Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Láskavosť VS Drzosť

LÁSKAVOSŤ DRZOSŤ{Boh vám odkazuje o vašich deťoch: Mužskému potomkovi náleží rovnaký podiel, aký náleží dvom potomkom ženského pohlavia. Ak by šlo o ženy, dve a viac, tak im náležia dve tretiny z toho, čo zanechal. Ak by bola jedna, tak jej náleží polovica. A jeho rodičom, každému z nich náleží šestina z toho, čo zanechal, ak by mal deti. Ak by deti nemal a jeho rodičia by po ňom dedili, tak jeho matke náleží tretina. Ak by mal bratov, tak jeho matke náleží šestina. To potom, ako sa vykoná odkaz, ktorý by odkázal alebo by sa splatila dlžoba. Vaši otcovia a synovia, neviete, kto z nich je pre vás užitočnejší. Je to povinnosť od Boha. A Boh všetko vie a múdrosťou oplýva.} {Korán 4:11}

Vyššie uvedený verš z Koránu ukazuje islamský postoj ohľadne vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Od detstva až do dospelosti je to jedinečná vľúdna láska a starostlivosť rodičov, ktorá vychováva dieťa zo štádia úplnej slabosti a bezmocnosti k dokonalej sile a nezávislosti.

Naopak, vo vysokom veku sa človek stáva ako malé dieťa, myseľ a telo slabnú až natoľko, že Allah hovorí vo svätom Koráne:

{Komu dlhý život dáme, podobu jeho obraciame. A či nechápu?}
{Korán 36:68}

Posol Allahov (mier s ním) hovorí: „Rodičia sú zodpovední za svoje deti tak, ako sú deti zodpovedné za svojich rodičov.“

{Pán tvoj rozhodol, že nemáte uctievať nikoho iného než Jeho a máte dobre zaobchádzať s rodičmi. Ak by u teba dosiahli starobu jeden z nich alebo obaja, tak im nepovedz: „Mám vás už dosť oboch“ a neokríkaj ich a povedz im slová láskavé. A skloň pred nimi svoje krídlo pokory, prameniace z milosti a povedz: „Pane môj, zahrň ich milosťou Svojou, tak ako mňa vychovávali, keď som bol malý“.}
{Korán 17:23-24}

Včera sa tvoji rodičia starali o teba – keď si bol príliš slabý na to, aby si sa staral sám o seba. Dnes sa ty musíš starať o nich. Odvažujeme sa vôbec niekedy myslieť si, že opustíme svojich rodičov, keď pre nás urobili tak mnoho?

Počuli sme veľa vyrozprávaní, čo sa týka dôležitosti láskavosti k svojim rodičom a poslúchania ich a stránenia sa neposlušnosti. V minulosti boli nejakí ľudia, ktorí vyrástli v generácii a spoločnosti, kde poslušnosť k rodičom bola nadradená. Keď napríklad rodič povedal nie, tak to znamenalo nie.

A teraz je tu nová posledná generácia, ktorá v zásade riadi svojich rodičov. Dnes sa veľmi často stáva, že ak dieťa niečo chce, tak mu to rodič neodoprie a to, že mu dajú to, čo chce, je preto, aby sa vyhli hádke a výbuchom hnevu a to vedie k väčšej nevďačnosti. Dnes ľudia využívajú spoločnosť na to, aby sa vyhovorili a mohli sa hádať, a nerešpektovať svojich rodičov.

Avšak pohľad islámu sa na nezmenil. V skutočnosti láskavosť k rodičom bola v isláme vždy presadzovaná. Chcel by som dodať, že či už sú naši rodičia veriaci alebo nie, spravodliví alebo nespravodliví k nám, vždy k nim musíme byť láskaví. Netvrdím však, že keby naši rodičia povedali – buďte proti Imámovi (mier s ním) – že ich poslúchneme. Astagfirullah, nie. My robíme to, čo povedal Allah, buďme k nim láskaví a zároveň presadzujme spravodlivosť (pre Allaha), aj keby to malo byť proti rodičom.

{Vy, ktorí ste uverili, buďte ľuďmi uskutočňujúcimi spravodlivosť, svedčiacimi pre Božiu spokojnosť, aj keď sami proti sebe, alebo proti rodičom, alebo proti blízkym. Nech by šlo o bohatého alebo chudobného, Boh je oprávnenejší o oboch rozhodnúť. Preto nenasledujte túžby a neuprednostňujte ich pred tým, že by ste boli spravodliví. A ak prekrútite svedectvá alebo ich odmietnete, tak Boh o tom, čo konáte, dobre vie.}
{Korán 4:135}

V liste Ma´múnovi, Imám ar- Ridha (mier s ním) napísal:

„Správať sa pekne k rodičom je povinné, aj keby boli polyteisti. Avšak nesmieme ich poslúchať v skutkoch, ktoré by boli proti príkazom Allaha.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str. 72
Ak tvoji rodičia nemajú tú istú vieru ako ty, ako sa k nim budeš správať? Samozrejme tým najlepším spôsobom a morálkou. Naša morálka a spôsoby by mali byť vždy tie najlepšie, aby sme pritiahli ľudí k tomuto volaniu (Dawa).

