Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Nádej VS Zúfalstvo

nádej zúfalstvoNedúfať v milosrdenstvo Allahovo je veľkým hriechom.

{Povedal: „Z milosti Pána svojho sú zúfalí len tí, ktorí zblúdili“}
{Korán 15:56}

{„Synovia moji! Choďte a pátrajte po Jozefovi a jeho bratovi a nebuďte zúfalí z milosti Božej, pretože z milosti Božej strácajú nádej len ľudia odmietajúci vieru“}
{Korán 12:87}

Druhým veľkým hriechom je nedúfať v Allahovu milosť. Tí, ktorí neveria v moc, milosť a štedrosť Allahovu si rozvinú druh beznádeje. Svätý Korán takýchto ľudí nazval neveriacimi (kafir).

{„…a nebuďte zúfalí z milosti Božej, pretože z milosti Božej strácajú nádej len ľudia odmietajúci vieru“}
{Korán 12:87}

Svätí Imámovia, Imám Dža´far as-Sádiq (mier s ním), Imám Musa Kádhim (mier s ním) a Imám Muhamad Taqi (mier s ním) klasifikovali nedúfanie v Allahovu milosť ako veľký hriech, ako sme sa o tom zmienili na začiatku.

{„Tí, ktorí odmietli veriť v Božie znamenia a stretnutia s Ním, sú tí, ktorí stratili nádej na milosť Moju a tým sa dostane trápenie bolestivé“}
{Korán 29:23}

{Povedz: „Vy, ktorí ste sa Mi odovzdali, ktorí ste nestriedmymi boli voči svojim dušiam, nestrácajte nádej na Božiu milosť. Boh odpúšťa všetky hriechy. Veď On je ten odpúšťajúci a milostivý“}
{Korán 39:53}

Nedúfanie v Allahovu milosť a láskavosť, zredukuje človeka do stavu úplnej beznádeje. Myslí si, že je odsúdený do Pekla a preto nevidí žiadny úžitok v tom, aby konal dobro a vyhýbal sa zlu. Následne sa snaží dosiahnuť tak veľa svetských potešení, ako je len možné, a tak sa znovu zaplieta do všetkých druhov hriešnych činov. Hocijakému hriešnikovi môže byť odpustené, keď oľutuje svoje činy. Ale ten, kto si zúfa, si nezaslúži, aby mu bolo odpustené, pretože mentálny stav takej osoby ho nevedie k pokániu, ale naopak, núti ho k tomu, aby pokračoval v konaní ďalších priestupkov voči Allahovým príkazom.

Nikdy nezúfajte, že nedostanete Allahovu milosť, milosť Všemohúceho. Keď človek vykoná hriech, tak radšej by mal žiadať o odpustenie a kajať sa. Čo sa týka spravodlivých ľudí, ktorým je sľúbený Raj:

{A ponáhľajte sa k získaniu odpustenia od vášho Pána a k získaniu Záhrady rajskej, ktorej šírka sa rovná nebesiam a zemi. Pripravená je pre tých, ktorí sa vyvarujú}
{Korán 3:133}

Prorok Mohamed (mier s ním) nám pripomína, že Allah hovorí:

Ó syn Adamov, pokiaľ na Mňa voláš a dúfaš vo Mňa, odpustím ti všetko, čo si urobil a nebude mi to vadiť. Ó syn Adamov, keby si mal hriechy, ktoré by siahali až k oblohe, a potom by si hľadal Moje odpustenie, tak ti odpustím a nebude mi to vadiť. Ó syn Adamov, keby si prišiel ku Mne so zemou plnou hriechov a nepridružoval si ku Mne spoločníkov, keď si ma uctieval, tak ja prídem k tebe so zemou plnou odpustenia.
– Hadís

Beznádej je veľkým hriechom, pretože to znamená negáciu absolútnej nadvlády Všemohúceho. Srdce osvetlené poznaním vie, že Allah je Stvoriteľ všetkého, čo existuje a je najlepším Plánovačom, najlepším Vykonávateľom a najlepším Ochrancom. Človek, ktorý má poznanie, že je to Allah, kto dáva hojnosť obživy, istotu a bohatstvo svojmu stvoreniu z Jeho nekonečnej milosti, nekonečnej štedrosti a neprekonateľného poznania, bude potešený a pokojný.

