Pokrivenie Vznešeného Koránu (Teľa, zv. 2)

korán

Existuje mnoho vyrozprávaní od AhlulBayt (pmsn), ktoré indikujú pokrivenie Koránu a existuje mnoho vyrozprávaní pochádzajúcich od spoločníkov Proroka (pmsnajr), ktoré sa k nám dostali prostredníctvom sunnitov a nachádzajú sa v sunnitských knihách, a ktoré indikujú, že k pokriveniu Koránu naozaj došlo.[1]

Pokrivením Koránu sa mieni, že Korán, ktorý máme dnes v rukách, je neúplný, a že niektoré z jeho slov boli upravené alebo úmyselne vymenené. Niektorí spomedzi islamských učencov sa domnievajú, že je pravdepodobné, že k pokriveniu došlo. Iní tvrdia, že je pravdepodobnejšie, že k žiadnemu pokriveniu nedošlo.

A tí, ktorí tvrdia, že k pokriveniu nedošlo, argumentujú nasledovnými bodmi:

1. Verš ochrany/uchovania: {My dozaista pripomenutie sme zoslali a dobre ho vieme uchrániť.}[2]

A tento verš môže byť chápaný tak, že Korán je chránený/uchovaný pred pokrivením a je v bezpečí v rámci ummy/národa pred pridaním, odstránením alebo zmenou jeho veršov, a že je v bezpečí pred ľuďmi klamstva a imámami zavádzania.

2. Všemohúci povedal: {A nič falošné sa doň ani spredu, ani zozadu nedostane, veď zoslanie od Múdreho, Chvályhodného to je!}[3]

A tento verš môže byť chápaný tak, že Korán je chránený pred tým, aby sa lži dostali medzi jeho listy, či už by malo ísť o výmenu niektorých slov, alebo pridanie, alebo odstránenie niektorých veršov alebo kapitol.

3. Vyrozprávania, ktoré naznačujú prekrútenie, môžu byť chápané tak, že odkazujú na prekrútenie významu, i.e. prekrútenie výkladov, a nie zjavenia, a toto je realita uznávaná všetkými moslimami.

4. Niektoré z vyrozprávaní, ktoré uvádzajú pokrivenie, majú slabý sanád (reťazec rozprávačov).

5. Akékoľvek vyrozprávanie, ktoré nie je možné vysvetliť, a ktoré indikuje, že došlo k prekrúteniu slov, alebo že chýbajú slová alebo verše, také vyrozprávanie by sme mali hodiť o stenu! To preto, že také vyrozprávania by boli protichodné s Koránom a neomylní (pmsn) povedali to, čo znamená: Ak sa k vám dostane čokoľvek, čo bolo vyrozprávané nami, no je protichodné s Knihou Allaha, zanechajte to/neberte to.[4]

6. Korán, ktorý bol zozbieraný v čase Proroka (pmsnajr), je tým, ktorý máme dnes v rukách. Bolo by totiž nemožné, aby si Allahov Posol (pmsnajr) nedal záležať na tom, aby počas jeho života nebol Korán spísaný a zozbieraný. Po ňom prišiel Abu Bakr, Umar a Zaid ibn Harith, aby ho zhromaždili. Po nich prišiel Uthman, aby ľudí zjednotil nad jednou Knihou/Mushaf, a aby spálil a zničil iné, ktoré sa od nej tak či onak líšili. Výsledkom je, že Mushad, ktorý máme dnes v rukách, je Mushaf uthmanský, ako vyrozprávali Al’ama (sunniti) a Al-Khasa (šia).

7. Tvrdenie o pokrivení Koránu je späté s refutáciou proroctva Mohammeda (pmsnajr), pretože Korán je zázrakom, s ktorým prišiel Prorok (pmsnajr).

8. Tvrdenie o pokrivení činí Korán, ktorý máme dnes v rukách, neužitočným a nebolo by možné sa naň spoliehať pokiaľ ide o vieru, nehovoriac o zákonoch jurisprudencie a podobne.

Pokiaľ ide o tých, ktorí tvrdia, že k pokriveniu došlo, ich dôkazmi sú:

1. Existuje veľké množstvo vyrozprávaní, ktoré pokrivenie potvrdzujú. Či už pochádzajú zo sunnitských, alebo šítskych zdrojov. Ako príklad toho, čo bolo vyrozprávané sunnou, Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Ten, kto by chcel čítať Korán za čerstva, ako keď bol zoslaný, nech ho číta podľa čítania Ibn Umm Abd.”[5] A podľa tohto vyrozprávania bol Ibn Masúd medzi najlepšími spoločníkmi, ktorí Korán namemorovali.

