Al Haft Al Šaríf – Dvere #64

“Do poznania toho, čo Allah stvoril a rozdelil na pásy”

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah rozdelil na pásy a vytvaroval obrazy a stvoril svetlo. Potom oheň zahalil vetrom. Potom stvoril vodu a zahalil ju vetrom.

A Boh stvoril bahno z morskej peny, a tak ňou bola voda zahalená. A zo svetla boli stvorení anjeli v obraz. A z ohňa boli stvorení džinnovia v obraz. A bahno je obrazom Adama a Adam bol stvorený z bahna/blata a z ohňa a vetra a vody a to je záležitosť sveta.

A zo záležitosti posmrtného života stvoril svetlo. A tiež vietor zo záležitosti posmrtného života. To kvôli Allahovmu výroku:

{Medzi nami sú veru bezúhonní a sú medzi nami dozaista aj iní než takí, my na sekty sme rozdelení}
(Svätý Korán, 72:11)

Allah vraví, ‘Zložiť drahokam stvorený z drahokamu a zostrihnúť z toho obrazy z vás, z vašich klenôt.’ Potom sa stali anjeli, vidiac všetky stvorenia, ktoré ich nevidia okrem džinnov, pretože boli stvorení z ohňa a to je výrok Allaha:

{zatiaľ čo džinnov sme už pred tým stvorili z ohňa prudko spaľujúceho}
(Svätý Korán, 15:27)

A nevidí ich nik spomedzi džinnov alebo ľudí okrem tých, ktorých Allah poctil. Presnejšie, ľudia ich vidia v skvoste svetla, ktorý bol opísaný. A tak sa človek stal pojedajúcim a popíjajúcim s ohňom. A nazerajúcim a učiacim sa so svetlom. A počujúcim a cítiacim s vetrom. Pretože ak by nebolo ohňa v jeho žalúdku, stav jedla a nápoja v žalúdku by nebol strávený.

A ak by nebolo vetra, oheň žalúdka by nebol vznietený ani by ho neopustila váha v žalúdku, ani chlad vody. A ak by nebolo svetla, jeho zrak by nevidel. A ak by nebolo duše/ducha, neprišiel by a ani by neodišiel, pretože bahno/blato je v jeho obraz a kosti v jeho tele sú na stupni stromov a zeme.

A krv v jeho tele je na stupni vody zeme. A niet ničoho, čo by dokázalo podporiť/pozdvihnúť zem, okrem vody. A pre telo človeka niet podpory/povzbudenia okrem krvi a vlasy na jeho tele sú ako rastliny zeme. A mozog je sedimentom krvi a jej peny. A tak bol stvorený človek zo záležitostí sveta a pomsrtného života. Pretože ak Allah zhromaždí medzi nimi, jeho život sa ocitne na zemi, pretože zišiel dolu na svet z nebies zo záležitosti posmrtného života. Preto, keď medzi nimi Boh rozlíši, to rozdelenie nastane smrťou, pretože jeho duch sa zniesol na zem zo záležitosti pomsrtného života. Pretože život je so zemou a smrť je v nebesách, lebo Boh rozlišuje medzi duchom a telom, pokiaľ je to zo záležitosti sveta.

A ak zomrie, jeho duša je vrátená a svetlo a oheň do prvého pásu a zanechá jeho telo na svete, pretože vzduch vysuší bahno, ktoré stuhne, a tak sa stane zvyškami a všetko sa vracia k svojmu drahokamu, z ktorého bolo stvorené.

Duch sa potom hýbe vlastným ja a pohyb toho pochádza z ducha. A tak vlastné ja veriaceho pochádza zo svetla, predĺženého mysľou. A to, čo je z vlastného ja neveriaceho je chlad predĺžený ohňom. Pretože obraz veriaceho je svetlo a obraz veriaceho je oheň a pohyb v nich je z ducha/duše. A tak to, čím je pohybované svetlom a duchom/dušou, je jeho pravica. A to, čím je pohybované ohňom, je jeho ľavica. A to sú slová Allaha:

{A komu bude daná kniha do jeho pravice}
(Svätý Korán, 69:19)

Keďže ju číta a pre toho, ktorému bude daná kniha do jeho ľavice, ten ju nebude schopný dobre prečítať a smrť je milosťou od Boha k Jeho veriacemu služobníkovi.

A je to pomsta Allaha k neveriacemu. A ak si Allah želá priviesť Jeho veriaceho služobníka zo sveta do posmrtného života, zľutoval sa nad ním a odpustil mu. Vyviedol ho z jeho väzenia a pozýva ho k Jeho milosti a k návratu k Jeho svetlu, pretože svet je pre veriaceho väzením.

