Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Vďačnosť VS Nevďačnosť

Alhamdulillah znamená:

Všetka chvála patrí Bohu. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) miluje vďačnosť a všetky skutky vďačnosti. Viera sa skladá z dvoch polovíc, jedna polovica je vďačnosť a druhá je vytrvalosť.

Jednou z našich hlavných povinností je byť Allahovi vďačný za všetky Jeho požehnania. Vďačnosť je uznanie toho, že Allah s nami zaobchádza dobre a je to tiež chvála Toho, kto vykonal mnoho láskavostí. Je to tiež ukázanie vplyvu láskavosti Allaha na nás tým, že veríme celým srdcom a chválime, a oslavujeme Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) jazykom, a používame naše končatiny na uctievanie a poslušnosť voči Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený).

Môžeme opísať tri úrovne vďačnosti:

Uvedomiť si a oceniť všetky požehnania srdcom a v srdci.

Hovoriť ďakujem.

Vyjadriť vďačnosť tým, že robíme spravodlivé skutky.

Imám Džáfar al-Sádiq (mier s ním) povedal:

“Sú tri veci, ktoré keď vykonáme, tak nám nič neublíži:

Modlitba v čase stresu, prosiť o Allahovo odpustenie v čase konania hriechu a vďaka v čase požehnania.”

{Spomínajte si na Mňa, spomeniem si na vás a buďte Mi vďační a vieru neodmietajte. }
{Korán 2:152}

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Keď k tebe prídu nejaké požehnania, tak ich neodožeň tým, že budeš nevďačný.”
– Nahjul Balagha

Tiež povedal:

“Zdržiavať sa nezákonných a hriešnych zdrojov potešení je ozdoba pre chudobného a byť vďačný za darované bohatstvo je ozdoba pre bohatého.”

{K čomu by Bohu bolo podrobiť vás trápeniu, keď by ste ďakovali a veriacimi boli? Boh sa vždy odvďačí a všetko vie.}
{Korán 4: 147}

{Takto sme vystavili skúške jedných druhými, aby povedali: „To sú tí z našich radov, ktorým Boh preukázal láskavosť svoju?!“ A či nie Boh lepšie pozná tých vďačných.}
{Korán 6:53}

V 55. kapitole Koránu nazvanej: Ten, v moci ktorého je milosť, Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) sa pýta tú istú otázku 31 krát:

Ktoré z darov Pána svojho obaja popierate?

Boh nás stvoril a urobil potom pre nás tento svet. Tešíme sa z výhod všetkého, čo stvoril, ako je slnko, mesiac, mraky, dážď, vzduch, tráva, zvieratá, rastliny, rieky, oceány a nespočetné iné veci prírodného sveta. Potom, keď si uvedomíme všetku túto hojnosť, ako môže niekto citlivý robiť niečo iné, ako byť vďačný Bohu?

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) roztriedil ľudí na vdačných a nevďačných. Najhoršia vec na škále Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) je nevďačnosť, zatiaľ čo najmilšou vecou pre Neho je vďačnosť a vďační.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí:

{My sme ho správne usmernili k ceste. Buď je vďačný, alebo túto cestu odmieta}

{Korán 76:3}

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) testuje Svojich služobníkov, aby videl, kto bude vďačný, a kto nie.

V Koráne máme príklad vďačnosti:

{Dali sme Luqmánovi múdrosť: „Ďakuj Bohu“. Kto ďakuje, ďakuje pre dobro svojej duše. Kto odmietol, nech vie, že Boh nikoho nepotrebuje a že Jemu vďaka patrí. }
{Korán 31:12}

Luqmán má titul “múdry” za to, že je vďačný Bohu. Luqmán vie, že Boh je ten, kto všetko dáva a preto On je Ten, kto si zaslúži vďačnosť.