Srdce takéhoto človeka bude pokojné a nebude sa cítiť neštastne a ukrivdene. Stvoriteľ dbá na potreby dieťaťa v lone svojej matky. Je mu poskytnutá výživa cez pupočnú šnúru. Keď sa dieťa narodí, Allah mu poskytne cez matku zdravé a ľahko stráviteľné mlieko. Postupne v ňom Allah vyvíja rôzne schopnosti, ktoré potrebuje pre rôzne štádiá jeho rastu.

Aby zaistil bezpečnosť a štastie dieťaťa, Allah vytvára hlbokú a trvalú lásku v srdci matky pre toto dieťa a ona je pripravená obetovať celé svoje pohodlie a radosť kvôli dieťaťu.

Asia (mier s ňou ) mala nádej v Allaha a vo svoju vieru:

Na koho si On praje, zosiela úctyhodnú pozíciu v tomto svete, a aj v Posmrtnom živote. Asia, faraónova manželka, viedla život v hojnosti a materiálnom pohodlí, keď sa jej srdce osvetlilo svetlom viery, hoci musela prejsť cez nesmierne ťažkosti kvôli jej manželovi faraónovi, a predsa neustúpila. Vyhlásila svoju vieru v Allaha a Jeho proroka Mojžiša (mier s ním) bez strachu. V čase jej smrti, keď bola umučená, modlila sa k svojmu Pánovi.

{Boh uviedol ako príklad pre tých, ktorí uverili, ženu Faraóna, keď povedala: „Pane môj, postav mi u Seba dom v raji a zachráň ma pred Faraónom a pred tým, čo koná a zachráň ma pred ľuďmi krivdiacimi“}
{Korán 66:11}

Nádej:

Príklad nádeje v Allaha:

Istý kráľ dal perlu svojmu klenotníkovi. Klenotníkovo dieťa sa k tej perle nejako dostalo a zlomilo ju na dve časti. Klenotník zažíval muky. Niekto mu povedal, aby zarecitoval vety od Imáma Aliho:

“Kto môže zahasiť lampu, ktorú rozsvietil Allah?”

s úprimnosťou. Ťažko začal recitovať, keď zrazu prišiel posol od kráľa. Povedal mu, že doktori navrhujú, že ak túto perlu rozomelú na prášok a dajú chorej princeznej, tak bude vyliečená z jej choroby. Kráľ poslal objednávku klenotníkovi, aby z tej perly urobil prášok, a aby ju priniesol do paláca.

Všemohúci vo svojom nekonečnom milosrdenstve vložil nádej do ľudskej psychológie. Dokonca i v najhorších okolnostiach existuje slabý záblesk nádeje v ľudskom srdci, a toto mu pomáha prekonať pocity beznádeje. Preto by sa mal človek obrátiť na svojho Pána a mal by prosiť o milosť, odpustenie a nápravu a Allah nikdy neodmietne prosiaceho.

Abrahám (mier s ním) mal 112 rokov a podľa inej správy mal 120 rokov. Jeho manželka Hazrat Sarah mala 97 rokov. Nemali žiadne deti. Allah im poslal anjela, aby ich informoval o tom, že im bude darovaný syn.

{Jeho žena stála. Zasmiala sa, a tak sme jej oznámili radostnú zvesť o Izákovi a po Izákovi      o Jakubovi. Povedala: „Beda mi! Budem rodiť a pritom som už stará a hľa, môj muž je už starcom? To je veru niečo čudné!“ Povedali: „Čuduješ sa príkazu Božiemu? Milosť Božia a jeho požehnanie nech spočinie na vás, ľudia domu. Jemu patrí vďaka a On slávou oplýva“}
{Korán 11:71-73}

V krátkosti, milosrdenstvo Allahovo požehnalo Abraháma (mier s ním) a jeho manželku Sarah synom Izákom vo veku, kedy sa to neočakávalo.

