Al Haft Al Šaríf – Dvere #49

“Do poznania toho, čo je známe z postihnutí a chorôb, ktoré sa prihodia veriacemu a neveriacemu a ich príčiny”

Mufaddal sa opýtal Imám Al Sádiqa, “Vskutku, mnoho postihnutí a chorôb doľahne na veriaceho a jeho rodinu a jeho synov a vidíme, ako tie isté postihnutia doľahnú aj na neveriaceho. Prečo je to tak?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Čo sa týka postihnutí a chorôb a iného, čo postihuje veriaceho, pretože veriaceho myseľ, Ó, Mufaddal, postihne zloba voči jeho bratovi a načúva zlým slovám o ňom.

Potom mu to robí starosti a spomenie iné než z toho, čo má a venuje tomu ako takému pozornosť, až mu prebehne mysľou, že pôvod slova vo svojom počiatku je stav mysle jeho bratov. A tak si veriaci predstaví o svojom veriacom bratovi zlé myšlienky, avšak veriaci o tom učinil záver bez toho, aby to bolo správne. Práve vtedy má voči svojmu bratovi zlobu a nemravnosť.

{Nevyzvedajte a neohovárajte sa navzájom! A či si niekto z vás praje jesť mäso brata svojho mŕtveho?}
(Svätý Korán, 49:12)

Pokiaľ ide o druhého veriaceho, on si toho nie je vedomý a navštívi ho za týchto okolností a druhý voči nemu prechováva to, čo prechováva. Potom jeho otázky berie na ľahkú váhu a prejaví voči nemu suchopárnosť/nezáujem kvôli tomu, čo mu o ňom bolo povedané, z čoho jeho brat v skutočnosti vinný nebol. A prvý brat voči nemu možno bol nespravodlivý a pripísal mu niečo, čo bolo možno v skutočnosti viac jeho vlastnou záležitosťou. Potom sa neuspokojil s tým, čo si o svojom bratovi predstavil, až voči nemu v srdci pocítil zášť.

A tak sa dopustil dvoch nespravodlivostí voči svojmu bratovi. Jednou z nich je to, čo si o svojom bratovi predstavil, čo nepovedal a druhou nespravodlivosťou je, čo voči nemu prechováva vo svojom srdci z nevraživosti. Potom je nespokojný a stretne sa s ním so zamračenou tvárou, prejaví voči nemu suchopárnosť/nezáujem a nepriateľstvo a nedostatočnosť ohľadom toho, čo je preň voči jeho bratovi povinné z informovania sa a pýtania sa ohľadom jeho nevinnosti, pretože to je nespravodlivosť a hriech. A to možno viedlo k nepríjemnej príhode medzi nimi a on mu pripomenie to, čo vôbec nie je jeho vecou a prisúdi si tak ohováranie/klebety a to všetko bolo kvôli ignorancii z jeho strany bez toho, aby si to jeho brat bol zaslúžil.

Presnejšie, bol to krok diabla. Rozhodol o tom v jeho srdci, aby si tak o nikom nepredstavil iné než to a možno to bolo spomenuté počas stretnutia s jeho bratmi, a tak si to predstavujú aj jeho bratia zakaždým, keď je to spomenuté. A keď ho spomenú, medzi ľuďmi to narastá a hovoria o tom počas ich sedení a na ich cestách a veriaci si je toho nevedomý bez akéhokoľvek hriechu v súvislosti s tým, čo bolo spomenuté jeho bratom, až mu to povie a on nato, ‘Beda ti, ľudia vravia, že si povedal to a to,’ a on odpovie a povie, ‘SubhanAllah, to si o mne myslíš?’ a on povie, ‘Áno.’ Potom ho postihne depresia a povie:

‘Ó, Bože, Ty vieš, že som to nepovedal, a že mi to ani len nenapadlo a svoje záležitosti som zveril Tebe, tak naplň Svoj sľub voči mne.’ A tak sa Boh zaň pomstí jeho veriacemu bratovi. Ó, Mufaddal, tvoj Pán je Spravodlivý a Múdry a nepácha bezprávie. A tak Boh privolá na dotyčného veriaceho symptómy a možno jeho rodina a deti a družka majú potrebu veľkej skúšky a to všetko kvôli tomu, čo prejavil zo svojej ignorancie o jeho veriacom bratovi bez toho, aby to bol schopný ovládnuť svojou mysľou a napraviť to vo svojom vnútri, no namiesto toho sa stotožnil s ignoranciou… a názory sú správne a nesprávne a niektoré podozrenia sú hriechmi a tieto postihnutia a choroby, ktoré sú na tomto svete, a ktoré ich postihnú, sú skúškami. A podobne je to v súvislosti s nedostatkom vo vlastnej osobnosti a rodine a peniazoch a deťoch z tohto dôvodu, o ktorom so ti vyrozprával. Ó, Mufaddal a Allah sa pomstil za Svojho priateľa a toto postihnutie je preň a je v tom preň dobro na tomto svete a v posmrtnom živote.

Pretože týmito postihnutiami a chorobami a tým, čo naň následne doľahlo, ho Boh očisťuje, odstraňuje z neho nečistoty chyby, ktorá mu prešla mysľou, keď si o svojom veriacom bratovi predstavoval niečo, čo tam vôbec nebolo. A zo žiaľu a starostí sa mu dostane rovnako, ako sa dostalo jeho veriacemu bratovi, keď mu spomenul, ‘Ten a ten ti pripísal to a to,’ a podobne.

Tým sa veľmi zarmúti a zármutok a starosti, ktoré narastajú u druhého veriaceho, sú zármutkom a starosťami, ktoré boli spôsobené prvému veriacemu. Pretože ak by sa na druhého veriaceho nezniesli tieto postihnutia a choroby, Ó, Mufaddal, prvý veriaci by mu bol tým pádom podriadený, a tak sa preň Allah pomstí. A to, čo Allah spôsobuje veriacemu, je preň dobré a je to pohľad dobra. Preto, keď sa dostaví súženie, dokonalý veriaci povie: A možno iní než on spomedzi jeho veriacich bratov mu povedali, ‘Ó, brat môj, nesužuj sa tým. Možno je to pre teba dobré. Netráp sa a neobviňuj tvojho Pána ohľadom Jeho rozhodnutí a buď spokojný.’ A tak tento zdokonalený veriaci sa upokojí na základe tejto rady, ktorá si nájde miesto v jeho srdci a tento veriaci tak napreduje a povie si, ako som uviedol a poďakuje Bohu a povie, ‘Allah, Tebe patrí vďaka.’ Keď sa teda dostane von z nečistoty toho, čo nad ním viselo a zo symptómov hriechov a toho, čo spôsobil kvôli svojej ignorancii – pochop, Ó, Mufaddal, a je to okamžité a okamžité je dôvod a oddialené je dôvod.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, dozvedel som sa o veriacom a poznal som dôvody na postihnutia a choroby. Povedz mi, Ó, Pane, o neveriacom, ktorého rodinu a peniaze a deti postihnú choroby a telesné vady a aké su na to dôvody?”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku neveriaci, ktorému sa dostanú tieto postihnutia a choroby, je priateľ veriaceho, ktorý spomenul jeho brata so zlobou a ohovoril ho a bol proti veriacemu, ktorý bol tým zarmútený. A veriaci si bol nevedomý v súvislosti so záležitosťou (jeho priateľa), no pred Bohom sa neukryje nič. A proti právu veriaceho sa dopustil dvojitého priestupku. Z toho dôvodu sa na veriaceho pozerá so zlobou a ignoranciou. Pretože v prípade dvoch veriacich to bola zmätenosť, ktorá prešla mysľou veriaceho a negatívne ovplyvnila jeho predstavivosť ohľadom jeho veriaceho brata. No zdá sa, že v tomto prípade bol neveriaci prekonaný a Allah oslepil veriaceho v súvislosti s rozpoznaním tejto záležitosti, no pred Bohom to ukryté nie je. A tak sa Allah nahnevá kvôli jeho veriacemu svätcovi a pomstí sa zaň dotyčnému neveriacemu bez toho, aby mu udelil milosť. Preto keď ho postihne skúška, je to vynahradenie za jeho hriechy a to bez toho, aby neveriaci oľutoval a stane sa to, čo ho postihne.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, a čím je postihnutý?”

