Duchovná Cesta – Očistný Program a Rozvoj Osobnosti

Úvod:

Všetci Moslimovia by sa mali vydať na obetnú cestu k Milostivému Bohu (SWT). Bezpochýb sa v nás nachádza vrodená túžba byť súčasťou duchovných záležitostí v blízkosti Absolútnej Pravdy. Týmto spôsobom zintenzívnime náš vzťah so Všemohúcim a získame blízkosť k Nemu (SWT). Podľa učencov bol úmysel vydať sa na túto cestu implantovaný do našich duší samotným Najmilostivejším Allahom (SWT). Zdá sa, že pripomínanie si Allaha (SWT), pestovanie intimity v samote s Absolútnou Dokonalosťou a Veľkoleposťou je konečným cieľom nádejí mystikov a finálnou desetináciou púte duchovných cestovateľov.

Prorok Islámu, Mohammed (požehnania a mier s ním a jeho Rodinou), je tým najlepším doktorom duší a je tiež evidentné, že všetci Proroci (požehnania a mier s nimi) a Neomylní Imámovia (pmsn) sú učiteľmi a lekármi ľudských duší. Avšak zodpovednosť za liečbu, zušľachťovanie a očistenie našich duší nesieme na našich vlastných pleciach. Napriek tomu Proroci (pmsn) a Neomylní Aimmah (pmsn) nám prednášali a detailne nám vysvetlili choroby duše a ich príznaky, vydali relevantné predpisy na ich liečbu, aby sa jeden s týmito technikami zoznámil a denne ich praktizoval.

Okrem toho, že Islám od svojich prívržencov vyžaduje napĺňanie našich sociálnych povinností, mali by sme si byť vedomí aj našich duchovných požiadaviek, a preto by sme sa mali sústrediť na rozvoj a zušľachťovanie osobnosti a na dosahovanie vysokého postavenia v Očiach Boha.

Dôvody na vyslanie Božích Poslov, obzvlášť na tento účel, sú teda zjavné. Výsledky, ktoré jedinec dosiahne pre Tento Svet a Posmrtný Život, sú závislé na snahe, ktorú vloží do rozvoja svojho ja a do sebaočistenia. Podľa al-Aminiho je práve z tohto pohľadu sebarozvoj považovaný za niečo životne dôležité, pretože určuje konečný osud jedinca. Okrem toho Allah vo Svojej Najvzešenejšej Podstate obdaril tieto osobnosti najvyššími morálnymi vlastnosťami, aby nás mohli trénovať čo najefektívnejším spôsobom.

Prorok (pmsnajr) povedal,

Zdôrazňujem pre vás dôležitosť dobrej morálky, pretože Boh, Všemohúci, ma vyslal obzvášť pre tento účel.
Bihar al-Anwar, zv. 69, str. 375

Ďalej povedal,

Bol som ustanovený na účely Proroctva, aby som mohol dosiahnúť dôležitú úlohu morálneho zdokonalenia ľudských duší.
al-Mustadrak, zv. 2, str. 282

al-Sádiq (pmsn) povedal,

Všemohúci Boh ustanovil Prorokov s dobrou morálkou; preto každý, kto v sebe tieto cnosti objaví, by mal byť Bohu vďačný za tento dar; každý, komu tieto cnosti chýbajú, sa musí modliť, nariekať, roniť slzy pred Všemohúcim Bohom, prosiac o takéto požehnania.
al-Mustadrak, zv. 2, str. 283

Veliteľ Veriacich, Imám Ali (pmsn) povedal,

Údajne, ak by neexistovala túžba po Raji, ani strach z Pekla, a tiež ak by neexistovala viera v odmenu alebo trest na Druhom Svete, dokonca aj v tom prípade by bolo vhodné snažiť sa dosiahnúť morálnu dokonalosť, pretože dobrá morálka je cstou k prosperite a víťazstvu.
al-Mustadrak, zv. 2, str. 283

Pokračuje al-Báqir (pmsn),

Z hľadiska viery sú tými najdokonalejšími veriacimi tí, ktorí excelujú v mravnom konaní.
al-Kafi, zv. 2, str. 99

V tejto súvislosti Prorok (pmsnajr) ďalej povedal,

Nie je nič lepšie než dobré mravné správanie, ktoré by mohlo byť zapísané v “Listine Skutkov” v Deň Zmŕtvychvstania.
al-Kafi, zv. 2, str. 99

A tiež,

Moja komunita vstúpi do Raja zväčša na základe bohabojnosti a dokonalosti v mravnom konaní.
al-Kafi, zv. 2, str. 100

Na základe vyššie uvedených vyrozprávaní môžeme bezpečne povedať, že ten, ktorého dva dni sú rovnaké (teda ak duchovne nenapreduje), je v strate. Al-Hasán (pmsn) premýšľa nad osobou, ktorá zvažuje svoju výživu, no neberie v úvahu stravu pre svoj intelekt. Preto sa vyhýba tomu, čo škodí jeho žalúdku, no svoju myseľ pokojne naplní tým, čo ho zničí.

