Kniha Monoteizmu 1.17

On je Allah, Jeden, Nedeliteľný a všetko ostatné je Jeho Stvorenie

ahmed al hassan allah boh duch svätý islam trojjedinosť ježiš kresťanstvo monoteizmus biblia otec syn duch svätý pravý islám

Allah (swt.) odpovedal vo Svätom Koráne všetkým tým, ktorí tvrdili, že Allah (swt.) má syna, ktorý je samostatný od Neho alebo syna, ktorý sa z Neho narodil, alebo syna, ktorý bol z Neho vytvorený, to znamená absolútne Božstvo, ktoré bolo vytvorené z Absolútneho Božstva. Alebo tým, ktorí tvrdia, že stvorená ľudská bytosť sa môže pozdvihnúť/povýšiť (v hodnostiach a stupňoch), až sa stane spojeným s Absolútnym Božstvom, to znamená (až) sa pravda/realita tejto ľudskej bytosti stane Absolútnym Božstvom; pretože sa zjednotila so Samotným Absolútnym Božstvom. A podľa ich zmýšľania, Absolútne Božstvo ako také, sa znieslo dole v Ľudskej Podobe alebo Tele alebo medzi ľudí ako ľudská bytosť spomedzi nich, a že táto ľudská bytosť má byť synom Allaha.

A pravdou je, že aj keď táto dogmatická viera bola prijatá nepracujúcimi učencami/kňazmi, je lživá.  Allah (swt.), kvôli Jeho Milosti, im adresoval a prehovoril k nim dokonca aj o detailoch vysvetlenia tejto viery.  A tak zisťujeme, že On (swt.) pre nich oddeľoval a objasňoval miesta vád/zmätkov (ktoré sú prítomné) v ich viere.

Allah (swt.) povedal: {Tvorca nebies a zeme ako by mohol mať deti, keď nemá žiadnu družku a Sám stvoril všetky veci a o všetkom je vševediaci}[1]

{Ako by mohol mať deti, keď nemá žiadnu družku?}: A táto úplná refutácia, ktorou k nim Allah prehovoril, nemôže byť odmietnutá žiadnou formou alebo konceptom, keďže jej význam je: Vy vravíte, že Allah (swt.) má syna, a že tento syn je Absolútne Božstvo (to znamená, že tento syn je Absolútna Dokonalosť a Absolútne Bohatstvo, a nikdy nepotrebuje viac než seba). Teda ak vravíte, že syn bol vytvorený z Neho (swt.) samotného (to znamená, že bol vyprodukovaný z Jedného Absolútneho Božstva, ktoré nemá družku), potom to znamená, že syn musí byť presne identický otcovi – bez ohľadu na fakt, že je nemožné, aby Jednoduchá Absolútna Pravda (mala atribút) plurality. Aký je potom význam a aká je múdrosť tohoto vyprodukovania, ak niet odlíšenia alebo rozdielu, alebo rozdielnosti (medzi Otcom a Synom), ktorú by sme si mohli predstaviť? Tvrdíte teda, že Otec nie je múdry, pretože vytvoril alebo zrodil syna, ktorého produkcia nemá prospech pre Neho (swt.) alebo kohokoľvek iného než je On?!

A ak poviete, že existuje rozdiel alebo odlíšenie, alebo rozdielnosť, – ako dnes tvrdia niektorí kresťania, že Tri Hypostázy (Tri Osoby: „Otec, Syn a Duch Svätý“) je možné (od seba) rozlíšiť – (to predkladá fakt) nevyhnutnosti prítomnosti Druhého Božstva {…družka…}, aby syn mohol byť vytvorený z dvoch, a preto sa syn nestane identickým ani s jedným z nich; pretože bol vytvorený spoločne z oboch. Tvrdíte teda, že existuje Druhé Božstvo (družka), ktoré predchádzalo synovi??!![2]

A preto vedzte, že ak vravíte, že existuje syn, musíte tiež povedať, že existuje Druhé Božstvo (družka) pred synom, lebo inak ako by ste mohli povedať, že existuje syn (Absolútne Božstvo, ktoré bolo vytvorené z Neho (swt.)) bez prítomnosti Druhého Božstva (družky) s Ním (swt.) od začiatku. A prítomnosť Druhého Božstva s Ním (swt.) je od samotného začiatku nemožná; pretože Absolútne Božstvo, Jednoduchá Absolútna Pravda a Realita a (Absolútne Božstvo) nemôže byť plurálne {Ako by mohol mať deti, keď nemá žiadnu družku?}

A Allah, Povznesený, povedal: {Boh nevzal si žiadne dieťa a neni vedľa Neho božstva iného, inak by každé božstvo odnieslo to, čo stvorilo a niektoré z nich by sa nad druhé povýšilo. O čo je Boh slávnejší než to, čo mu lživo pripisujú!}[3]

To znamená, že ak pripíšete hodnosť tomu, čo ste si predstavili v súvislosti s prítomnosťou Troch Hypostáz (alebo troch Počiatkov) nasledujúcim spôsobom; že poviete, že existuje otec (Allah (swt.)) a Druhé Absolútne Božstvo (syn), potom z nich bolo vytvorené tretie Absolútne Božstvo (Tretia Hypostáza) Duch Svätý, potom (ste tvrdili, že) existuje Druhé Božstvo s Allahom (swt.) od začiatku. Je teda medzi nimi rozdiel alebo nie? Resp. sú obä jedným/tým istým?

