Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Cudnosť VS Promiskuita

 

Cudnosť je absencia od všetkého, čo je nepovolené a nevhodné. Koreň slova cudnosť v arabčine je iffa, čo znamená čistota, zdržanlivosť, mravnosť, cnosť a slušnosť (čo znamená sebaovládanie, hlavne od predmanželského sexu a smilstva).

To sú črty, ktoré sú medzi vznešenými charakteristikami a najvyššími vlastnosťami, ktoré naznačujú pozdvihnutie viery, počestnosť a dôstojnosť. Výnimočné príklady cudnosti sú tieo moslimských ženách a čistých islamských spoločníkoch.

Prorok (mier s ním) povedal: „Najviac uprednostnení z vás sú tí najbližší ku mne v deň zmŕtvychvstania, a to sú tí, ktorí sú dobre vychovaní a najcudnejší. Tí, ktorí mi budú najviac vzdialení v deň zmŕtvychvstania, to sú tí, ktorí sú chvastúni a pyšní.“

Príbehy o cudnosti vo svätom Koráne:
Chváliac Jozefovu cudnosť v jednaní s egyptskými ženami, Korán cituje jeho reč nasledovným spôsobom:
{Povedal: „Pane môj! Väzenie je pre mňa milšie než to, k čomu ma vyzývajú. A ak odo mňa neodoženieš ich úklady, prikloním sa k nim a budem patriť medzi neznalých“}
{Korán Jozef 12:33}

V iných veršoch je dôraz na stud a cudnosť Šuhajbových dcér v spoločenských stykoch a ich spôsob chôdze a správanie, ako v nasledovnom verši Koránu:

{Keď prišiel k vode Madjanu, našiel pri nej spoločenstvo ľudí, ktorí napájali svoje stáda a našiel vedľa nich dve ženy, ktoré sa držali bokom i povedal: „Čo je vám?“ Povedali: „Nenapájame, kým pastieri neodídu a náš otec je starec vysokého veku“.}
{Korán Príbehy 28:23}

Tieto dcéry poznajú a uvažujú o stude a cudnosti v čase, keď sú v práci alebo robia nejakú činnosť, a keď sa zúčastňujú spoločenských aktivít.

A tiež tieto dcéry ukázali slušný spôsob chôdze a slušné správanie:

{Prišla k nemu jedna z nich, kráčajúc s ostychom a povedala: „Môj otec ťa volá, aby sa ti odvďačil za to, že si nám napojil stádo“. Keď k nemu prišiel a porozprával mu svoje príbehy, povedal: „Neboj sa, si zachránený pred ľuďmi krivdiacimi“.}
{Korán Príbehy 28:25}

V tejto epizóde je mravnosť Mojžiša (mier s ním) zopakovaná a v niektorých vyrozprávaniach je to takto:

„Mojžiš povedal dcére: Ukáž mi správny spôsob a kráčaj za mnou, keďže my, deti Jakuba, sa nikdy nepozeráme na zadné časti ženy.“

A podobne cudnosť Márie (mier s ňou) je chválená týmto spôsobom:

{A tá, ktorá ochránila svoju poctivosť, do tej sme vdýchli z nášho ducha a učinili sme ju i jej syna znamením pre stvorených}
{Korán Proroci 21:91}

Cudnosť a hanblivosť nemusí znamenať sedieť doma schovaný, ale sú zlúčiteľné so spoločenskými aktivitami ako bolo ukázané na príbehu Šuhajbových dcér.

Svätý Korán považuje to, keď si niekto stráži svoju cudnosť, za jednu z vlastností veriacich a dáva nariadenia prorokom, aby vyzývali veriacich mužov a ženy k tomu, aby klopili svoj pohľad.

Slušnosť a cudnosť boli silne zdôraznené v interakcii medzi členmi opačného pohlavia. Určitý typ oblečenia je časťou celého učenia. V Koráne sú dva verše, v ktorých všemohúci Allah hovorí o slušnosti.