Okrem toho od Ibn Malíka vyrozprávali, že povedal: “Masahif (kópie Koránu) bolo prikázané zmeniť, a tak Ibn Masúd povedal: ‘Ten z vás, kto dokáže svoj Mushaf (kópiu Koránu) ukryť, nech ho ukyje, pretože každý, kto niečo ukryje, s tým príde v Deň zmŕtvychvstania.’ Potom povedal: ‘Z úst Allahovho Posla (pmsnajr) som recitoval/čítal sedemdesiat kapitol! Mám teraz zanechať to, čo som vzal z úst Allahovho Posla?!!’”[6] A podľa nich je sanád sahíh (vierohodný/autentický), presne ako povedal Ahmed Muhammad, ktorý vysvetlil Musnád Ahmed. A tiež to bolo vyrozprávané ibn Dawúdom, a v Tafsíri ibn Kathír, a ibn Sád vyrozprával jeho význam v Al Tabaqat.[7]

Význam hadísu je jasný: Teda že ibn Masúd verí, že Korán spísaný Uthmanom je nekompletný, alebo že bol minimálne predmetom nejakých zmien, a to kvôli jeho výroku: “A či mám zanechať toho, čo som vzal od Božieho Posla (pmsnajr)?” Tento výrok naznačuje, že to, čo vzal od Proroka (pmsnajr), sa tak či onak odlišuje od Koránu, ktorý spísal Uthman. A ibn Masúd (nech s ním má Allah zľutovanie) neustále trval na jeho názore a jeho opozícii voči tomu, čo spísal Uthman, až ho Uthman dal zabiť, keď ibn Masúd spálil Masahif (kópie Koránu) a Uthmanov Mushaf. Uthman ho dal zbiť, až zomrel. A tiež v knihách sunny je prítomných mnoho vyrozprávaní, ktoré naznačujú neúplnosť Koránu. Vo vyrozprávaniach dokonca spomínajú názvy kapitol a veršov, no v dnešnom Koráne sa tieto kapitoly a verše nenachádzajú![8]

Pokiaľ ide o vyrozprávania od AhlulBayt (pmsn), je ich mnoho. AhlulBayt (pmsn) nám prikázali recitovať tak, ako recitujú ľudia, až kým nepovstane Qa’im (pmsn). Šejkovi Mufídovi (nech s ním má Allah zľutovanie) bola položená otázka v “Al-Masa’il Al-Sorúriya”: Aký je význam Allahovej ochrany Koránu? Ide o to, čo je medzi dvomi obalmi, a čo majú dnes ľudia v rukách? Alebo sa stratilo niečo z toho, čo Allah (swt) zoslal prostredníctvom Proroka? A je Korán rovnaký, ako zhromaždil Veliteľ veriacich (pmsn)? Alebo je to ten, ktorý zhromaždil Uthman, ako vravia oponenti? A tak odpovedal:

“Niet pochýb o tom, že všetko to, čo sa nachádza medzi dvomi doskami Koránu, sú slová Allaha (swt) a Jeho zjavenie, a neobsahuje nič z reči ľudských bytostí. Je to zoskupenie toho, čo bolo zoslané, a zvyšok toho, čo Allah (swt) zoslal, je Korán[9] s tým, ktorý ochraňuje šáriu (jurisprudenciu), a tým, ktorému sú zverené rozhodnutia – to znamená Mahdi (pmsn) – nestratil z toho ani časť. No ten, čo zhromaždil to, čo je dnes prítomné medzi dvomi doskami, z istých dôvodov neobsiahol všetko. Dôvody sú: pretože niečo z toho nepoznal, pretože ohľadom niečoho mal pochybnosti, pretože o niečom rozhodol sám od seba a niečo z toho úmyselne vyňal.

Veliteľ veriacich (pmsn) Korán zhromaždil tak, ako bol zoslaný od začiatku až do konca a napísal ho tak, ako mal byť napísaný. Medínske verše umiestnil za mekkánske verše a rušiace verše za verše zrušené. Všetko umiestnil na svoje miesto. Z toho dôvodu Džá’far ibn Muhammad Al-Sádiq (pmsn) povedal: “Pri Bohu, ak by bol Korán čítaný podľa toho, ako bol zoslaný, našli by ste v ňom naše mená tak, ako v ňom boli pomenovaní tí pred nami.”[10] A tiež povedal: “Korán bol zoslaný v štyroch štvrtinách. Štvrtina o nás, štvrtina o našich nepriateľoch, štvrtina príbehov a príkladov a štvrtina prípadových štúdií a rozsudkov. A my, AhlulBayt, máme dokonalosť Koránu.”[11]