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) povedal: „Buďte ozdobou pre rodinu Mohamedovu a nebuďte pre nich bremenom. Dajte ľuďom vedieť pravdu s milosťou a správajte sa k nim tak, ako by ste chceli, aby sa oni správali k vám. Zabite diabla, ktorého majú vo vnútri tým, že poviete pekné slovo. Argumentujte tým lepším dôkazom a nesprávajte sa k nim tvrdo, a ani drzo, aby ste sa nestali pomocníkmi diabla a pomocníkmi nevedomosti.“

Allah Všemohúci hovorí:

{Vyzývaj k ceste Pána svojho s múdrosťou a poučením dobrým a spor sa s nimi spôsobom, ktorý je lepší. Pán tvoj lepšie vie o tom, kto zblúdil, odkloniac sa od Jeho cesty. On lepšie vie o tých, ktorí sú správne usmernení.}
{Korán 16:125}

Musíme vysvetľovať, chápať a správať sa k rodičom láskavo, a nikdy sa k nim nesprávať nespravodlivo. Rodičia nepochopia vždy všetko správne a robia chyby, a tiež konajú nesprávne. Dnes je veľký zmätok v tom, čo je náboženské a čo je kultúrne. Môžu si myslieť, že niečo je náboženské, keď je to v skutočnosti kultúrne. I v tejto situácii musíme ostať trpezliví, ako povedal Imám Ali (mier s ním):

„Trpezlivosť je to, keď je človek trpezlivý, aj keď ho postihne čokoľvek a musí prehltnúť svoj hnev.“

Pretože tvrdosť a drzosť je znakom nevedomosti, a ak sa všetci snažíme premôcť diabla, tak správať sa k rodičom pekne bude dobrý krok správnym smerom.

Imám Mohamed al-Báqir (mier s ním) povedal: „Sú tri veci, ktoré Allah, Majestátny a Oslavovaný, nedovolil nikomu opustiť:
Nezradiť nikoho, či už je to dobrý človek, alebo zlý;
vyplniť svoje sľuby a dohody, či už to bolo pre dobrých ľudí, alebo pre zlých;
byť dobrý a láskavý k rodičom, či už sú dobrí, alebo zlí.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str. 56

Imám al–Sádiq (mier s ním) povedal:

„Dobrota voči rodičom je znakom toho, že človek má vynikajúce poznanie Allaha. Je to tak preto, že žiadne uctievanie neprinesie človeka k šťastiu Allaha rýchlejšie, ako preukazovanie rešpektu k jeho moslimským rodičom kvôli Allahovi.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str.77

Raz prišiel jeden človek k Poslovi Allaha (mier s ním a jeho rodinou) a povedal:
„Mám starého otca a matku, ktorí pre svoje pripútanie ku mne, nechcú, aby som išiel na džihád.“
Keď to Vznešený Prorok (mier s ním a jeho rodinou) počul, tak povedal:
„Ak je to tak, ostaň so svojimi rodičmi, pretože pri Tom, v ktorého moci je moja duša, to, že si s nimi jeden deň a jednu noc, je lepšie ako jeden rok džihádu.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str. 82
Ibne Abbás uvádza:

„Opýtal som sa Posla Allaha (mier s ním a jeho rodinou):
Aký čin je najmilší v očiach Allaha, Majestátneho, Slávneho?
On (mier s ním ) odpovedal: Modliť sa v stanovený čas.
Potom som sa opýtal: Aký je ďalší najmilší čin?
On (mier s ním) odpovedal: Dobrota k rodičom.
A potom som sa ho opýtal znovu: A po tomto čine, aký je najmilší čin?
On (mier s ním) odpovedal: Džihád na ceste Allahovej.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str. 70

Imám as–Sádiq (mier s ním) povedal:

„Keby Allah vedel o inej viac triviálnej a bezvýznamnej veci ako je slovo fuj, bol by to zakázal (aby sa takto hovorilo s rodičmi). Vyslovenie slova fuj (rodičom) je najmiernejšia forma zlého správania sa voči rodičom. Jeden zo spôsobov, ako môže byť človek považovaný za toho, koho sa rodičia zriekajú, je ten, že na rodičov vrhá tvrdé slová a prísne pohľady.“
– Al-Káfi, zv. 4, str. 50

Nasledovný hadís je o tom, že láskavý a milosrdný pohľad je skutkom uctievania…

Posol Allahov (mier s ním a jeho rodinou) povedal:

„Každé spravodlivé dieťa, ktoré vrhá pohľady milosrdenstva a láskavosti na svojich rodičov, bude odmenené. Za každý takýto pohľad dostane odmenu, ktorá sa rovná prijatej púti (hadž).“
Tí, ktorí boli okolo Proroka (mier s ním ) sa opýtali: Ó, Prorok Allahov! Aj keby sme sa na nich takto pozreli 100 krát za deň?
Posol Allahov odpovedal: „Áno, určite! Allah je Najväčší a Najmilostivejší.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str. 73

Imám ar-Ridha (mier s ním ) povedal:

„Allah, Majestátny, Slávny, prikázal tri veci, s ktorými spojil tri ďalšie veci.
Spojil platenie zakátu spolu s modlitbami. Takže ten, kto sa modlí, ale neplatí zakát, tak jeho modlitby budú odmietnuté.
Spojil vďačnosť k Nemu s vďačnosťou k rodičom. Takže ten, kto je vďačný Allahovi, ale je nevďačný k rodičom, bude odsúdený ako nevďačný k Allahovi.
Spojil spravodlivosť s putami príbuzenstva. Takže ten, kto je spravodlivý, ale je nedobrý vo vzťahoch k príbuzenstvu, bude odsúdený ako nespravodlivý.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str. 77

Verše Koránu, ako aj vyrozprávania neomylných Imámov (mier s nimi), nielenže zakazujú to, aby človek nahneval rodičov a netešil ich, ale tiež zdôrazňoval, že zhovievavosť voči nim je wádžib (povinná).

Pre čitateľov sú tu nasledovné verše z Koránu:

{Odkázali sme človeku dobré správanie sa k rodičom. Ak by sa ale usilovali o to, aby si ku Mne pridružil to, o čom nemáš poznanie, tak ich neposlúchni. Ku Mne bude váš návrat a vtedy vám oznámim, čo ste konali}
{Korán 29:8}

 {Odkázali sme človeku dobré správanie sa k jeho rodičom. Jeho matka ho nosila zo stavu slabosti k stavu slabosti a jeho odstavenie sa udeje v priebehu dvoch rokov. Ďakuj Mne i rodičom tvojim. Ku Mne speje koniec}
{Korán 31:14}

Svätý Prorok (mier s ním ) povedal :

„Dajte si pozor! Zdržiavajte sa toho, aby ste nahnevali rodičov. Vôňa raja sa dá cítiť dokonca na vzdialenosť 1000 rokov. Ale tí, ktorí sú neposlušní voči rodičom a tí, ktorí pretnú príbuzenské putá, nebudú schopní túto vôňu ucítiť.“

Svätý Prorok (mier s ním) tiež povedal:

„Ten, kto neteší svojich rodičov, je taký akoby netešil Allaha. Ten, kto nahnevá obidvoch svojich rodičov, je taký akoby nahneval Allaha.“

Matky:

Ježiš (mier s ním) ako dieťa vravieval a nasledovné verše z Koránu sú o tom, čo povedal….

 {Ukázala na neho. Povedali: „Ako máme hovoriť s niekým, kto je dieťaťom v detskom lôžku?!“}

 {Povedal: „Ja som Bohu poddaný, dal mi Knihu a prorokom ma učinil“}

 {„A učinil ma požehnaným, kdekoľvek by som bol a odkázal mi konať modlitbu a dávať zakát, pokiaľ budem živým“}

 {„A úctivým k svojej matke ma učinil a neučinil ma povyšujúcim sa a nešťastným“}

 {„Mier so mnou v deň, keď som sa narodil a v deň, keď zomriem a v deň, keď budem vzkriesený k životu.“. }
{Korán 19:29-33}

Subhanallah, ako vidíte, Allah spôsobil tento zázrak a v tom bolo uctenie si jeho matky…

Imám as-Sádiq (mier s ním ) uvádza, že raz niekto prišiel za vznešeným Prorokom (mier s ním a jeho rodinou ) a opýtal sa:

„Ó, Prorok Allahov! Komu by som mal prejaviť svoju dobrotu a láskavosť?
Vznešený Prorok odpovedal: Tvojej matke.
Muž sa potom opýtal: A potom komu? Vznešený Prorok odpovedal: Tvojej matke.
On sa znovu opýtal: A potom komu? A znovu Prorok odpovedal: Tvojej matke.
Po štvrtýkrát sa opýtal: A potom? Teraz Prorok odpovedal: Tvojmu otcovi.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str. 49

