Al Haft Al Šaríf – Dvere 13 & 14

“Poznanie Čistoty, Selekcie, a čo je sňaté z Veriaceho zo Zjavných Prác, ak je pozdvihnutý do tohto Stavu”

“Poznanie toho, čo je povinným pre Veriaceho, ktorý dosiahol cieľ, voči jeho Veriacemu bratovi, ktorý nedosiahol cieľ a neskončil pri Pravde Poznania.” Imám Al Sádiq sa opýtal Mufaddala na tento verš: {Ak vstupujete do domu, dajte si vzájomne požehnané a dobré pozdravenie prichádzajúceho od Boha. A takto vám Boh objasňuje oznámenie – snáď to pochopíte.} (Svätý Korán, 24:61) “Ó, Mufaddal, čo hovoria ľudia Kúfy o tomto verši?” Mufaddal povedal, “Vravia, jeho význam je, že keď človek vstupuje do niekoho domu, mal by povedať Salám (Mier) domácemu a tomu, kto je s ním.” Imám Sádiq povedal, “Akí nevedomí sú ľudia! A aké slepé sú ich srdcia!” Mufaddal sa opýtal, “Čo teda znamená?” Imám Sádiq odpovedal, “Týka sa našich Šia a každého veriaceho, ktorý je o Stupeň pozdvihnutý. Pretože jeho priateľ, ktorý nebol na daný Stupeň pozdvihnutý, sa musí podriadiť jeho Veleniu a musí ho Poslúchnuť, kým nebude pozdvihnutý na obraz jeho Anjelského skutku a stane sa ako on na Stupni Viery a Poznania. Len vtedy nemusí poslúchnuť nikoho. V skutočnosti je pre všetkých jeho bratov povinným, aby ho poslúchli… až kým nedosiahne Hodnosť Dverí.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo je to Hodnosť Dverí?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Hodnosť Dverí je schopnosť Uvedomiť si Imáma, kdekoľvek si praje. A nič pred ním nie je zahalené, ani vysoká hora, ani masívna skala, ani hlboké more, ani dlhá stena, pretože jeho oči spočinú tam, kde chce a kde si želá.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, čo je to Stupeň Viery?” Imám Sádiq povedal, “Najnižší Stupeň je, že Allah pred ním nezahaľuje nič, a niet Zeme, Nebies, alebo Hory, ani Pevniny, ani Mora, ktoré by nevidel, a nie je si nevedomý príkazu Boha. Je to tak preto, lebo Ignorancia je Nedostatok a v Imámovi niet Nedostatku. A Ignorancia je Zavádzanie a v Imámovi niet Zavádzania, pretože uňho je Vedenie. A tak poznaj tieto Veci a tieto Stupne, pretože Dozrievajú a informujú Veriaceho a Mier.”

Mufaddal povedal, “Vysvetlil si mi (Stupeň) Čistoty a ja som pochopil. Aký je teda význam (Stupňa) Selekcie?”

Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “Selekcia je Stupňom vyšším než Stupeň Prorokov a je to Posolstvo v Allahových slovách:

{Boh vskutku vyvolil Adama, Noeho, rod Abrahámov, i rod Imránov
nad ľudstvo všetko ako Pokolenie, ktoré vzišlo jedno z druhého. A Boh je Počujúci, Vševediaci.}

(Svätý Korán, 3:33-34)

Imám Al Sádiq povedal, “To my sme Pokolenie.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, ak jeden dosiahne tento stupeň, je pozdvihnutý na ďaľší?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Áno, je pozdvihnutý k Závoju, a to je prvý stupeň, ktorý sme spomenuli.” Potom recitoval:

{A neni dané smrteľníkovi žiadnemu, aby s ním Boh rozprával, iba ak prostredníctvom vnuknutia}

(Svätý Korán, 42:51)

A potom tiež recitoval:

{a My povyšujeme jedných nad druhých v hodnostiach}

(Svätý Korán, 43:32)

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, je potrebné, aby sme tieto hodnosti poznali?”

Imám Al Sádiq povedal, “Áno. Každý, kto pozná tento Vnútorný/Skrytý význam, jeho Očividné práce sú z neho sňaté. A kým tieto Hodnosti nepozná a nedosiahne ich svojím Poznaním (je za očividný svet). No keď ich dosiahne a pozná ich hodnosť za hodnosťou a stupeň za stupňom, vtedy je Voľný a bolo z neho sňaté Zotročenie. Opustil hranice Otroctva a vymenil ich za Slobodu prostredníctvom svojej Dychtivosti a Poznania.”

