Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Súcit VS Krutosť

súcit krutosť myseľ svetlo ignorancia temnota

Korán používa slovo rahm (milosť, súcit) opakovane. Toto slovo a jeho rôzne odvodenia boli použité viac ako 326 krát.

Prorok Mohamed (mier s ním ) povedal: „Veriaci, vo svojej láske, milosti a súcite, ktoré majú jeden pre druhého, sú ako jedno telo. Ak jedna časť cíti bolesť, celé telo na to odpovedá slabosťou a horúčkou.“

Tento hadís nariaďuje, že moslimovia by sa mali deliť o svoju radosť a smútok. Keď moslim zistí, že niekomu inému sa stalo niečo dobré, je to príležitosť na radosť. Podobne, bolesť moslimov, ktorých postihla tragédia by mala byť braná na vedomie.

Na tému súcitu, vzájomnej lásky, dobroty, milosti a altruizmu:

Posol Allahov (mier s ním) povedal: „Allah súcití iba s tými spomedzi svojich služobníkov, ktorý majú súcit.“

Svätý Prorok (mier s ním) povedal: „Allah povie svojmu služobníkovi, keď ho bude brať na zodpovednosť za jeho skutky v súdny deň,

„Ó, syn Adamov, bol som hladný a ty si ma nenasýtil“

On odpovie: „Ako som ťa mohol nasýtiť? Ty si Pánom svetov!“

On povie: „Nevedel si, že môj služobník – ten a ten, ktorý je synom toho a toho mal hlad a ty si ho nenasýtil? Keby si ho bol nasýtil tak by si bol mal u mňa odmenu.

Ó, syn Adamov mal som smäd a ty si mi nedal napiť sa.“

On odpovie: „Ako som mohol dať ti napiť? Ty si Pánom svetov!“

On odpovie: „Nevedel si, že môj služobník – ten a ten, syn toho a toho – bol smädný a ty si mu nedal napiť? Keby si mu bol dal napiť, tak by si bol mal u mňa odmenu.

Ó, syn Adamov, bol som chorý a ty si ma nenavštívil.“

On odpovie: „Ako som ťa mohol navštíviť? Ty si Pánom svetov!“

On odpovie: „Nevedel si, že môj služobník – ten a ten, syn toho a toho – ochorel a ty si ho nenavštívil? Keby si ho bol navštívil, našiel by si ma s ním.“

Svätý Prorok (mier s ním) povedal : „Ktokoľvek si želá, aby bol zbavený ohňa, a aby vstúpil do Raja, by sa mal správať k iným ľuďom tak, ako si želá, aby sa oni správali k nemu.“

Ahmed Al Hassán (mier s ním), vodca Čiernych Zástav Východu povedal: „Očisti svoje srdce zvnútra a budeš vedieť, ako viem ja. Odstráň pozostatky sveta z tvojho srdca a očisti svoje vnútro. A želaj si pre tvojho brata a pre všetky ľudské bytosti to, čo si želáš pre seba. A buď prvý, ktorý dáva a posledný, ktorý berie. Trénuj (kontroluj) a disciplinuj sa a mal by si vedieť, že Allah počuje a vidí to, čo je v srdci a čo sa týka jazyka neurobí ani krok vpred ani vzad. (poznámka prekladateľa: to znamená, že to, čo povieš svojím jazykom, nie je to, na čom Allahovi záleží (Oslavovaný a Vyvýšený), ale to čo máš v srdci je to, na čom Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) záleží)“

3 ďatle (príbeh)

Chudobná žena prišla za mnou so svojimi dvomi dcérami. Dal som jej tri ďatle. Ona dala po jednej každej z dcér a tú tretiu chcela zjesť. Dcéry si ju od nej pýtali. A tak ju rozdelila napoly a dala po jednej polke každej dcére. Bol som zasiahnutý jej správaním a povedal som o tom Svätému Prorokovi.

On povedal: „Allah pre ňu pripravil Raj ako dôsledok toho, čo urobila.“

Alebo povedal: „Allah ju kvôli tomu zachránil pred Ohňom.“

Súcit s chudobnými je taký dôležitý, že Prorok zvykol hovorievať, že keď len jedna osoba je hladná na určitom mieste, tak žiadny anjel nevstúpi na to miesto, až dokým sa tá osoba nenaje.

