Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Čistota VS Nečistota

Islam kladie veľký dôraz na čistotu, vo fyzickom ako aj duchovnom zmysle. Vnútorná čistota môže byť dosiahnutá tým, že sa pridržiavame 5 pilierov islamu, máme čisté myslenie, vyhýbame sa hriechom, vždy si pripomíname Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) a hlavne sme si istí, že srdce je čisté od duchovných chorôb ako je hnev, nenávisť, spoliehanie sa na niekoho iného ako na Allaha, že sa nebojíme straty majetku, smrti, zloprajnosti, pýchy, arogancie atď.

Vonkajšia čistota môže byť dosiahnutá správnym telesným očistením, teda tým, že robíme wudu (očista vodou pred modlitbou), kúpeme sa, čistíme si zuby, používame parfumy, udržiavame svoje domovy a oblečenie čisté atď.

Preto by mal moslim dodržiavať čistotu srdca a čistotu tela. Faktom je, že Prorok na tieto dve záležitosti poukázal v nasledovnom hadíse:
„Islam bol vybudovaný na základoch čistoty.“

{Pýtajú sa ťa na menštruáciu, povedz: „Spôsobuje ublíženie, zdržte sa preto pohlavného
styku so ženami po dobu menštruácie a nepribližujte sa k tomu, až kým nebudú čisté. Keď
sa očistia, tak k nim pristúpte odtiaľ, odkiaľ vám to Boh prikázal. Veď Boh má rád tých, ktorí pokánie činia a má rád tých, ktorí sa očisťujú.“}
{Korán 2:222}

Čistota je formou správania, ktorú náš Všemocný Pán miluje a zhoduje sa so stvorením veriacich. Čistota, správanie, ktoré je považované Allahom za nadradené, poskytuje pôžitok a spokojnosť veriacim. Úprimní veriaci, ktorí sa rozhodnú a usilujú sa uplatňovať Allahove príkazy v každom momente ich života, tiež prejavujú taký istý záujem, keď ide o čistotu.

{Neostávaj v nej nikdy. Mešita, ktorá bola od prvého dňa založená na bohabojnosti, má
väčšie právo na to, aby si v nej ostával a modlil sa. Sú v nej muži, ktorí sa radi očisťujú. A Boh má rád tých, ktorí sa očisťujú.}
{Korán 9:108}

Svätý Prorok islamu povedal, že čistota je časťou viery:
Islam niekoľkými spôsobmi napomína ľudí k čistote riadu, oblečenia, tela, vlasov, zubov, pitnej vody, vody, ktorá sa používa na wudu a kúpanie, k čistote obydlia, ulíc, verejných miest, jedla a každej veci, ktorú ľudia používajú. Niektoré výroky Proroka (mier s ním) a Imámov pripisujú diablovi všetko, čo je odporné alebo spôsobuje chorobu (mikróby) a opisujú všetky takéto veci ako príčinu chudoby a mizérie.

Svätý Prorok (mier s ním) povedal:
„Každý, kto si vyberie oblečenie, ho musí udržiavať čisté.“
„Keby to nebolo nepohodlné, bol by som prikázal každému moslimovi, aby si čistil zuby pred každou modlitbou.“
„Udržiavaj záhradu a okolie svojho domu čisté a pozametané.“
„Ten, kto pozametá mešitu je odmenený od Allaha tak, ako keby prepustil otroka.“
Spisy človeka, ktorý nepľuje a nefúka si nos v mešite mu budú dané do jeho pravice v Súdny deň.“
„Buď sa staraj dobre o svoje dlhé vlasy na hlave, alebo si ich zopni.“
„Nenechávaj si narásť dlhú bradu, pretože sa v nej usídli satan.“

Čistota v modlitbe:

Päť denných modlitieb je povinných pre každého moslima. Je to v skutočnosti duchovná sprcha, ktorá zmýva hriechy 5 krát denne. Ohľadne tohto Allah hovorí:

{A konaj modlitbu na oboch okrajoch dňa a v prvej časti noci. Dobré skutky odstránia zlé.
Je to pripomenutie pre tých, ktorí si pripomínajú.}
{Korán 11:114}

Islamská modlitba je jedinečná a je iná ako modlitba v iných náboženstvách, pretože fyzická očista je nevyhnutnou podmienkou.
Posol Allahov (mier s ním ) povedal: „Kľúč k Raju je modlitba a kľúč k modlitbe je očista.“
Prorok (mier s ním) tiež povedal: „Allah neprijme modlitbu bez očistenia.“