A svet je rajom pre neveriacieho a ak si Boh praje pre neveriaceho hanbu, dá zmiznúť jeho vlastnému ja (Nafs) a dá zaniknúť jeho moci. Potom ho vyvedie von z jeho raja a vráti jeho vlastné ja do ohňa a na tomto svete sú dva typy trestu. Jeden z nich je trest ducha/duše počas utrpenia posmrtného života a druhý vyplýva z toho, že sa otočia jeden proti druhému pretože Allah povedal:

{A takto my dávame, aby sa nespravodliví navzájom voči sebe obrátili za to, čo si vyslúžili}
(Svätý Korán, 6:129)

Z hriechov, pretože čo bolo z toho pre každého, je trest pre dušu a vskutku to je choroba a chudoba. A to všetko je trestom pre veriaceho a rozhorčenie pre neveriacich. A horšie muky sú v posmrtnom živote a odplata na svete. A veriacemu sa nedostane rozhorčenia na tomto svete ani trestu počas posrmtného života. Deje sa tak iba ak kvôli hriechu. A hriech vychádza z túžby a v prípade veriaceho je to chyba a zábudlivosť. A v prípade neveriaceho je to úmyselné a nevďačnosť a priestupok a závisť a to sú slová Allaha:

{vhoďte každého vzpurného neveriaceho do pekla, aj keď sa pravda stala už zjavnou}
(Svätý Korán, 50:24 & 2:109)

A prvé stvorenia, ktoré uctievali Allaha, boli anjeli a ich obraz pochádza zo svetla a oni neporušujú ani nepredbehujú, ani nezanechávajú to, čo im bolo prikázané. Sú voči Bohu poslušní v súvislosti so zmluvou, ktorú s Ním uzavreli. A sľub a záruka a nezmenili ani nevymenili nič z toho, čo im bolo prikázané. Vedia, že niet Boha než Allaha.

A tak keď Boh stvoril džinnov, zacelili sa navzájaom, a tak ich On zahmlil a zmiešal ich. Preto tí, ktorí nekonajú prácu anjelov, tí ich nevidia. A z toho bol učinený závoj medzi nimi, pretože závojov je sedem: Závoj medzi jedincom a dušou/duchom; závoj medzi dušou/duchom a anjelmi; závoj medzi anjelmi a džinnmi a závoj medzi džinnmi a ľuďmi.

Pretože prví, ktorí uverili v konštrukciu Zeme, boli džinnovia, no dopustili sa na nej ohavností v súvislosti s korupciou a preliatím krvi. Zabudli na sľub a zmluvu a poručníctvo a zostali na zemi. Potom pominuli a to sú slová Allaha:

{Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi námestníka!” I riekli: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať, zatiaľ čo my na slávu Ti voláme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Vravel: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”}
(Svätý Korán, 2:30)

A Boh naučil Adama mená všetkých vecí. Stvoril Adama a naučil ho mená a čísla rokov a matematiku/výpočty. Potom Adama zniesol na zem a nebeským telesám prikázal, aby sa otáčali (i.e. planéty a podobne). A v čase džinnov sa nebeské telesá neotáčali. A tak zotrval s jeho semenom na území území, vystrihnutého z výpočtov arabov a peržanov a rimanov. A súčet kalkulácií Indie a k územiam kalkulácií Indie a tých je osem. Sedem z nich rotuje/otáča sa a jeden z nich sa nehýbe – to je teritórium džinnov.

A tak Boh stvoril na obežných dráhach sedem teritórií, ktoré rotujú ťahavým pohybom. Kvôli tomu sa stali noc a deň známymi. Potom k tomu stvoril dvanásť súhvezdí a z toho sú známe rok a mesiace. Mesiace poznáš, lebo slnko vychádza v každom súhvezdí po tridsať dní.

A deň učinil ako rok, pretože pre deň stvoril dvanásť hodín. A tak hodiny boli ako mesiace. A noc sa nezarátava do života človeka, pretože spánok je bratom smrti a v tom je dôkaz, že mŕtvi sú vrátení k životu, pretože spiaci sa prebúdza.

Presnejšie, smrť je možné rozpoznať zo spánku a zmŕtvychvstanie od života po smrti z prebúdzania. A stvorenie osoby je známe z jeho vlastností z rotácií obežných dráh a z vychádzania súhvezdí.

A čo je v tom z otáčania sa a ďalekosiahleho pohybu. A ak sa rotovanie zastaví, bude to vtedy, keď noc nebude možné rozlíšiť odo dňa ani deň od noci a zem bude učinená dokonalou prostredníctvom moci Allaha, ktorý má stvorenia a kontrolu.”

