Al Haft Al Šaríf – Dvere #65

“Do poznania toho, k čomu došlo počas korekcie siedmych adamitov”

náboženstvo pravda islam

Mufaddal povedal Imámovi Al Sádiqovi, “Od šítov som počul isté veci, o ktorých moje srdce nie je presvedčené.”

Imám Al Sádiq povedal, “Povedz mi niečo z toho, čo si od nich počul.” Potom Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, chcel si povedať, že vravia, že na zemi existovalo sedem Adamov pred tým, než Allah stvoril Adama.”

Mufaddal nato, “Áno, Ó, Pane, vskutku to sú ich slová.”

Imám povedal, “Prehovorili pravdu, pretože na zemi naozaj bolo sedem Adamov pred tým, než Allah stvoril Adama. A vskutku Gabriel patril do prvého storočia. A Michael bol z druhého storočia. A vskutku obrátenie trvá päťdesiattisíc rokov. Pretože ak Allah začal so stvorením adamitov, ponechal ich v raji päťdesiattisíc rokov. Pretože ak Allah začal tvoriť Adama, obyvateľmi raja učinil anjelov. A obyvateľov pekla dal inam. Potom stvoril adamitov a my sme boli prví, ktorí boli k nim vyslaní ako závoje.”

A Mohamed ibn Nusayr vyrozprával od Jákoba ibn Sálema – Muž sa opýtal Imáma Al Sádiqa na verš:

{Čo sa týka nešťastníkov, tí do ohňa prídu a v ňom bude pre nich iba stonanie a vzlykanie a zostanú tam naveky, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje. Pokiaľ ide o blažených, tí do záhrad sa dostanú a nesmrteľní tam zostanú, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak a to dar bude neprerušený}
(Svätý Korán, 11:106-108)

A tak povedal, “Znamená to nezakázaný,” potom dodal, “Ó, ty a ty, možno hľadáš hadís Haft?”

Mufaddal nato, “Ó, Pane, čo je to hadís Haft?”

Imám odpovedal, “Pred tvojím otcom Adamom bolo na zemi sedem adamitov a všetci žili na zemi a súd s nimi už prebehol. Boli súdení a vstúpili do neba a do pekla. Potom boli odtiaľ vyňatí.”

Mufaddal povedal, “Nech som tvojím výkupným, kde sú veriaci?”

Imám povedal, “Čo sa týka veriacih, tí dobehli anjelov.”

Mufaddal povedal, “A čo obyvatelia pekla?”

Imám odpovedal, “Tí uviazli v Maskh. A či isi nečítal knihu Allaha, keď Boh povedal:

{Azda neuviedlo na správnu cestu pomyslenie, koľko sme pred nimi zahubili pokolení, nad koho obydliami teraz kráčajú?}
(Svätý Korán, 20:128)

To sú lamely/sloty, ktoré vidíš prasa a medveď a pes a šakal a lasica.”

A od Al Hassána ibn Ali Abi Al Hamzu, od jeho otca, od Abi Basír, ktorý vyrozprával, že:

“Sedeli sme u Džáfarovho otca, Imáma Al Báqira, mier s nami od neho, a oni (Abu Bakr a Umar) boli spomenutí.

Imám Al Báqir (otec Imáma Al Sádiqa) povedal, ‘Je nad nimi (t.j. Abu Bakrom a Umarom) kliatba Allaha. Sú pomýlení a zavádzajú. A pri Bohu, stále v prvých storočiach, počas prvého začiatku, keď Allah zoslal Adama na zemský povrch, pretože pred Adamom Allah zoslal sedem adamitov, ktorí boli súčasťou minulých národov a stáročí, až kým Allah nezoslal Mohammeda; a urobil to, čo sme opísali a čo sme ťa naučili a z čoho sme ti vyrozprávali. Lebo pre tých dvoch chcel Boh presne to, až kým nezošle Qaima. Vtedy ich vyvedie dobre živených, flexibilných a potom ich spáli.

Pri Bohu, skúška ľudí kvôli tým dvom bola počas tých dní väčšia, než je skúška ľudí kvôli tým dvom dnes. Potom ich vyhodí do povetria a preč s vetrom. Potom Allah vymení nebesá za iné a zem za inú. Iba vtedy sa nám zem stane bezúhonnou.’”

Od syna Abdulláha Al Barqího, od syna Omara, od syna Chálida, syna Sálema, ktorý povedal: “Sedeli sme u Imáma Džáfara Al Sádiqa a spomenuli sme muža. A tak Imám povedal, ‘Nepoznám ho.’ Oni nato, ‘Vskutku, ten muž si uvedomil spôsoby Khurasánu sedemkrát prosperujúci.’

Imam, mier s ním, povedal, ‘Čo myslíte, koľkokrát si to uvedomil v stratách/skaze?’ A Imám Al Sádiq sa opýal tých, čo boli prítomní, na svet. Povedal, ‘Je tvorený štyristo kolami a kolo je štyristotisíc rokov a v každom kole je sedem adamitov a v každom kole je Adam a Noe a Abrahám a Mojžiš a Ježiš, syn Márie a Mohammed, mier s nimi všetkými.’”

A od Mohammeda, syna Išmaela, ktorý o začiatku povedal, “Prišiel som k môjmu otcovi a povedal som mu: ‘Nech je moja duša za teba obetovaná, existoval Adam pred našim Adamom?’

On odpovedal, ‘Vskutku vtedy bol svet stvorený blízko k dňom začiatku. Pred vaším Adamom boli iní adamiti. Azda si nečítal slová Allaha?

{Sme to my, kto smrť medzi vami ustanovili; a nik nás nemôže predísť}
(Svätý Korán, 56:60)

Moc, ktorá dala vzniknúť výchove, ktorú nepozná nik než Allah.’