Allah, Najvznešenejší, povedal,

{Kto ju (dušu) očistí, ten iste zarobí, a kto ju zanedbá, ten iste prerobí}
{Svätý Korán – Kapitola 91 – Verš 9,10}

Najznámejší iránsky básnik a mystik, Hafíz-e-Širazi, nádherne zhrnul snaženie pútnika (duchovného cestovateľa) v nasledujúcom výroku,

Každú noc som bol v pozore. Strážil som priestory srdca, aby doň nevnikla cudzia myšlienka (okrem môjho milovaného).

Al-Husajn (pmsn) povedal,

Ten, ktorému si chýbal, čo vlastne našiel? A čo chýba tomu, ktorý Ťa našiel? Dozaista ten, ktorého teší a je naklonený inému, než si Ty, dospel k ničote (a zlyhal).

Osoba, ktorá dosiahla “Duchovnú Dokonalosť”, bude vidieť prítomnosť Allaha (SWT) všade tam, kam sa len pozrie.

Ako povedal Allah (SWT),

{a nech sa obrátite kamkoľvek, všade je tvár (prítomnosť) Božia}
{Svätý Korán – Kapitola 2 – Verš 115}

V Hadíse al-Qudsi Allah (SWT) ďalej uvádza,

Nedokáže Ma obsiahnuť (rozľaholosť) Mojej Zeme ani Môjho Neba. Vskutku, to srdce človeka viery Ma obsiahnúť dokáže.

Podľa učencov Mysticizmu potom v našich srdciach a dušiach prevládne také bohatstvo a spokojnosť, že všetko ostatné (s výnimkou potešenia Všemohúceho) sa stane v našich očiach bezcenným a duchovne si na tento nový život zvykneme.

Túto duchovnú cestu k Pánovi jeden dokáže udržiavať iba prostredníctvom anihilácie vlastného Ja. Učenci vyrozprávali (tradíciu citoval Ajatoláh Mutahhari (nech je s ním Allah spokojný)), že raz sa človeka opýtali, po čom na tomto svete túži. Prehlásil,

Túžim netúžiť!

Ajatoláh Mutahhari (njAs) podal správu o tradícii z knihy al-Kafi, že jedného dňa Prorok (pmsnajr) videl slabého a chudého mladého muža, ktorý bol bledý, ktorého oči boli vpadnuté, a ktorý len zťažka dokázal udržať rovnováhu. Keď dostal otázku ohľadom svojej situácie, mladý muž odpovedal,

Je to moje presvedčenie, kvôli ktorému žialim, kvôli ktorému v noci nespím a kvôli ktorému som cez deň smädný (z dôvodu pôstenia sa). Spôsobilo, že som nedbanlivý voči všetkému na tomto svete. Vidím, akoby bol Allahov (SWT) Trón prichystaný na súdenie skutkov ľudí, ktorí sa zhromaždili na Námestí Zhromaždenia, a ja som jedným z nich. Vidím, ako si obyvatelia Neba užívajú, a ako obyvatelia Pekla podstupujú trest. Dokonca aj teraz akoby som počul výbuchy Pekelného Ohňa na vlastné uši.

Abdulláh Ansári vraví,

Vy, ľudia, ste nevyzrelí v detstve, intoxikovaní počas mladosti a slabí v starobe. Kedy potom budete uctievať Allaha (SWT)?

Je výsostne dôležité citovať slávnu Hammámovu kázeň z knihy Nahdžul-Balagha (Vrchol Elokvencie), v ktorej vysvetľuje vlastnosti bohabojných ľudí. V tejto kázni Veliteľ Veriacich, Imám Ali (pmsn), vysvetlil, čo je to vlastne bohabojnosť, a akí sú to bohabojní ľudia, opisujúc živé detaily ich spôsobu života, myslenia, uctievania a správania sa k ostatným ľuďom. Toto vyrozprávanie je tiež výborným zhrnutím 25 Pravidiel a niekoľkých cvičení, ktoré ustanovili Aimmah (pmsn) na účely sebaočistenia a sebarozvoja.

Hammam bol jedným zo spoločníkov Imáma Alího (pmsn). Bol to veľmi bohabojný muž. Raz požiadal Imáma (pmsn), aby obšírne vysvetlil vlastnosti bohabojného človeka. Chcel, aby bolo vysvetlenie tak obrazné a názorné, aby mohol pobožného človeka vidieť okom svojej mysle. Imám (pmsn) vedel, že Hammám mal veľmi jemné srdce, preto nebol k jeho požiadavke naklonený. Vyhýbajúc sa téme, povedal,

Hammám! Maj strach pred Bohom a konaj dobré skutky. Pamätaj, že Boh je vždy spoločníkom dobrých a bohabojných ľudí!

