Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Láska VS Nenávisť

láska nenávisť

Prorok (mier s ním) povedal:

“Milujte Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený), pretože On pre vás vykonal dobro a preukázal vám láskavosť.”

Človek musí milovať kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) a nenávidieť kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený). Ľudia majú tendenciu si myslieť, že nesmie existovať žiadna nenávisť. Predpokladajú, že dokonalosť a vznešenosť charakteru a “byť spoločenský” sa skladá z toho, že všetci ľudia sú naši priatelia.

Islám odporúča moslimom, aby ľudí milovali a mali s nimi súcit, a aby voči nim boli úprimní, hoci neveria v islám alebo v Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Avšak pre človeka, ktorý má v živote pravidlá a svoj život venoval tomu, aby uskutočňoval posvätné hodnoty, je správne, aby nebol k zlu a útlaku zlými ľuďmi ľahostajný. Človek, či už zlý, alebo dobrý bude mať vždy nejakých nepriateľov. Dobrý a zlý sú dva opačné póly. Príťažlivosť k dobrému nie je možná bez averzie k zlému.

Od veriaceho, ktorý miluje Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) sa očakáva, aby ľudí miloval, a aby k nim bol láskavý.

Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“Ó, služobník Allahov (Oslavovaný a Vyvýšený), nechaj svoju lásku a nenávisť, aby bola kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený), pretože bez toho nemôže nikto dosiahnuť wilayah (ochranu) Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) a bez toho nikto neokúsi chuť viery, hoci jeho postenie a modlitby by boli v hojnom počte.”

{Veru tí, ktorí si Boha za dôverníka učinili, niet o nich strach a ani nebudú zarmútení}
{Korán 10:62}

Je zaznamenané, že Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“Najsilnejšie puto viery je lojalita kvôli Allahovi a nepriateľstvo kvôli Nemu, láska kvôli Allahovi a nepriateľstvo kvôli Nemu.”

Prorok (mier s ním) tiež povedal:

“Najlepšie skutky sú láska kvôli Allahovi a nenávisť kvôli Allahovi.”

Svätá láska je láska, ktorá je reálna a hlboká. Človek by nemal dovoliť, aby láska k niečomu alebo niekomu spôsobila, že sa stane ľahostajným k celej pravde. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) by mal byť na prvom mieste v srdci človeka v zmysle, že žiadna iná láska by nemala prevýšiť lásku k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený). Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) by mal byť Najvyšší a Primárny objekt lásky.

Korán hovorí:
{Povedz: „Ak sú vám vaši otcovia, deti, bratia, manželky, kmeň, majetky, ktoré ste získali, obchod, ktorého úpadok sa obávate a príbytky, s ktorými ste spokojní, milšie než Boh a Jeho posol a úsilie o cestu, ktorú Boh určil, tak vyčkávajte, až kým nepríde Boh s príkazom svojím.“ A Boh správne neusmerní ľudí spurných}
{Korán 9:24}

Ohľadne potreby lásky pre ľudí vieme, že Korán chváli tých členov domácnosti Proroka, ktorí sa postili tri dni a dávali každý deň to málo jedla, ktoré doma mali, chudobným, sirotám a zajatcom:

{A budú to tí, ktorí dávajú jedlo z lásky k Nemu biednemu, sirote a zajatcovi}
{Budú to tí, ktorí hovoria: „Dávame vám jesť, sledujúc tým Božiu tvár. Nechceme od vás odmenu a ani vďaku“}
{Korán 76:8-9}

Jednou z hlavných charakteristík moslimov je to, že majú veľkú lásku k Allahovi, Allahových poslov a prorokov a pre všetkých moslimov, ktorí hľadajú Allahovo schválenie. Toto puto lásky a priateľstva medzi veriacimi je zjavené v Koráne:

{Vaším dôverníkom je Boh a Jeho Posol a tí, ktorí uverili, ktorí konajú modlitby, dávajú zakát a pritom sa do polohy rukúu klaňajú}
{Korán 5:55}

Podľa hadísu je to podobné tomu, čo je zmienené v Novom zákone:

[31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. 33 Ovce si postaví sprava a capov zľava. 34 Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; 36 bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ 37 Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ 40 Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ 41 Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.“ 44 Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení, a neposlúžili sme ti?“ 45 Vtedy im on odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ 46 A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života]
[Biblia, Matúš 25:31-46]

V súdny deň sa Allah spýta niektorých ľudí prečo ho nenavštívili keď bol chorý, prečo mu nedali najesť, keď bol hladný, a prečo mu nedali vodu, keď bol smädný. Tí ľudia sa opýtajú:

Ako sa to mohlo stať, keď ty si Pánom sveta?