A Al-Madžlisi (nech s ním má Allah zľutovanie) povedal:

“Je správne, že naši imámovia (pmsn) nám prikázali čítať to, čo je medzi dvomi doskami a nepridať ani neodobrať z toho, až kým nepovstane Qa’im (pmsn), ktorý potom ľuďom umožní Korán čítať tak, ako ho zoslal Allah (swt), a ako ho zhromaždil Princ veriacich (pmsn).”[12]

2. Skutočnosť, že Uthman pálil Masahif (kópie Koránu) po tom, čo si vybral jednu z nich. Napriek skutočnosti, že medzi nimi existujú rozdiely. Presnejšie, spálil Mushaf Abdulláha ibn Mas’úda a jeho čítanie zaprel, a dal ho zbiť, až kým nezomrel, aj keď Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Každý, kto chce Korán čítať podľa toho, ako bol zoslaný, nech ho číta podľa recitácie ibn Umm Abda (ibn Masúda).”[13]

3. Nasledujúc sunnu predošlých, židia pokrivili Tóru a kresťania Bibliu. Povznesený Allah povedal: {vskutku stúpať budete stupeň po stupienku!}[14]

A hadís, ktorý hovorí o nasledovaní sunny predošlých, bol vyrozprávaný Prorokom (pmsnajr) a jeho neomylnými Ahlul Bayt (pmsn). Tento hadís je sahíh a bol vyrozprávaný mnohokrát.[15]

Význam nasledovania sunny predošlých je prítomný v realite. Rozhodne k tomu dochádza, ak človek čo len zbežne nazrie do histórie.[16]

4. Verš ochrany je alegorický. Môže mať mnoho výkladov a vysvetlení a medzi ne patrí, že Korán je chránený neomylnými (pmsn). A táto verzia výkladu bola naznačená vo vyrozprávaniach Ahlul Bayt (pmsn).[17]

A verš {nič falošného sa doň ani spredu, ani zozadu nedostane, veď zoslanie od Múdreho, Chvályhodného to je!}[18] je tiež alegorický a môže mať mnoho výkladov a vysvetlení.

Zvláštne je, že niektorí z nich odkazujú muhkam (jasné/presné) vyrozprávania, ktoré majú sahíh sanad, a ktoré boli vyrozprávané od neomylných Ahlul Bayt (pmsn), na verše mutashabih (alegorické) a pritom tvrdia, že rozumejú Koránu a sunne! Ktoré majú byť odkazované na ktoré?!! Muhkam (jasné/presné) na mutashabih (alegorické) alebo mutashabih (alegorické) na muhkam (jasné/presné)?!!

5. V žiadnom prípade nie je možné odmietnuť vyrozprávania, ktoré sú sahíh, pretože niektoré z nich sú muhkam (jasné/presné) v ich indikácii, že existuje pokrivenie alebo neúplnosť. A predošlé verše sú mutashabih (alegorické) a mutashabih (alegorické) odkazujú na muhkam, aby ľudia mohli pochopiť ich význam, a nie naopak.

Taktiež rozdiel v písmene alebo slove sa neberie v úvahu a rozdiely sú prítomné v siedmych čítaniach.

Prijatie čítania/recitácie neomylného je oprávnenejšie, než prijatie čítania/recitácie iných než je on. Minimálne príjmite jeho čítanie/recitáciu tak, ako prijímate čítania/recitácie iných. Niet dôvodu obmedziť sa na sedem čítaní/recitácií, aj keď existuje viac čítaní/recitácií než bolo vyrozprávaných.

6. Korán, ktorý máme dnes v rukách bol zhromaždený v čase Abu Bakra a Umara. Dôkazy o tom sú vyrozprávania sunnitov a šítov. Presnejšie, tento incident bol vyrozprávaný v histórii už veľakrát. Existovalo niekoľko Masahif (kópií Koránu), ktoré dal Uthman spáliť a ľudí zjednotil na jedinej Mushaf (kópii Koránu).

Pokiaľ ide o Korán, ktorý bol zhromaždený Prorokom (pmsnajr), ten je s Alím (pmsn), ktorý ho predložil ľuďom, no oni ho neprijali. A dnes je s 12. Imámom (pmsn). Dôkazmi toho sú mnohé vyrozprávania, ktoré pochádzajú od Ahlul Bayt (pmsn).