Hammám však s touto odpoveďou nebol spokojný a chcel počuť viac. Naliehal, až sa pridali aj ostatní. Následne Imám (pmsn) súhlasil a neochotne predniesol nasledujúci prejav. Po tom, čo chválil Pána a modlil sa k Nemu, aby požehnal Proroka (pmsnajr), Imám Ali (pmsn) pokračoval v prednese nasledovne,

Keď Boh stvoril ľudstvo, nepotreboval jeho poslušnosť a modlitby, ani nebol nervózny z jeho neposlušnosti. Neposlušnosť a vzpurnosť ľudí Mu nedokáže ublížiť. Podobne ani poslušnosť poslušných ľudí Mu nie je na prospech. On je mimo dosahu ujmy a prospechu. Po tom, čo stvoril človeka, rozhodol preň rôznorodosť jedla, ktoré jeho telo dokáže prijať, a ktorému sa dokáže pripôsobiť. Určil preň miesta, ktoré sú preň vhodné na život a rozmnožovanie. Z týchto ľudí sú vznešení tí, ktorí sú pobožní a majú strach pred Bohom.

Majú prednosť a sú znamenití, pretože vždy hovoria pravdivo, ľahko a k podstate veci. Ich spôsob života je založený na striedmosti a k ostatným ľuďom sa správajú s dobrou vôľou, priateľsky a zdvorilo. Zakazujú si veci, ktoré sú zakázané Bohom. Svoje mysle sústredia na poznanie vecí, ktoré im prinesú večnú blaženosť. Ťažkosti a utrpenie znášajú s rovnakou radosťou, s akou si užívajú pohodlie a potešenia. Ak by Boh nebol určil rozsah života každého jedného z nich, z túžby dosiahnúť Jeho Nebo a zo strachu pred padnutím do Jeho nevôle by vo svojich telách neostali dlho.

Vo svojich mysliach si Božiu Slávu vizualizujú do takej miery, že okrem Neho ich nič na tomto svete neznepokojí, nevystraší ani nenaplní hrôzou. Všetko ostatné než Jeho Moc je v ich očiach bezvýznamné a neveľké. Veria v Nebo a jeho požehnania ako osoba, ktorá tam bola a Nebo videla na vlastné oči. Podobne, ich viera v Peklo a jeho mučenia je tak silná ako u osoby, ktorá prešla pekelným utrpením. Cítia, že pekelné muky sú všade vôkol a v ich blízkosti.

Pociťujú ľutosť nad spôsobmi svetských ľudí. Nikomu neublížia. Nedoprajú si nestriedme jedenie a vyhľadávanie potešenia. Ich požiadavky sú obmedzené. Majú málo prianí. Tŕpezlivo prijali utrpenia a nešťastia tohto smrteľného a prechodného života kvôli večnému a dokonalému šťastiu, čo je z Milosti Božej pre nich obchod veľmi výhodný. Skazený svet sa dožadoval ich priateľstva, no oni od neho odvrátili svoje tváre. Chcel ich vlákať do pasce, no oni ochotne prijali každé súženie a nepohodlie, aby sa oslobodili z jeho pazúrov.

Noci trávia dôkladným štúdiom Koránu kvôli ich slabosti a nedostatkom a z tejto Svätej Knihy sa snažia vyčítať spôsoby na zlepšenie ich mysle. Keď počas štúdia Koránu narazia na pasáž opisujúcu Nebo, cítia vysokú príťažlivosť, až v sebe rozvinú intenzívnu túžbu po ňom; ich mysle si vizualizujú Nebo so všetkými jeho požehnaniami, zatiaľ čo pasáž o Pekle ich ľaká. Majú z nej pocit, akoby zúriaci oheň, vzdychanie a bedákanie tých, ktorí podstupujú Pekelné mučeneie, videli a počuli.

noc islám náboženstvo duchovná cesta rozvoj osobnosti očistný program úvod

Noci trávia v modlitbe pred ich Pánom, prosiac a žiadúc Ho, aby ich ochránil pred Peklom. Počas dní sú zaneprázdnení prácou, ktorá jasne naznačuje ich múdrosť, hĺbku, poznanie, cnosti a bohabojnosť. Konštantný pôst, jednoduchá strava, vyhýbanie sa všetkým aspektom luxusu a pravidelná ťažká práca spôsobujú, že vyzerajú chudí a vyčerpaní, avšak tešia se veľmi dobrému a silnému zdraviu. Keď ich ľudia počujú diskutovať o rôznych problémoch života, častokrát si o nich myslia, že sú to náladoví fanatici, ba dokonca hlupáci. Ale nie je to tak. Nie sú spokojní s kvalitou a kvanitou práce, ktorú vykonávajú na ceste náboženstva a ľudskosti. Čím viac pracujú, tým viac sú nespokojní. Určili si veľmi vysoký štandard efektivity ich práce a sú nervózni, že ľahostajnosť môže spôsobiť, že určené výšky nedosiahnú.

