Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Úprimnosť VS Neúprimnosť

islam úprimnosť neúprimnosť náboženstvo viera ignorancia temnota svetlo intelektIkhlaas je arabské slovo pre úprimnosť. Existuje súra (kapitola v Koráne), číslo 112, ktorá sa volá Ikhlaas. Tiež sa nazýva Tawhíd:

{Povedz: On, Boh je jeden jediný, Boh je Al Samad, Nesplodil a nebol splodený, a niet toho, kto by sa Mu vyrovnal}
{Korán 112}

Zmysel úprimnosti je, že to, čo človek hovorí a jeho skutky by mali byť pre Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) a nemali by sa robiť kvôli tomu, aby ich videli ľudia alebo preto, aby človek bol pyšný. Prijatie skutkov závisí na úprimnosti. Úprimnosť k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) je znamenie úplnosti viery. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) sa pozerá do srdca a na to, čo je v srdci a aké sú tam úmysly a nepozerá sa na to, aké skutky boli vykonané.

Úprimnosť voči Allahovi je najlepšou úprimnosťou. Človek k svojmu Pánovi musí byť úprimný. Človek, ktorý je vo svojej viere úprimný je ten, kto má takú vieru, akú od neho jeho Pán chce, čo zahrňuje úprimnosť vo viere, úprimnosť v úmysle a úprimnosť strachu z Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Nie každý čin poslušnosti je úprimný. Iba v prípade, ak bol urobený navonok aj v srdci, len kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený).

Úprimnosť je kľúčovým elementom pokánia a spásy v isláme. Povzbudzujeme sa k tomu, aby sme praktizovali úprimnosť vo vzťahu k Bohu, a tiež musíme byť úprimný jeden voči druhému. Úprimnosť pred Bohom je spojená v isláme s poctivosťou. Je to jedno z najdôležitejších kritérií, ktoré Boh používa, aby posúdil stav srdca určitého človeka. Skutky, ktoré ľudia konajú, nie sú považované za dobré, pokiaľ neboli urobené s dobrým úmyslom a len kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený).

Allah opísal úprimných v jednom verši, v ktorom hovorí:

Spravodlivosť nie je to, že otočíte svoje tváre na východ alebo na západ, ale pravá spravodlivosť je v človeku, ktorý verí v Allaha, v Súdny deň, v anjelov, v knihu a v prorokov a rozdáva bohatstvo, hoci ho miluje. Dáva ho príbuzným, sirotám, chudobným, cestujúcemu. Tým, ktorí žiadajú pomoc a na oslobodenie otrokov, a ktorý dodržuje modlitbu a dáva zakát. Pravá spravodlivosť je v tých, ktorí si plnia svoje sľuby, keď sľubujú a v tých, ktorí sú trpezliví v chudobe a ťažkostiach, a počas bitky.

{Úctivosť nie je v tom, aby ste obracali svoje tváre pri modlení k východu alebo západu, ale úctivosť je u toho, kto uveril v Boha, v Deň posledný, v anjelov, v Knihy, v prorokov, kto dával peniaze z lásky k Nemu príbuzným, sirotám, biednym, stiesneným pocestným, prosiacim o pomoc, na vykúpenie zo zajatia a kto konal modlitbu, dával zakat a u tých, ktorí plnia svoj sľub, ak niečo sľúbia a ktorí sú trpezliví v biede i nešťastí i v dobe vojny. To sú tí, ktorí boli úprimní a to sú tí bohabojní.}
{Korán 2:177}

Svätý Prorok (mier s ním) povedal: „…A skutočne Allah dáva dunya (svet) tomu, koho miluje a tomu, koho nemiluje, ale vieru nedá nikomu, iba tomu, koho miluje.“

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal: „Skutočne, skutky sú odmenené podľa úmyslu. A každý bude mať odmenu za to, čo zamýšľal.“

Prorok (mier s ním) tiež povedal: „Ktokoľvek miluje pre Allaha, nenávidí pre Allaha, dáva pre Allaha a zakazuje pre Allaha, tak potom dokončil svoju vieru.“

Moslimovia veria, že vykonanie dobrých skutkov pomáha odstrániť ich hriechy. Samotné dobré skutky nestačia. Preto, aby sa mohli počítať ku spáse, tieto činy musia byť spojené s úprimným želaním na pokánie a s vďačnosťou Bohu. Korán sľubuje božie odpustenie tým, ktorí sa kajajú úprimne:

