Al Haft Al Šaríf – Dvere #50

“Do poznania, prečo je veriaci na tomto svete chudobný a bohatý a tiež neveriaci”

Mufaddal povedal, “Opýtal som sa Imáma Al Sádiqa na veriaceho muža na tomto svete, ktorý je chudobný, ktorý potrebuje to, čo je v rukách ľudí, ktorý je k tomu donútený a túži. Veriaceho muža, ktorý trpí mnoho únavy a žiaľu a starostí, zatiaľ čo je možné vidieť iného spomedzi jeho bratov, ktorý je veľmi bohatý v porovnaní s tým, čo je v rukách iných. A tiež je možné vidieť neveriaceho, ktorý je unavený a chudobný. Aký je na to dôvod a aká je príčina toho?”

Imám Al Sádq odpovedal, “Ó, Mufaddal, pokiaľ ide o prvého veriaceho, ktorého vidíš na tomto svete v chudobe, vskutku ten veriaci bol vo svojej prvej inkarnácii bohatý. A vo svojom živote a veku mal bratov, ktorí boli veriaci, a o ktorých sa mal postarať. Mal dohliadať na ich záležitosti a podeliť sa s nimi o jedlo a šaty, no bol nedostatočným v súvislosti s tým, čo bolo preň povinnosťou. Ignoroval ich a neplnil Boží príkaz voči jeho veriacim bratom.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, je povinnosťou každého veriaceho, aby sa so svojím veriacim bratom delil o tieto veci?”

Imám Al Sádiq povedal, “Áno, Ó, Mufaddal. Prečítaj si tento verš:

{A nepostihne vás nešťastie žiadne, iba ak za to, čo ruky vaše si vyslúžili. On však mnohé odpustí.}
(Svätý Korán, 42:30)

Vedel si, Ó, Mufaddal, že veriaci má voči jeho veriacemu bratovi práva, a že sú si v týchto právach rovní?”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, a aké sú to práva?”

Imám Al Sádiq povedal, “Veriaci nemôže jesť, iba ak s dovolením jeho brata a všetko z toho, čo ho na tomto svete teší/čoho si užíva, môže konať iba s dovolením jeho brata.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, sú tieto práva (povinnosti) záväzné voči všetkým veriacim?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Nie. Je to povinnosťou iba voči chudobnému veriacemu, ktorý potrebuje ľudí. Čo sa týka toho, ktorý je voči jeho bratovi rovný pokiaľ ide o peniaze, nič z toho preň nie je povinnosťou voči nemu. No každý, kto má niečo, čo jeho brat nemá, aj keby to mal byť jediný dinár alebo zviera, v takom prípade je to povinnosťou pre toho, ktorý je uprednostnený a stará sa o právo veriaceho. To je semienko viery.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, táto záležitosť je ťažká. Aká je príčina toho?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Táto záležitosť je ťažká, Ó, Mufaddal, pretože veriaci je bratom veriaceho od ich otca. Zdieľa s ním všetko, čo jeho ruky pohltili a čo je viac než to?”

Mufaddal sa opýtal, “A čo je to?”

Imám Al Sádiq povedal, “Poslušnosť veriaceho voči jeho veriacemu bratovi a poslušnosť Allaha a Jeho Proroka voči Jeho uctievajúcim/otrokom.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, kto to dokáže vystáť alebo dokáže byť schopný tieto práva naplniť?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Ó, Mufaddal, každý, kto chce ísť do Domova Mieru a komu chýba Najvyšší, Oboznámený a vyvedie sa von z nečistoty temnoty a vstúpi do svetla Oboznámeného. Pre toho bude ľahké vykonať to, čo som ti povedal.”

Mufaddal nato, “A ako je možné to urobiť?”

Imám Al Sádiq povedal, “Každý veriaci, ktorý sa toho nárokuje, vzrastie na vysoké stupne a každý, kto na to nedbal, bude vrátený opisom, na ktorý si sa ma opýtal – chudobný, opovrhnutiahodný, potrebujúc to, čo je v rukách ľudí a jeho bratov. A kvôli tomu, čo sa stalo a čoho sa dostalo jeho veriacemu bratovi od neho, ho postretne veľký žiaľ, až kým nezomrie veľkým vyčerpaním, ktoré je podobné tomu, ktoré on spôsobil jeho bratom.”

Mufaddal sa opýtal, “A ako je veriaci vrátený, že sa mu dostane zmeny?”

Imám Al Sádiq povedal, “Je vrátený ako kráľ s mnohými požehnaniami, prikazujúc a zakazujúc, pretože ak dbal na Allaha a povinnosti rovnosti medzi jeho veriacimi bratmi, je pozdvihnutý na jeho prvý stupeň a jeho pohodlie sa zníži. To je dôvod, Ó, Mufaddal. Prúdi naveky vo veriacich za každých podmienok, odplata pre nich za to, v čom sú.”

Potom Imám Al Sádiq povedal, “Pokiaľ ide o neveriaceho, Ó, Mufaddal, je to v pôžitku, že je neveriacim, ktorý je bohatý a na svete koná dobro. Ak sa neveriaci priklonil k dobru alebo bol dobrý voči veriacemu s čímkoľvek z tohto sveta alebo k nemu prehovoril vľúdne, alebo preň vykonal službu, na základe toho dostane na tomto svete dobré zdravie a viac peňazí a ak zomrel, vstúpi do Maskh a v jeho Maskh je v dobrom stave na základe dobra, ktoré vykonal na tomto svete.

A neveriaci, ktorý je chudobný a unavený a zničený, je to kvôli tomu, čo sa od neho dostalo veriacemu zo zneužívania čo sa týka peňazí a Allah mu prejaví trest príklad za príkladom. Vskutku Allah nekoná bezprávie voči nikomu. Toľko čo sa týka konania veriacich medzi sebou na tomto svete a neveriacich a ich skutkov a to je dôvod na to, čo si sa pýtal, Ó, Mufaddal, v súvislosti so záležitosťou Rizq/Obživy a Bohu patrí odpustenie a vľúdnosť.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s