A tak Mohammed, syn Ismaela, povedal, ‘Každý Adam, Ó, Pane, má vo svojom kole Mohammeda a Alího a Fátimu a Hassána a Hussajna a Abu Bakra a Umara a Uthmana a konkrétne vy ste Imámovia alebo sú to iba mená, ktoré sa zhodujú?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Sme to konkrétne my a konkrétne náš starý otec Mohammed a konkrétne Ali a Fátima a Hassán a Hussajn. A konkrétne Abu Bakr a Umar a Uthman.’ Potom sa Imám Al Sádiq otočil a povedal: ‘V skutočnosti Allahovi poslovia sú od nás, kým ich Allahovo stvorenie potrebuje.

Milosť a výchadzanie spolu v jednej línii a zhromažďovanie jedného slova a poslušnosť voči Bohu a Jeho Prorokovi a tým, ktorým boli záležitosti zverené. To všetko je pravda v súlade so slovami Allaha:

{Vy, ktorí veríte! Počúvajte Boha a počúvajte posla a tých, ktorí medzi vami majú autoritu!}(Svätý Korán, 4:59)

A ak ich Allah začne ničiť, pozdvihne nás k Nemu. A ak začne tvoriť ďaľšie stvorenie, my sme poslovia k nim.’”

Mufaddal potom povedal, “Ó, Pane, vskutku Salmán vlastní v každom kole štyritisíc rokov.”

A Mufaddal povedal – Opýtal som sa Abu Abdulláha (Imáma Sádiqa) a povedal, “Ó, Pane, existuje popri našom svete ešte iný svet?”

A tak on (pms) odpovedal, “Ó, Mufaddal, bolo stvorených dvanásťtisíc palácov, ktoré sú podobné tvojmu. Ak by si vzal ten svoj a umiestnil ho medzi nich, ten tvoj by si ani nezbadal. A každý palác ma dvanásťtisíc dvier. A dĺžka každého jeho poloverša je dvanásťtisíc rokov a sú v ňom línie, stojace na nohách, že ak by si ta hodil ihlu, bezpochýb by padla na jednu z ich hláv. Velebia Allaha a oslavujú Ho a prostredníctvom svojho velebenia informujú toho a toho.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, pochádzajú z Adamovho semena?”

Imám povedal, “Adama nepoznajú ani jeho semeno.”

Mufaddal nato, “Poznajú však vás, Imámov, Ó, Pane.”

Imám Al Sádiq povedal, “Poznajú nás lepšie, než nás poznáte vy.”

Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Čím sa veriaci stanú, keď dokončia/prídu do cieľa?”

On, mier s ním, nato, “Stanú sa anjelmi blízkymi k Milostivému. On k ním prehovára a oni hovoria s Ním a On sa pred nimi odhalí po duchu nebies.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, aká je cieľová stanica prekliatych?”

Imám, mier s ním, odpovedal, “Sú v Maskh ako háveď, hady a škorpióny.”

A od Ibn Sinána, od Kharaša Al Nahrýho, od Zurarah, ktorý povedal, “Jedného dňa som bol u Džáfarovho otca, Imáma Alího Báqira, mier s ním. Povedal mi ’Ó, Zurarah, azda nemáš nič z hadísu o siedmych veľkých/starších?’

Zurarah povedal, ‘Vskutku, Ó, Pane, nech je moja duša tvojim výkupným. Je v mojom ja, pri Bohu, ktoré ku mne prehovára, aby som sa ťa opýtal.’

A tak mi Al Báqir povedal, ‘Tvoja prosba, Ó, Zurarah, je o siedmych adamitoch. Lebo pred našim otcom, Adamom, mier s ním, bolo šesť adamitov, ktorý už absolvovali svoje súdy a prebehlo s nimi zúčtovanie a boli umiestnení do neba a pekla, Ó, Zurarah. Anjeli nevedeli, keď povedali’”:

{Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej bude prelievať, zatiaľ čo my na slávu Ti voláme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Riekol: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”}
(Svätý Korán, 2:30)

A od Imáma Al Sádiqa, ktorý povedal, “Ak Allah umiestni Jeho uprednostnených do neba a Jeho nepriateľov do pekla, stanú sa tým, čo chce Allah. Pretože ak ich bude chcieť priviesť naspäť, z obyvateľov nebies urobí spirituálnych anjelov a my sme Jeho poslovia k Jeho stvoreniu.”

Imám Džáfar Sádiq povedal, “V monumentálnom koráne existuje sedem veršov rôznych možností Mojžišovej reči pred faraónom. Každý Adam (ľudstvo) malo Mojžiša a faraóna. So šiestimi, ktorí boli pred tým, Allah urobí, čo bude chcieť a siedmy je náš Adam – ten, ktorému Boh dá večný život.”

Od Alího, syna Júsufa, od Ibrahima, syna Hešáma, od Išmaela, syna Abdul Azíza, ktorý povedal, “Imámovi Al Sádiqovi som povedal, ‘Nech je moja duša tvojím výkupným, existoval Adam pred naším Adamom?’

Imám Al Sádiq, mier s ním, nato odpovedal, ‘Áno, Adam pred Adamom, až kým nenarátal dvadsaťjeden Adamov a každému jeho vek a vek jeho potomkov na svete a v nebesách a v ohni po päťdesiattisíc rokov. Potom sa z obyvateľov nebies stali anjeli a z obyvateľov pekla/ohňa sa stali sloty.’”

Ibrahim povedal, že Išmael ibn Abdul Azíz povedal, “Opýtal som sa Imáma Al Sádiqa, mier s ním, ‘Nech som tvojim výkupným, mojím cieľom je Haft-iya.’

