Kniha Monoteizmu 1.24

Al-Tauhíd (Monoteizmus)

Skutočný Monoteizmus neznamená zastaviť sa pri opisoch, ktoré sú zhormaždené v mene Allah. Fráza “La ilah illa Allah (Niet Boha než Allaha)” nepredstavuje koniec Monoteizmu. Presnejšie, je to počiatok Monoteizmu. Koniec a realita Monoteizmu je (On) alebo “Huwa” v Arabčine. A ako som uviedol už pred tým, “O” (písmeno “Há” v Arabčine, ktoré je prvým v slove “Huwa”) potvrdzuje/dokazuje Potvrdenú/Konštantnú (Existenciu Allaha). Písmeno “n” (alebo “Waw” v Arabčine, ktoré je druhým písmenom slova “Huwa”) predstavuje neprítomnosť Neprítomného. Pretože On je Neprítomný Svedok, Povznesený a Vysokopostavený je Allah nad všetkým, čo Mu pripisujú. Z toho dôvodu je Súra Al-Tauhíd (Kapitola Monoteizmu) {Riekni: “On Boh”} a zvyšok je vysvetlenie, detaily a klarifikácia. Ako som objasnil, Allah alebo Mesto Božích Dokonalostí je iba manifestáciou Pravdy a Reality (On/Huwa), a “Allah” je Jeho (swt.) opisom, ktorým On čelil Svojmu stvoreniu, aby mohol byť poznaný, ale nie je to On (swt.).

A od ľudskej bytosti sa žiada Monoteizmus tejto úrovne – úrovne Pravdy a Reality, pretože táto úroveň predstavuje popretie Jeho (swt.) opisov a úplnosť odovzdanosti sa Mu (swt.) skutočným uctievaním a skutočným pokorením sa. Každé iné uctievanie a každá iná odovzdanosť nikdy nie je bez Širk (pripisovania k Allahovi) na určitom stupni.

A preto je Božstvo Jeho (swt.) tvár, ktorou čelil Jeho stvoreniu tak, ako je pre nich a ich stav vhodné, pretože oni sú stvorením a ich identitou je Chudoba a Nedostatky. Z toho dôvodu je zodpovedajúce, aby im Allah (swt.) čelil Dokonalosťou, aby sa k Nemu mohli nasmerovať, vyhľadávať Ho, znášať svoje nedostatky a poznať Ho na určitom stupni. Poznať Ho počiatočnou cestou Poznania, ktorou je Poznanie Absolútnej Dokonalosti prostredníctvom pomoci s nedostatkami na stránkach existencie neúplnej ľudskej bytosti. Obmedzenie Poznania na Božstvo predstavuje ignoranciu, nedostatok a veľkú stratu. Presnejšie, ľudská bytosť musí za svoj cieľ ustanoviť Poznanie Pravdy a Reality – Poznanie, ktoré môžeme nazvať skutočným Poznaním a koniec možného Poznania vo vzťahu k stvorenej bytosti, pretože je to Poznanie neschopnosti spoznať.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s