Ak sú bohabojnosť, cnosti a dobré skutky ktoréhokoľvek z nich chválené, nie je rád, keď mu skladajú komplimenty. Obáva sa, aby ho taká chvála nepodnietila k márnosti, sebalichoteniu a samochvále. Povie, svoju myseľ a svoju prácu poznám lepšie než iní a Boh pozná oveľa viac než ja. Ó, Pane! Prosím, nerob ma zodpovedným za to, čo o mne povedali. Veľmi dobre vieš, že som túto chválu nepodnietil. Prosím, Pane! Daj mi dokonalosť oveľa väčšiu, než čím ma chválili. A Pane! Prosím, odpusť mi tie nedostatky, o ktorých oni nevedia.

U každého bohabojného človeka nájdete nasledujúce vlastnosti. Je odhodlaný, no citlivý a vľúdny. Vo svojom presvedčení a viere je neoblomný. Je hladný po poznaní. Tým, ktorí mu ublížili, odpustí, aj keď si uvedomuje, že voči nemu spáchali nespravodlivosť. Aj keď vlastní bohatstvo, jeho spôsoby života sú založené na striedmosti. Jeho modlitby sú príkladom pokory a poddajnosti voči Bohu. Dokonca aj keď hladovie, udržuje si sebaúctu. Trápenie nesie trpezlivo.

Uchýli sa iba k čestným spôsobom získavania živobytia. Potešenie mu spôsobuje, keď môže ostatných viesť k pravde a spravodlivosti. Pohŕda hrabivosťou a lakomstvom. Aj keď po celý čas koná dobré skutky, je nervózny kvôli svojim nedostatkom. Každú noc ďakuje Bohu, že mohol prežiť ďaľší deň v Jeho Priazni a Milosti. Každé ráno začína modlitbou Pána. Počas nocí je opatrný, aby tie hodiny nepremárnil bezstarostne v pohodlí a ľahkosti. Deň začína radostne, že Pán mu dal ďaľší z dní, počas ktorých môže konať svoju povinnosť.

Ak sa jeho myseľ začne dožadovať niečoho zlého a hriešneho, odmietne počúvnuť jej diktát. Túži po dosiahnutí večnej blaženosti. Svetské potešenia ho nezaujímajú. Jeho múdrosť sa mieša s trpezlivosťou. Jeho skutky odrzrkadľujú jeho slová. Neviazaná túžba ho nezaťažuje. Má v sebe málo nedostatkov. K ostatným je zdvorilý. Má spokojnú myseľ. Pojedá málo a nikomu neubližuje. Je jednoduché potešiť ho. Má silnú vieru. Jeho vášne sú mŕtve. Jeho hnev je pod kontrolou.

Ľudia od neho očakávajú dobro a považujú sa v bezpečí pred tým, že by im mohol spôsobiť ujmu. Aj keď je nájdený medzi bezbožnými ľuďmi, jeho meno bude zapísané do zoznamu zbožných. Ak je v prítomnosti tých, ktorí si sústavne pripomínajú Boha, prirodzene, jeho meno nebude zahrnuté medzi tými, ktorí Naň zabúdajú. Odpustí tým, ktorí mu ubližujú. Pomáha tým, ktorí naň zanevreli a odmietli mu pomôcť. Je vľúdny k tým, ktorí boli k nemu krutí. Koná dobro tým, ktorí voči nemu konajú zlo. Nikdy sa nezúčastňuje neviazanej vravy. Niet v ňom zlozvyku a jeho dobré vlastnosti sú výnimočné, pozoruhodné a prominentné. Keď čelí nebezpečiu a katastrofám, je pokojný a kľúdný. Počas trápenia a kalamít je trpezlivý a nestráca nádej. Počas prosperity je Bohu vďačný. Neublížil by ani svojmu najväčšiemu nepriateľovi. Nikdy nespácha hriech dokonca ani kvôli svojmu najlepšiemu priateľovi.