On, mier s ním, povedal, ‘Áno, Allah vraví sedem nebies a podobne sedem zemí a v každej zemi je Adam a Noe ako váš Noe.’”

Safwan, syn Safwana, syn Jahja, od Imáma Al Hussajna, mier s ním, “Boli s ním dvaja muži a jednému z nich povedal, ‘Povedz tomu a tomu, čo si počul a o čom som ti včera vyrozprával.’ Povedal, že pred nami bolo sedem adamitov, ktorí žili a ich deti a dokončili ich obživu a boli súdení a vstúpili do neba a pekla/ohňa. Bolo toho však v srdci človeka priveľa. A tak mu povedal, ‘Je tam Al Hussajn, tak sa ho opýtaj, pretože ja som ti neklamal.’

A tak Hussajn povedal, ‘Vskutku nastane ich súdny deň. Potom vstúpia do neba a pekla/ohňa. Potom sa zem vráti bez toho, aby na nej bol ktokoľvek, kto by Boha uctieval.’”

Od Mohammeda ibn Sinána, od Mohammeda, syna Alhája Alkhuthiýho, od Kathíra Anlnowája, ktorý vyrozprával, “Povedal som mu, ‘Beda ti, Ó, Kathír, aký veľký je tvoj nesúlad s Džáfarovým otcom?’

On nato, ‘Počul som niečo, čo nedokážem prijať.’ Pokračoval, ‘Beda ti, čo si od neho počul?’ On odpovedal, ‘Počul som, ako povedal, že všetci adamiti boli započatí Mohammedom a jeho rodinou.’”

A od Mohammeda, syna Išmaela, od Abího Hamzy Al Šhamáliho, ktorý povedal, “Abu Abdulláhovi, mier s ním, som povedal:

‘Nech ma Boh učiní tvojím výkupným. Povedz mi, Ó, Pane, o výroku Allaha, že všetko pominie, okrem Jeho tváre a Jemu patrí chvála.’

On nato, ‘Ó, ty a ty, všetko pominie a nezostane nič okrem tváre Allaha a On je Väčší, než aby mohol byť opísaný opisom. Význam je, že zmizne všetko okrem Jeho náboženstva a my, Imámovia, sme tvárou Allaha, ktorou je dané všetko. Zotrvávame v Allahových uctievajúcich, kým v nich Boh má víziu.’

Muž potom povedal, ‘Nech Boh dá, aby som mohol byť tvojím výkupným. Čo je to vízia, Ó, Pane?’

On odpovedal, ‘Prianie/potreba. Pretože ak by ich Boh nepotreboval, pozdvihol by nás k Nemu a robí si s nimi, čo sa Mu zachce.’”

A od Mohammeda, syna Sinána, ktorý vyrozprával, že Abu Abdulláh povedal, “Vskutku od nás sú Boží poslovia k Jeho stvoreniu, kým On potrebuje Jeho stvorenie. A ak by ich On nepotreboval, pozdvihol by nás k Nemu, ak by chcel a začal by tvoriť stvorenie. My sme k ním boli vyslaní ako prví ako vedenie a závoje voči nim.”

A od Hassána, syna Mahmúda, od Hábila Al Darába a jeho otca, Išmaela Al Hassána Abu Rafií’Al Mowsaila, od Džábbira:

Džáfarov otec, Imám Al Báqir, povedal, “Ó, Džábir, dôkazy Allaha v Jeho stvorení pretrvávajú, kým Allah má v nich potrebu. Pretože ak by v nich nemal potrebu, pozdvihol by nás k Nemu, potom by ich zničil spálením a utopením a my, Imámovia, sme dôkazmi po nich.”

A od Abi Abdulláha Al Barqího a od Mohammeda, syna Sinána a od Sáleha, syna Ziyáda Al Nílyho, od Yúnusa, syna Dubyána, ktorý vyrozprával: “Opýtal som sa nášho Pána, Al Sádiqa, na slová Allaha:

{A dozaista sa budeme pýtať tých, ku ktorým poslovia naši boli vyslaní a budeme sa pýtať i vyslancov Božích, a veru im dáme zo znalosti všetko, veď My sme neboli neprítomní.}
(Svätý Korán, 7:6-7)

Imám Al Sádiq nato, “Povedal, ‘Pýtame sa ich po tom, čo opustili tento svet a vskutku to rozpoznajú.’”

A od Hussajna, syna Júsufa, od jeho brata, od jeho otca, Sayfa, syna Umaira Al Hanáfiho, ktorý povedal, “Opýtal som sa Imáma Džáfara na slová Allaha:

{A zahynie všetko okrem Jeho tváre}
(Svätý Korán, 28:88)

Imám Al Sádiq povedal, ‘My, Imámovia, sme Jeho jazykom medzi Jeho služobníkmi a Jeho rukou v Jeho stvorení. A my sme tvár Allaha, z ktorej je podarované. Zotrvávame medzi Jeho uctievajúcimi, kým Allah má v nich víziu.’

Muž povedal, ‘Čo je to vízia, Ó, Pane?’

Imám nato, ‘Potreba/túžba, pretože ak by ich Boh nepotreboval, pozdvihol by nás k Nemu a konal by Jeho vôľu.’”

Potom povedal, “Počul som, ako Abu Abdulláh vraví, ‘Pred Mohammedom Allah nestvoril stvorenie, ktoré by mu bolo drahšie než Mohammed.’”

A od Mohammeda Abi Abdulláha Al Barqího, od Išáqa, syna Amára, ktorý sa opýtal Abu Abdulláha, zatiaľ čo sedel a povedal mu: “Ó, Pane, pýtam sa ťa na základe zmluvy, podľa ktorej majú učenci ľudí informovať a nemajú pred nimi zatajiť, aby si mi po vedal o tom, na čo sa ťa opýtam.”

