení mojím vedením, a ktorí nepríjmu moje cesty.

Medzi nimi bude muž, ktorý bude mať srdcia diablov v telách ľudských bytostí.”

Muž sa opýtal: “Čo by som mal robiť, Posol Allahov, keby som v tom čase žil?”

Prorok (mier s ním) odpovedal:

“Budeš počúvať Amíra a vykonávať jeho príkazy, aj keď tvoj chrbát bude vyšľahaný a tvoje bohatstvo bude uchmatnuté, mal by si ho počúvať a poslúchať.”

A dnes máme Imáma Ahmeda Al Hassána a Imáma Mohameda Al Mahdího (mier s nimi), ktorých treba poslúchať.

Ktokoľvek umrie a nebude poznať Imáma svojej doby, zomrie smrťou ignorancie.

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Bolo ti prikázané, aby si rozpoznal Imámov (správnych nasledovníkov Svätého Proroka), a aby si sich poslúchal.”
– Nahjul Balagha

{Odkázali sme človeku dobré správanie sa k jeho rodičom. Jeho matka ho nosila zo stavu slabosti k stavu slabosti a jeho odstavenie sa udeje v priebehu dvoch rokov. Ďakuj Mne i rodičom tvojim. Ku Mne speje koniec.}
{Korán 31:14}

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Sú ľudia, ktorí uctievajú Allaha, aby získali Jeho priazeň. Toto je uctievanie obchodníkov, zatiaľ čo sú iní, ktorí Ho uctievajú preto, aby sa na nich Allah nehneval. Toto je uctievanie otrokov a je málo tých, ktorí Ho uctievajú z ich zmyslu pre vďačnosť a pre povinnosti. Toto je uctievanie slobodných a vznešených mužov.”
– Nahjul Balagha

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Hlavou poslušnosti k Allahovi je trpezlivosť a potešenie z toho, čo má Allah rád, a vyhýbanie sa tomu, čo Allah nemá rád pre svojich služobníkov. Ak je služobník spokojný s tým, čo má Allah rád a čo pre neho nemá rád, v tom, čo má rád a čo nemá rád, sa preň bude nachádzať dobro.”

Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal:

“Hľadajte si obživu v tom, že dávate almužnu. Strážte si svoje bohatstvo tým, že dáte zakát. Ten, kto je rozumný, sa nestane chudobným. Organizácia je polovica živobytia. Milovať jeden druhého je polovicou múdrosti. Malá rodina je jedna z ciest ako si zabezpečiť pokoj. Ktokoľvek rozosmutní svojich rodičov, tak je určite voči nim neposlušný. Priazeň nie je priazeň, ale iba pre toho, kto má predkov a náboženstvo. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) zosiela trpezlivosť podľa utrpenia a živobytie podľa odmien.

Ktokoľvek oceňuje jeho živobytie, Alláh mu dáva a ktokoľvek premárni svoje živobytie, Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) ho živobytia zbaví.”

Neposlušnosť

{Vy, ktorí ste uverili, poslúchajte Boha a poslúchajte posla a tých z vás, ktorým náleží rozhodovanie o veciach. A ak by ste sa o niečom začali hádať, tak sa s tým obráťte na Boha a na posla, ak veríte v Boha a v Deň posledný. V tom spočíva dobro a vedie to k lepšiemu výkladu.}
{Korán 4:59}

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Žiadne nešťastie neprišlo, iba ak prostredníctvom neposlušnosti a žiadne nešťastie nebolo odpudené, iba ak kajúcnosťou.”

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Ó, syn Adamov. Keď uvidíš, že tvoj Pán, Oslavovaný, ti dáva svoju priazeň, zatiaľ čo ty Ho neposlúchaš, mal by si sa Ho báť (vziať si varovanie, že Jeho hnev môže obrátiť tieto požehnania na nešťastie).”
– Nahjul Balagha

Imám Ali (mier s ním) tiež povedal:

“Najbližšie k prorokom sú tí ľudia, ktorí prorokov poslúchajú. Ľudia, ktorých mal Abrahám najradšej, a ktorí mu boli najbližší, boli ľudia, ktorí ho poslúchali.”

Ďalej povedal:

“Súčasnosť je doba nášho Svätého Proroka a jeho verných nasledovníkov. Najlepším priateľom nášho Svätého Proroka je ten, kto hoci nie je jeho rodina (rodina Proroka), poslúcha príkazy Allaha a jeho najväčším nepriateľom je ten, kto hoci je jeho rodina, neposlúcha Allaha.”
– Nahjul Balagha

Následkami neposlušnosti je zabránenie svetla:

Poznanie je svetlom, ktoré Allah dáva do srdca a neposlušnosť toto svetlo zahasí.

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Ó Kumayl! Poznanie je moc a môže prikázať poslušnosť. Muž poznania počas svojho života môže spôsobiť, že ľudia budú poslúchať a nasledovať ho, a on je chválený a uctievaný po svojej smrti. Pamätaj si, že poznanie je vládca a bohatstvo je poznaniu podriadené.”
– Nahjul Balagha

Muž sa sťažoval na slabosť svojej pamäte, a tak mu bolo prikázané, aby zanechal neposlušnosť. A bolo mu oznámené, že poznanie je svetlo. A že svetlo Allaha nebude dané neposlušnému.

Keď sa neposlušnosť zväčšuje, srdce služobníka sa stáva zapečatené, a tak sa stáva jedným z tých, ktorí sú neopatrní.