Salim ibn abi Salama povedal: Muž recitoval Korán Abu Abdulláhovi (pmsn). Počul som písmená z Koránu, ktoré boli odlišné od tých, ktoré čítali/recitovali ľudia. Abu Abdulláh preto povedal:

“Prestaň s touto recitáciou. Recituj tak, ako recitujú ľudia, kým nepovstane Qa’im. Pretože keď povstane Qa’im (pmsn), sám bude čítať Knihu Allaha (teda jedným spôsobom čítania) a bude mať so sebou Mushaf (kópiu Koránu), ktorú spísal Ali (pmsn).” A povedal: “Keď Ali (pmsn) dokončil spisovanie Koránu, ukázal ho ľuďom a povedal im: ‘Toto je kniha Allaha, ako ju Allah zjavil Mohammedovi a ja som ju zhromaždil medzi dve dosky.’ Oni nato: ‘My máme Mushaf (kópiu Koránu), v ktorej je zhromaždený Korán. Nepotrebujeme tvoju.’ A tak on nato: ‘Pri Bohu! Po týchto vašich dňoch ju už nikdy viac neuvidíte. Len som vás mal informovať, keď som ju spísal, aby ste ju mohli čítať.’”[19]

V inom vyrozprávaní, pochádzajúcom od Proroka (pmsnajr), sa spomína, že pred jeho smrťou dal Alímu (pmsn) papiere, v ktorých spísal Korán a prikázal mu, aby ich pozbieral a zabezpečil.

Pokiaľ ide o tvrdenie, že Korán, ktorý máme dnes v rukách, bol zozbieraný počas Prorokových (pmsnajr) čias, je to tvrdenie nepodložené a bez dôkazov. Presnejšie, bolo refutované tým, čo som predložil.

7. Proroctvo Mohammeda (pmsnajr) je podložené jeho morálkou/spôsobmi, dôveryhodnosťou, úprimnosťou, správaním pred tým, než bol vyslaný a mnohými zázrakmi, medzi ktoré patrí Korán. Množstvo z nich bolo veľakrát prerozprávaných mnohými ľuďmi z jednej generácie na druhú a sú uvedené v knihách histórie.

A medzi ne patrí to, čo sa udialo v deň jeho narodenia, rozštiepenie Iwan Kisra (Iwan Khosrau), zničenie 14 z jeho okien, uhasenie ohňov Perzie, ktoré neboli uhasené tisíc rokov, vyschnutie jazera Sawa, potopa údolia Al-Samawah a vrhnutie diablov s hviezdami a zbavenie ich sluchu.[20]

A medzi nimi je aj to, čo sa spája s nárokovaním si Proroctva a s výzvami ako rozštiepenie mesiaca, rozštiepenie stromov, naklonenie konáru, glorifikácia kameňmi v jeho rukách, vytrysknutie vody z končekov jeho prstov, prehovorenie/dosvedčenie nehmotných objektov a zvierat v jeho prospech, keď naň jeleň vyslal mier, prehovorenie otráveného mäsa v jeho rukách, keď preň prehovoril vlk v púšti, produkcia mlieka ovce Um Mi’bid, zablýskanie skaly v deň “Khandaq” (Priekopy) a pojedanie malého množstva jedla veľkým množstvom ľudí.[21]

Okrem toho Korán, ktorý máme v rukách, je podľa tých, ktorí vravia, že je pokrivený, Koránom od Allaha, no nie je úplný. Napriek tomu jeho zázrak pretrváva a je naň spoľah vo viere, v rozsudkoch a podobne. Aj keď sa ľudia rozchádzajú v tom, či koránskym zázrakom je jeho rečnícka pôsobivosť, alebo jeho štýl, alebo jeho múdrosť, dobré rady a správy o neviditeľnom, alebo to, že je bez rozporov, alebo je to férová jurisprudencia? Je možné povedať, že všetky tieto záležitosti sú zázrakmi Koránu. A tiež je možné povedať, že jeho zázrak je psychologický a vnútorný/skrytý. Svedčia o tom slová Allaha, Povzneseného: {A keby mohli byť Koránom uvedené do pochodu hory či keby ním bola zem rozdelená či mohli by za jeho pomoci prehovoriť mŕtvi (bol by to tento Korán)}[22], čo je podporené pokojom v duši veriaceho, keď ho číta. V prospech toho svedčí aj fakt, že Korán je liekom pre hrude. Fakt, že ak sú recitované niektoré z jeho veršov, majú účinok na nebeské a svetelné bytosti ako sú napríklad džinnovia, respektíve na fyzické bytosti, ako je ľudské telo.

Od neomylných (pmsn) bolo vyrozprávané, čo znamená: “Vskutku, ak by bola Al-Fátiha recitovaná 70 krát nad mŕtvym človekom, nebuďte prekvapení, keď ožije a vstane[23] {mohli by za jeho pomoci prehovoriť mŕtvi}.