A tak mu Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, “Opýtaj sa ma na čokoľvek chceš.”

On nato, “Ó, Pane, som zvedavý na výrok Boha, že každý deň sa venuje nejakej záležitosti/afére, tak aké sú Jeho závoje v týchto záležitostiach/aférach, o ktorých to hovorí?”

Imám Al Sádiq povedal, “My, Imámovia, sme Jeho závojmi a vskutku od nás sú Jeho poslovia k Jeho stvoreniu, kým Allah má potrebu k Jeho stvoreniu. A ak by Allah chcel deštrukciu Jeho stvorenia, pozdvihol by nás k Nemu. A ak by Allah začal tvoriť nové stvorenie, my by sme boli prví, ktorí sú vyslaní a boli by sme strážcovia toho stvorenia.”

A od Abdulláha Al Qásima, ktorý povedal, “Počul som, ako Abu Abdulláh Al Sádiq, mier s ním, vraví, ‘Vskutku od nás sú vyslaní boží poslovia k stvoreniu, kým Allah má potrebu v Jeho stvorení.’”

A Imám Al Báqir povedal, “Vskutku Allah začal s kolami východov slnka a slnko nechal bežať po štyridsať rán, od rána do noci bez toho, aby malo vlastné slnko alebo mesiac, pretože jeho svetlo vychádza z jeho vlastného svetla. Nebola na ňom preliata krv, ktorá by bola haram, ani na tam nebol spáchaný hriech a oni nevedia, že Allah stvoril Iblísa.” A od môjho otca, ktorý povedal, keď som išiel za ním, “Čo je to s tebou, Ó, syn môj siedmych hadísov?”

Povedal som, “Mám toho veľa a trápi ma, že kvôli tomu zapálim oheň a zhorí to.”

On nato, “Daj mi to, čo si z toho poprel,” a tak mojou mysľou prebehli adamiti. On povedal, “A nebolo to poznanie anjelov, keď povedali, ‘A či na nej umiestniš toho, kto korumpuje a prelieva krv?’”

Džáfarov otec povedal, “Allahov Prorok prešiel okolo mužov spomedzi jeho spoločníkov. Rozprávali sa a tak im povedal, ‘Nad čím to premýšľate?’ Oni odpovedali, ‘Ó, Prorok Allaha, rozmýšľame nad mesiacom a ako necestuje oblohou ako hviezdy vhodené.’

A tak on nato, ‘Áno, myslíte v tom. Vskutku Allah má 39 zemí, z ktotých žiadna nemá slnko ani mesiac. Sú to zeme, ktoré svietia samé od seba. A nik nevie, že niekto pracuje v hriechoch a táto vaša Zem je zavŕšením štyridsiatich zemí.’

Potom povedal, ‘Myslel som si, že niet zeme bez toho, aby jej bol Allah dal a bolo po nej pošliapané a nemá skrytú pozíciu, iba ak v nej samotnej je jej smer vyplývajúci z pokory anjela alebo jeho nôh, ktoré stoja vzpriamene.’”

A od Mohammeda Al Báqira, že povedal Zuraráhovi, “Ó, Zurárah, vskutku Allah má Bielu Zem. Jej svetlo vychádza z nej samotnej. Nemá slnko ani mesiac a sú na nej stvorenia, ktoré nepozná nik iba Allah. A nestalo sa, aby Boha čo len raz neuposlúchli.”

Zurárah povedal, “A kde je Iblís?”

Imám Al Báqir nato, “Nevedia, že Allah stvoril Iblísa.”

Zurárah potom povedal, “Nech je moja duša tvojim výkupným, kto sú synovia Adama?”

On nato, “Vedia, že Allah stvoril Adama.”

A Imám Al Sádiq vyrozprával, “Náš otec, Adam, povedal, ‘Vskutku Allah stvoril 39 kupôl/palácov z Adamovho semena.”

A od Humayrána, ktorý vyrozprával, “Opýtal som sa Imáma Al Báqira na anjelov a ich výrok:

{Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať?}
(Svätý Korán, 2:30)

On odpovedal, ‘A ako by sa to anjeli mohli opýtať bez toho, aby videli, čo sa dialo pred tým (v predošlých kolách)?’”

A od Imáma Al Báqira, ktorý povedal, “Okolo nášho otca, Princa Veriacich, prešiel muž, ktorý mu povedal, ‘Ó, Princ Veriacich, čo sú to za rodokmene, ku ktorým sa to ľudia hlásia?’ A tak si ho zavolal bližšie a povedal mu, ‘Zisti si, aký máš rodokmeň.’ On nato, ‘Áno, preskúmam svoj rodokmeň až k civilizáciam Ád a Thamúd a do Qarún a medzi nimi Lót.’

A tak Imám Ali povedal, ‘Nevieš, ako vystopovať tvoj rodokmeň. Tvoj rodokmeň ti teda ozrejmím a ja som Ali, siedmy spomedzi siedmych týždňov adamitov.’”

A Allahov Prorok povedal, “Vskutku Allah má pätnásťtisíc vesmírov a svet má v sebe jeden vesmír a vo svete je tisíc národov iných, než sú džinnovia a ľudia. Šesťsto z nich je v moriach a štyristo na súši.”

A od Al Sádiqa, ktorý povedal, “Tri kolobehy boli sedemdesiattisíc rokov a kolo/cyklus sedemdesiattisíc rokov a cyklus/interval sedemtisíc rokov.”

A od Imáma Al Báqira, ktorý povedal, “Prehovoril som o synoch Izraela.”