Imám Al Sádiq povedal, “Boh učiní jeho koniec zlým. To znamená, že sa vráti do Maskh a to sú dôvody na súženia neveriaceho a veriaceho. Čo sa týka súžení, ktoré dopadnú na veriaceho a postihnutia a choroby, je to preň očistec pred posmrtným životom. Pokiaľ ide o súženia, ktoré dopadnú na neveriaceho, je to poníženie a odplata a hnev Allaha voči nemu a On učiní jeho koniec v Maskh, ako som ti vyrozprával. A vskutku, Ó, Mufaddal, toto poznanie je tajomstvom Allaha a je to obsah Jeho trezorov, z ktorých nečerpal nik okrem Jeho vybraných a uprednostnených a Boh učinil povinným, že o tomto poznaní nevie nik z oslabeného plebsu.”

Potom recitoval:

{On jediný pozná nepoznateľné a nikoho do Svojich tajomstiev nezasväcuje okrem tých, ktorých si vyvolil spomedzi poslov Svojich; a pred ním i za ním dozorcovia kráčajú}
(Svätý Korán, 72:26-27)

“Ó, Mufaddal, ty a naši šia, z nášho poznania sa k vám nedostane nič bez toho, aby to bolo na tomto svete vymerané a bez toho, aby ste kráčali na tejto ceste. Preto sa neodvracajte, nenakláňajte sa a nezíďte zo správnej cesty.”

Mufaddal povedal, “Čo máš na myslí tým, keď vravíš, aby sme sa neodvracali?”

Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, “Odvrátiť sa alebo odpadnúť/dezertovať znamená, ak on sa prikloní, prikloníš sa aj ty a všetká chvála patrí Bohu, navždy. Koniec.”