A možno tento zázrak Koránu nebude zrejmý každému. Teda až na čas Qa’imovho (pmsn) objavenia sa, ako bolo vyrozprávané, že jeho spoločníci budú kráčať po vodnej hladine.[24]

Presnejšie, ak budeme uvažovať nad výzvou Koránu, zistíme, že zahŕňa každého. Tých, čo hovoria arabsky a iných, než sú oni. Všetkých ľudí a džinnov {Riekni: “Aj keby sa ľudia a džinnovia spojili, aby niečo podobné Koránu tomuto vytvorili, neboli by schopní prísť s niečim podobným, aj keby si navzájom pomáhali.”}.[25] Ak je zázrakom Koránu formulácia slov, teda rečnícka pôsobivosť alebo niečo iné, výzva tým, čo nehovoria arabsky, by bola bezpredmetná, a to aj v prípade, keď ich verš zahŕňa. Ak by bola záležitosť taká, teda ak by bol zázrak Koránu psychologický a vnútorný/skrytý, jeden koránsky verš by postačoval, aby bol jeho zázrak dokázaný. Respektíve postačila by časť verša {On Boh je Jedinečný, Boh sám o sebe Večný} alebo {V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého}. Presnejšie, Baa’ v Bismilláh by postačovala na preukázanie jeho zázraku. Bolo vyrozprávané, že Princ veriacich (pmsn) hovoril o tajomstvách Baa’ zo slova Bismilláh jednu celú noc.[26]

A On, Povznesený, povedal: {A veru zistíš, že ľudia, ktorí sú najväčšími nepriateľmi veriacich, sú židia a tí, ktorí k Bohu pridružujú; a zistíš, že ľudia, ktorí sú najväčšími priateľmi veriacich, sú tí, ktorí vravia: “Sme kresťania!” A je to preto, že sú medzi nimi kňazi a mnísi a že nie sú pýchou naplnení. A keď počujú to, čo bolo Poslovi zoslané, vidíš, ako sa ich oči plnia slzami z poznania pravdy a vravia: “Pane náš, uverili sme, zapíš nas medzi tých, ktorí svedčia!}.[27] Nenamýšľajte si, že dôvod, prečo tí učenci Boha, kňazi a mnísi, uverili, je kvôli rečníckej pôsobivosti a štýlu. Dôvodom sú pravdy/reality, ktoré sa ukrývajú za slovami, ktoré spôsobili, že sa ich oči plnia slzami. Oni a im podobní sú dôkazom, ktorý odhaľuje zázrak Koránu synom Adama, a nie tým, ktorých poznanie je obmedzené na očividné a výlučne slová.

On, Povznesený, povedal: {A nie je možné porovnávať živých a mŕtvych. Boh dáva počuť, komu chce, ale ty nedokážeš, aby počuli tí, ktorí sú v hroboch}.[28] Kto odhalil zázrak Mojžiša (pmsn) deťom Adama? Boli to kúzelníci; keď rozpoznali, že Mojžišov zázrak nebol iba zdaním, pokorne padli na tvár.

Zhrnutie je: vravieť, že Korán je pokrivený, neznamená viac, než vravieť, že je nekompletný, alebo že niektoré slová boli zmenené. To všetko je založené na vyrozprávaniach neomylných (pmsn) a niektorých zo spoločníkov. A ani neúplnosť, ani zmena niektorých slov nenegujú skutočnosť, že to, čo máme dnes v rukách je Korán. Pretože vravieť, že je neúplný znamená, že v rukách máme časť z Koránu, preto niet problému v tom, že napriek tomu je od Allaha (swt).

Pokiaľ ide o tvrdenie, že niektoré slová boli zmenené ako “Umma” na “A’emma” (“národ” na “imámovia”) a “Idž’alna” na “Idž’al lana” (“učiň nás” na “učiň pre nás”), a “Talh” na “Tala’a”, v tom prípade je to podobné siedmym recitáciam alebo desiatim recitáciam, ktoré sú všeobecne prijaté všetkými moslimami dneška. Nikdy nevravia, že niekto, kto recituje ktorýmikoľvek z týchto recitácií, je v omyle. Aj keď sa niektoré slová lišia, či už v interpunkcii, alebo významovo.

A všetka chvála patrí Allahovi, ktorý nás neustále vyživuje spomienkou Naň a udelil nám Jeho vznešenú Knihu a veľký Korán. A všetka chvála patrí výlučne Allahovi.

korán

[1] Preskúmať Musnád Ahmad: Zv. 1, str. 47, 55 a zv. 6, str. 67

            Sahíh Bukhári: Zv. 8, str. 113, 26, 25.