A tak muž povedal, “Pri Bohu, nech som tvojím výkupným. V hadísoch sedmičky je niečo, čo je úžasnejšie než to, čo je v ich hadísoch.”

Imám Al Báqir povedal, “Je možné, Ó, človek, že hľadáš Haft-iya?”

Muž povedal, “Áno.”

A tak Imám Al Báqir povedal, “Ver v to, lebo je to pravda.”

A od Mohammeda, syna Alího, od Princa Veriacich, ktorý povedal, “Vskutku po mne nastane súženie, temnota, slepota a problémy. Nezotrvá tam nič než spáči.”

Následne bolo povedané, “A čo sú to spáči?”

On nato, “Znamená to, keď ľudia nevedia, čo je v nich.”

A od Imáma Al Báqira, ktorý povedal, “V rukách tejto záležitosti sú dvaja – zatmenie piateho mesiaca. A zatmenie pätnásteho slnka, čo je tak od zostúpenia Adama na túto Zem a potom kalkulácie astrológov zlyhajú.”

A od Jahjá, syna Imrána, ktorý povedal, “Počul som Alího, syna Hussajna, ako povedal, ‘Každý, kto si uvedomí nášho Qaima a mal nejakú chybu, sa z toho zotaví. A každý, kto je chorý, sa z toho vylieči.”

A syn Hussajna povedal, “Zničení sú synovia Al Abássa v rukách nášho Qaima, mier s jeho spomienkou.”

A od Jáhja, syna Imrána, ktorý povedal, “Opýtal som sa Abu Abdulláha, Džáfara, na neprítomnosť tejto záležitosti. Kedy má nastať a aké je znamenie jeho neprítomnosti?”

Imám Al Sádiq povedal, ‘Prepadnutie sa zeme v okolí hraníc Nahavandu (mesta v Iráne) a pri Fawat Al Hussajn Aqabat Halwan. A ľudí Perzskej ríše postihne záchvev a ľudí Ríma postihne zemetrasenie. Keď to uvidíš alebo o tom budeš počuť, buď si istý v súvislosti s okultáciou spoločníka tejto záležitosti (Imáma Mahdího).’

Povedal som, ‘Ó, Pane, nech som tvojím výkupným. Jeho neprítomnosť je dozaista od Boha.’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Tak bol k nám vyvedený a jeho záležitosti patrí Bohu. Ak Boh chce, urýchli a ak chce, spomalí.’

On nato, ‘Ó, Pane, kde sa odohráva jeho okultácia?’ Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, ‘Spoza tohto vášho priestoru.’ On nato, ‘Ó, Pane, za týmto priestorom, ktorý obklopuje náš svet, predsa nie je nič…’

Imám Al Sádiq sa usmial a povedal, ‘O tom ti porozprávam a nezabránim ti pred tým. Za týmto priestorom sú všakovaké mestá. Každé mesto má dvanásťtisíc dvier a okolo každých z dverí v každom z dní a nocí je dvanásťtisíc mužov. Niet pre nich zástupcovstva až po Súdny deň.’

Opýtal sa, ‘Ó, Pane, a koľko je tých miest?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Tridsaťdeväť kupôl/palácov okrem kupoly/palácu Adama (pmsn).’

Opýtal sa, ‘Ó, Pane, z Adamovho semena?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Adama.’

Povedal, ‘Ó, Pane, a nasleduje ich Iblís so svojimi koňmi?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Iblísa.’

Povedal, ‘Ó, Pane, nech ma Boh učiní tvojím výkupným, ako cez nich Qaim prenikne?’

Imám odpovedal, ‘Prenikna odkiaľkoľvek to Allah bude chcieť a je medzi nimi.’

Povedal, ‘Ó, Pane, kde sa odohráva jeho okultácia a v ktorom meste spomedzi miest má sídlo?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Žije, kdekoľvek chce a Allah je ten, ktorý dáva úspech nám a vám.’

Povedal, ‘Ó, Pane, cestujú niektorí z vás za nimi?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, my sme Dôkazmi Allaha v nich a voči nim a oni nám dávajú Khums z ich peňazí a nestane sa, aby Allaha neupočúvli čo len na mihnutie oka.’

Povedal, ‘Ó, Pane, a v ktorých časoch k nim cestujete?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Ak sme tu, v tú istú chvíľu sme aj tam a ak sme tam, v tú istú chvíľu sme aj tu.’

Povedal, ‘Ó, Pane, bez dopravy alebo cestovania?’

A tak sa Imám Al Sádiq usmial a povedal, ‘Ale nedovoľ, aby tvoja láska k nám spôsobila, že povieš iné než pravdu. My sme glorifikovaní služobníci Allaha. Neprehovoríme pred tým, než by neprehovoril On a pracujeme na základe Jeho príkazu. Máme pred Ním strach v súvislosti s neviditeľnom a máme pred ním úctu. Sláva Mu, pretože On nám nedal všetky tieto dary, iba ak prostredníctvom velebenia. A my sme úschovne Jeho poznania a miesto uskladnenia Jeho tajomstiev a záruky Jeho poznania. Sme dedičmi Jeho prorokov a poslov a ich závoje voči Jeho služobníkom z Jeho stvorenia. Allah si vyvolil nás. Neustanovujeme si ujmu ani prospech bez toho, aby to nechcel Boh. Vskutku to, čo som opísal, bolo z moci nášho Pána.’

Opýtal sa, ‘Ó, Pane, nech ma Allah učiní tvojím výkupným. Odkiaľ to má výjsť tvoj Qaim?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Z Domu Boha Svätého a prvý, ktorý mu potrasie rukou a bude mu prisahať vernosť, je Gabriel spomedzi sedemdesiattisíc anjelov a v nebesách nezostane anjel, ktorý by mu nebol prisahal vernosť.’