{Vy, ktorí ste uverili, ak by ste vstali, aby ste sa modlili, umyte si svoje tváre, svoje ruky po
lakte, mokrými rukami si obtrite hlavy a nohy po členky. A ak by ste boli znečistení, tak sa
očistite. Ak by ste boli chorí alebo na cestách alebo by niekto z vás prišiel z miesta vykonania potreby alebo by ste sa dotýkali žien a nenašli by ste vodu, tak vykonajte tajammom z čistého povrchu tak, že si obtriete svoje tváre a ruky oň. Boh vám nechce spôsobiť úzkosť, ale chce vás očistiť a dovŕšiť Svoj dar vám daný, azda budete vďační.}
{Korán 5:6}

Posol Allahov (mier s ním) tiež povedal : „Človek, ktorý si pri konaní wudu nespomenie na Allaha, nevykonal wudu.“
Posol Allahov (mier s ním) povedal: „Keď si oblečieš oblečenie a keď robíš wudu, začni pravou stranou.“

Život proroka Mohameda (mier s ním) je najlepším modelom pre moslimov, ako žiť podľa morálnych hodnôt v Koráne. Náš Prorok (mier s ním) poradil veriacim, aby sa vyhýbali správaniu, ktoré sa nezhoduje s morálnymi hodnotami Koránu a poradil im, aby boli čistí v mysli i na tele, a dal im svoj príklad. Posol Allahov (mier s ním) povedal: „Čistota je pol viery.“ A tiež povedal: „Udržiavajte čistotu, aby sa vaša obživa zväčšila.“

Svätý Prorok (mier s ním) dal príklad veriacim tým, ako dbal na svoj zovňajšok a čistotu. Jedno vyrozprávanie opisuje Prorokov (mier s ním) postoj k takýmto záležitostiam:
„Svätý Prorok (mier s ním) raz zamýšľal ísť za svojimi spoločníkmi a tak si nasadil turban a upravil si vlasy. Povedal: „Áno, Allah má rád činy svojho služobníka, ktorý očisťuje svoje telo, keď sa chce stretnúť so svojimi priateľmi a bratmi.“

Lenivosť:

Keď rozmýšľame o lenivosti, myslíme na lenivosť nás samých, na pocit, že sa nám nechce nič robiť, hoci by sme niečo robiť mali. Lenivosť je nedostatok energie a entuziazmu robiť niečo, pre čo by sme rozhodne mali mať energie a entuziazmu dostatok.

Príčiny choroby nazvanej lenivosť sú zakorenené v srdci. Lenivý človek nevie a nerozumie tomu, že potrebuje hromadiť dobré skutky.
Lenivosť je tiež známa ako otáľanie. Vplýva to na myseľ, potom na srdce a na celé telo. Jej obeť nie je schopná plniť si svoje povinnosti v živote. Povinnosti sú náboženské a ďalej nevyhnutné povinnosti na získanie potrebných vecí v živote, a takéto povinnosti sa musia vykonávať halal (povolené Allahom) prostriedkami.

Imám Ali (mier s ním) povedal: „Veriaci si želá to, čo zostáva a vzdáva sa toho, čo hynie… nie je lenivý a jeho energia je trvalá.“
– Bihar al-Anwar, v. 78, p.26, no.92

Aby sme premohli lenivosť, Prorok Mohamed (mier s ním) zvykol recitovať nasledovnú dua:
„Ó Allah! Hľadám útočisko u Teba pred bezmocnosťou, lenivosťou, zbabelosťou a nevládnou starobou. Hľadám útočisko u Teba pred súženiami života a smrti. Hľadám útočisko u Teba od trestu v hrobe.“

Nemala by nám chýbať energia a elán na to, aby sme vykonali svoje modlitby, alebo aby sme išli do práce, alebo aby sme študovali a zlepšovali sa, ale ak je tomu tak, tak to je lenivosť.

{Pokrytci sa snažia preľstiť Boha, On ale ich lesť proti ním obracia. A keď vstávajú
k modleniu, vstávajú lenivo, pretvarujú sa pred ľuďmi a nespomínajú si na Boha a ak, tak len málo}
{Korán 4:142}

{Nič iné nebránilo tomu, aby boli od nich ich príspevky prijaté, iba to, že odmietli veriť
v Boha a v Jeho posla a že prichádzali k modleniu lenivo a že míňali zo svojich majetkov
s odporom}
{Korán 9:54}