 {Povedz veriacim mužom, aby sklopili svoje zraky a chránili svoje pohlavné orgány, je to pre nich čistejšie. Boh dobre vie o tom, čo robia}
{Korán Svetlo 24:30}

Toto je príkaz pre moslimských mužov, že by nemali chlipne hľadieť na ženy (iné ako sú ich manželky), a aby zabránili akejkoľvek možnosti pokušenia, sú žiadaní, aby klopili zraky.

A potom v ďalšom verši, Allah nariaďuje Prorokovi (mier s ním), aby oslovil ženy:

{Umožňujte sobáš tým z vašich radov, ktorí sú slobodní a tým dobrým z radov vašich poddaných a z radov vašich otrokýň. Ak by boli chudobní, Boh im pomôže a dá zo svojej štedrosti. Boh všetko obsiahol a všetko vie}
{Korán Svetlo 24:32}

Takže ak vidíte moslima, ktorý klopí zrak, keď hovorí s niekým, kto je opačného pohlavia, tak by to nemalo byť považované za drzé alebo ako náznak nízkeho sebavedomia, ale oni len dodržujú Korán a biblické učenia.

Muž je zodpovedný za svoj pohľad a žena je zodpovedná za svoj hidžáb (zahalenie).

Ako príklad na udržiavanie cudnosti, budeme diskutovať o tom, čo bolo uložené ako povinnosť od Allaha, o hidžábe. Nosiť hidžáb (pokrývku hlavy) je symbolom nášho náboženstva a našej podriadenosti voči Allahovi. Dnes, kvôli tomu, čo koná mnoho moslimských žien, stratila šatka svoj účel. Mnoho žien nosí šatku ako módny kus odevu a my vieme, že nestačí len zakryť si vlasy, ale treba mať aj ostatné oblečenie moslimské a správne, a nenosiť obtiahnuté oblečenie (ktoré ukazuje postavu), alebo priesvitné oblečenie, alebo žiarivé farby, ktoré priťahujú pozornosť.

{Prorok! Povedz svojim manželkám i svojim dcérami ženám veriacich, aby stiahli na seba svoje džalábib. Je to lepšie preto, aby neboli spoznané a aby im nebolo ublížené. Boh je veru odpúšťajúci a milostivý.}
{Korán Skupiny 33:59}

(Džalábib je množné číslo od džilbab, ktoré je voľným vonkajších kusom odevu.)

Poslušnosť k imámovi Ahmedovi al Hassánovi (mier s ním) je poslušnosťou k Allahovi (swt). Čo si musíme zapamätať je to, že človek si nemôže vyberať len niektoré časti z nariadení Imáma (mier s ním). Ale malo by to byť úplné bez vynechania niečoho. Keď položili Imámovi (požehnanie a mier s ním) otázku ohľadne hidžábu, odpovedal nasledovne:

Otázka:

Je povolené ženám nosiť akékoľvek farby? Alebo je lepšie nenosiť žiarivé farby, ktoré by mohli pritiahnuť pozornosť?

Odpoveď :

V mene Allaha, Milosrdného, Milostivého, všetka chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov. Ó Allah zošli Svoje požehnanie na Mohameda a rodinu Mohameda a na imámov a mahdiov.

Atraktívne a zvodné kusy odevu a farby nie sú povolené.

Aby sme vždy boli cudní, pokorní, úprimní, morálni a bohabojní je skutočnou výzvou, pretože pravdou je, že hocikto si môže dať šatku. Cieľom šatky nie je nikoho kontrolovať, ale ochrániť ženy a udržať ich cudnosť a zahaliť ženy pred zlými a chlipnými túžbami.

Od Imáma Ahmeda al Hassána (mier s ním) vieme, že Lady Fatima al Zahra si zvykla zahaľovať svoje požehnané telo a hlavu po celý čas.

Imám as-Sádiq (požehnania a mier s ním) povedal: „V nebi sú dvaja anjeli, ktorých úlohou je dohliadať na služobníkov. Povýšia toho, kto sa správa cudne a ponížia toho, kto sa správa pyšne.“

{Láskavosť prejavuj voči veriacim, ktorí ťa nasledujú}
{Korán Básnici 26:215}

Aby sme to zhrnuli – to, čo zapríčiňuje odchýlku od života a smeru vývoja z pohľadu Koránu je ukazovanie svojich pôvabov, čo je neslušná a obscénna praktika. V mnohých vyrozprávaniach, ako aj v Koráne, cudnosť a hanblivosť sú zmienené ako filozofia zahaľovania.