Potom Allah odpovie:

Ten a ten bol chorý a vy ste ho nenavštívili, ten a ten bol hladný a vy ste mu nedali najesť a ten a ten bol smädný a vy ste mu nedali napiť. Nevedeli ste o tom, že keby ste tak urobili, tak by ste ma našli s ním?

 Vyššia úroveň božej lásky je Jeho láska pre skutočných veriacich. Tých, ktorí v Neho veria, veria v konečnú pravdu a robia dobré skutky.

To sú ľudia:

 {…ktorých má rád a ktorí Ho majú radi…}
{Korán 5:54}

 V Koráne nájdeme, že Allah miluje:

{…Veď Boh má rád tých, ktorí zachovávajú spravodlivosť}
{Korán 5:42}

 {…A Boh má rád tých, ktorí sa očisťujú}
{Korán 9:108}

 {…že Boh má rád bohabojných}
{Korán 3:76}

{…Veď Boh má rád tých, ktorí sú bohabojní}
{Korán 9:7}

 {…Veď Boh má rád tých, ktorí dobro konajú}
{…A Boh má rád tých, ktorí dobro konajú}
{Korán 5:13, 93}

{…A Boh má rád tých, ktorí dobro činia}
{…A Boh má rád tých, ktorí dobro činia}
{Korán 3:134, 148}

 {…Veď Boh má rád tých, ktorí dobro činia}
{Korán 2:195}

 {…Veď Boh má rád tých, ktorí sa na Neho spoliehajú}
{Korán 3:159}

 {…A Boh má rád trpezlivých}
{Korán 3:146}

 {…Veď Boh má rád tých, ktorí pokánie činia a má rád tých, ktorí sa očisťujú}
{Korán 2:222}

{Boh má rád tých, ktorí bojujú za cestu, ktorú On určil, zoradení ako stavba spojená}
{Korán 61:4}

Allah miluje tých, ktorí bojujú na Jeho ceste v radách ako dobre stavané múry:

{Prisahám na tých, ktorí sú v radoch zoradení}
{Korán 37:1}

 {Váš Boh je len jeden jediný}
{Korán 37:4}

Je pozoruhodné, že v Koráne je v mnohých prípadoch Allahova nespokojnosť opisovaná nie tým, že sa zameriavame na Jeho nenávisť, ale skôr nepriamo pomocou fráz, ako napríklad:

 {A Boh nemá rád toho, kto odmieta vieru a kto je hriešnikom}
{Korán 2 : 276}

 {…A Boh nemá rád krivdiacich}
{Korán 3:57}

 {…A Boh nemá rád toho, kto je pyšný a namyslený}
{Korán 4:36}

{…Veď Boh nemá rád toho, kto by bol zradcom hriešnym}
{Korán 4:107}

 {…Boh ale nemá rád tých, ktorí skazu šíria}
{Korán 5:64}

 {…Boh ale nemá rád šírenie skazy}
{Korán 2:205}

 {…tak Boh nemá rád tých, ktorí odmietajú veriť}
{Korán 3:32}

Skutočne, v Abrahámovi a tých, ktorí boli s ním, bol pre vás, moslimov, dobrý príklad, keď povedali svojim ľuďom:

{Bol pre vás príklad dobrý v Abrahámovi a v tých, ktorí boli s ním, keď povedali svojim ľuďom: „My nemáme nič spoločné s vami a ani s tým, čo uctievate mimo Boha. Odmietame vás. Nepriateľstvo a nenávisť sa prejavila medzi nami a vami navždy, až dovtedy, kým nebudete veriť len v Boha jedného jediného“. Okrem prípadu, keď Abrahám svojmu otcovi povedal: „Budem prosiť pre teba o odpustenie a nemám pre teba od Boha nič“. „Pane náš, na Teba sme sa spoľahli, na Tvojom uctievaní zotrváme a k Tebe speje koniec“}
{Korán 60:4}

Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“Nikto z vás sa nestane veriacim, dokým ma nebude milovať viac ako svojho otca, svoje deti a celé ľudstvo.”