Ktokoľvek, kto rozhodne, že sú obä jedným a tým istým, bude čeliť predošlej refutácii; pretože jeden vytvorený z nich je typickým pre každého jedného z nich. A ktokoľvek si vyberie, že medzi nimi je rozdiel, potom by bolo Absolútne Božstvo (Druhého Božstva) negované; kvôli nedostatkom, ktoré naň pripadajú; pretože rozdiel nie je prítomný, iba ak skrze Absolútnu Dokonalosť, {… niektoré z nich by sa nad druhé povýšilo. O čo je Boh slávnejší než to, čo mu lživo pripisujú!}

A nepracujúci (neriadiaci sa tým, čo kážu) učenci/kňazi, pretože zlyhali/obrátili ich povahu hore nohami, povedali, že Allah má syna, Slávny a Povýšený je On nad všetkým, čím Ho opisujú, {A či to nie je iba výmysel ich, keď vravia, „Boh splodil“ – a veru sú to klamári}[4]

Pretože ak by sa vrátili k podstate Allaha a rozmýšľali o priazniach/daroch Allaha, zachránili by sa pred týmto jasným trápením a vyhli by sa rozprávaniu o tom, čo nevedia. A reč človeka o tom, čo nevie, sú klamstvá, {vskutku sú to klamári}. On, Povýšený, povedal, {A nemajú o tom oni ani otcovia ich žiadneho vedenia; aké hrozné je slovo, ktoré z ich úst vychádza, nič iného než lož oni nevravia}[5]

Okrem toho Allah (swt.) refutoval a anuloval princíp plurality Absolútneho Božstva od základov, akákoľvek by bola viera v to. On, Povýšený, povedal, {Vravia „Boh si vzal deti.“ Sláva mu, ktorý sebestačný je, a ktorému patrí všetko, čo na nebesiach i na zemi je. Máte snáď oprávnenia k tomuto tvrdeniu, či chcete vravieť o Bohu niečo, o čom nemáte poňatia?}[6]

{Vravia „Boh si vzal deti.“ Sláva mu, ktorý sebestačný je}: A princíp tejto refutácie/anulovania voči všetkým tým, ktorí pripísali pluralitu Absolútnemu Božstvu – či prostredníctvom syna, alebo akoukoľvek inou formou, ktorú je možné si predstaviť tým, ktorý zblúdil – je, že Allah umiestnil do podstaty ľudskej bytosti to, s čím môže On rozlišovať medzi Múdrosťou a Nerozumnosťou, {a vdýchol jej hriešnosť a bohabojnosť}[7] A tak ktokoľvek, kto použije toto merítko, dôjde k záveru, že (čin) pripisovania plurality Božskosti bez prítomnosti (činiteľa) rozdielnosti je nerozumnosť a nedostatok Múdrosti. A preto neostáva nič, než uviesť, že (medzi nimi) existuje rozdiel, a to je refutované jednou Frázou: {Sláva mu, ktorý sebestačný je}, pretože rozdiel ohľadom Božskosti nemôže byť, iba ak ohľadom Dokonalosti.  A tak chudoba a nedostatky/nedokonalosti iných než On, sa stanú jasnými.  A preto tvrdenie, že iný než On môže byť Absolútnym Bohom sa stáva refutovaným.

V súvislosti so záležitosťou stúpania Človeka (v hodnostiach) vskutku Allah stvoril ľudskú bytosť a umiestnil do nej povahu, ktorá ho kvalifikuje stúpať a povýšiť sa, až sa stane Božským Menom Allaha a obrazom Allaha, a Manifestáciou Allaha, a Allahom v Stvorení. Avšak bez ohľadu na to, ako vysoko stúpa/povýši sa (v stupni a hodnosti), nikdy nemôže byť Absolútnym Božstvom alebo Ten, ktorý je Absolútne Bohatý, presnejšie, ostáva stvorenou bytosťou, ktorá je chudobná vo vzťahu k Allahovi (swt.), {a olej jeho takmer[8] vzplanie, aj keď sa ho nedotkne oheň žiadny. A je to svetlo na svetle! A Boh vedie k svetlu Svojmu, koho chce}[9].  Takmer vzplanie, a nie že vzplanie sám od seba ako Absolútne Božstvo, teda kto iný než On. Preto je Jeho stvorením a chudobným vo vzťahu k Nemu (swt.), {Neni Boha dôstojné, aby si bral syna nejakého. Sláva tomu, ktorý keď o veci rozhodne, povie iba: „Staň sa!“ a stane sa}[10]

A vyššie prezentovaná refutácia, ktorá prišla vo Svätom Koráne, je dostatočná tomu, ktorý počúval, zatiaľ čo bol svedkom/prítomným mysľou (to znamená tomu, ktorý počúval pozorne).

