Kniha Monoteizmu 1.20

otec syn duch svätý boh trojjediný ježiš kristus kresťan kresťanstvo pravda

V Tóre a Novom zákone (Môj Otec, Tvoj Otec, Syn, Otec, Synovia Boží).

“4 …Hospodin zástupov však hovorí: Nech si len stavajú, ja budem rúcať!  Budú ich volať Krajinou svojvôle, ľudom, na ktorý sa Hospodin naveky hnevá.  5 Keď to uvidíte na vlastné oči, sami poviete: Veľkosť Hospodina siaha až za hranice Izraela.  6 Syn si ctí otca, sluha svojho pána.  Ak som teda otec, kde je úcta voči mne?  Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? — Hospodin zástupov sa pýta vás, kňazov, ktorí znevažujete moje meno a ešte sa pýtate: Čím znevažujeme tvoje meno?”[1]

“21 V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svätom:  Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.  Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.  22 Môj Otec mi odovzdal všetko.  A nik nevie, kto je Syn, iba Otec.  Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.  23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal:  Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte, 24 lebo hovorím vám:  Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.”[2]

“1 Zvelebujte Hospodina, synovia Boží , zvelebujte Hospodinovu slávu a moc! 2 Velebte slávu Hospodinovho mena! Klaňajte sa Hospodinovi pri jeho svätom zjavení.  3 Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami.”[3]

“Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu.  2 Prehovoril a začal ich učiť:  3 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.  5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.  6 Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.  7 Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.  8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.  9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi.  10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.  11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.  12 Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu.  Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.”[4]

Tieto slová, ktoré sú prítomné v Tóre a Evanjeliách, a ktorých určité časti boli nejednoznačné/mätúce pre toho, kto si je ich nevedomý, a ktoré nepracujúci učenci vyložili, aby mohli hlásať synovstvo ľudskej bytosti k Allahovi, Slávnemu.  Alebo aby mohli pripisovať Absolútne Božstvo človeku.  Tieto slová v žiadnej forme alebo podobe neznamenjú Božstvo ľudskej bytosti, resp. Absolútne Božstvo.  Nevedomý hromadne zapiera pravdivý pôvod (podmienku alebo fakt bytia dieťaťom určitého rodiča) pre akéhokoľvek človeka.[5]  A ak by sa však k tomu človek otočil s otvoreným srdcom, žiadajúc poznanie pravdy ako Allah, Slávny, Všemohúci, chce od toho, ktorého stvoril, zistil by, že Ježiš (mier s ním) velebí Allaha a ďakuje Mu pred tým, než vyriekne tieto slová.  Ak by sa jeden pozrel očami férovosti, zistili by, že tieto slová sú aplikovateľné na všetkých Prorokov a Poslov a Miestodržiteľov, ktorí boli Hudžadž (Dôkazmi) Allaha v Jeho stvorení a Jeho nástupcovia na zemi.  Pretože každý Hudža (Dôkaz) spomedzi Hudžadž (Dôkazov) Allaha je ten najznalejší Allaha spomedzi ľudí jeho času.  A preto sa stáva dokázaným, že on je (jediný), ktorý pozná Allaha spomedzi ľudí jeho času, a tiež sa stáva dokázaným, že nik nepozná Nástupcu Allaha a Dôkaz Allaha pravdivým poznaním okrem Allaha, ktorý ho stvoril (A nik nevie, kto je Syn, iba Otec.  Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť).

A to nachádzame v reči Allahovho Posla, Muhammada (mier s ním a jeho potomstvom), jeho Miestodržiteľovi, Alimu, synovi Abi Taliba (mier s ním): “Ó, Ali!  Nik nepozná Allaha okrem mňa a teba, a nik nepozná mňa okrem Allaha a teba, a nik nepozná teba okrem Allaha a mňa.”[6]

A tiež človek by poznal pravdu, ktorou je, že všetko stvorenie sú deti Allaha, Slávneho, Všemohúceho, pretože On je voči nim Láskavý ako otec je láskavý k svojim deťom. Presnejšie, je viac Láskavý k Stvoreniu, než Matka k svojmu jedinému dieťaťu.  A samozrejme Proroci a Miestodržitelia a preferovaní (mier s nimi) sú pre Allaha, Slávneho, tými najdrahšími stvoreniami, a tak sú najviac zasluhujúci mať Allaha, Slávneho, Všemohúceho, ako ich otca podľa tohto významu.  A keďže ho počúvali a neprotivili sa Mu, Slávnemu, tak ako je cnostný syn poslušný a oddaný svojmu otcovi.  Preto sa stáva korektným, že sú podľa tohto významu Allahove deti, a nie sú Absolútnymi Božstvami, ale sú to vážení služobníci, pretože sú vďační.  {Hovoria: “Milosrdný si vzal deti!” Sláva Mu! Ba nie, to služebníci sú iba Jeho ctihodní,…} {Svätý Korán Súra Al-’Anbyā’ (Proroci): 26}

{Keby si bol Boh prial deti, bol by si vybral veru podľa vôle z tých, ktorých stvoril.  Sláva mu – On Boh je jediný, všetko podmaňujúci.} {Svätý Korán Súra Az-Zumar (Skupiny): 4}.