Prorok Abrahám opisuje božie požehnania nádherným spôsobom:

{Ktorý ma stvoril. On ma preto správne usmerní“}

 {„On mi dáva jesť a napojí ma“}

 {„A keď ochoriem, On ma uzdraví“}

 {„A ktorý ma usmrtí a potom ma oživí“}

 {„A u ktorého dúfam, že mi odpustí moje omyly v Deň zúčtovania“}

 {„Pane môj, daj mi múdrosť a pripoj ma k zbožným“}

 {„A učiň mi povesť pravdovravného u tých, čo po mne prídu“}

 {„A učiň ma jedným z dedičov Záhrady blaženosti“}
{Korán 26:78-85}

Iný príklad je Šalamún. Korán sa zmieňuje o tom, že Šalamún povedal:

{Usmial sa Šalamún pobavený na jeho slovách a povedal: „Pane môj, vnukni mi, aby som ďakoval za tvoj dar, ktorým si obdaril mňa a mojich rodičov, a aby som konal dobro, s ktorým budeš spokojný a daj mi vojsť milosťou tvojou medzi zbožných patriacich k radom tých, ktorí sú Ti odovzdaní.“ }
{Korán 27:19}

V 4. kapitole Koránu sa nás Boh pýta jednoduchú otázku:

{K čomu by Bohu bolo podrobiť vás trápeniu, keď by ste ďakovali a veriacimi boli? Boh sa vždy odvďačí a všetko vie.}
{Korán 4:147}

V tomto verši sa Boh zmieňuje o vďačnosti dokonca ešte pred vierou v Neho. Podobne, prvá kapitola Koránu nám dáva lekciu o vďačnosti a druhá kapitola, ktorá je najdlhšou kapitolou Koránu, nás pozýva k viere v jedného Boha.

Preto, vďačnosť vedie na cestu viery.

Boh nás miluje 70 krát viac ako matka miluje svoje dieťa podľa vyrozprávania Proroka Mohameda (mier s ním). Počas ľudskej histórie Boh vyslal mnoho prorokov, aby nás viedli. Je na nás, aby sme boli vďační, a aby sme mali v Neho vieru – v našich srdciach, našimi jazykmi a cez naše skutky.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) sľubuje zväčšenie množstva láskavostí tým, ktorí sú vďační. On (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí:

{I Pán váš oznámil: „Ak budete vďační, tak vám pridám, ale ak by ste veriť odmietli, tak vedzte, že trápenie Mnou určené je veľmi silné“}
{Korán 14:7}

Imám Ali (mier s ním) povedal : “Sú ľudia, ktorí uctievajú Allaha, aby od Neho získali výhody. To je uctievanie obchodníkov, zatiaľ čo sú iní, ktorí Ho uctievajú preto, aby boli v bezpečí pred Jeho hnevom. Toto je uctievanie služobníkov. Potom sú niekoľkí, ktorí Ho poslúchajú zo zmyslu pre vďačnosť a povinnosť. Toto je uctievanie slobodného a vznešeného človeka.”
– Nahjul Balagha

{Ak budete odmietať vieru, tak vedzte, že Boh vás nepotrebuje. Nesúhlasí s tým, aby tí, ktorí sa Mu odovzdali, vieru odmietali. Ale ak vďaku prejavíte, tak ju od vás príjme. Nikto, kto bremeno nosí, nebude nosiť bremeno za iného. Potom bude k Pánovi vášmu váš návrat a On vám oznámi, čo ste konali. Veď On dobre vie, čo je v hrudiach skryté. }
{Korán 39:7}

Vďační ľudia, o ktorých sa zmieňuje verš sú tí, ktorí zostávajú neochvejní vo viere počas skúšok, a ktorí neustúpia a svojej viery sa nevzdajú. Niektorí ľudia verbálne ďakujú Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) v čase, keď nemajú problémy, ale v čase skúšok sa svojej viery vzdajú.