Prorok (mier s ním) povedal:

“Prosba moslima za jeho brata v tajnosti je zodpovedaná. Na jeho hlavu je ustanovený anjel a kedykoľvek prosí za svojho brata s niečím dobrým, anjel, ktorý je pre neho ustanovený, hovorí:

“Amen a to isté pre teba.”

Prorok (mier s ním) povedal:

“Nikto z vás nedosiahne dokonalú vieru, dokým nebude chcieť pre svojho brata to, čo chce pre seba.”

Posol Allahov (mier s ním) povedal:

“Prisahám na Allaha, v ktorého rukách je môj život, že nemôžete dosiahnuť nebo a večné šťastie, dokým nemáte vieru a nemôžete mať vieru, dokým nemáte radi jeden druhého. Mám vás doviesť k niečomu, čoho výsledok je, že bude medzi vami láska a priateľstvo?

Oni odpovedali: “Áno, ó, Prorok (mier s ním) Allahov.”

On dodal: “Tak zdravte jeden druhého (s mierom) otvorene a jasne.”

{Veriaci muži a veriace ženy sú si dôverníkmi jeden druhému. Kážu chvályhodné veci a zakazujú odsúdeniahodné veci, konajú modlitbu, dávajú zakat a poslúchajú Boha a Jeho Posla. Tých Boh zahrnie svojou milosťou. Veď Boh je mocný a múdrosťou oplýva}
{Korán 9:71}

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal:

“Nikto neľúbi druhého kvôli Allahovi bez toho, aby mu jeho Pán nedával pocty.”

Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“Nebudete veriť, dokým nebudete ľúbiť jeden druhého.”

Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

“…A skutočne Allah dáva dunya (pozemský svet) tomu, koho miluje a tomu, koho nemiluje, ale vieru nedáva nikomu, iba tomu, koho miluje.”

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Miluj svojho priateľa iba málo, pretože možno raz sa z neho stane niekto, koho budeš nenávidieť. Nenáviď svojho nepriateľa iba málo, pretože možno raz sa z neho stane niekto, koho budeš milovať.”

Nenávisť:

Allahov Posol (mier s ním) povedal:

“Dávajte si pozor na podozrievanie, pretože to je to najhoršie z falošných príbehov a nepozerajte sa na chyby ostatných, a nešpehujte, a nech sa nestane, že sa budete nenávidieť, a nech sa nestane, že prerušíte kontakt jeden s druhým.

Ó, služobníci, Allahovi, buďte bratia!”

{A uchráňte sami seba držaním sa povrazu Božieho a nerozdeľujte sa; a spomeňte si na dar Boží vám daný, keď ste boli nepriateľmi a On spojil vaše srdcia, a tak ste sa stali vďaka Jeho daru bratmi. A boli ste na okraji priepasti ohňa, ale On vás pred ňou zachránil. Takto vám Boh objasňuje svoje znamenia, azda správne usmernenie budete nasledovať}
{Korán 3:103}

Prorok (mier s ním) povedal :

“Ó, spoločenstvo ľudí, ktorí uverili svojím jazykom a viera nevstúpila do ich srdcí, neohovárajte moslimov a nehľadajte na nich chyby, lebo ak niekto hľadá na nich chyby, Allah bude hľadať chyby na ňom, a ak Allah na niekom hľadá chyby, tak ho potupí v jeho vlastnom dome.”

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal:

“Každý z vás je zrkadlom svojho brata, takže keď uvidí na niekom jeho chyby, tak by ich mal zmazať.”

Nehovorte, že ak nám ľudia robia dobre, tak my im budeme tiež robiť dobre, a ak nás ľudia utláčajú, tak my ich budeme tiež utláčať. Naopak, rozhodnite sa, že ak vám ľudia robia dobre, tak im budete robiť dobre, a ak vás utláčajú, tak vy ich nebudete utláčať.