A v Koráne je evidentné, že oni (mier s nimi) {…a olej jeho takmer vzplanie, aj keď sa ho nedotkne oheň žiadny.  A je to svetlo na svelte!…} {Svätý Qur’an Súra An-Nūr (Svetlo): 35}, čo znamená, že sú Allahom vo Stvorení.  To znamená, že (oni sú) prejavom/manifestáciou Allaha a Allahovým Obrazom tak, ako uviedli Hadísy (Tradície) od nich (Ahlul Bayt – pozn. prekl) (msn): “V skutku, Allah stvoril Adama na Jeho Obraz.[7] 26 Boh povedal, “Poďme vytvoriť človeka v náš vlastný obraz, v našej podobe,[8]a oni nie sú Allahom, Slávnym, Všemohúcim.  Následne nazeranie na nich je nazeranie na Allaha.  Videnie ich je videním Allaha a v Evanjeliách:  8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.  9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi

A v Koráne nachádzame rovnaké rozprávanie: {V ten deň budú jedny tváre žiariť a k svomu Pánovi hľadiace} {Svätý Korán Súra Al-Qiyāmah (Zmŕtvychvstanie): 22 a 23}, od Abi Al Salt Al Hurrayra od Imáma Al Rida (msn), ktorý povedal: “Prorok (msnajr) povedal: ´Ktokoľvek, kto ma navštívil počas môjho života alebo po mojej smrti, ten navštívil Allaha, Všemohúceho a Allahov Prorok (msnajr) ho zahrnie do Najvyšších stupňov/hodností Raja.  Preto ktokoľvek, kto ho navštívi na jeho stupni v Raji zo svojho domu, ten navštívil Allaha, Blahoslaveného, Všemohúceho.´  Vravím: “Povedal som mu: ´Ó, Syn Allahovho Proroka (msnajr)!  Aký je význam toho, čo bolo vyrozprávané: Že odmena (za vyslovenie) ´La Illahu Ila Allah – Niet Boha okrem Allaha´je dívanie sa na tvár Allaha, Všemohúceho?´  Tak on (msn) povedal:  ´Ó, Abi Salt!  Ktokoľvek, kto opíše Allaha, Všemohúceho, (že má tvár) ako tváre, potom vskutku neuveril, avšak Tvár Allaha, Všemohúceho, sú Jeho Proroci, a Jeho Poslovia, a Jeho Dôkazy, Milosrdenstvo Allahove nech je s nimi.  Oni sú tí, ktorými sa otáčate čelom k Allahovi, Vysoko Postavenému, a k Jeho Náboženstvu, a k poznaniu Ho.  A Allah, Všemohúci povedal: {Všetci na zemi pominú, A ostane iba Tvár tvojho Pána, Tomu prináleží Majestátnosť a Česť.}, a Povznesený povedal: {Všetko bude zničené okrem Jeho tváre}.´”[9]

Všemohúci povedal: {Povedz (Ó, Muhammad), “Keby mal Milosrdný syna, ja by som ho uctieval ako prvý.} Svätý Qur’an Súra Az-Zukhruf (Zlaté ozdoby): 81}

{Povedz (Ó, Muhammad), “Keby mal Milosrdný syna, ja by som ho uctieval ako prvý.}  To znamená, že Muhammad (msnajr) je tá najbližšia vec k Allahovi, Slávnemu, Všmohúcemu, stvorený a prvý, ktorý uctieval Allaha, Slávneho, Všemohúceho.  Preto ak by Allah, Slávny, Všemohúci, mal syna (Vysoko Nad tým a Povznesený je Allah ponad to), bol by to Muhammad (msnajr);  pretože v skutočnosti hovoria, že prvý, ktorý bol stvorený z Neho, Slávneho, Všemohúceho,  bolo dieťa/syn alebo Slovo.  Preto Muhammad, ktorý povedal, ´Som synom oddeleným od Allaha, Slávneho, Všemohúceho´, nepovedal ´Ja som Absolútny Boh´, ale povedal ´Som Abdulláh (Allahov služobník) a syn Abdulláha (služobníka Allahovho).´  {Vravia: “Milosrdný si vzal deti!”  Sláva Mu!  Nie, to služobníci sú iba ctihodní. } {Svätý Korán Súra Al-’Anbyā’ (Proroci): 26}.

Teda ktokoľvek, kto hľadá pravdu, by mal byť natoľko presný a úprimný/odhodlaný vo svojom bádaní, aby mohol dosiahnuť pravdu a zachrániť sa pred hnevom Allahovým, Slávnym, Všemohúcim {Hovoria, že Milosrdný si vzal deti za svoje, vy spáchali ste vec odpornú, že veľa nechýbalo a nebesá by sa boli roztrhli, zem sa takmer rozdelila a hory sa skoro na prach rozpadli, že Milosrdnému deti lživo pripisovali.  A nehodí sa predsa, aby Milosrdný mal deti.} {Svätý Korán Súra Maryam (Mária): 88 – 92}.


[1] Malachiáš, 1. kapitola

[2] Evanjelium podľa Lukáša, 10.  kapitola

[3] Žalmy, 29. kapitola

[4] Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola

[5]Pretože niektorí ľudia označujú skupinu ľudí za “deti/synov Božích.” Sú preto všetci synovia Boha Bohovia (ak tento výrok postavíme na (tej istej) predstave tých, ktorí považujú (za fakt, že) Ježiš je v Evanjeliách spomenutý ako “Boží syn”)? Naznačuje to jeho Božskosť a skutočné synovstvo k Allahovi?  Ďaleko Povznesený nad tým je Allah.

[6] Mukhtasar Bas’air Al Darajat: str. 125.

[7] Al Kafi: Zväzok 1, str. 134. Al Tawhid Al Sadouq: str. 103.

[8] Starý zákon, Genezis – Prvá Mojžišova kniha, kapitola 1.

[9] ‘Uyoun Akhbar Al Ridha (pbuh): Zväzok 2, str. 106.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s