Zachariáš (mier s ním) a jeho syn Jahjá (mier s ním):

Vek Hazrat Zachariáša (mier s ním) bol 99 rokov a vek jeho manželky 89 rokov. A predsa, mal nádej v milosť Allahovu a modlil sa s úprimnosťou:

{Povedal: „Pane môj! Kosti už vo mne zoslabli a hlava moja sa trblieta šedinami a z prosby     k Tebe, Pane môj, som nebol nikdy nešťastný“, „Bojím sa o tých, ktorí ostanú po mne a moja žena je pritom neplodná, daj mi preto z Tvojej moci potomka“, „Ktorý by dedil po mne a dedil by z príbuzenstva Jakuba a učiň ho, Pane môj, uspokojivým“}
{Korán 19:4-6}

{„Zachariáš! Oznamujeme ti radostnú zvesť o synovi, ktorého meno bude Jahjá a ktorému sme predtým neučinili menovca“. Povedal: „Pane môj! Ako môžem mať syna, veď moja žena je neplodná a ja som dosiahol vek vysoký?!“ Povedal: „Tak povedal Pán tvoj. Je to pre Mňa ľahké, veď som ťa stvoril predtým a pritom si ničím nebol“}
{Korán 19:7-9}

Zachariáš povedal:

{Povedal: „Pane môj, učiň mi znamenie.“ Povedal: „Tvojím znamením bude, aby si neprehovoril s ľuďmi tri noci úplné“. I vyšiel z mihrábu k svojim ľuďom a naznačil im: „Ráno i večer svedčte o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde“. „Jahjá! Vezmi si Knihu pevne“. A dali sme mu múdrosť už ako chlapcovi, A láskavosť pochádzajúcu od nás a očistenie. A bol bohabojný. A úctivého k svojim rodičom sme ho učinili. A nebol povýšenecký, ani neposlušný. Mier s ním v deň, keď sa narodil a v deň, keď zomrie a v deň, keď bude vzkriesený k životu.}
{Korán 19:10-15}

A tak Allah prijal vzývanie Zachariáša (mier s ním) a narodil sa mu Jahjá (mier s ním).

{Veru, máte v poslovi Božom príklad dobrý pre toho, kto dúfa v priazeň Božiu a v Deň posledný a kto si spomína často na Boha}
{Korán 33:21}

Raz náš Prorok išiel za jedným mladým mužom, ktorý bol na smrteľnej posteli a spýtal sa ho: “Ako sa cítiš?” Mladý muž povedal:

“Mám veľa nádeje v Allaha, ale tiež sa bojím kvôli mojim hriechom.”

Svätý Prorok povedal: “Keď má veriaci tieto dve myšlienky súčasne v takejto situácii, tak mu Allah vyplní jeho nádeje a dá mu bezpečie od strachu.”

Videl som muža…

Prorok Mohamed (mier s ním) stál medzi ľuďmi a povedal: “Včera som videl niečo úžasné.

Videl som muža z mojej ummy (spoločenstva moslimov), ako k nemu prichádza anjel smrti, aby mu vytrhol jeho dušu. Potom prišlo dobré správanie sa k rodičom, aby sa za neho prihovorilo a anjel smrti ho opustil.

A videl som muža, na ktorého prichádzali muky v hrobe. Potom prišlo jeho wudu (umývanie pred modlitbou) a zachránilo ho od toho.

Potom som videl muža z mojej ummy, ktorý bol obkolesený diablami. Potom prišlo pripomínanie si Allaha (adkar a dhikr) a diabli boli hnaní od neho preč.

A videl som muža z mojej ummy, ktorý bol obkolesený anjelmi trestu, potom prišli jeho modlitby (salah) a bol z ich rúk zachránený.

A videl som muža z mojej ummy, ktorý fučal od smädu. Keď sa dostal blízko k vode, tak mu bolo zabránené napiť sa. Potom prišlo postenie sa v mesiaci Ramadán, a preto sa napil a bol uspokojený.

A videl som muža z mojej ummy a videl som prorokov sediacich v skupinách. Kedykoľvek prišiel muž k skupine, odohnali ho. Potom prišlo jeho umývanie (ghusl) z veľkého poškvrnenia (janabah), vzali ho za jeho ruku a posadili ho vedľa mňa.