            Sahíh Muslim: Zv. 5, str. 116.

            Sunnán ibn Madžá: Zv. 2, str. 853.

Sunnán Abu Dawúd: Zv. 2,str. 343.

Umdát Al-Qar’i od ‘Ayniho: Zv. 24, str. 247.

Al-Burhán od Zarkášiho: Zv. 2, str. 36.

Al-Itqán fi ‘ilúm Al-Qur’án od Siyútiho: Zv. 2, str. 69.

Sunnán Al-Darmi: Zv. 1, str. 318.

Zo šítskych zdrojov preskúmať Al-Káfi: Zv. 2, str. 634.

            Mukhtasár Al-Basa’ír: Str. 275, 213.

            Ghaybat od Al-Ni’mániho: Str. 333.

            Dalá’il Al-Imáma: Str. 106.

            Al-Masa’il Al-Sorúriya: Str. 79.

            Bihar Al-Anwar: Zv. 23, str. 200 a ďaľšie.

[2] Al-Hidžr 15:9

[3] Fussilat (Boli učinení zrozumiteľnými) 41:42

[4] Ahmad ibn Khaled Al Birqi vyrozprával, že Ayúb ibn Al-Harr povedal: Počul som, ako Abu Abdulláh (pmsn) vyriekol: “Všetko sa vráti ku Knihe Allaha a k sunne a každý hadís, ktorý nesedí s Knihou Allaha, je trik.” A Kalíb ibn Mu’awiya Al-Asády vyrozprával, že Abu Abdulláh (pmsn) povedal: “Ak sa k vám dostane akýkoľvek hadís, ktorý bol vyrozprávaný nami, no nezhoduje sa s Knihou Allaha, je to hadís falošný.” A ibn Umayr vyrozprával, že všetci Hašemiti a iní než oni povedali: Prorok (pmsnajr) kázal a vyriekol: “Ó, ľudia, ak sa k vám dostane niečo, čo bolo vyrozprávané odo mňa, a čo sa zhoduje s Knihou Allaha, potom som to povedal. Ak sa k vám dostane niečo, čo bolo vyrozprávané odo mňa no nezhoduje sa to s Knihou Allaha, potom som to nepovedal.”

[5] Musnád Ahmed: Zv. 1, str. 7.

            Sunán ibn Madža: Zv. 1, str. 49.

Fadha’il Al-Sahaba: Zv. 46.

Al-Mustadrak od Al-Hakíma: Zv. 2, str. 227.

Al-Sunán Al-Kubra: Zv. 1, str. 452.

Modžma’ Al-Zawa’id: Zv. 9, str. 287 a iné.

[6] Musnád Ahmed: Zv. 6, str. 414.

            Fath Al-Báry: Zv. 9, str. 44.

            Taríkh Dmishq: Zv. 33, str. 138.

            Seir ‘Alam Al-Nobalá’: Zv. 1, str. 486.

            Dokonca aj v Sahíh Bukhári:

Šaqíq ibn Salama vyrozprával: Abdulláh ibn Mas’úd nám povedal: “Pri Bohu! Z úst Allahovho Posla, mier s ním, som vzal cez sedemdesiat súr. Pri Bohu! Spoločníci Proroka, mier s ním, vedia, že patrím medzí tých, ktorí majú najviac poznania v súvislosti s Knihou Allaha, no nie som ten najlepší z nich.” Šaqíq povedal: “Sadol som si, zatiaľ čo som načúval tomu, čo vravia. Nepočul som odpoveď, ktorá by tomu oponovala.”

– Sahíh Bukhári: Zv. 6, str. 102, Dvere Al-Qurrá’ (Recitujúci).

[7] Musnád Abi Dawúd Al-Tayalsi: Str. 54.

            Tafsír ibn Kathír: Zv. 1, str. 433.

            Al-Tabaqat Al-Kubra: Zv. 2, str. 342.

[8] Bukhári a Muslim s ich isnádom oznámili, že ibn Abás vyrozprával, že Umar ibn Al-Khattab mal kázeň po tom, čo sa vrátil z poslednej Hadž (púte), ktorej sa zúčastnil. V kázni povedal:

“Allah zoslal Mohammeda na základe pravdy a zjavil mu knihu. Časť z toho, čo zoslal, bol verš o ukameňovaní. Tento verš sme čítali, učili sme sa o ňom a dbali sme naň, pretože Allahov Posol (pmsnajr) ukameňovával a my sme ukameňovávali po ňom. Obávam sa, že v nadchádzajúcej dobe ľudia povedia, že v Knihe Allaha o tomto verši viac nenachádzajú ani zmienku. Tým pádom zídu zo správnej cesty na základe zanedbávania fardh (povinného úkonu), ktorý zoslal Allah.”