Pred tým, než ktokoľvek dosvedčí jeho chybu, on sám si ju prizná a stane sa jej vlastníkom. Nikdy nezpreneverí nič, čo mu bolo zverené. Nikdy nezabudne, čo mu bolo povedané. Nikoho neoohovára. Svojim susedom neubližuje. Ak na nejakú osobu padne nešťastie, neobviňuje ju, ani nie je šťastný nad stratou iných. Nezchádza zo správnej cesty ani nekráča po ceste nesprávnej. Jeho mlčanlivosť nenaznačuje jeho nevrlosť ani jeho smiech nie je hlasný a búrlivý. Perzekúciu znáša trpezlivo a Boh potrestá tých, ktorí ho utláčajú. Je na seba tvrdý, ale veľmi zhovievavý voči ostatným. Znáša ťažkosti tohto života, aby získal večný mier a pohodlie. Nikdy neubližuje inému stvoreniu. Ak sa niekomu vyhýba, je to preto, aby si udržal svoju bohabojnosť a čestnosť. Ak s niekým uzavrie zmluvu, je to z jeho dobrosrdečnosti a zhovievavosti. Nikomu sa nevyhýba kvôli jeho hrdosti a domýšľavosti a nestýka sa s inými, ktorí majú skryté úmysly pokrytectva, predstierania a podlosti.
Nahdžul-Balagha, kázeň 19

Komentátor vraví, že Hammám počúval túto kázeň veľmi pozorne, a keď Imám začal prednášať vyššie uvedenú časť, Hammám odpadol a počas bezvedomia jeho duša navždy opustila jeho telo. Keď to Imám videl, povedal,

Pri Bohu, presne z tohoto dôvodu som váhal. Efektívna rada pre myseľ, ktorá je pripravená ju prijať, prináša častokrát podobný výsledok.

Krátka Poznámka o Úprimnosti

Na túto cestu sa jeden musí vydať výlučne kvôli Allahovi a úprimnosť (Ikhlás) je hlavným cieľom každého Duchovného Cestovateľa.

Podľa Aimmah (pmsn),

Vytrvať v činnosti, až kým sa stane úprimnou, je náročnejšie, než samotné (vykonávanie) činnosti. Úprimnosť činnosti spočíva v tom, že by ste nemali túžiť po chvále iných než Boha Všemohúceho a úmysel predchádza činnosti. Hľa! Vskutku, úmysel je samotná činnosť.

{Riekni: „Každý koná podľa úmyslu svojho.“}
{Svätý Korán – Kapitola 17 – Verš 84}

Al-Báqir (pmsn) povedal,

Vytrvalosť v činnosť je náročnejšia než samotná činnosť.

Opýtali si ho, čo sa mieni pod vytrvalosťou v činnosti? Odpovedal,

Človek prejaví príbuznému láskavosť alebo utratí niečo kvôli Bohu, ktorý je Jeden a nemá partnera. Následkom čoho je preň zapísaný dobrý skutok vykonaný v tajnosti. Neskôr svoj skutok niekomu spomenie a to, čo bolo zapísané, je zmazané a namiesto toho je preň zapísaná odmena za dobrý skutok vykonaný otvorene. Neskôr, keď svoj skutok spomenie znova, zapísaná je preň nečnosť pod názvom Riya (namiesto dobrého skutku zapísaného pred tým).

Al-Sádiq (pmsn) poznamenal,

Čisté srdce je to, ktoré stretne svojho Pána v stave, kedy v ňom niet iného než je On. Vtedy každé srdce, v ktorom je širk alebo pochybnosť, zlyhá. Vskutku, myslel tým (čistotou srdca) zdržanlivosť vo vzťahu k svetu, aby ich srdcia boli pripravené na Pomsrtný Život.

Ctihodný gnostik a múdry pútnik, Khwadža Abdulláh Al-Ansári (njAs) vraví,

Ikhlás znamená zbavenie konania všetkých nečistôt.

Mieni sa tu nečistota všeobecná vrátane tej, ktorá vychádza z túžby potešiť iné stvorenia. Veľký Šejk Bahai vyrozprával, že ľudia srdca pre to mali rôzne definície. Bolo povedané,

(Ikhlás) znamená uchovávanie činnosti v stave, v ktorom v nej nezohráva úlohu iný než Boh. To znamená, že vykonávateľ činnosti netúži po odmene, či už v tomto Svete, alebo v Posmrtnom Živote.

Nasledujúca tradícia je konverzáciou medzi Al-Kádhimom (pmsn) a jedným z jeho verných apoštolov, Hišámom, synom Al-Hákama (njAs). Ide o ďaľšie nádherné zhrnutie 25 štádií, o ktorých budeme hovoriť neskôr. Hišám bol údajne známy svojimi schopnosťami debatovať s polyteistami a členmi kacírskych skupín.