{Povedz: „Vy, ktorí ste sa Mi odovzdali, ktorí ste nestriedmymi boli voči svojim dušiam, nestrácajte nádej na Božiu milosť. Boh odpúšťa všetky hriechy. Veď On je ten odpúšťajúci a milostivý“}
{Korán 39:53}

Imám Džá’far al-Sádiq (mier s ním), zatiaľ čo vysvetľoval slová všemohúceho Boha

 {Ktorý stvoril smrť a život, aby vás skúške podrobil, kto z vás bude lepšie konať. On je Mocný a Odpúšťajúci}
{Korán 67:2}

povedal: „To neznamená, že ten z vás koho skutky sú početnejšie, ale je to ten z vás, koho skutky sú spravodlivejšie, a táto spravodlivosť nie je nič iné ako strach z Boha a úprimnosť úmyslu a strachu.“

Potom pridal: „Vytrvať v konaní, dokiaľ nebude úprimné je ťažšie, ako vykonať samotný skutok. Úprimnosť skutku spočíva v tom, že by ste nemali chcieť, aby vás za ten skutok chválil niekto iný okrem Všemohúceho Boha a úmysel nahradzuje skutok. Skutočne úmysel je samotný čin.“

Potom recitoval verš z Koránu:

{Povedz: „Každý robí podľa cesty svojej. Pán váš lepšie vie, kto je na správnejšej ceste“}
{Korán 17:84}

a dodal, že shakilah znamená niyyah.
– Al-Kulayni, al-Káfi, zv.2; Kitáb al-Imán wa al-Kufr, Báb al-‘Ikhlás, hadís č. 4

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal: „Človeku, ktorý sa úprimne oddá Bohu po dobu 40 dní, prúdy múdrosti budú tiecť z jeho srdca na jeho jazyk.“
– Al-Suyuti, al-Durr al-Manthúr, zv. 2, str. 237

Imám al-Báqir (mier s ním) povedal : „Vytrvalosť v skutku je ťažšia ako samotný čin.“ Potom sa ho opýtali, „Čo to znamená vytrvalosť v skutku?“ On (mier s ním) odpovedal, „Človek urobí nejakému príbuznému láskavosť alebo utratí peniaze kvôli Bohu, ktorý je Jeden a nemá žiadneho spoločníka. Následkom toho odmena za dobrý skutok, ktorý vykonal tajne, je pre neho zapísaná. Neskôr sa o tom niekomu zmieni a to, čo bolo predtým zapísané sa zotrie a namiesto toho je zapísaná odmena za dobrý skutok vykonaný verejne. Neskôr, keď sa o tom niekomu znovu zmieni, neresť riya (chválenie sa) je pre neho zapísaná namiesto odmeny, ktorá bola zapísaná predtým.“
– Al-Kulayni al-Káfi, Kitáb al-‘Imán wa al-Kufr, Báb al-Riya’, hadís č. 16

Imám Ali (mier s ním) povedal: „Vykonávajte svoje skutky s úprimnosťou, pretože potom dokonca i malý kúsok z toho by vám mal stačiť.“

Imám Ali (mier s ním) tiež povedal: „Tento svet je celý nevedomosť okrem situácií poznania. Poznanie je celé nevedomosť okrem toho, čo je praktizované. Všetky praktiky sú chválenie okrem tých, ktoré sú urobené zo srdca. Úprimnosť, podobne, je neistá predtým, ako sa uvidí výsledok.“

Zbožný uctievač

V kmeni Bani Israel žil raz jeden zbožný uctievač. V jeden deň mu ľudia povedali, že niekde je strom, ktorý kmeň uctieval. Keď to počul, muž sa nazlostil, zobral svoju sekeru a vydal sa strom zoťať.

Satan (nech ho Allah preklína) sa pred ním zjavil vo forme starého muža a pýtal sa, „Kam ideš?“ Zbožný uctievač odpovedal, „Zamýšľam zoťať strom, ktorý je uctievaný, aby ľudia namiesto toho uctievali Allaha.“

„Počkaj a vypočuj si ma,“ povedal mu satan.