Skutočne vďační sú tí, ktorí vyjadrujú skutočný stav svojich sŕdc počas skúšok tým, že ostávajú neochvejní a pokračujú v ďakovaní Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) svojím jazykom, srdcom a údmi. Okrem toho, tento verš vysvetľuje, že spokojnosť Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) sa dá dosiahnuť tým, že Mu budeme vďační.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nás informuje o tom, že jeden z hlavných cieľov Satana (nech ho Allah preklína) je to, aby zabránil ľuďom byť vďační:

{„A potom k nim budem prichádzať spredu, zozadu, sprava a zľava. A uvidíš, že väčšina z nich je nevďačná“.}
{Korán 7:17}

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) opisuje svojich vďačných služobníkov ako málo početných:

{Robili pre neho, čo len chcel: honosné stavby, sochy, nádoby veľké ako nádrže a kotly pevne zapustené. „Pracujte, rodina Dávidova, s vďakou“. Málo z tých, ktorí sú Mi odovzdaní, vďaku prejavuje. }
{Korán 34:13}

Dôvodom je to, že mnohí ľudia si užívajú Allahovo požehnanie a Jeho štedrosť, ale neuspejú v tom, aby Mu boli vďační.

V súvislosti s vďačnosťou voči iným, Imám Ali (mier sním) povedal:

“Ak zistíte, že niekto nie je vďačný za to všetko, čo ste pre neho urobili, tak nebuďte sklamaní, pretože často je to tak, že sa vám niekto cíti byť zaviazaný, hoci ste pre neho neurobili nič. A tak vaše dobré skutky budú kompenzované a Allah vás za vašu dobrotu odmení.”
– Nahjul Balagha

Nevďačnosť

Keď ste nevďační, Allah tým nie je zasiahnutý. Ak sa stanete vďační, urobili ste tak prvý krok na ceste k tomu, aby ste sa stali praví veriaci. Z tohto dôvodu nás Prorok (mier s ním) nabádal:

“Milujte Allaha, keďže máte úžitok z Jeho milosti.”

V Koráne nám Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) pripomína, že keď sme vďační za to, čo nám On dáva, tak potom nám zväčší požehnanie pre nás. Na druhej strane, ak sme nevďační a konáme, ako keby nám bol Allah niečo dlžný, Jeho láskavosť a požehnanie budú vzaté a budeme trpieť prísnym trestom.

{I Pán váš oznámil: „Ak budete vďační, tak vám pridám, ale ak by ste veriť odmietli, tak vedzte, že trápenie Mnou určené je veľmi silné“. }
{Korán 14:7}

{A či si nevidel tých, ktorí opustili svoje príbytky – a boli ich tisíce – zo strachu pred smrťou, a tak im Boh povedal: „Zomrite“ a potom ich oživil. Veru Boh svoje dobrodenie ľuďom dáva, ale väčšina ľudí neďakuje}
{Korán 2:243}

{Zoslali sme ho dole v podobe znamení zjavných. A aby pochopili, že Boh správne usmerní, koho chce}
{Korán 22:66}

Človek je často nevďačný. Rýchlo zabúda na požehnania Allaha, Dobročinného. V slávnom Koráne čítame príbeh o Qárúnovi. Mal toľko peňazí uložených v trezoroch, že musel mať veľa strážcov pokladov, ktorí mali ťažkosti niesť kľúče od jeho pokladov.

{Qárún pochádzal z radov ľudí Mojžiša, ale zachoval sa k nim nevraživo. Dali sme mu poklady, od ktorých kľúče by zaťažili aj skupinu silných mužov. Jeho ľudia mu povedali: „Neraduj sa, pretože Boh nemá rád tých, ktorí sa takto radujú“}
{Korán 28:76}

Qárún bol vyzvaný k tomu, aby bol Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) vďačný za nespočetné dary, ktoré mu dal Všemohúci Pán, Štedrý. Vyzvali Qárúna k tomu, aby to požehnanie využil a vykonal dobré skutky, aby získal pozíciu zbožnosti a blaženosti v posmrtnom živote, keď mu Boh preukázal toľkú láskavosť. Avšak nevedomé a arogantné oči Qárúna nevideli božie požehnanie. Na túto výzvu odpovedal:

{Povedal: „Boli mi dané pre poznanie, ktoré mám“. A či nevedel, že Boh zahubil už pred ním také pokolenia, ktoré mali väčšiu silu a viac toho nahromadili? Previnilci nebudú opýtaní na hriechy, ktorých sa dopustili}
{Korán 28:78}

Qárún bol nakoniec Allahom potrestaný. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) dal zemi, aby ho pohltila. A tí, ktorí túžili po jeho postavení, iba deň predtým začali hovoriť:

{Tí, ktorí si želali jeho miesto včera, začali hovoriť: „Vidno, že Boh zoširoka dáva potravu, komu chce z radov tých, ktorí sa Mu odovzdali a má moc. Nebyť toho, že nám Boh preukázal láskavosť, bol by prikázal, aby nás pohltila. Vidno, že neuspejú tí, ktorí vieru odmietajú“. }
{Korán 28:82}

Ak začneme byť nevďační, Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) je k nám často milostivý, aby nás skúšal. Táto skúška môže ovplyvniť človeka jedným z nasledovných dvoch spôsobov.

Po prvé, tieto skúšky nám môžu ukázať skutočnú povahu nášho správania, ktoré sme nevideli, lebo sme boli príliš nevedomí alebo pyšní.

Po druhé, môžeme cítiť ľútosť za to, že sme boli nevďační a kajať sa Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) a poslúchať Jeho Posla (mier s ním).

{…Veď Boh má rád tých, ktorí pokánie činia a má rád tých, ktorí sa očisťujú.“}
{Korán 2:222}

Slepý, holohlavý a malomocný

V nasledovnom hadíse Posol Allahov (mier s ním) hovorí príbeh o deťoch Izraela, ktorý nám ukazuje dôležitosť spojení medzi skúškami a vďačnosťou voči Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) a poslušnosťou voči Jeho Poslovi (mier s ním). Posol Allahov (mier s ním) povedal:

Raz boli spolu niekde traja muži z detí Izraela, malomocný, holohlavý a slepý, ktorých Allah chcel vyskúšať, a tak za nimi poslal anjela.

Anjel sa spýtal malomocného: “Čo by si chcel mať najviac?”

Malomocný povedal: “Dobrú pleť a kožu, pretože ľudia si o mne myslia, že som špinavý.”

Potom sa ho anjel dotkol a on bol vyliečený. Bola mu daná dobrá pleť a koža. Potom anjel povedal: “Aký majetok by si chcel mať?”

Malomocný povedal: “Ťavy.” A tak mu bola daná tehotná ťava a anjel povedal: “Nech ťa s týmto Allah požehná.”

Potom anjel prišiel k holohlavému a povedal: “Čo by si najradšej chcel mať?” On povedal: “Pekné vlasy a chcem byť vyliečený z tejto choroby, pretože ľudia si myslia, že som ohavný.”

Anjel sa ho dotkol a boli mu dané pekné vlasy.

Potom anjel povedal: “Aký majetok by si chcel mať?”

On povedal: “Kravy.”

A tak mu anjel dal tehotnú kravu, ktorá mala veľa mlieka.

Anjel mu povedal: “Nech ťa Allah s týmto požehná.”

Anjel prišiel k slepému a povedal: “Čo by si chcel mať najradšej?”

On povedal: “Želám si, aby Allah napravil môj zrak, aby som mohol vidieť ľudí.”

Anjel sa dotkol jeho očí a Allah mu vrátil jeho zrak. Anjel povedal: “Aký majetok by si mal najradšej?”

On povedal: “Ovce.” A tak mu anjel dal tehotnú ovcu. Anjel mu povedal: “Nech ťa Allah s týmto požehná.”

Neskôr, všetky tri tehotné zvieratá vrhli mladé. Rozmnožili sa a vrhli toľko mláďat, že jeden z mužov mal stádo tiav, ktoré zaplnilo údolie. Jeden mal stádo kráv, ktoré zaplnilo údolie. Ďalší mal stádo oviec, ktoré zaplnilo údolie.