Hišám, syn Al-Hákama (njAs) vyrozprával, že Al-Kádhim (pmsn) (7. Imám) mu adresoval, vraviac,

Ó, Hišam! Všemohúci Allah dal dobré správy ľuďom rozumu a chápania, ako povedal

{Oznám teda zvesť radostnú služobníkom Mojim, tým, ktorí horlivo načúvajú slovám Mojim a nasledujú najkrajšie z nich! To sú tí, ktorých Boh na správnu cestu uviedol, a to sú tí, ktorí rozmyslom sú nadaní.}
{Svätý Korán – Kapitola 39 – Verš 17, 18}

Ó, Hišam! Práve prostredníctvom rozumu a chápania Allah (SWT) zdokonalil dôkazy (ohľadom Neho a Jeho náboženstva) pre ľudstvo. Svojím Prorokom a Poslom pomohol tak, že ich obdaril darom elokvencie a viedol ich k pochopeniu Jeho panstva prostredníctvom rozumu a chápania. Ako vraví Allah,

{Váš Boh je Boh jediný a niet božstva okrem Neho, Milosrdného, Zľutovného. Vskutku je v stvorení nebies a zeme, v striedaní noci a dňa, v lodi, ktorá pláva na mori s tým, čo užitočné ľuďom je, vo vode, ktorú Boh z neba zosiela a ktorou znovu oživuje zem po smrti jej – a na nej všetky zvieratá sa rozptyľujú – a v pohybe vetra a oblakov podrobených medzi nebom a zemou – v tom všetkom sú veru znamenia pre ľud rozumný.}
{Svätý Korán – Kapitola 2 – Verš 163, 164}

Ó, Hišam! Pamätaj, že rozum je v aliancii s poznaním. Ako povedal Allah (SWT),

{My potom uvádzame podobenstvá tieto ľuďom, ale pochopia ich iba rozumní.}
{Svätý Korán – Kapitola 29 – Verš 43}

Ó, Hišam! Všemohúci Allah povedal vo Svojej Knihe,

{V tom veru je pripomenutie pre toho, kto srdce má}
{Svätý Korán – Kapitola 50 – Verš 37}

„Srdce“ znamená rozum. Allah (SWT) ďalej uviedol,

{Kedysi sme darovali Luqmanovi múdrosť}
{Svätý Korán – Kapitola 31 – Verš 12}

Múdrosť znamená (schopnosť) chápať a uvažovať.

Ó, Hišam! Mudrc Luqman (pmsn) radil svojmu synovi, „Ak sa skloníš pred Pravdou a Nevyhnutným, budeš ten najmúdrejší z ľudí, keďže múdry človak sa pred Pravdou a Nevyhnutným považuje za malého. Ó, syn môj! Tento svet je ako nepreniknuteľný oceán, v ktorom sa utopili mnohí ľudia. Ako loď ti poslúži strach pred Bohom, hlavná paluba bude tvoja viera, dôvera v Boha budú plachty, rozum bude jej sila, poznanie bude kapitán a trpezlivosť jej kormidlo.

Ó, Hišam! Všetko má svojho ukazovateľa. Hĺbavosť človeka je známkou jeho rozumu. Symbolom hĺbavosti je mlčanie. Všetko má svoj vrchol a vrcholom rozumu je pokora (pred príkazmi Allaha (SWT)). Na dokázanie toho, že si ignorant a nemúdry postačí, ak robíš to, čo Allah (SWT) zakázal.

Ó, Hišam! Všemohúci Allah (SWT) sa o ľuďoch rozumu vyjadril veľmi pozitívne a ozdobil ich najkrajšími ozdobami, ako povedal vlastnými slovami,

{On dáva múdrosť tomu, komu chce. A komu bola daná múdrosť, tomu bolo dané veľké dobro, avšak iba tí, ktorí nadaní sú rozumom, si to pripomenú}
{Svätý Korán – Kapitola 2 – Verš 269}

{Tí však, ktorí pevní sú vo vedení, vravia: „My sme v to uverili; všetko, čo obsahuje, od Pána nášho je!“ A pripomínajú si to jedine tí, ktorí rozvahou sú obdarení.}
{Svätý Korán – Kapitola 3 – Verš 7}

{Je ten, ktorý vie, že to, čo ti bolo zoslané od Pána tvojho, je pravda, podobný slepcovi? To pripomenú si veru ľudia rozvahou nadaní.}
{Svätý Korán – Kapitola 13 – Verš 19}

{Toto je Písmo požehnané, ktoré sme zoslali tebe (Mohammed), aby ľudia o jeho znameniach premýšľali a aby si ich rozvahou nadaní pripomínali.}
{Svätý Korán – Kapitola 38 – Verš 29}

Al-Kádhim (pmsn) pokračoval, vraviac,

Ó, Hišam! Allah (SWT) ustanovil Jeho Prorokov a Poslov (pmsn), aby z ľudí urobili múdrych a dbalých na Allaha (SWT). Čím viac týchto poslov príjmu, tým väčšie je ich vedomie Allaha (SWT). Ten najmúdrejší z ľudí je ten, ktorý pozná Allaha (SWT) najviac. Ten, ktorý je dokonalý vo svojom uvažovaní, sa teší najvyššiemu statusu medzi ľuďmi počas tohoto života a počas Života Posmrtného.