Čo sa týka ich tvrdenia, že On je Jeden nedeliteľný spolu s tým, čo vravia o Troch Hypostázach (Troch Osobách: „Otec, Syn, Duch Svätý“), ktoré sú podľa ich viery navzájom rozlíšiteľné a nezávislé v ich podstate a navzájom sa vysielajú, a ich tvrdenie o prítomnosti vzťahu medzi nimi ako vzťah synovstva a otcovstva…atď, je to nerozumná reč, a oni vedia, že takou je,[11] lebo inak ako by sa mohla Nedeliteľná Jedinosť zbiehať s Jeho Pluralitou a Deliteľnosťou a Rozdielnosťou medzi Jeho časťami, aj keď ich nenazývajú časťami?

A ak sa odvrátime od všetkého, čo bolo prezentované, a predsa objasnenie ich lži si nevyžaduje viac, než (nasledujúce) objasnenie, ak by boli medzi tými, ktorí chápu a používajú svoju myseľ a vysvetlenie je:

ahmed al hassan allah boh duch svätý islam trojjedinosť ježiš kresťanstvo monoteizmus biblia otec syn duch svätý pravý islámVskutku, Allah je Svetlo bez Temnoty v ňom a všetky svety Stvorenia sú Svetlom zmiešaným s Temnotou, a bytosti, ktoré sa ojbavili skrze Manifestáciu Jeho (swt.) Svetla v Temnote. A preto nie je možné, aby jeden uvažoval nad tým, že Allah prišiel v stvorenej bytosti alebo sa zjavil v stvorenej bytosti úplným zjavením vo Svetoch Stvorenia – ako to tvrdia o Ježišovi a Duchu Svätom – pretože (ak by to bolo tak, potom) by to znamenalo, že (svety stvorenia) by nezotrvali, presnejšie, rozložili by sa/rozplynuli by sa, a to, čo by zostalo, by bolo Svetlo, ktoré v sebe neobsahuje temnotu, to znamená, že by nezotrvalo žiadne Stvorenie, presnejšie povedané, zostal by iba Allah (swt.) a On je Svetlo bez Temnoty v ňom. A z toho dôvodu sme povedali a opakovali znova a znova, že Muhammad (Požehnania a Mier s Ním a Jeho Rodinou) kmitá medzi Božstvom a medzi „Ja,“ a ľudstvom/stavom bytia, teda Človekom. A ja som to potvrdil, aby si žiadna oklamaná osoba nepredstavovala, že Allah – ktorý je Svetlom bez Temnoty v ňom – prichádza do Svetov Stvorenia.  On je Vysoko nad tým, Povýšený a Väčší než to. A záležitosť je jasná a zrejmá, pretože význam (objavenia sa Svetla, ktoré v ňom neobsahuje temnotu, vo Svete Stvorenia úplným zjavením) je jeho rozplynutie/rozloženie a vyhynutie a neostáva pre to meno, ani opis, ani význam, presnejšie,nezostáva nik a nič iba Allah, Svetlo, ktoré neobsahuje Temnotu, oveľa Väčší a Povznesený je On.

[1] Svätý Korán, Súra Al-An’ám (Dobytok): 101

[2] A to je tiež vrodená intelektuálna záležitosť, a tou je, nič rozdielne alebo odlišné nemôže byť oddelené z Jednoduchej Absolútnej Pravdy a nemôže v nej byť deľby alebo častí, alebo pôvodov, alebo rozlíšiteľné/príznačné Hypostázy, ako ich nazývajú; pretože ak by to bolo tak, znamenalo by to, že je to zložená Pravda a nie jednoduchá. A Zloženie indikuje smerom k chudobe a potrebe, a Zloženie neguje/popiera jej Bohatstvo, a preto aby sa niečo, čo je odlišné, oddelilo od Jednoduchej Absolútnej Pravdy/Reality, musí existovať ďalšia Jednoduchá Absolútna Pravda/Realita, a to je nemožné, pretože Absolútna Pravda/Realita je jedna a nemôže byť pluralitná.

[3] Svätý Korán, Súra Al-Mu’minún (Veriaci): 91

[4] Svätý Korán, Súra As-Sáfát (Stojaci v radách): 151-152

[5] Svätý Korán, Súra Al-Kahf (Jaskyňa): 4

[6] Svätý Korán, Súra Junes (Jonáš): 68

[7] Svätý Korán, Súra Aš-Šams (Slnko): 8

[8] Český preklad Svätého Koránu je dostupný na islamweb.cz/koran,

kde môžeme pozorovať slovné spojenie „ľahko vzplanie,“ avšak

anglický preklad (nielen) na quran.com , uvádza slovné

spojenie „almost glows,“ teda „takmer vzplanie“ (pozn. prekl.)

[9] Svätý Korán, Súra An-Núr (Svetlo): 35

[10] Svätý Korán, Súra Marjam (Mária): 35

[11] A preto vidíte, ako vždy vravia: Trojica nie je pochopená a nemôže byť

poznaná Mysľou, avšak je nevyhnutnosťou, aby v ňu jeden veril.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s