Imám Ali al- Reza (mier s ním) ako odpoveď na otázku od Mohamed Ibn Sinána, povedal:

„Dôvod pre zákaz pozerania na vlasy a telo žien leží vo fakte, že tento pohľad vytvára základ pre vzrušenie mužov. Vzrušenie, ktoré bude nakoniec viesť k skazenosti a oddávaniu sa nezákonným činom a praktikám. “

Imam Džáfar As-Sádiq (mier s ním) povedal: „Dlhotrvajúce pohľady na ženy zasejú semienka túžby v srdci muža a zvádzajú toho, kto sa pozerá k pošmyknutiu (k vykonaniu hriechu).“

Existujú vyrozprávania ohľadne cudnosti:

„Žiadny cudný muž nikdy nespáchal smilstvo.“

„Prekonajte zmyselnosť a cudnosťou zdržanlivosťou.“

„Cudnosť oslabuje túžbu.“

„Hanblivosť leží v klopení pohľadu.“

Medzi výrokmi neomylného je zmienka o tomto fakte, že cudnosť je jeden z faktorov, ktorý vedie k dokonalosti charakteru muža: „Cnosti nemôžu byť úplné, iba ak cez cudnosť a obetu.“

Imám Ali (mier s ním) povedal: „Buďte cudní a vaše ženy budú cudné.“

Príbeh o cudnosti:

Mladý muž prišiel za prorokom (mier s ním) a povedal: „Ó posol Allahov, daj mi povolenie spáchať smilstvo. Ľudia ho vyhrešili a hovorili: „Ticho! Ticho! Prorok povedal: „Poď sem.“ Mladý muž prišiel a Prorok (mier s ním) mu povedal, aby si sadol. Prorok (mier s ním) povedal: „Páčilo by sa ti, keby to urobila tvoja matka?“ Muž povedal: „Nie, pri Allahovi, nech budem tvojou obetou. Nikomu z ľudí by sa to nepáčilo, keby to urobila ich matka.“ Prorok povedal: „Páčilo by sa ti, keby to urobila tvoja dcéra?“ Muž povedal: „Nie, pri Allahovi, nech budem tvojou obetou. Nikomu z ľudí by sa nepáčilo, keby to urobila ich dcéra.“ Prorok povedal: „Páčilo by sa ti, keby to urobila tvoja sestra?“ Muž povedal : „Nie, pri Allahovi, nech budem tvojou obetou. Nikomu z ľudí by sa nepáčilo, keby to urobila ich sestra.“ Prorok povedal: „Páčilo by sa ti, keby to urobili tvoje tety?“ Muž povedal : „Nie, pri Allahovi, nech budem tvojou obetou. Nikomu z ľudí by sa nepáčilo, keby to urobili ich tety.“ Prorok na neho položil svoju ruku a povedal: Ó, Allah, odpusti mu jeho hriechy, očisti jeho srdce a stráž jeho cudnosť.“ Po tom ten mladý muž nikdy neurobil nič hriešne.“ 

{A nezabíjajte dušu, ktorú Boh zakázal zabíjať, jedine ak právom. Kto by bol zabitý neprávom, tak jeho zástupcovi sme dali moc, preto nech sa nedopustí nestriedmosti v zabíjaní, keďže mu je podpora daná}
{Korán Prenesenie 17:33}

Smilstvo a cudzoložstvo sú nevyhnutnými následkami necudného správania.

{A ktorí ak by sa dopustili nemravnosti alebo by ukrivdili svojim dušiam, spomenuli by si na Boha a poprosili o odpustenie svojich hriechov. A kto iný než Boh hriechy odpúšťa. A vedome by netrvali na tom, čo robili a pritom vedia}
{Korán Rodina Imránová 3:135}

Alláhumma salle ala Muhammad wa Ale Muhammad al Aemma wal Mahdyín wa salem taslíman Kathíra

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s