A takisto Prorok povedal: „Je chvályhodnejšie nasýtiť hladnú vdovu ako sa modliť celú noc.“ Takto môže človek vidieť intenzitu Prorokovho súcitu voči trpiacim, hlavne tým, ktorí sú nižšie spoločensky postavení. Z tohto dôvodu na odčinenie hriechov sa vyžaduje a hovorí sa o tom v Koráne a hovoril to aj svätý prorok, nasýtiť hladných alebo oslobodiť otroka.

Svätý Prorok (mier s ním) povedal: „Hľadajte ma medzi slabými, pretože bude vám poskytnutá pomoc len kvôli slabým medzi vami.“

Svätý Prorok (mier s ním) tiež povedal : „Ja a osoba, ktorá sa stará o sirotu budeme v Raji takto, “ a spojil ukazovák a prostredník.

Prorok Mohamed (mier s ním) tiež povedal: „Prikážte ľuďom a nenapomínajte ich, lebo učiteľ je lepší ako ten, kto vyhreší.“

{Vy, ktorí ste uverili, je vám predpísaná odplata za zabitých: slobodný za slobodného, otrok za otroka a žena za ženu. Ak by bolo niekomu niečo odpustené zo strany jeho brata, nech sa zachová chvályhodne a nech mu zaplatí s dobrým úmyslom. Je to úľava od vášho Pána a milosť. Kto by potom prekročil mieru, tomu sa dostane trápenie bolestivé.}
{Korán 2:178}

Prorok nielenže žiadal ľudí, aby sa správali k svojim otrokom ľudsky, a aby ich nasýtili tým, čo jedia oni sami, a aby im dali šaty, aké majú oni, ale tiež ich povzbudzoval, aby ich oslobodili a sám Prorok dal príklad a oslobodil svojho otroka Zaida, a adoptoval si ho ako svojho syna, a správal sa k nemu veľmi láskavo.

{Bude dané len tým, ktorí trpezlivými boli a bude dané len tomu, kto má šťastie obrovské. Ak by si cítil akékoľvek podpichnutie zo strany satana, tak žiadaj od Boha ochranu. On je Ten, kto všetko počuje a všetko vie}
{Korán 41:35-36}

{Sľub daný Bohu dodržujte, ak by ste sa zaviazali na niečo a neporušujte prísahy po ich potvrdení, keďže ste Boha učinili vaším ručiteľom. Veď Boh vie, čo konáte}
{Korán 16:91}

[25 Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ 26 Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ 27 On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ 28 Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ 29 Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ 30 Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. 31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho. 32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. 33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. 34 Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. 35 Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.« 36 Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ 37 On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“]
[Biblia, Lukáš 10:25 – 37]

Láskavé slová otvárajú dvere do ľudských sŕdc a odstraňujú z nich nepriateľstvo. Tolerancia, odpustenie a úprimnosť obnovujú lásku medzi ľuďmi. Keď človek hovorí láskavé slová a správa sa pekne, tak si vyslúži rešpekt ľudí a ten, ktorý sa správal zle sa mu ospravedlní za svoje zlé správanie alebo sa prestane zle správať.

[38 Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!« 39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. 41 A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. 43 Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.« 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú]
[Biblia, Matúš 5:38-44]

{Buď trpezlivý voči tomu, čo hovoria a pred východom slnka a pred jeho západom vďakou Pánovi svojmu svedč o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde, a počas noci i na okrajoch dňa svedč o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde; azda budeš spokojný}
{Korán 20:130}

Nepochybne niektorí ľudia si môžu zvoliť cestu, že sa správajú k ľuďom tak, ako by oni sami nechceli, aby sa k nim správali druhí a myslia si, že byť tvrdý a hádať sa je to, za čo ich iní budú rešpektovať. Keď človek pokračuje v hriechu a čelí tvrdej kritike, nachádza sa stratený v zlomyseľnom kolotoči nenávisti a pomsty a už nevie povedať, čo je pravda a čo nie. Takže nikto mu nevie poradiť, pretože čokoľvek mu je povedané, je brané ako zámienka na hádku alebo pokračovanie nepriateľstva a stále si vytvára problémy. V tomto prípade je bezpečnejšie myslieť na to, ako budeme s touto osobou jednať, takže ho necháme chvíľu samého, aby sme ho upokojili, aby sa už nebál kritiky a toho, že bude braný na zodpovednosť. Volíme si milé slová, láskavosť a úsmev, aby cítil, že mu odpustíme a postaráme sa o neho.