Zbožný uctievač ho posúril. Satan pokračoval, „Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) má svojich vlastných prorokov, a keby to bolo nevyhnutné zoťať ten strom, bol by ich poslal, aby vykonali túto úlohu.“

Avšak zbožný uctievač nesúhlasil so satanom a pokračoval v ceste. „V žiadnom prípade ťa nemôžem nechať to urobiť,“ povedal nahnevane satan a začal zápasiť so zbožným uctievačom. V zápase zbožný uctievač hodil satana na zem.

„Počkaj! Musím ti ešte niečo povedať,“ prosil satan.

„Počúvaj! Si chudobný človek. Keby si mal nejaký majetok a mohol by si dávať almužny iným uctievačom bolo by to lepšie ako zoťať strom. Keď upustíš od toho, aby si zoťal strom, dám ti dva dináre pod tvoj vankúš každý deň.“

Zbožný uctievač povedal zamyslene, „Ak hovoríš pravdu, dám jeden dinár ako almužnu a druhý dinár využijem pre seba. Je to lepšie ako zoťať strom. V každom prípade ani mi nikto nenariadil, aby som zoťal ten strom, a ani nie som prorok, aby som sa zaťažoval nepotrebnou úzkosťou a smútkom.“

Tak teda zbožný uctievač súhlasil so žiadosťou satana (nech ho Allah preklína), ktorý ho nechal osamote. Po dobu dvoch dní dostával tie dva dináre a využil ich, ale na tretí deň, nenašiel žiadne dináre. Rozrušený a nahnevaný, zobral svoju sekeru a vydal sa zoťať strom.

Na ceste, zbožný uctievač stretol satana, ktorý sa ho opýtal: „Kam ideš?“
„Idem zoťať strom.“ Odpovedal zbožný uctievač.
„V žiadnom prípade to nejdeš urobiť,“ povedal satan (nech ho Allah preklína).

A znovu začali zápasiť, ale tentokrát ho satan premohol a zhodil ho na zem a prikázal mu, „Odíď alebo oddelím tvoju hlavu od tvojho tela.“
Zbožný uctievač povedal, „Nechaj ma a vrátim sa, ale povedz mi, ako je možné, že som ťa minule premohol?“

Satan odpovedal, „Minule si sa vydal zoťať strom len kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený) a mal si úprimný úmysel a výsledkom toho bolo, že Allah ma podrobil tebe, ale tentokrát si bol nahnevaný na seba a kvôli dinárom, a tak som ťa mohol premôcť.“

{Povedal: „Prisahám na Tvoju moc, dám im všetkým do bludu skĺznuť“ „Okrem tých z radov tých, ktorí sa Ti odovzdali, ktorí sú oddaní“.}
{Korán 38:82-3}

Lekcia, ktorú sa môžeme naučiť zo skutočného príbehu, úprimného uctievania a viery:

Predtým ako vykonáme nejaký čin, musíme mať v hlave jasno, že ten čin je v zhode s Allahovými príkazmi (Oslavovaný a Vyvýšený). To môžeme urobiť neustálym premýšľaním a pravým porozumením cieľa nášho života. Musíme porozumieť tomu, čo Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) od nás skutočne chce. 

{Povedz: „Modlitba moja, obeť moja, môj život i moja smrť náleží Bohu, Pánovi tvorstva“}
{Korán 6:162}

Imám Taqi al Džawád (mier s ním) povedal: Úprimnosť je najlepším uctievaním.

Neúprimnosť:

{Pokrytci sa snažia preľstiť Boha, On ale ich lesť proti ním obracia. A keď vstávajú k modleniu, vstávajú lenivo, pretvarujú sa pred ľuďmi a nespomínajú si na Boha a ak, tak len málo}
{Korán 4:142}

Neúprimnosť je protikladom úprimnosti. Je to konanie dobrých skutkov, ako je pôst, len preto, aby nás ľudia chválili a obdivovali.

Neúprimnosť anuluje odmenu za skutok. Ten, kto vykonáva akýkoľvek čin neúprimne, nedostane žiadnu odmenu, či už to bolo urobené iba preto, aby nás ľudia chválili, alebo aj preto, aby sme dostali odmenu. Okrem toho, takáto osoba vykonáva veľký hriech.

Chválenie sa tým, že sme poslúchli Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený):

Po tom, ako vykonáme určitý typ poslušnosti, niektorí ľudia sa cítia nafúkane pyšní za tieto skutky. Myslia si, že majú veľký status, pretože vykonali tieto skutky a zabúdajú na to, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) je Ten, ktorý ich inšpiroval a uschopnil k tomu, aby vykonali tieto dobré skutky.