Ali Ibn Abi Tálib (mier s ním) povedal:

“Nech sa nestane, že budete niekoho nenávidieť a nezáleží na tom, ako veľmi vám ublížil. Žite pokorne a nezáleží na tom, ako veľmi budete bohatí. Myslite pozitívne a nezáleží na tom, aký ťažký je život. Dávajte veľa, aj keď vám bolo dané málo. Snažte sa udržiavať v kontakte s tými, ktorí na vás zabudli a odpustite tomu, kto vám ublížil a neprestávajte sa modliť za to najlepšie pre tých, ktorých milujete.”

Prorok Mohamed (mier s ním) a beduín

Beduín vstúpil do Medíny a išiel rovno do mešity, aby mohol získať nejaké peniaze alebo zlato od Proroka (mier s ním). Keď prišiel, videl Proroka (mier s ním), ako sedí medzi jeho spoločníkmi. Prorok sa ho spýtal, čo potrebuje.

Prorok (mier s ním) mu niečo dal. Ale on nebol spokojný a okrem toho, keď hovoril s Prorokom (mier s ním), používal drsný a nevhodný jazyk. Spoločníci sa veľmi nahnevali a chceli mu ublížiť. Ale Prorok (mier s ním) im v tom zabránil.

Prorok (mier s ním) vzal beduína do svojho domu a dal mu viac. Beduín videl, že dom Proroka (mier s ním) nebol taký prepychový ako domy vládcov a nebol tam žiaden luxus.

Beduín sa uspokojil s tým, čo mu Prorok dal a ďakoval mu (mier s ním). Vtedy sa ho Prorok (mier s ním) opýtal:

“Včera si hovoril tvrdé slová, ktoré rozhnevali mojich spoločníkov. Bojím sa, že ti ublížia. Si ochotný ukázať svoju vďaku pred nimi, aby sa už nehnevali a neublížili ti?”

Beduín povedal: “Určite.”

Na ďalší deň prišiel beduín do mešity. Prorok (mier s ním) oslovil svojich spoločníkov: “Tento muž hovorí, že je spokojný s tým, čo má, je to pravda?” Beduín povedal: “Je to pravda.”

Potom sa Prorokovi znovu poďakoval. Spoločníci sa usmiali.

Prorok (mier s ním) oslovil skupinu:

“Podobenstvo o mne a takýchto ľuďoch je ako o mužovi, ktorého ťava utiekla. Ľudia si mysleli, že pomôžu majiteľovi tým, že budú za ťavou utekať. Ťava sa bála a utekala rýchlejšie.”

Majiteľ volal na ľudí, prosím, nechajte moju ťavu na pokoji, ja viem lepšie ako ju upokojiť. Keď ľudia prestali ťavu naháňať, majiteľ za ňou pomaly vydal s hrsťou trávy. A potom bez toho, aby bolo treba utekať a kričať, ukázal ťave trávu…

Bohatý muž a otrok

V čase kalifa, bohatý muž priviedol otroka, ku ktorému sa správal od začiatku priateľsky a dával mu to najlepšie jedlo, šaty a peniaze, presne ako keby to bolo jeho dieťa alebo ešte štedrejšie. Otrok si však všimol, že sa jeho pán vždy cíti úzkostlivo.

Nakoniec sa bohatý muž rozhodol, že ho prepustí a dá mu nejaké peniaze. V jednu noc, keď sedeli spolu, pán povedal:

“Vieš prečo som sa k tebe správal takto dobre?”

Otrok sa spýtal na dôvod. Pán povedal:

“Mám jednu prosbu, ktorú keď vyplníš, tak sa budeš tešiť zo všetkého toho, čo som ti dal a ešte ti pridám! Ale keď odmietneš, tak nebudem s tebou spokojný.” Otrok povedal:

“Poslúchnem a urobím čokoľvek, čo budeš žiadať. Ty si môj dobrodinec, ktorý mi dal môj život.”

Pán povedal: “Musíš mi v dobrej viere sľúbiť, že to urobíš, pretože sa obávam, že to odmietneš.”

Otrok povedal: “Sľubujem, že urobím, čo chceš.”