Allahov Posol (mier s ním) povedal: „Satan priviaže 3 uzly na zadnú stranu hlavy kohokoľvek z vás, keď spíte. Na každý uzol číha a vydychuje nasledovné slová:
„Noc je dlhá, tak spi.“
Keď človek vstane a pripomenie si Allaha, jeden uzol sa rozviaže, a keď človek urobí wudu, rozviaže sa druhý uzol. A keď sa človek modlí, rozviaže sa tretí uzol a človek ráno vstane plný energie s dobrým srdcom. Inak človek vstane lenivý a so zlým srdcom.“
Imám Ali (mier s ním) povedal: „Záhuba úspechu je lenivosť.“
Tiež povedal: „Premôž unavenosť pevnou vôľou.“

Ovocie tvrdej práce:

„Raz žil bohatý obchodník, ktorý mal lenivého syna, čo mal rád zábavu. Obchodník chcel, aby jeho syn tvrdo pracoval, a aby bol zodpovedný. Chcel, aby si uvedomoval hodnotu práce. V jeden deň si zavolal svojho syna a povedal mu: „Dnes chcem, aby si išiel von a niečo zarobil, a ak to neurobíš, tak dnes nedostaneš večeru.“

Chlapec bol ľahostajný a nebol zvyknutý na žiadnu prácu. Požiadavka jeho otca ho vystrašila a išiel s plačom k mame. Jej srdce zmäkklo, keď videla slzy v chlapcových očiach. Bola nepokojná. V snahe pomôcť mu, dala mu zlatú mincu. Večer keď sa otec spýtal syna, čo zarobil, syn mu hneď ukázal zlatú mincu. Potom mu otec povedal, aby ju hodil do studne. Syn urobil ako mu otec povedal.

Otec bol múdry muž a mal skúsenosti, a myslel si, že zdrojom zlatej mince bola chlapcova matka. Na ďalší deň poslal ženu do mesta svojich rodičov a povedal synovi, aby išiel a niečo zarobil pod hrozbou, že nedostane večer jedlo, ak neuspeje. Tentokrát išiel s plačom k svojej sestre, ktorá s ním mala súcit a dala mu mincu – rupiju zo svojich vlastných ušetrených peňazí. Keď sa ho otec opýtal, čo zarobil, chlapec pohodil mincu otcovi. Otec mu znovu povedal, aby ju hodil do studne. Syn to hneď urobil. Otcova múdrosť mu opäť hovorila, že mincu chlapec nezarobil. Potom poslal svoju dcéru k švagrovcom. A znovu žiadal syna, aby išiel a zarobil pod hrozbou, že nedostane večeru.

Tentokrát, keďže nebol nikto, kto by mu pomohol, syn bol prinútený ísť na trh, aby si hľadal prácu. Jeden z maloobchodníkov mu povedal, že mu zaplatí dve rupije, ak odnesie jeho náklad do jeho domu. Syn bohatého človeka nemohol odmietnuť a potil sa, keď skončil svoju prácu. Nohy sa mu triasli a krk, a chrbát ho boleli. Na chrbte mal odreniny. Keď sa vrátil domov a ukázal otcovi dve rupije, a otec mu povedal, aby ich hodil do studne, zdesený syn skoro plakal. Nevedel si predstaviť, že by svoje ťažko zarobené peniaze len tak odhodil. Povedal vzlykajúc: „Otec! Celé moje telo ma bolí. Na chrbte mám odreniny a ty odo mňa chceš, aby som zahodil peniaze do studne.“

Pri tomto sa obchodník usmial. Povedal mu, že človek cíti bolesť iba vtedy, keď je zmarené ovocie jeho ťažkej práce. Pri predošlých dvoch príležitostiach mu pomohli mama a sestra, a preto necítil bolesť, ak mal peniaze hodiť do studne. Syn si teraz uvedomil hodnotu ťažkej práce. Prisahal, že nikdy nebude lenivý a ochráni otcovo bohatstvo. Otec mu podal kľúče od obchodu a sľúbil synovi, že ho povedie, až dokým bude žiť.

Imám Al-Báqir (mier s ním) povedal: „Lenivosť človeku poškodzuje náboženstvo (teda posmrtný život) a tento svet.“
Imám Al-Sadiq (mier s ním) povedal niektorým svojim deťom: „Majte sa na pozore pred lenivosťou a nudou, pretože tieto dve veci urobia neprístupným váš podiel na tomto svete a v posmrtnom živote.“
Prorok Mohamed (mier s ním) povedal: „Pretekajte sa v robení dobrých skutkov predtým ako príde čas a fitna (test), ktoré vás zasiahnu ako najtmavšia z tmavých nocí.“

Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem taslíman Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s