Ó, Hišam! Allah (SWT) poskytol dva dôkazy na účely vedenia ľudstva – externé a interné. Externé dôkazy sú Proroci, Poslovia a Imámovia (Bohom ustanovaní sprievodcovia, mier s nimi všetkými). Interné dôkazy sú uvažovanie a chápanie.

Ó, Hišam! Rozumný človek nedovolí svojej zákonnej okupácii, aby mu bránila v ďakovaní Allahovi (SWT), ani aby príťažlivosť k nezákonným činom zachvátila jeho trpezlivosť.

Ó, Hišam! Ten, ktorý dovolí, aby boli tri veci ovládané tromi inými, v skutočnosti zničil svoj intelekt. Prvou vecou je dovoliť, aby bol rozum ovládaný nadmernými nádejami a očakávaniami. Druhou vecou je dovoliť, aby bola najvyššia z múdrostí ovládaná nadmernou výrečnosťou. Treťou vecou je dovoliť, aby bolo jeho varovné svetlo ovládané/udusené živočíšnymi túžbami. Ten, ktorý zničí svoj intelekt (vykonávaním všetkých troch), tiež zničí svoj svetský život a svoju vieru.

Ó, Hišam! Pravda je znamením počúvania Allaha (SWT) (i.e. pravda vedie k poslušnosti voči Allahovi (SWT)). A niet spásy než prostredníctvom poslušnosti voči Allahovi (SWT). K poslušnosti voči Nemu môže dôjsť iba prostredníctvom poznania. A poznanie je záležitosťou získavania. K tomuto získavaniu dochádza prostredníctvom intelektu. A niet poznania než skrze naučeného z teológie/bohoslovia. A vedomie poznania je dosiahnuté skrze rozum a intelekt.

Ó, Hišam! Cnostné správanie učeného človeka, aj keď obmedzené, Allah (SWT) prijíma s ocenením mnohonásobným nad jeho hodnotu. Na druhej strane, cnostné konanie chamtivého a žiadostivého ignoranta je absolútne odmietnuté.

noc islám náboženstvo duchovná cesta rozvoj osobnosti očistný program úvod

Ó, Hišam! Obmedzené množstvo materiálnych statkov je pre človeka so zdravou mysľou absolútne prijateľné. Zatiaľ čo neobmedzené bohatstvo je pre človeka s neveľkou múdrosťou absolútne neakceptovateľné; a to je dôvod, prečo takí ľudia majú zisk z obchodu ich života na tomto svete, i.e. na zisku budúceho života nebudú mať podiel.

Ó, Hišam! Hľa! Rozumný človek uvažoval nad svetom a jeho ľuďmi. Uvedomil si, že úspech svetského života nezíska bez únavného snaženia. Potom uvažoval nad Životom Posmrtným a tiež si uvedomil, že úspech Života Posmrtného nezíska bez ťažkého zápasu. Následne sa rozumný človek rozhodol v prospech námahy, ktorá so sebou prináša večný úspech v porovnaní s úspechom dočasným v tomto svetskom živote.

Ó, Hišam! Múdri ľudia zostávajú nenaviazaní na svetské statky a ich pôvab a ostávajú v spojení so Životom Posmrtným. Je to preto, že si uvedomili, že svet láka a je vábny; a Život Posmrtný láka a je vábny. Avšak svet sa náhli za človekom, ktorý sa snaží kvôli Životu Posmrtnému, až do takej miery, že dotyčný dostane celý podiel, ktorý bol preň v tomto svetskom živote predurčený.

Na druhej strane ten, ktorý svoj život strávi bojom o svetský profit, v tom bude pokračovať, až kým sa Pomsrtný Život nebude dožadovať vlastného podielu vo forme smrti. Iba vtedy si dotyčný uvedmí, že stratil obe – tento život a Život Posmrtný.

Ó, Hišam! Ten, ktorý vyhľadáva pohodlie bez bohatstva, odpočinok bez závisti a bezpečnosť pre svoju vieru, musí z celého svojho srdca prosiť Allaha (SWT), aby učnil jeho rozum dokonalým.

Ó, Hišam! Všemohúci Allah (SWT) vyrozprával o skupine cnostných ľudí, ktorí sa zvykli modlievať,

{Pane náš, nedaj odchýliť sa srdciam naším po tom, čo si uviedol nás na cestu správnu, daruj nám milosť, ktorá z Teba vychádza, veď Ty si veru Darca najväčší.}
{Svätý Korán – Kapitola 3 – Verš 8}

Počas tejto modlitby si uvedomili, že ľudské srdce sa môže odkloniť smerom k slepote a nízkosti. Po druhé tiež pochopili, že tí, ktorí nežiadajú vedenie a intelekt od Allaha (SWT), sú ľudia, ktorí sa vôbec neboja Božieho trestu. A každý, kto je Allahom (SWT) zbavený rozumu, nikdy nedokáže byť neoblomný a ustálený v Allahovi (SWT) spôsobom, ktorý by mu umožnil si vo vlastnom srdci uvedomiť Pravdu o Allahovi (SWT). Toto štádium nedokáže dosiahnúť nik bez toho, aby jeho slová boli totožné s jeho činmi. Všemohúci Allah nikdy nevedie vnútorný intelekt, ale to, čo sa prejaví prostredníctvom skutkov a slov.