Imám Sadžád (mier s ním ) povedal:
„Všimnite si nasledovné skutočnosti ohľadne vašej matky.
Nosila vás 9 mesiacov v lone, nikto iný to nemohol urobiť.
Dala vám svoju lásku, nikto iný by to neurobil. Ochraňovala vás s celou svojou silou, živila vás a sama bola hladná, dala vám napiť a sama bola smädná, obliekla vás a nestarala sa o svoje oblečenie, cítila horúčavu, ale vás ochránila pred horúčavou, v noci nespala, aby sa o vás starala a ochraňovala vás vo všetkých situáciách, aby mohla mať dieťa ako ste vy. Nemôžete byť dostatočne vďační za to všetko, čo urobila, iba keď vám Boh pomôže.“
– Bihar al-Anwar, zv.14, str.6

Prorok (mier s ním ) sa prihovorí za mladého muža:

Mladý muž bol na svojej smrteľnej posteli, keď prišiel Svätý Prorok a sadol si vedľa neho, a povedal mu, aby zarecitoval šahádu (2 kalima). Ale mladý muž nemohol hovoriť. Svätý Prorok sa spýtal, či je prítomná jeho matka. Žena, ktorá sedela pri jeho hlave, povedala:„Áno, ja som jeho matka.“
Svätý Prorok sa spýtal: „Nie si s ním spokojná?“
Žena odpovedala? „Nie, ó, Prorok, nehovorili sme spolu už 6 rokov.“
Svätý Prorok (mier s ním ) požiadal túto ženu, aby odpustila svojmu synovi. A tak na Prorokovu žiadosť mu odpustila jeho chyby a urovnala spor. Zrazu bol mladý muž schopný zarecitovať Kalima al-Šahadat.
Svätý Prorok sa ho opýtal:
„Čo teraz vidíš?“
Mladý muž odpovedal : „Ó, Prorok Allahov, tmavý a smradľavý muž sa ma drží a nechce ma pustiť.“
Svätý Prorok (mier s ním) mu povedal, aby zarecitoval nasledovnú prosbu (dua):
“يامن يقبل اليسير ويعفوعن الكثير اقبل مني اليسيرواعف عني الكثيرانك انت الغفور الرحيم ”
“Ya man Yaqbalul yasīra wa y’afo ‘Anil Kathīra Iqbal minnil Yasīra Wa ‘Āfo ‘Annil Kathīra.”
Potom sa opýtal: „A teraz, čo vidíš?“
On odpovedal: „Muža pekného vzhľadu, krásneho, voňavého, ako sa blíži ku mne.“
Svätý Prorok povedal: „Opakuj túto prosbu.“
Keď mladý muž opakoval túto prosbu, povedal:
„Ó, Prorok Allahov, obidvaja sa mi stratili z očí.“
Po tomto sa Prorokova tvár rozjasnila radosťou. Povedal:
„Ó, Allah, odpusti hriechy tomuto mladému mužovi.“
Potom mladý muž umrel.

Otcovia:

Imám ar-Ridha (mier s ním ) vyrozprával, že niekto sa raz opýtal Posla Allahovho (mier s ním a jeho rodinou):

„Aké má práva otec nad svojím synom?“
Vznešený Prorok odpovedal: „Nemal by volať svojho otca po mene, nemal by kráčať pred ním, nemal by si sadnúť predtým, ako si sadne jeho otec a nemal by robiť také skutky, ktoré budú mať za následok, že ľudia otca zneužijú.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str. 45

Imám as –Sádiq (mier s ním ) povedal:
„Sú tri osoby, ktoré sú také, že ktokoľvek sa s nimi háda, tak zakúsi poníženie a potupu: jeho otec, (spravodlivý) vládca, a niekto, kto má dlh.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str. 71

Imám Zainul Abidín (mier s ním) vyrozprával:
„Raz niekto prišiel za Poslom Allaha (mier s ním a jeho rodinou) a povedal:
„Ó Prorok Allahov! Urobil som všetky zlé skutky. Je šanca, že mi bude odpustené?“
Posol Allahov sa ho opýtal:
„Žije ešte niekto z tvojich rodičov?“
Muž odpovedal: „Môj otec.“
Prorok mu povedal: „Choď a buď dobrý a láskavý k nemu.“
Keď odišiel, posol Allahov si šepkal: „Keby len bola nažive jeho matka.“
– Biharul Anwar, zv. 74, str. 82

Imám Zainul Abidín (mier s ním) v jeho knihe prosby Al-Sahifat Al-Sadžádiyya) uvádza dua, ktorú môžeme venovať konkrétne rodičom. Je to 24. dua, strana 86.

Link na dua za rodičov:

http://www.duas.org/sajjadiya/s24.htm

Nech nám Allah odpustí všetky zlé skutky, ktoré sme urobili našim rodičom a inshallah budú s nami spokojní, a to bude viesť k spokojnosti Allaha s nami.

Budem trpezlivý, dokým sa aj trpezlivosť sama neunaví z mojej trpezlivosti.

– Imám Ali (mier s ním)

Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem taslíman Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s