Pán povedal: “Môj návrh je, že mi musíš odseknúť hlavu na určitom mieste a v určitom čase.”

Otrok vykríkol: “Čo? Ako by som to mohol urobiť?”

Pán povedal: “To je to, čo si prajem.”

Otrok povedal: “To nie je možné.”

Pán povedal: “Sľúbil si mi to. Musíš to urobiť.”

O polnoci, zobudil otroka a dal mu ostrý nôž a vrece plné peňazí. Vyšiel na strechu suseda a povedal otrokovi, aby mu tam odsekol hlavu, a aby potom išiel kde chce. Otrok sa opýtal na dôvod pre takýto čin. Bohatý muž odpovedal: “Nenávidím tohoto muža a uprednostním smrť pred tým, ako by som mal vidieť jeho tvár. Boli sme rivali, ale on, môj sused, sa dostal predo mňa a vo všetkom nado mnou vyniká, a mňa spaľuje nenávisť. Želám si, aby môj sused išiel do väzenia za túto falošnú vraždu a táto myšlienka je pre mňa úľavou. Všetci vedia, že on je môj rival, a preto môj sused bude za tento čin odsúdený na smrť.”

Otrok povedal: “Zdá sa, že si blázon a zaslúžiš si túto smrť.”

A tak bohatému mužovi odsekol hlavu a utiekol, a jeho sused – rival bol následne zatknutý a uväznený, ale nikto neveril, že by bol svojho rivala zabil na jeho vlastnej streche. Stalo sa to záhadou. Nakoniec, otrok pocítil ťarchu svedomia, išiel za autoritami a priznal pravdu. Keď pochopili, čo sa stalo, tak dali slobodu aj otrokovi, aj susedovi.

Faktom je, že nenávisť je chorobou duše:

{Prospel ten, kto ju očistil a sklamanie utrpí ten, kto ju uvrhol do nečistoty}
{Korán 91:9-10}

Teda prvý návrh vznešeného Koránu je očistenie samého seba z chorôb, komplexov, nevedomosti, deviácií a zmien.

Prorok (mier s ním) sa raz spýtal svojich spoločníkov:

“Viete, čo spôsobí to, že v Raji budete mať paláce s vysokými múrmi (ako symbol veľkej odmeny) a čo spôsobí, že budete Bohom povýšení?”

Keď odpovedali, že nevedia, tak on povedal:

“Odpúšťanie a kontrola nad sebou tvárou v tvár provokácii, spravodlivé jednanie s osobou, ktorá bola neférová a nespravodlivá k vám, ak niekomu niečo dáte, aj keď vám nič nedal, a keď udržiavate vzťahy s niekým, kto neopätuje váš záujem.”

Prorok (mier s ním) povedal:

“Viete, čo je lepšie ako dobročinnosť a postenie, a modlitba? Je to udržiavanie mieru a dobrých vzťahov medzi ľuďmi, keďže hádky a zlé pocity ničia ľudstvo.”

 {A ponáhľajte sa k získaniu odpustenia od vášho Pána a k získaniu Záhrady rajskej, ktorej šírka sa rovná nebesiam a zemi. Pripravená je pre tých, ktorí sa vyvarujú, ktorí míňajú v blahobyte i v biede a potláčajú svoj hnev a ľuďom odpúšťajú. A Boh má rád tých, ktorí dobro činia, )
{Korán 3:133-134}

Ahmed Al Hassán (mier s ním), vodca Čiernych Zástav Východu, povedal: “Očistite svoje srdce zvnútra a budete vedieť tak, ako viem ja. Odstráňte zvyšky sveta zo svojho srdca a očistite svoje vnútro. A želajte si pre svojho brata a pre všetky ľudské bytosti to, čo si želáte pre seba. A buďte prvý, kto dáva a posledný, kto berie. Trénujte (kontrolujte) sa a pestujte disciplínu, a vedzte, že Allah počuje a vidí to, čo je v srdci a jazyk neurobí ani krok vpred, ani vzad (poznámka prekladateľa – to znamená, že to, čo hovoríte jazykom, na tom Allahovi nezáleží. Allahovi záleží na tom, čo máte vo svojom srdci.)”

Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem taslíman Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s