Svätý Prorok (mier s ním) povedal: „Dobré slovo je dobročinnosť.“

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí:

{Riaď sa odpustením a prikazuj zvyky dobré a stráň sa tých neznalých}
{Korán 7:199}

Keď sa ponáhľame s kritikou a odsúdením bez toho, aby sme počkali na správnu chvíľu, obyčajne to vyústi do opaku toho, čo sme chceli. Pokora a láskavý prístup odstraňujú bariéry, agresiu a nepriateľstvo.

Posol Allahov (mier s ním) povedal: „Allah mi zjavil, že by ste mali byť taký pokorní, aby nikto nikoho neutláčal a nevystatoval sa nad nikým.“

Prorok (mier s ním) povedal: „Prikazujte ľuďom a nenapomínajte ich, pretože učiteľ je lepší ako ten, kto vyhreší.“

{Vyzývaj k ceste Pána svojho s múdrosťou a poučením dobrým a spor sa s nimi spôsobom, ktorý je lepší. Pán tvoj lepšie vie o tom, kto zblúdil, odkloniac sa od Jeho cesty. On lepšie vie o tých, ktorí sú správne usmernení}
{Korán 16:125} 

{Povedz tým, ktorí sú Mi odovzdaní, aby hovorili len to, čo je lepšie, pretože satan podpichuje jedných proti druhým. Satan je veru pre človeka nepriateľom zjavným.}
{Korán 17:53}

Cyklus zla (príbeh)

Bol raz jeden kráľ, ktorý bol taký krutý a nespravodlivý, že si jeho ľudia priali jeho smrť alebo aby bol zosadený z trónu. Avšak raz ich prekvapil, keď vyhlásil, že už nechce byť taký.

„Už žiadna krutosť, žiadna nespravodlivosť,“ sľúbil a dodržal to.

Stal sa známy ako „Láskavý panovník“. Po niekoľkých mesiacoch po jeho premene jeden z ministrov nabral dosť odvahy a spýtal sa ho, čo zmenilo jeho srdce.

A kráľ odpovedal: „Keď som cválal po svojom lese, videl som ako líšku naháňa poľovnícky pes.“ Líška utiekla do svojej diery, ale pes sa zahryzol ešte predtým do jej nohy a zmrzačil jej ju na celý život. Neskôr som išiel do dediny a videl som tam toho psa. Štekal na nejakého chlapa. Chlap zobral veľký kameň a hodil ho do toho psa a zlomil mu nohu. Chlap nezašiel ďaleko a kopol ho kôň. Koleno sa mu zlomilo a spadol na zem a odvtedy bol mrzákom na celý život. Kôň sa rozbehol, ale spadol do jamy a zlomil si nohu. Keď som rozmýšľal o tom všetkom, čo sa stalo, pomyslel som si: „Zlo plodí zlo. Keď budem stále zlý, tak ma určite premôže zlo. A tak som sa rozhodol, že sa zmením.“

[Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať]
[Biblia, Galaťanom 6:7]

[Ja, Pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“]
[Biblia, Jeremiáš 17:10]

Prorok (mier s ním) povedal: „Vyhýbajte sa krutosti a nespravodlivosti… a nebuďte lakomí, pretože toto zruinovalo národy, ktoré boli pred vami.“

Prorok (mier s ním) povedal: „Milosť nie je od nikoho odňatá, iba od toho, kto je naničhodný a protivný.“

Svätý Prorok (mier s ním) povedal: „Ten, kto je neslušný a pyšný, ten nevstúpi do Raja.“

Prorok (mier s ním) povedal: „Ľudia pred vami boli zničení, pretože uvalili tresty na chudobných a odpúšťali bohatým.“

„..mali by ste byť zdvorilí a srdeční jeden k druhému, aby si nikto nemyslel, že je nadradený nad niekým, a aby mu neubližoval.“

Prorok (mier s ním) povedal: „Ktokoľvek, kto verí v Boha a v Súdny deň, by nemal ublížiť svojmu susedovi. Ktokoľvek, kto verí v Boha a v Súdny deň, by sa mal správať k svojmu hosťovi veľkoryso. A ktokoľvek, kto verí v Boha a v Súdny deň, by mal povedať len to, čo je dobré alebo mlčať.“

{Boh je s tými, ktorí sú bohabojní a s tými, ktorí dobro činia}
{Korán 16:128}

„Verím v Allaha tak, ako verím v slnko, nie preto, že ho vidím, ale preto, že kvôli slnku vidím všetko.“
– Imám Ali Ibn Abi Tálib (mier s ním)

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s