Potom anjel zamaskovaný ako malomocný navštívil toho, ktorý bol predtým malomocný a povedal: “Som chudobný človek, ktorý nemá prostriedky na obživu a som na cestách. Nik neuspokojí moje potreby iba Allah, a potom ty. V mene Toho, kto ti dal takú peknú pleť, takú nádhernú kožu a tak veľa majetku, žiadam ťa, aby si mi dal ťavu, aby som sa mohol dostať do cieľa.”

Muž odpovedal: “Mám veľa povinností (a tak ti žiadnu ťavu nemôžem dať).” Anjel povedal: “Myslím, že ťa poznám, nebol si ty ten malomocný, ktorému sa ľudia vyhýbali? Nebol si ty ten chudobný, a potom ti Allah dal toto?”

On odpovedal: “Zdedil som to od svojej rodiny.” Anjel povedal: “Ak klameš, nech Allah z teba urobí to, čo si bol predtým.”

Potom anjel, zamaskovaný ako holohlavý, išiel k tomu, čo bol predtým holohlavý a urobil s ním to, čo s malomocným. On tiež odpovedal rovnako.

Anjel mu povedal: “Ak klameš, nech Allah z teba urobí to, čo si bol predtým.”

Potom anjel, zamaskovaný ako slepec, navštívil toho, čo bol predtým slepý a povedal: “Som chudobný človek a pocestný, ktorého prostriedky na živobytie boli vyčerpané, zatiaľ čo som bol na cestách. A nemám nikoho, kto by mi pomohol, iba Allaha a po ňom teba. Žiadam ťa v mene Toho, kto ti vrátil zrak, aby si mi dal ovcu, aby som s jej pomocou mohol dokončiť svoju cestu.”

Muž povedal: “Ja som bol predtým slepý a Allah mi vrátil zrak, bol som chudobný a Allah ma urobil bohatým. A tak si vezmi čokoľvek chceš z toho, čo mám.”

Anjel odpovedal: “Nechaj si svoj majetok. Vy všetci traja muži ste boli skúšaní. Allah je s tebou spokojný, ale je nahnevaný na tvojich dvoch spoločníkov.”

{Vy ste sa ale odvrátili potom. A nebyť Božieho dobrodenia vám daného a Jeho milosti, patrili by ste medzi tých, ktorí prehrali}
{Korán 2:64}

{Dali sme Luqmánovi múdrosť: „Ďakuj Bohu“. Kto ďakuje, ďakuje pre dobro svojej duše. Kto odmietol, nech vie, že Boh nikoho nepotrebuje a že Jemu vďaka patrí}{Korán 31:12}

Prorok Šalamún (mier s ním) povedal, ako je uvedené v Koráne:

{Povedal ten, kto má poznanie z Knihy: „Ja ti ho prinesiem ešte predtým, než sa k tebe vráti odraz tvojho pohľadu“. Keď ho uvidel usadený u seba, povedal: „Toto patrí medzi dobrodenia Pána môjho, dal mi to, aby ma skúške podrobil, či budem ďakovať, alebo ďakovať odmietnem. Kto ďakuje, ten ďakuje pre dobro svojej duše. Kto by odmietol ďakovať, tak nech vie, že Pán môj nikoho nepotrebuje a je štedrý.“} {Korán 27:40}

Imám Džáfar al-Sádiq (mier s ním) povedal: “Sedem ľudí kazí svoje vlastné činy:

Trpezlivý človek s množstvom poznania, ktorý tým nie je známy, a ani sa tak o ňom nezmieňujú;

Múdry človek, ktorého majetok je spravovaný klamárom, ktorý je nevďačný za to, čo mu bolo dané;

Človek, ktorý je v bezpečí pred chytrákom a zradcom;

Tvrdý pán, ktorý nemá zľutovanie;

Matka, ktorá neudrží tajomstvo dieťaťa;

Človek, ktorý rýchlo viní svojho brata;

A ten, kto sa hašterí so svojimi bratmi, aby sa s nimi mohol hádať.”

Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem taslíman Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s