“Do poznania toho, čo Allah stvoril a rozdelil na pásy” Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah rozdelil na pásy a vytvaroval obrazy a stvoril svetlo. Potom oheň zahalil vetrom. Potom stvoril vodu a zahalil ju vetrom. A Boh stvoril bahno z morskej peny, a tak ňou bola voda zahalená. A zo svetla boli stvorení anjeli v obraz. A z ohňa boli stvorení džinnovia v obraz. A bahno je obrazom Adama a Adam bol stvorený z bahna/blata a z ohňa a vetra a vody a to je záležitosť sveta. A zo záležitosti posmrtného života stvoril svetlo. A tiež vietor zo záležitosti posmrtného života. To kvôli Allahovmu výroku: {Medzi nami sú veru bezúhonní a sú medzi nami dozaista aj iní než takí, my na sekty sme rozdelení} (Svätý Korán, 72:11) Allah vraví, ‘Zložiť drahokam stvorený z drahokamu a zostrihnúť z toho obrazy z vás, z vašich klenôt.’ Potom sa stali anjeli, vidiac všetky stvorenia, ktoré ich nevidia okrem džinnov, pretože boli stvorení z ohňa a to je výrok Allaha: {zatiaľ čo džinnov sme už pred tým stvorili z ohňa prudko spaľujúceho} (Svätý Korán, 15:27) A nevidí ich nik spomedzi džinnov alebo ľudí okrem tých, ktorých Allah poctil. Presnejšie, ľudia ich vidia v skvoste svetla, ktorý bol opísaný. A tak sa človek stal pojedajúcim a popíjajúcim s ohňom. A nazerajúcim a učiacim sa so svetlom. A počujúcim a cítiacim s vetrom. Pretože ak by nebolo ohňa v jeho žalúdku, stav jedla a nápoja v žalúdku by nebol strávený. A ak by nebolo vetra, oheň žalúdka by nebol vznietený ani by ho neopustila váha v žalúdku, ani chlad vody. A ak by nebolo svetla, jeho zrak by nevidel. A ak by nebolo duše/ducha, neprišiel by a ani by neodišiel, pretože bahno/blato je v jeho obraz a kosti v jeho tele sú na stupni stromov a zeme. A krv v jeho tele je na stupni vody zeme. A niet ničoho, čo by dokázalo podporiť/pozdvihnúť zem, okrem vody. A pre telo človeka niet podpory/povzbudenia okrem krvi a vlasy na jeho tele sú ako rastliny zeme. A mozog je sedimentom krvi a jej peny. A tak bol stvorený človek zo záležitostí sveta a pomsrtného života. Pretože ak Allah zhromaždí medzi nimi, jeho život sa ocitne na zemi, pretože zišiel dolu na svet z nebies zo záležitosti posmrtného života. Preto, keď medzi nimi Boh rozlíši, to rozdelenie nastane smrťou, pretože jeho duch sa zniesol na zem zo záležitosti pomsrtného života. Pretože život je so zemou a smrť je v nebesách, lebo Boh rozlišuje medzi duchom a telom, pokiaľ je to zo záležitosti sveta. A ak zomrie, jeho duša je vrátená a svetlo a oheň do prvého pásu a zanechá jeho telo na svete, pretože vzduch vysuší bahno, ktoré stuhne, a tak sa stane zvyškami a všetko sa vracia k svojmu drahokamu, z ktorého bolo stvorené. Duch sa potom hýbe vlastným ja a pohyb toho pochádza z ducha. A tak vlastné ja veriaceho pochádza zo svetla, predĺženého mysľou. A to, čo je z vlastného ja neveriaceho je chlad predĺžený ohňom. Pretože obraz veriaceho je svetlo a obraz veriaceho je oheň a pohyb v nich je z ducha/duše. A tak to, čím je pohybované svetlom a duchom/dušou, je jeho pravica. A to, čím je pohybované ohňom, je jeho ľavica. A to sú slová Allaha: {A komu bude daná kniha do jeho pravice} (Svätý Korán, 69:19) Keďže ju číta a pre toho, ktorému bude daná kniha do jeho ľavice, ten ju nebude schopný dobre prečítať a smrť je milosťou od Boha k Jeho veriacemu služobníkovi. A je to pomsta Allaha k neveriacemu. A ak si Allah želá priviesť Jeho veriaceho služobníka zo sveta do posmrtného života, zľutoval sa nad ním a odpustil mu. Vyviedol ho z jeho väzenia a pozýva ho k Jeho milosti a k návratu k Jeho svetlu, pretože svet je pre veriaceho väzením. A svet je rajom pre neveriacieho a ak si Boh praje pre neveriaceho hanbu, dá zmiznúť jeho vlastnému ja (Nafs) a dá zaniknúť