– Musnád Ahmad: Zv. 1, str. 55.

– Sahíh Bukhári: Zv. 8, str. 25.

                        – Sahíh Muslim: Zv. 5, str. 116.

                        – Sunán ibn Madža: Zv. 2, str. 853.

                        – Sunán Abu Dawúd: Zv. 2, str. 343 a iné.

[9] Tento výraz je možné nájsť v niektorých kópiach Al-Masa’il Al-Sororiya.

[10] Takto je to uvedené v Al-Masa’il Al-Sorúriya: Str. 79.

            Bihar Al-Anwar: Zv. 89, str. 47.

            Tafsír Al-Ajáši: Zv. 1, str. 13.

Dawúd ibn Farqád vyrozprával od toho, ktorý ho informoval, že Abu Abdulláh (pmsn) povedal: “Ak by bol Korán vyrozprávaný tak, ako bol zoslaný, našli by ste v ňom naše mená.” Následne vyrozprával hadís. Povedal, že Sa’ed ibn Al-Hussajn Al-Kindi uviedol, že Abu Džá’far (pmsn) dodal po “v ňom naše mená”: “rovnako, ako v ňom boli pomenovaní tí pred nami,” z knihy Bihar Al-Anwar: Zv. 89, str. 55.

[11] V Al-Masa’il Al-Sorúriya: Str. 79 a v Tafsír Al-Ajáši: Zv. 1, str. 9: Abu Al-Džarúd vyrozprával: Počul som, ako Abu Džá’far (pmsn) vraví: “Korán bol zoslaný v štyroch štvrtinách. Štvrtina o nás, štvrtina o našich nepriateľoch, štvrtina o povinných úkonoch a rozsudkoch a štvrtina o sunne a príkladoch. A my sme tí, ktorí majú moc Koránu.” Furat ibn Ibrahím vyrozprával od Asbágha ibn Nabáta, že Veliteľ veriacich (pmsn) povedal týmito slovami: “Korán bol zoslaný v štyroch štvrtinách. Štvrtina o nás, štvrtina o našich nepriateľoch, štvrtina o povinných úkonoch a rozsudkoch a štvrtina o halal a haram, a my máme dobré vlastnosti Koránu.” – Tafsír Furat Al-Kúfi: Str. 46. Al-Qadhi Al-No’mán Al-Maghabi vyrozprával od Princa veriacich (pmsn) týmito slovami: “Korán bol zoslaný v štyroch štvrtinách – štvrtina o nás, štvrtina o našich nepriateľoch, štvrtina o biografiách a príkladoch a štvrtina o povinných úkonoch a rozsudkoch, a my máme dokonalosť Koránu.” – Šarh Al-Akhbar: Zv. 3, str. 11.

[12] Bihar Al-Anwar: Zv. 89, str. 74.

[13] Musnád Ahmad: Zv. 1, str. 7.

Sunnán ibn Madža: Zv. 1, str. 49.

Fadha’il Al-Sahaba: Str. 46.

Mustadrak od Al-Hakíma: Zv. 2, str. 227.

Al-Sunan Al-Kubra: Zv. 1, str. 452.

Modžma’ Al-Zawa’id: Zv. 9, str. 287 a iné.

[14] Al-Inšiqáq (Rozštiepenie) 84:19

[15] Musnád Ahmad: Zv. 5, str. 340.

            Sunán Al-Tirmidhi: Zv. 3, str. 321.

            Mustadrak Al-Hakím: Zv. 4, str. 445.

            Modžma’ Al-Zawa’id: Zv. 7, str. 261.

Tufat Al-Ahwazy: Zv. 6, str. 339 a iné zdroje. Pokiaľ ide o to, čo vyrozprávali Al-Khasa (šia), nazrite do: Al-Jaqín od ibn Tawúsa: Str. 339.

                                                ‘ilal Al-Šara’i: Zv. 1, str. 245.

                                                Kamal Al-Dín: STr. 481.

                                                Al-Ihtidžadž: Zv. 1, str. 151.

                                                Ghajat Al-Maram: Zv. 2, str. 120 a zv. 6, str. 179.

                                                Bihar Al-Anwar: Zv. 22, str. 387 a iné zdroje.