“Do poznania toho, čo je známe z postihnutí a chorôb, ktoré sa prihodia veriacemu a neveriacemu a ich príčiny” Mufaddal sa opýtal Imám Al Sádiqa, “Vskutku, mnoho postihnutí a chorôb doľahne na veriaceho a jeho rodinu a jeho synov a vidíme, ako tie isté postihnutia doľahnú aj na neveriaceho. Prečo je to tak?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Čo sa týka postihnutí a chorôb a iného, čo postihuje veriaceho, pretože veriaceho myseľ, Ó, Mufaddal, postihne zloba voči jeho bratovi a načúva zlým slovám o ňom. Potom mu to robí starosti a spomenie iné než z toho, čo má a venuje tomu ako takému pozornosť, až mu prebehne mysľou, že pôvod slova vo svojom počiatku je stav mysle jeho bratov. A tak si veriaci predstaví o svojom veriacom bratovi zlé myšlienky, avšak veriaci o tom učinil záver bez toho, aby to bolo správne. Práve vtedy má voči svojmu bratovi zlobu a nemravnosť. {Nevyzvedajte a neohovárajte sa navzájom! A či si niekto z vás praje jesť mäso brata svojho mŕtveho?} (Svätý Korán, 49:12) Pokiaľ ide o druhého veriaceho, on si toho nie je vedomý a navštívi ho za týchto okolností a druhý voči nemu prechováva to, čo prechováva. Potom jeho otázky berie na ľahkú váhu a prejaví voči nemu suchopárnosť/nezáujem kvôli tomu, čo mu o ňom bolo povedané, z čoho jeho brat v skutočnosti vinný nebol. A prvý brat voči nemu možno bol nespravodlivý a pripísal mu niečo, čo bolo možno v skutočnosti viac jeho vlastnou záležitosťou. Potom sa neuspokojil s tým, čo si o svojom bratovi predstavil, až voči nemu v srdci pocítil zášť. A tak sa dopustil dvoch nespravodlivostí voči svojmu bratovi. Jednou z nich je to, čo si o svojom bratovi predstavil, čo nepovedal a druhou nespravodlivosťou je, čo voči nemu prechováva vo svojom srdci z nevraživosti. Potom je nespokojný a stretne sa s ním so zamračenou tvárou, prejaví voči nemu suchopárnosť/nezáujem a nepriateľstvo a nedostatočnosť ohľadom toho, čo je preň voči jeho bratovi povinné z informovania sa a pýtania sa ohľadom jeho nevinnosti, pretože to je nespravodlivosť a hriech. A to možno viedlo k nepríjemnej príhode medzi nimi a on mu pripomenie to, čo vôbec nie je jeho vecou a prisúdi si tak ohováranie/klebety a to všetko bolo kvôli ignorancii z jeho strany bez toho, aby si to jeho brat bol zaslúžil. Presnejšie, bol to krok diabla. Rozhodol o tom v jeho srdci, aby si tak o nikom nepredstavil iné než to a možno to bolo spomenuté počas stretnutia s jeho bratmi, a tak si to predstavujú aj jeho bratia zakaždým, keď je to spomenuté. A keď ho spomenú, medzi ľuďmi to narastá a hovoria o tom počas ich sedení a na ich cestách a veriaci si je toho nevedomý bez akéhokoľvek hriechu v súvislosti s tým, čo bolo spomenuté jeho bratom, až mu to povie a on nato, ‘Beda ti, ľudia vravia, že si povedal to a to,’ a on odpovie a povie, ‘SubhanAllah, to si o mne myslíš?’ a on povie, ‘Áno.’ Potom ho postihne depresia a povie: ‘Ó, Bože, Ty vieš, že som to nepovedal, a že mi to ani len nenapadlo a svoje záležitosti som zveril Tebe, tak naplň Svoj sľub voči mne.’ A tak sa Boh zaň pomstí jeho veriacemu bratovi. Ó, Mufaddal, tvoj Pán je Spravodlivý a Múdry a nepácha bezprávie. A tak Boh privolá na dotyčného veriaceho symptómy a možno jeho rodina a deti a družka majú potrebu veľkej skúšky a to všetko kvôli tomu, čo prejavil zo svojej ignorancie o jeho veriacom bratovi bez toho, aby to bol schopný ovládnuť svojou mysľou a napraviť to vo svojom vnútri, no namiesto toho sa stotožnil s ignoranciou… a názory sú správne a nesprávne a niektoré podozrenia sú hriechmi a tieto postihnutia a choroby, ktoré sú na tomto svete, a ktoré ich postihnú, sú skúškami. A podobne je to v súvislosti s nedostatkom vo vlastnej osobnosti a rodine a peniazoch a deťoch z tohto dôvodu, o ktorom so ti vyrozprával. Ó, Mufaddal a Allah sa pomstil za Svojho priateľa a toto postihnutie je preň a je v tom preň dobro na tomto svete a v posmrtnom živote. Pretože týmito postihnutiami a chorobami a tým, čo naň následne doľahlo, ho Boh očisťuje, odstraňuje z neho nečistoty chyby, ktorá mu