jeho moci. Potom ho vyvedie von z jeho raja a vráti jeho vlastné ja do ohňa a na tomto svete sú dva typy trestu. Jeden z nich je trest ducha/duše počas utrpenia posmrtného života a druhý vyplýva z toho, že sa otočia jeden proti druhému pretože Allah povedal: {A takto my dávame, aby sa nespravodliví navzájom voči sebe obrátili za to, čo si vyslúžili} (Svätý Korán, 6:129) Z hriechov, pretože čo bolo z toho pre každého, je trest pre dušu a vskutku to je choroba a chudoba. A to všetko je trestom pre veriaceho a rozhorčenie pre neveriacich. A horšie muky sú v posmrtnom živote a odplata na svete. A veriacemu sa nedostane rozhorčenia na tomto svete ani trestu počas posrmtného života. Deje sa tak iba ak kvôli hriechu. A hriech vychádza z túžby a v prípade veriaceho je to chyba a zábudlivosť. A v prípade neveriaceho je to úmyselné a nevďačnosť a priestupok a závisť a to sú slová Allaha: {vhoďte každého vzpurného neveriaceho do pekla, aj keď sa pravda stala už zjavnou} (Svätý Korán, 50:24 & 2:109) A prvé stvorenia, ktoré uctievali Allaha, boli anjeli a ich obraz pochádza zo svetla a oni neporušujú ani nepredbehujú, ani nezanechávajú to, čo im bolo prikázané. Sú voči Bohu poslušní v súvislosti so zmluvou, ktorú s Ním uzavreli. A sľub a záruka a nezmenili ani nevymenili nič z toho, čo im bolo prikázané. Vedia, že niet Boha než Allaha. A tak keď Boh stvoril džinnov, zacelili sa navzájaom, a tak ich On zahmlil a zmiešal ich. Preto tí, ktorí nekonajú prácu anjelov, tí ich nevidia. A z toho bol učinený závoj medzi nimi, pretože závojov je sedem: Závoj medzi jedincom a dušou/duchom; závoj medzi dušou/duchom a anjelmi; závoj medzi anjelmi a džinnmi a závoj medzi džinnmi a ľuďmi. Pretože prví, ktorí uverili v konštrukciu Zeme, boli džinnovia, no dopustili sa na nej ohavností v súvislosti s korupciou a preliatím krvi. Zabudli na sľub a zmluvu a poručníctvo a zostali na zemi. Potom pominuli a to sú slová Allaha: {Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi námestníka!” I riekli: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať, zatiaľ čo my na slávu Ti voláme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Vravel: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”} (Svätý Korán, 2:30) A Boh naučil Adama mená všetkých vecí. Stvoril Adama a naučil ho mená a čísla rokov a matematiku/výpočty. Potom Adama zniesol na zem a nebeským telesám prikázal, aby sa otáčali (i.e. planéty a podobne). A v čase džinnov sa nebeské telesá neotáčali. A tak zotrval s jeho semenom na území území, vystrihnutého z výpočtov arabov a peržanov a rimanov. A súčet kalkulácií Indie a k územiam kalkulácií Indie a tých je osem. Sedem z nich rotuje/otáča sa a jeden z nich sa nehýbe – to je teritórium džinnov. A tak Boh stvoril na obežných dráhach sedem teritórií, ktoré rotujú ťahavým pohybom. Kvôli tomu sa stali noc a deň známymi. Potom k tomu stvoril dvanásť súhvezdí a z toho sú známe rok a mesiace. Mesiace poznáš, lebo slnko vychádza v každom súhvezdí po tridsať dní. A deň učinil ako rok, pretože pre deň stvoril dvanásť hodín. A tak hodiny boli ako mesiace. A noc sa nezarátava do života človeka, pretože spánok je bratom smrti a v tom je dôkaz, že mŕtvi sú vrátení k životu, pretože spiaci sa prebúdza. Presnejšie, smrť je možné rozpoznať zo spánku a zmŕtvychvstanie od života po smrti z prebúdzania. A stvorenie osoby je známe z jeho vlastností z rotácií obežných dráh a z vychádzania súhvezdí. A čo je v tom z otáčania sa a ďalekosiahleho pohybu. A ak sa rotovanie zastaví, bude to vtedy, keď noc nebude možné rozlíšiť odo dňa ani deň od noci a zem bude učinená dokonalou prostredníctvom moci Allaha, ktorý má stvorenia a kontrolu.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s