Ó, Hišam! Veliteľ Veriacich, Ali (pmsn), zvykol vravievať, „Jedným zo znakov človeka intelektu je, že má tri vlastnosti – odpovedá iba vtedy, keď sa ho pýtajú; hovorí vtedy, keď všetci ostatní zlyhávajú; a radí to, čo je vhodné pre dobro osoby (s ktorou sa rozpráva).“

Ten, ktorý nemá žiadnu z týchto troch vlastností, je hlúpy. Veliteľ Veriacich (pmsn) ďalej dodal, „Stretnutie by mal viesť iba ten, ktorý je vlastníkom všetkých troch alebo aspoň jednej z uvedených vlastností. Ak človek, ktorý nemá všetky tri alebo aspoň jednu z uvedených vlastností, vedie stretnutie, je jednoducho hlúpy.“

Ó, Hišam! Veliteľ Veriacich (pmsn), Imám Ali (pmsn), zvykol vravievať, „Spomedzi tých, ktorí sú oddaní a uchovávajú príkazy Allaha (SWT), je najlepší človek intelektu. Myseľ človeka nedosiahne dokonalosť, kým nemá isté vlastnosti. Vlastnosti dokonalej mysle sú,

 1. Poskytuje imunitu voči neviere a zlu.
 2. Očakáva sa, že od človeka (intelektu) budú vychádzať iba cnosti a skutočné vedenie.
 3. Svoje nadmerné bohatstvo vyčerpá na dobré skutky.
 4. Chráni sa pred nezodpovedným klebetením.
 5. Jeho podiel v tomto svetskom živote sa rovná tomu, čo je nevyhnutné na jeho existenciu.
 6. Počas svojho života nie je nikdy znechutený poznaním.
 7. Poníženie v hľadaní (viery, poslušnosti a priazne
  Allaha (SWT) je mu drahšia než pocta vo vyhľadávaní iného než Allah (SWT).
 8. Pokora je mu drahšia než dôstojnosť.
 9. Málo dobra, ktoré mu prejavili ostatní, považuje za mnoho a dobro, ktoré prejaví voči iným, považuje za malé.
 10. Ľudí považuje za lepších, než je on a vo svojom srdci sa považuje za bezvýznamného.

A to je vrchol!

Ó, Hišam! Ten, ktorý nemá štedrosti, ten nemá náboženstva; a ten, kto nemá rozum, nemá žiadnu štedrosť. Najväčším človekom je ten, ktorý svoju hodnotu nikdy nepovažuje za rovnú hodnote svetského života. Vskutku! Niet nižšej ceny za vaše duše než ich predať na výmenu za Raj. Preto ich nepredávajte za nižšiu cenu.

Ó, Hišam! Allah (SWT) zanevrel väčšinu ako kritérium pravdy slovami,

{Uposlúchneš väčšinu z tých, ktorí na zemi žijú, zvedú ťa z cesty Božej}
{Svätý Korán – Kapitola 6 – Verš 116}

{Keď sa ich opýtaš: “Kto stvoril nebesia a zem?”, iste odpovedia: “Boh.” Riekni: “Chvála Bohu!” Avšak väčšina z nich nič nevie.}
{Svätý Korán – Kapitola 31 – Verš 25}

{A keď sa ich opýtaš: “Kto zosiela z neba vodu, ktorá oživuje zem po smrti jej?”, vtedy odpovedia: “Boh.” Riekni: “Chvála Bohu!” Ale väčšina z nich nemá rozum.}
{Svätý Korán – Kapitola 29 – Verš 63}

A povedal,

{Avšak väčšina z nich to nevie.}
{Svätý Korán – Kapitola 6 – Verš 37

A On povedal,

{A väčšina z nich nám rozum žiadny.}
{Svätý Korán – Kapitola 5 – Verš 103}

A On povedal,

{Ale väščina z nich sú nevďačníci.}
{Svätý Korán – Kapitola 10 – Verš 60}

Ó, Hišam! Naopak, Allah (SWT) chválil menšinu, vraviac,

{Ako málo je však vďačných medzi služobníkmi Mojimi!}
{Svätý Korán – Kapitola 34 – Verš 13}

A On povedal,

{Však takých je málo!}
{Svätý Korán – Kapitola 38 – Verš 24}

A On povedal,

{A uverili s ním (Noem) len nemnohí}
{Svätý Korán – Kapitola 11 – Verš 40}

noc islám náboženstvo duchovná cesta rozvoj osobnosti očistný program úvod

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s