prešla mysľou, keď si o svojom veriacom bratovi predstavoval niečo, čo tam vôbec nebolo. A zo žiaľu a starostí sa mu dostane rovnako, ako sa dostalo jeho veriacemu bratovi, keď mu spomenul, ‘Ten a ten ti pripísal to a to,’ a podobne. Tým sa veľmi zarmúti a zármutok a starosti, ktoré narastajú u druhého veriaceho, sú zármutkom a starosťami, ktoré boli spôsobené prvému veriacemu. Pretože ak by sa na druhého veriaceho nezniesli tieto postihnutia a choroby, Ó, Mufaddal, prvý veriaci by mu bol tým pádom podriadený, a tak sa preň Allah pomstí. A to, čo Allah spôsobuje veriacemu, je preň dobré a je to pohľad dobra. Preto, keď sa dostaví súženie, dokonalý veriaci povie: A možno iní než on spomedzi jeho veriacich bratov mu povedali, ‘Ó, brat môj, nesužuj sa tým. Možno je to pre teba dobré. Netráp sa a neobviňuj tvojho Pána ohľadom Jeho rozhodnutí a buď spokojný.’ A tak tento zdokonalený veriaci sa upokojí na základe tejto rady, ktorá si nájde miesto v jeho srdci a tento veriaci tak napreduje a povie si, ako som uviedol a poďakuje Bohu a povie, ‘Allah, Tebe patrí vďaka.’ Keď sa teda dostane von z nečistoty toho, čo nad ním viselo a zo symptómov hriechov a toho, čo spôsobil kvôli svojej ignorancii - pochop, Ó, Mufaddal, a je to okamžité a okamžité je dôvod a oddialené je dôvod.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, dozvedel som sa o veriacom a poznal som dôvody na postihnutia a choroby. Povedz mi, Ó, Pane, o neveriacom, ktorého rodinu a peniaze a deti postihnú choroby a telesné vady a aké su na to dôvody?” Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku neveriaci, ktorému sa dostanú tieto postihnutia a choroby, je priateľ veriaceho, ktorý spomenul jeho brata so zlobou a ohovoril ho a bol proti veriacemu, ktorý bol tým zarmútený. A veriaci si bol nevedomý v súvislosti so záležitosťou (jeho priateľa), no pred Bohom sa neukryje nič. A proti právu veriaceho sa dopustil dvojitého priestupku. Z toho dôvodu sa na veriaceho pozerá so zlobou a ignoranciou. Pretože v prípade dvoch veriacich to bola zmätenosť, ktorá prešla mysľou veriaceho a negatívne ovplyvnila jeho predstavivosť ohľadom jeho veriaceho brata. No zdá sa, že v tomto prípade bol neveriaci prekonaný a Allah oslepil veriaceho v súvislosti s rozpoznaním tejto záležitosti, no pred Bohom to ukryté nie je. A tak sa Allah nahnevá kvôli jeho veriacemu svätcovi a pomstí sa zaň dotyčnému neveriacemu bez toho, aby mu udelil milosť. Preto keď ho postihne skúška, je to vynahradenie za jeho hriechy a to bez toho, aby neveriaci oľutoval a stane sa to, čo ho postihne.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, a čím je postihnutý?” Imám Al Sádiq povedal, “Boh učiní jeho koniec zlým. To znamená, že sa vráti do Maskh a to sú dôvody na súženia neveriaceho a veriaceho. Čo sa týka súžení, ktoré dopadnú na veriaceho a postihnutia a choroby, je to preň očistec pred posmrtným životom. Pokiaľ ide o súženia, ktoré dopadnú na neveriaceho, je to poníženie a odplata a hnev Allaha voči nemu a On učiní jeho koniec v Maskh, ako som ti vyrozprával. A vskutku, Ó, Mufaddal, toto poznanie je tajomstvom Allaha a je to obsah Jeho trezorov, z ktorých nečerpal nik okrem Jeho vybraných a uprednostnených a Boh učinil povinným, že o tomto poznaní nevie nik z oslabeného plebsu.” Potom recitoval: {On jediný pozná nepoznateľné a nikoho do Svojich tajomstiev nezasväcuje okrem tých, ktorých si vyvolil spomedzi poslov Svojich; a pred ním i za ním dozorcovia kráčajú} (Svätý Korán, 72:26-27) “Ó, Mufaddal, ty a naši šia, z nášho poznania sa k vám nedostane nič bez toho, aby to bolo na tomto svete vymerané a bez toho, aby ste kráčali na tejto ceste. Preto sa neodvracajte, nenakláňajte sa a nezíďte zo správnej cesty.” Mufaddal povedal, “Čo máš na myslí tým, keď vravíš, aby sme sa neodvracali?” Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, “Odvrátiť sa alebo odpadnúť/dezertovať znamená, ak on sa prikloní, prikloníš sa aj ty a všetká chvála patrí Bohu, navždy. Koniec.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s