Povedal, ‘Ó, Pane, je tu niečo, na čo mi tvoja sláva bráni opýtať sa.’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Nech má s tebou Allah zľutovanie. Náš Pán nám prikázal, aby sme ťa naučili všetko, čo potrebuješ. Opýtaj sa na to, čo ťa napadlo.’

Povedal, ‘Ó, Pane, odkedy Allah stvoril svet a aké dlhé má trvanie od začiatku až do konca?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Päťdesiattisíc kôl a každé kolo je štyristotisíc cyklov a každý cyklus je štyristotisíc rokov.’

Povedal, ‘Ó, Pane, nech ma Allah za teba obetuje. Táto záležitosť nemá konca?’ ‘Poznanie toho je u Boha. On vidí, že Hodina je blízko, no nám sa zdá, že je ďaleko.’ Povedal, ‘Ó, Pane, kde je nebo?’ Imám povedal, ‘Tu.’ Povedal som, ‘Ó, Pane, na svete?’ Imám povedal, ‘Áno.’ Povedal som mu, ‘A kde je oheň?’ Imám odpovedal, ‘Kdekoľvek Allah chce.’ Povedal som, ‘Ó, Pane, raj je na Zemi?’ On nato, ‘Áno, vskutku Allah povedal:

{A povedia: “Chvála Bohu, ktorý sľub Svoj uskutočnil a dal nám zem do dedičstva. Usídlime sa teraz v raji, kdekoľvek sa nám zachce.” Jak krásna je odmena tých, ktorí dobro konali!}
(Svätý Korán, 39:74)

Povedal, ‘Ó, Pane, má nebo a peklo koniec a časový limit?’ Imám, mier s ním, povedal, ‘Áno, pretože Allah povedal v príbehu o nebe a peklu:

{nesmrteľní tam zostanú, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak}(Svätý Korán, 11:108)

Povedal, ‘Ó, Pane, kam speje osud ľudí neba a ohňa?’

Imám, mier s ním, povedal, ‘Z obyvateľov ohňa sa stanú sloty.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, čo sú to sloty?’

Imám povedal, ‘Chrobáky a muchy a mravce a im podobné.’

Povedal, ‘Ó, Pane, sú prevedení z veci do veci?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno a sú prevádzaní zo stvorenia do stvorenia, pretože to je najväčší trest.’

Povedal, ‘Ó, Pane, čím sa stanú ľudia raja?’ Imám odpovedal, ‘Anjelmi.’ Povedal som, ‘Doslova?’ On nato, ‘Stanú sa duchovnými bytosťami.’

Opýtal som sa, ‘Ó, Pane, nie sú prevádzaní z veci do veci?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Nie.’

Ja nato, ‘Ó, Pane, čím sa stanú adamitské ženy a houry a kde je bydlisko ľudí raja?’

Imám povedal, ‘Allah prehovára ku každému veriacemu rajom podľa jeho limitov a vezme preň v tom zámky a adamitské ženy a houry putujú k ich manželom.’

Povedal, ‘Ó, Pane, a kde pre nich Boh vezme raj na zemi a v akej pozícii?’

Imám odpovedal, ‘V rámci pilierov kresla.’ Povedal, ‘Ó, Pane, a kde sú piliere kresla?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Kreslo má dĺžku tisíc tisícok pilierov a medzi každým z pilierov je vzdialenosť tisíc tiscok rokov a taká je šírka. A na každej zastávke je pre nich od Boha sedemdesiattisíc návštevníkov. A vždy, keď ho navštívia a vrátia sa do ich domovov a vzrastú sedemdesiatkrát toľko, čo im bolo dané pred tým.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, vskutku toto je štedré uprednostnenie a sú na tom lepšie čo sa obživy týka v týchto rajoch alebo v prvom raji?’

Imám Al Sádiq, mier s ním, sa usmial a potom povedal, ‘Ó, Bašár. Prvý raj, pri Allahovi, je lepší než druhý raj. A či si nevedel, že Boh medzi nimi obchoduje v prvom raji kvôli Jeho blízkosti a tak Boh s nimi vybral z Jeho zraku.’

Povedal, ‘Ó, Pane, presúvajú sa adamitské ženy zo stavu do stavu?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, Ó, Bašár, presúvajú sa z pohlavia do pohlavia a z dobra k dobru a zo svetla k svetlu a z požehnania k najlepšiemu spomedzi požehnaní.’

Povedal, ‘Ó, Pane, všetká chvála patrí Allahovi, ktorý nedal z Jeho poznania nikomu inému okrem teba. Presne ťa vymedzil Jeho preferenciou bez všetkého Jeho stvorenia.’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Ó, Bašár, nech má s tebou Allah zľutovanie. Nevyzraď tajomstvo, ktoré som ti zveril z tajomstiev Allaha.’

Imám Al Sádiq potom povedal, ‘Záležitosť Qaima a jeho povstanie patrí výlučne Allahovi.’ Ja nato, ‘Ó, Pane, a či túto záležitosť nesprevádzajú znamenia?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Skôr ju sprevádzajú viaceré znamenia.’ Povedal som, ‘Ktoré sú to, Ó, Pane?’

Imám Al Sádiq vyhlásil, ‘Oheň, ktorý siaha odtiaľ,’ a svojou rukou ukázal smerom ku Qible a na východ.