[16] Šejk Al-Kuleini vyrozprával, že Zuráraz vyrozprával, že Abu Dž’áfar (pmsn) povedal o výroku Allaha (swt) {vskutku stúpať budete stupeň po stupienku!}: “Ó, Zurárah! Azda tento národ po jeho Prorokovi (pmsnajr) nestúpal stupeň po stupienku v súvislosti so záležitosťou tou a tou, tou a tou, a tou a tou?” – Al-Káfi: Zv. 1, str. 415.

[17] Nazrite do Al-Kafi: Zv. 1, str. 214.

            Basa’ir Al-Daradžat: Str. 225.

            Wasa’il Al-Šia, výtlačok Ahlul Bayt (pmsn): Zv. 27, str. 180.

            Bihar Al-Anwar: Zv. 23, str. 201.

*Taktiež Džábir vyrozprával, že počul Abu Džá’fara (pmsn) vravieť: “Nik z ľudí nemôže povedať, že Korán zhromaždil tak, ako ho zoslal Allah, iba ak klamár! Tak, ako ho zoslal Allah, ho nezhromaždil a nenamemoroval nik okrem Alího ibn Abi Táliba a imámov, ktorí nasledovali po ňom.” – Basa’ir Al-Daradžat: Str. 213. Bihar Al-Anwar: Zv. 89, str. 88.

[18] Fussilat (Boli učinení zrozumiteľnými) 41:42

[19] Basa’ir Al-Daradžat: Str. 213.

            Mustadrak Al-Wasa’il: Zv. 4, str. 226.

            Bihar Al-Anwar: Zv. 89, str. 88.

            Usul Al-Káfi: Zv. 2, str. 633.

[20] Nazrite do Amali Al-Šejk Al-Sudúq: Str. 360.

[21] Nazrite do Al-Kafi od Al-Halabiho: Str. 76.

            Aliqtisád od Šejka Al-Túsiho: Str. 79.

            Bihar Al-Anwar: Zv. 17, str. 363, dvere zázrakov Proroka (pmsnajr).

            Sahíh Al-Bukhári: Zv: 4, str. 186.

[22] Al-Ra’d (Hrom) 13:31

[23] Šejk Al-Kuleíni vyrozprával, že Muawiya ibn Ammar uviedol, že Abu Abdulláh (pmsn) povedal: “Ak nad mŕtvym človekom budete recitovať súru Al-Hamd (Al-Fátiha, Kapitola 1) sedemdesiatkrát, jeho duša sa k nemu vráti, nebolo by to prekvapujúce.”

Al-Káfi: Zv. 2, str. 623.

Al-Da’wat od Qutb Al-Dín Al-Rowandy: Str. 188.

[24] Šejk Al-Nu’máni vyrozprával v Al-Ghayba: Abdulláh ibn Hammad Al-Ansári uviedol, že Muhammad ibn Džá’far ibn Muhammad vyrozprával, že jeho otec (pmsn) raz povedal:

“Keď povstane Qa’im, vyšle človeka do každého kúta Zeme, vraviac: Tvoja zmluva je v tvojich rukách. Preto ak budeš čeliť záležitosti, ktorej nerozumieš a nevieš, aké je nariadenie v súvislosti s ňou, nazri do svojich rúk a riaď sa tým, čo je v nich.” A tiež povedal: “Vojská vyšle do Konštantínopolu. Keď dôjdu k zálivu, napíšu niečo na ich nohy a budú kráčať po vodnej hladine. Keď ich Rimania uvidia, ako kráčajú po vode, povedia: ‘Ak toto sú jeho priatelia, čo kráčajú po vode, čo potom on?!’ V tom čase pre nich otvoria brány mesta a oni do nich vstúpia, a budú vládnuť tomu, čo chcú.”

            Al-Ghayba od Al-Nu’mániho: Str. 334.

            Bihar Al-Anwar: Zv. 52, str. 365.

            Ilzam Al-Nasib fi ithbat Al-Hudža Al-Gha’ib: Zv. 2, str. 251.

Mikyal Al-Makarim: Zv. 1, str. 130.

[25] Al-Isrá‘ (Nočná cesta) 17:88

[26] V Al-Sirát Al-Mustaqím sa spomína: Ibn Šahr Ašob povedal: Počul som, že on (pmsn) hovoril s ibn Abbásom o Baa’ z Bismilláh takmer až do úsvitu a povedal: “Ak by bola noc dlhšia, boli by sme pokračovali.”

            Al-Sirát Al-Mustaqím od Ali ibn Yúnus Al-‘Ámiliho: Zv. 1, str. 219.

[27] Al-Má’ida (Prestretý stôl) 5:82-83

[28] Fáter (Stvoriteľ) 35:22

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s