A videl som muža z mojej ummy, pred ním bola tma, za ním bola tma, napravo od neho bola tma, naľavo od neho bola tma, nad ním bola tma a pod ním bola tma. Bol stratený v tme. A potom prišla jeho púť (hajj) a menšia púť (umrah) a odniesli ho z tmy a dali ho do svetla.

A videl som muža z mojej ummy, ktorý bol pálený ohňom. Potom prišla jeho dobročinnosť (sadaqah) a vytvorila pokrývku medzi ním a ohňom. A poskytla tieň nad jeho hlavou.

A videl som muža z mojej ummy, ktorý hovoril k veriacim, ale oni s ním nehovorili. Potom prišlo to, že udržiaval vzťahy s rodinou (schvaľoval putá s príbuzenstvom) a to povedalo:

“Ó zhromaždenie moslimov, on udržiaval rodinné putá, tak s ním hovorte…” Preto, veriaci s ním hovorili a potriasli si s jeho rukou.

A videl som muža z mojej ummy, ktorý bol obkolesený anjelmi, ktorí hádzali neveriacich do ohňa. Potom prišlo to, že prikazoval dobré a zakazoval zlé, a tak bol zachránený z ich rúk. A vstúpil medzi anjelov milosrdenstva.

A videl som muža z mojej ummy, ktorý kľačal a medzi ním a Allahom bol záves. Potom prišiel jeho dobrý charakter (ikhlaq) a zobral ho za ruku a dovolil mu, aby bol s Allahom.

A videl som muža z mojej ummy, ktorého záznamy mu boli dané do jeho ľavej ruky. Potom prišiel jeho strach z Allaha a vzal jeho záznamy a dal ich mu do jeho pravej ruky.

A videl som muža z mojej ummy, ktorý mal málo dobra na váhe. Potom prišli jeho mladšie deti, ktoré umreli a jeho váha dobrých skutkov sa zvýšila.

Videl som muža z mojej ummy, ktorý bol na pokraji Pekelného ohňa. Potom prišla jeho nádej v Allaha a bol od toho zachránený a mohol odísť.

Videl som muža z mojej ummy, ktorý bol hodený do Pekla. Potom prišli jeho slzy, ktoré plakal zo strachu pred Allahom a bol od toho zachránený.

A videl som muža z mojej ummy, ktorý stál vedľa cesty, ktorá sa chvela tak, ako sa konáre palmového stromu chvejú v búrke. Potom prišli jeho dobré myšlienky o Allahovi a chvenie prestalo.

A videl som muža z mojej ummy, ktorý sa plazil na moste (nad Peklom). Niekedy sa na ňom plazil a niekedy z neho visel. Potom prišli jeho modlitby na Proroka a on mohol stáť na nohách a prešiel po ňom.

A videl som muža z mojej ummy, ktorý prišiel k dverám Raja, a tie sa pred ním zavreli. Potom prišlo to, že svedčil, že niet Boha okrem Allaha a dvere sa otvorili pre neho, a on vošiel do Raja.”

Ale veriaci a tí, ktorí emigrovali a usilovali sa na ceste Allahovej – tí majú nádej v Allahovo milosrdenstvo a Boh je odpúšťajúci a zľutovný.
– Hadís

Abu Abd-Alláh (mier s ním) povedal : “Môj otec zvykol hovorievať:

Neexistuje veriaci, ktorý by nemal dve svetlá v jeho srdci: svetlo strachu a svetlo nádeje. Ak by sa jedno z nich zmeralo, tak by nepresiahlo druhé, a keby sa zmeralo druhé, tak by nepresiahlo prvé.”

Abu Abd-Alláh (mier s ním) tiež hovorí:

“Veriaci je bohabojný a má nádej. A nie je skutočne bohabojný a nemá nádej, až dokým neodpovie činmi ohľadne toho, čoho sa bojí a v čo má nádej.”

[V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí] Rim 12, 12
[Biblia, Rimanom 12:12]

Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem taslíman Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s