Najvyšší povedal:

{Nie. To ich srdcia premohlo to, čo získavali}
{Korán 83:14}

Neposlušnosť zdedí poníženie a pokorenie. Celá pocta spočíva v poslušnosti k Allahovi.

Abdullah ibn Al Mubarak povedal:

“Videl som ako hriechy zabíjajú srdcia. A poníženie sa dedí ich pokračovaním. Opustenie hriechov dáva srdciam život. A prevencia vašej duše je pre to lepšia.”

{Kto neuposlúchne Boha a jeho posla a prekročí hranice Ním určené, tomu dá vojsť do ohňa, v ktorom bude naveky. Dostane sa mu trápenie ponižujúce.}
{Korán 4:14}

Posol Allahov (mier s ním) povedal:

“Ktokoľvek ma poslúcha, poslúcha Allaha a ktokoľvek ma neposlúcha, neposlúcha Allaha. Ktokoľvek poslúcha môjho veliteľa, poslúcha mňa a ktokoľvek neposlúcha môjho veliteľa, neposlúcha mňa.”

Ibrahim ibn Adham dáva radu proti neposlušnosti:

Raz prišiel muž za Ibrahimom ibn Adhámom a povedal:

“Abu Išáq, nie som schopný sa kontrolovať. Prosím ťa daj mi niečo, aby si mi s tým pomohol.”

“Ak prijmeš 5 podmienok,” povedal Ibrahim, “a budeš schopný ich dať do praxe, tvoja neposlušnosť ti nespôsobí žiadny problém.”

“Len mi povedz, ktoré to sú, Abu Išáq!” povedal muž.

“Prvou je to, že keď chceš neuposlúchnuť Allaha, tak nebudeš jesť čokoľvek, čo ti Allah poskytuje.”

“Ako potom budem čokoľvek jesť? Všetko na zemi je od Neho!”

“Takže je správne jesť z toho, čo Allah poskytuje a zároveň Ho neposlúchať?” odpovedal Ibrahim.

“Nie, to nie je. Aká je druhá podmienka?”

“Keď ho chceš neposlúchať, tak odíď z Jeho krajiny.”

“Toto je ešte ťažšie! vykríkol muž. V tom prípade, kde budem žiť?”

“Je to správne jesť z toho, čo Allah poskytuje a žiť na Jeho zemi, a potom Ho neposlúchať?” spýtal sa Ibrahim.

“Nie, to nie je. Aká je tretia podmienka?”

“Keď chceš Allaha neposlúchať napriek tomu, že ješ z toho, čo On poskytuje a žiješ v Jeho krajine, tak nájdi miesto, kde ťa On nebude vidieť a tam ho neposlúchaj.”

“Čo tým myslíš, Ibrahim? On vie o všetkom, čo sa deje dokonca aj na najskrytejších miestach!”

“Takže je správne neposlúchať Ho, keď ješ z toho, čo On poskytuje a žiješ v Jeho krajine, a keď vieš, že On môže vidieť všetko, čo robíš?”

“Určite nie!” odpovedal muž.

“Povedz mi štvrtú podmienku.”

“Je ňou to, že keď príde anjel smrti, aby zobral tvoju dušu, tak mu povieš, “Daj mi omilostenie, aby som sa mohol kajať, a aby som mohol konať spravodlivo pre Allaha.”

“Ale on ma nebude počúvať!”

“Tak potom keď nemôžeš odvrátiť smrť dosť dlho na to, aby si si dal čas na kajanie a vieš o tom, že keď smrť príde, tak už nebude žiadne omilostenie, stále dúfaš, že budeš zachránený?”

“Čo je piatou podmienkou?”

“Že keď Anjeli ohňa prídu k tebe, aby ťa zobrali do Ohňa, nepôjdeš s nimi.”

“Oni ma vezmú, či sa mi to bude páčiť alebo nie!” vykríkol muž.

“Tak ako dúfaš, že budeš zachránený?”

“Dosť, dosť, Ibrahim! Žiadam Allaha o odpustenie a obraciam sa k Nemu!”

Mužovo kajanie sa bolo úprimné a od toho času bol snaživý v jeho uctievaní a vyhýbal sa skutkom neposlušnosti až do dňa, kým neumrel.

Ucti si svojich rodičov:

Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“Dajte si pozor! Zdržte sa toho, aby ste nahnevali svojich rodičov.

Vôňa Raja sa dá ucítiť na vzdialenosť tisíc rokov, ale tí, ktorí sú neposlušní voči rodičom a tí, ktorí pretrhnú putá s príbuzenstvom, nebudú schopní ju ucítiť.”

{„A úctivým k svojej matke ma učinil a neučinil ma povyšujúcim sa a nešťastným“}
{Korán 19:32}

{Neprislúcha veriacemu mužovi a ani veriacej žene, ak by Boh a jeho posol rozhodol o nejakej veci, aby im náležal výber v tejto veci. Kto neuposlúchne Boha a jeho posla, ten zblúdi v blude zjavnom.}
{Korán 33:36}

{To sú hranice Bohom určené. Kto poslúchne Boha a jeho posla, tomu dá vojsť do záhrad, pod ktorými tečú rieky, v ktorých bude naveky. A to je veru to víťazstvo obrovské. }

{Kto neuposlúchne Boha a jeho posla a prekročí hranice Ním určené, tomu dá vojsť do ohňa, v ktorom bude naveky. Dostane sa mu trápenie ponižujúce.}
{Korán 4:13-14}

Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s