Mufaddal sa opýtal, “Je to v Knihe Allaha?”

Imám Sádiq povedal, “Áno, a či si nepočul Božie slová:

{že u Pána tvojho je konečný cieľ len}

(53:42)

Pretože ak človek pozná svojho Pána, dosiahol Cieľ, ktorý je preň požadovaný a je s Bohom Viac Oboznámený než iba Jedinosťou a Poznaním. Putá a Okovy boli dané tým, ktorí sú Nedostatoční. No každý, kto dosiahol a poznal tieto Stupne, o ktorých som ti čítal, je oslobodený z Otroctva. A Reťaze a Okovy z neho boli sňaté, a tiež Ustanovizeň Očividného.”

Potom Imám recitoval:

{pre tých, ktorí uverili a zbožné skutky konali, to, čo pojedajú, ak sú bohabojní, veriaci a zbožné skutky konajú a sú naďalej bohabojní a veriaci a zostanú bohabojnými a zbožnými. A Boh miluje tých, ktorí zbožné skutky konajú.}

(Svätý Korán, 5:93)

Potom Imám recitoval:

{A nie je pre vás hriechom, ak vstúpite do domov neobývaných, v ktorých máte nejaké predmety.}

(Svätý Korán, 24:29) Mufaddal sa opýtal, “Čo to znamená, môj Pane?”

Imám Sádiq odpovedal, “To znamená Povýšenie v Poznaní a Zvýšenie Hodnosti a Mier, tieto Dvere sú zatvorené.”

“Poznanie toho, čo je povinným pre Veriaceho, ktorý dosiahol cieľ, voči jeho Veriacemu bratovi, ktorý nedosiahol cieľ a neskončil pri Pravde Poznania.”

Imám Al Sádiq sa opýtal Mufaddala na tento verš:

{Ak vstupujete do domu, dajte si vzájomne požehnané a dobré pozdravenie prichádzajúceho od Boha. A takto vám Boh objasňuje oznámenie – snáď to pochopíte.}

(Svätý Korán, 24:61) “Ó, Mufaddal, čo hovoria ľudia Kúfy o tomto verši?”

Mufaddal povedal, “Vravia, jeho význam je, že keď človek vstupuje do niekoho domu, mal by povedať Salám (Mier) domácemu a tomu, kto je s ním.”

Imám Sádiq povedal, “Akí nevedomí sú ľudia! A aké slepé sú ich srdcia!”

Mufaddal sa opýtal, “Čo teda znamená?”

b9f6aaef6771bb0d82380eab1a623982Imám Sádiq odpovedal, “Týka sa našich Šia a každého veriaceho, ktorý je
o Stupeň pozdvihnutý. Pretože jeho priateľ, ktorý nebol na daný Stupeň pozdvihnutý, sa musí podriadiť jeho Veleniu a musí ho Poslúchnuť, kým nebude pozdvihnutý na obraz jeho Anjelského skutku a stane sa ako on na Stupni Viery a Poznania. Len vtedy nemusí poslúchnuť nikoho. V skutočnosti je pre všetkých jeho bratov povinným, aby ho poslúchli… až kým nedosiahne Hodnosť Dverí.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo je to Hodnosť Dverí?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Hodnosť Dverí je schopnosť Uvedomiť si Imáma, kdekoľvek si praje. A nič pred ním nie je zahalené, ani vysoká hora, ani masívna skala, ani hlboké more, ani dlhá stena, pretože jeho oči spočinú tam, kde chce a kde si želá.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, čo je to Stupeň Viery?”

Imám Sádiq povedal, “Najnižší Stupeň je, že Allah pred ním nezahaľuje nič,
a niet Zeme, Nebies, alebo Hory, ani Pevniny, ani Mora, ktoré by nevidel, a nie je si nevedomý príkazu Boha. Je to tak preto, lebo Ignorancia je Nedostatok
a v Imámovi niet Nedostatku. A Ignorancia je Zavádzanie a v Imámovi niet Zavádzania, pretože uňho je Vedenie. A tak poznaj tieto Veci a tieto Stupne, pretože Dozrievajú a informujú Veriaceho a Mier.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s