Povedal som, ‘Ó, Pane, to všetko počas jednej noci?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno a v Indii a Sinde je Maskh.’ ‘A Al Hussajn vstúpi do Halwan.’ Povedal som, ‘Ó, Pane, aká je jeho cieľová stanica?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Vyhľadáva moderné mesto na pláži Al Basry.’ Ja nato, ‘Ó, Pane, a či to nie je Al Zawra (Bagdad)?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Nie.’ Ja nato, ‘Ó, Pane, čo sa stane potom?’

Imám povedal, ‘Schádzanie vojsk na pláž Sihán mesta Basra. A z pláže rieky Tigris z Al Basry výjde muž spomedzi mojich synov môjho otca, mier s ním. Chce vstúpiť, no je mu v tom zabránené tým najkrutejším spôsobom. A vráti sa, zanechávajúc z toho a klokotal preto armády z Bani Mardas. A medzi ním a nimi je mnoho incidentov a ten stav zotrvá, pri Bohu, až kým jeho rukami nepadne šesťdesiat tisíc.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, čo sa stane potom?’

Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, ‘Zostanú tak, až kým ta nevstúpi a nezabije jej agenta a agenta Bani Mardas. A zostane tam tak dlho, ako len bude chcieť Allah. Jej obyvatelia mu potom budú prisahať vernosť v nenávisti bez poslušnosti a dajú mu desiatok. Keď je uistený a ovláda, zradia ho a v noci sa vlámu do jeho domu, zabijú jeho spoločníkov a urobia raziu v ich domoch.

On sa oslobodí a utečie od svojich spoločníkov a jej obyvateľov a výjde, unikajúc z nej. A jeho spoločníci Bani Mardas vztýčia jednu z ich hláv na kanály a budú hlásať, že ho zabili.

A ak uvidíš štvrtinu jeho hlavy na gauči/posteli alebo s rukami, never v jeho zabitie, pretože odišiel, unikajúc z nej, pri Bohu. A s jeho hlavou je vydaný a vyberie sa, až dôjde do Jemenu a zhromaždia sa k nemu ľudia kmeňov arabov a oddaní sú ľudia, ktorí majú veľký charakter.

Potom s nimi výjde von, až dôjde do vašej Kúfy a ak Boh bude chcieť, zotrvá tam a zhromaždia sa k nemu ľudia Kúfy a on ju opustí až dôjde do Al Basry. Zvíťazí tam počas noci a vstúpi do nej a zabije tam mnoho stvorení a spáli s ňou mnoho kmeňov, potom sa vráti do Kúfy.’

Bašár povedal, ‘Ó, Pane, čo sa stane potom?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Stane sa to, čo chce Allah.’

On nato, ‘Ó, Pane, nech som tvojím výkupným, ponáhľaj sa s odpoveďou. Pýtam sa iba preto, lebo po tom túžim.’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Vedz, že jeden z našich stúpencov naďalej zotrváva v Kúfe, dávajúc život jej odľahlým oblastiam a trávi tam čas so svojimi spoločníkmi. A vybral jeho pätinu (Khums) a posúva ju jeho rodine.’

Povedal, ‘Ó, Pane, kde je toho dňa spoločník tohto príkazu počas jeho okultácie?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Tam, kde chce Allah.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, tvojim otcom, Imámom Mohammedom Al Báqirom, nám bolo vyrozprávané, že okultácia spoločníka tejto záležitosti je u niektorých z tvojich potomkov.’

Imám Al Sádiq sa usmial a potom povedal, ‘Môj otec povedal pravdu. Vskutku spoločník tejto záležitosti je spoza tohto priestoru, obklopený poznaním na súši a na mori.’

Imám Al Sádiq potom povedal, ‘Presnejšie, v rôznych mestách.’

Povedal, ‘Ó, Pane, čo máme robiť s tým, čo bolo vyrozprávané od tvojho otca?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Vedz ty a tvoji bratia, že hodnosti/postavenia ľudí u nás sú určované podľa toho, koľko toho o nás dokážu uniesť. Priateľ Boha, Abrahám, povedal, ¨Som slabý,¨ ale prečo slabý? Zdá sa ti, že je klamár? Nie, pri Bohu, vravel pravdu a Allah vie najlepšie, čo povedal, mier a požehnania s ním.’

Potom povedal, ‘Ó, Pane, sú v tých mestách synovia Adama?’ Imám odpovedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Adama.’ Ja nato, ‘Ó, Pane, spôsobuje Iblís, že konajú zlo?’

Imám povedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Iblísa.’

Bašár povedal, ‘Ó, Pane, poznajú ťa skutočným poznaním?’

‘Áno, prichádzajú k nám s ovocím mimo jeho sezónu a dávajú nám ich Khums (Pätinu), ktorú Allah učinil povinnou a povinnosťou pre nás v Jeho knihe. A sú nám oddanejší než vy.’

Povedal, ‘Ó, Pane, majú pohlavný styk a majú potomkov?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, ako Adam a Eva.’ Povedal, ‘Ó, Pane, vyslal k nim Allah poslov, ako ich vyslal k synom Adama?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, poslov vyslal k celému stvoreniu a k všetkým, ktorí sú bez trónu a k všetkému, čo Boh stvoril.’ Povedal, ‘Ó, Pane, a rozhodli o vašej autorite?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Každý, kto poprie jedného z nás, je na nás a nepopreli žiadneho z miestodržiteľov a nepopierajú nás, pretože sme majákom Allaha v Jeho zemi, Jeho poverencami v rámci Jeho stvorenia.’

kresťanstvo judaizmus žid moslim pravda náboženstvo viera ansar allah boh

Povedal som, ‘Všetká chvála patrí Allahovi, ktorý mi odhalil krajnosť vašej prednosti.’

Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, ‘Nech má s

 tebou Allah zľutovanie, Allah neodhalil nikomu krajnosť nášho uprednostnenia, iba ak šedine v kožušine čierneho býka. Pokiaľ ide o hodnotu našej preferencie a poznania v poznaní Allaha a Jeho uprednostnenia, je to rovné tomu, čo vynáša vták vo svojom zobáku z mora, ktoré Allah spomenul v Jeho knihe.’

Povedal, ‘Ó, Pane, všetka chvála patrí Allahovi, ktorému niet podobného. Niet Boha než Allaha, ktorého nie je možné opísať ani mu pripísať vlastnosť.’

Imám Al Sádiq potom povedal, ‘Náš Pán bol pred smerovaním a je Stvoriteľ smerovania. A On je nasledujúci a On je Stvoriteľom nasledujúceho a cieľom každého cieľa. On je počiatkom všetkého a Stvoriteľ a je počiatkom počiatku a je večnosťou konca.’

Potom si Imám Al Sádiq priložil líco k zemi a, pri Bohu, počul som, ako povedal, ‘Môj Pán a Pobočník a Pán a Podpora a Stvoriteľ a Živiteľ, a ak On chce, potrápi ma, preto mi zakáže, a ak chce, má so mnou zľutovanie skrze Jeho milosť. Beda toho dňa tým, ktorí veria!’

Potom Imám Al Sádiq otočil líce v prachu, zatiaľ čo povedal, ‘Som Tvoj služobník a syn Tvojho služobníka a vnuk Tvojho služobníka a syn Tvojho národa. Som chudobný Tvojej milosti.’

‘Som tomu prisľúbený. Ó, môj Bože, zľutuj sa nad mojimi nedostatkami a mojou biedou a zľutuj sa nad mojou núdzou, Ó, Pane, skrze víťazstva nad mojimi nepriateľmi, pretože bez Tvojho víťazstva budem jeden z milujúcich.’

Imám Al Sádiq potom zdvihol jeho hlavu a povedal niečo nezrozumiteľné. A tak povedal, ‘Tvoje prianie je mi rozkazom, môj Pane.’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Stráž to, čo sme ti odhalili z poznania Allaha, čo On strážil pred Jeho anjelmi.’

Povedal, ‘Ó, Pane, kedy bude tento závoj odhalený?’

A tak Imám zaplakal, až mu tiekli slzy a potom povedal, ‘Ó, Robií, ak dá Boh, ktorý má schopnosť a moc nad stvorením a záležitosť je na dôveryhodnom a spoľahlivom, inshallah.’”

A od Abu Abdulláha, ktorý povedal, “Keď sa Allahov Prorok Mohammed priblížil k smrti, povedal:

‘Ó, Ali, ak zomriem, umi ma a zabalzamuj ma a zaodi ma a posaď ma a poviem ti, čo sa stane až do Súdneho dňa.’

A tak keď zomrel, Ali ho umyl a zabalzamoval a zaodel, potom ho posadil a Mohammed mu povedal, čo sa udeje až do Súdneho dňa.’”

A od Abi Alího Al Kófiho, ktorý povedal, “Keď som bol u Imáma Al Báqira, do jeho domu vstúpil červený muž, ktorý mal na sebe zelené šaty.

Povedal, ‘Mier s tebou, Ó, otec Džáfara a požehnania Boha a Jeho milosť.’

Načo Imám Al Báqir odpovedal tým najlepším z pozdravov.

Potom som mu povedal, ‘Kto si, Ó, človeče, nech má s tebou Allah zľutovanie.’

Povedal mi, ‘Som tvoj brat a spoločník, keď som za tebou prišiel do Khurasánu a ty si bol mojím hosťom v tú a tú noc.’

A tak Abu Ali Al Kufi povedal otcovi Džáfara, Imámovi Al Báqirovi, mier s ním, ‘Nikdy som ho nevidel v tejto podobe, Ó, Pane.’

Preto sa Imám Al Báqir usmial a potom povedal, ‘On je spomedzi tých, ktorí sú zahalení. Je zahalený tým, čo chceme my.’

Nato povedal, ‘Ó, Pane, a čo dosiahol z pravdy jeho viery?’

Imám Al Báqir povedal, ‘Ó, Dawal, kvôli jeho blízkosti k Bohu nebolo nič pre Allaha priveľa.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, akými ignorantmi sú ľudia pred ním jemu podobnými,’ a muž zmizol.

A tak Imám Al Báqir, mier s ním, povedal, ‘To je služobník, ak ty/ktorý si sa opýtal a bolo ti predložených šesť dôkazov, on je nimi zahalený všade tam, kde chce v kráľovstvách nebies a zeme.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, aké veľké je právo veriaceho u Allaha.’

Imám Al Báqir povedal, ‘Ó, Dawal, nebuď pred Allahom hrdý. Zničíš tak seba a svoje odmeny. Vskutku každý dôveryhodný veriaci je sedem závojov. Ak opustí svoje telá a je to z neho odhalené, stáva sa vedľa toho.’

A tak Dawal povedal, ‘Ó, Pane, opíš to, čo si ochutnal z nehy viery. Čím sa stanú veriaci v posmrtnom živote, keď skončia?’

Imám Al Báqir povedal, ‘Anjelmi blízkymi k Najmilostivejšiemu. Hovoria s Ním a On hovorí s nimi počtom duchov rajov.’

Povedal, ‘Ó, Pane, kam ide prekliaty, ktorý ti oponoval?’

Imám odpovedal, ‘Stanú sa hmyzom a Maskh škodcami, plazmi, škorpiónmi, prascami a tým, v čom niet dobra po intenzite mučenia. A Allah vie najlepšie, že Jeho milosť obklopuje všetky veci a On je Najmilostivejší spomedzi milostivých. Koniec.’”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s