Neúprimnosť a chválenie sa za poslušnosť voči Allahovi sú dva hriechy srdca. Tiež sú to dve zlé charakteristiky, ktorým sa človek musí vyhnúť. Človek musí byť úprimný, keď poslúcha Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený), aby si od Neho mohol vyslúžiť odmenu.

Prorok (mier s ním) povedal: „Dozaista Allah má rád, keď človek vykonáva skutok správne.“ Niekto povedal: „A ako je to správne, ó, Posol Allahov?“ On (mier s ním) odpovedal: „Človek to má robiť iba kvôli Bohu a podľa náboženských pravidiel.“

Krátky príbeh:

Prorok (mier s ním) povedal: „Prví ľudia, ktorí budú pohltení ohňom sú traja:

Učenec, ktorý sa naučil Korán naspamäť. Mudžahid (vojak Allaha), ktorý bol zabitý na ceste Allahovej. A veľmi bohatý človek. Prvý, s ktorým bude zúčtované, je recitátor Koránu. Allah sa ho opýta: „Nenaučil som ťa to, čo som zoslal Môjmu Poslovi?“ On povie: „Áno, môj Pane.“ A Allah sa ho opýta: „Čo si s tým urobil?“ On povie, „Stál som v noci a cez deň a recitoval som, a dúfal som v Tvoju odmenu.“

Allah povie, “Klamal si,“ a anjeli povedia, “Klamal si,“ a potom Allah povie, „Ty si iba chcel, aby ľudia povedali, že ten a ten je recitátor Koránu. A oni to už povedali. Vezmite ho do pekla.“ Potom príde muž, ktorý bol zabitý na ceste Allahovej. Allah sa ho opýta: „Prečo si bol zabitý?“ On odpovie, „Môj Pane, išiel som do bitky kvôli Tebe a bil som sa s nepriateľom, až dokým som nebol zabitý a dúfal som v Tvoju odmenu a v Raj.“ Allah povie, „Klamal si.“

A anjeli povedia, „Klamal si.“ Potom Allah povie, „Je to tak, že si bojoval preto, aby ľudia povedali, že ten a ten je statočný muž a oni to povedali. Teraz ho vezmite do pekla.“

Potom príde bohatý človek a Allah sa ho opýta, „Nebol som k tebe štedrý až natoľko, že si nikoho nepotreboval?“ On odpovie, „Áno, môj Pane.“ Allah sa ho opýta: “A čo si urobil s tým, čo som ti dal?“ On odpovie, “Môj pane, dal si mi majetok a ja som ho utratil na chudobných a dúfal som v Tvoju odmenu a v Raj.“ Allah odpovie, „Klamal si.“ A anjeli odpovedia, „Klamal si.“ Allah povie, „Chcel si, aby ľudia povedali, že ten a ten je štedrý muž. A to je to, čo povedali. Vezmite ho do pekla.“

Potom Posol Allahov (mier s ním) povedal : „Ó Abu Huraira, toto sú prvé tri stvorenia, s ktorými peklo začne horieť v Deň zmŕtvychvstania.“

{Až príde pomoc a podpora Božia a víťazstvo.  A uvidíš ľudí, ako v húfoch prijímajú náboženstvo Bohom určené.  Tak vďakou Pánovi svojmu svedč o jedinečnosti Jeho a že sa Mu nemá pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a pros Ho o odpustenie. On je odpúšťajúci}
{Korán súra al 18:11}

Posol Allahov (mier s ním) povedal: „To, o čo sa najviac bojím, je, že urobíte malý širk! (pridružovanie spoločníkov k Allahovi)“ Oni povedali, „Ó, Posol Allahov! Čo to je?“ On (mier s ním) povedal, „Ryia“ (chválenie sa). Allah, Vyvýšený je On, povie v Súdny deň po tom, ako odplatí ľudí za ich skutky: „Choďte za tými, ktorým ste ukazovali svoje dobré skutky a uvidíte, či majú pre vás odmenu.“

„Ó Allah! Hľadáme útočisko u Teba od pridružovania spoločníkov k Tebe, ak sme si toho vedomí a hľadáme Tvoje odpustenie za to, čo urobíme bez toho, aby sme si to uvedomili.“

Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem taslíman Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s