Kniha Monoteizmu 1.16

Nedbalosť voči hraniciam monoteizmu

Vezmime si príklad Nasara (Nasrani/kresťanov) a odtiaľ prejdeme ku sekte Wahabi.

Nasara alebo ako sa pomenovali, kresťania, pripísali Allahovmu Prorokovi, Ježišovi (PMSN), ktorý bol služobníkom zo služobníkov Allahových, Absolútne Božstvo a Absolútne Bohatstvo. A ich jediný dôkaz/argument je niekoľko slov z ich Evanjelií.  Napríklad keď Ježiš (PMSN) vraví: ‚Môj Otec‘ a ‚Syn,‘ aj keď všetky tieto slová sú interpretované vo význame charakteristík/vlastností otcovstva a synovsta, a nie sú jeho podstatou. To znamená Milosť, Zdvorilosť a Výchova a… a Dávanie, ktoré možno dosahuje až k obetovaniu seba od otca k synom a Allah, Oslavovaný, Všemohúci, zdieľa s otcovstvom niektoré vlastnosti, ak máme na pamäti Jeho, Oslavovaného, Bohatstvo. Taktiež z polohy syna vo vzťahu k otcovi je možné vidieť Vlúdnosť a Svedomitosť spravodlivého Syna k jeho Otcovia a jeho poslušnosť voči Nemu v súlade so správaním Prorokov a Miestodržiteľov k Allahovi, Oslavovanému, Všemohúcemu.

A Allah, Slávny, Všemohúci, dosahuje vo vzťahu k Jeho služobníkovi dávanie, až kým mu On dá všetko, a preto On, Slávny, Všemohúci, adresuje Jeho služobníkovi (hovoriac): „Ja som Nažive a nezomieram a vskutku som ťa učinil tým, ktorý je nažive a nezomiera, Ja niečomu poviem buď a stane sa tak a vskutku som dal, aby si riekol niečomu buď, a tak sa stane.“[1] To znamená byť opísaný opisom Božstvo v Stvorení, to znamená, že služobník je opísaný niekoľkými atribútmi Božstva majúc na pamäti jeho núdzu (jeho potrebu Allaha swt.). Pretože tento služobník je nažive a nezomiera, a povie niečomu staň sa, a tak sa stane, a (toto) je atribút Božstva. Avšak ten, ktorý mu to udelil, je Allah, Oslavovaný, Všemohúci, a on je v núdzi a chudobný vo vzťahu k Allahovi, a takým ostáva. Čo sa týka Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, On bol, je a ostane nažive, a nezomiera, a On povie niečomu staň sa, a preto sa tak stane bez toho, aby On potreboval (vyhľadať) kohokoľvek. A toto jasne rozlišuje medzi tým byť opísaný opisom/atribútom Božstva v Stvorení (alebo Tvárou Allaha, alebo Rukou Allaha, alebo Povstaním Allaha na Sai’re, alebo Objavením sa Allaha na Fa’rane),[2] ktoré bolo reprezentované tým najmimoriadnejším z Jeho preferovaných/Strážcov ako Muhammad (PMSNAJR) a Ježiš (PMSN) a medzi Skutočným Absolútnym Božstvom, ktoré je vyhradené a limitované pre Allaha, Sláva Mu, Všemohúcemu.

Otec Syn kresťan Ježiš

– {A veru sú neveriaci tí, ktorí vravia: „Mesiáš, syn Márie, je Boh!“ A vravel Mesiáš: „Ľud Izraela, uctievajte Boha, Pána Môjho i Pána vášho! Kto bude pridružovať k Bohu, tomu Boh zakáže vstup do Raja a bude mu príbytkom oheň pekelný; a nespravodliví nebudú mať pomocníkov.} {Svätý Korán Súra Al-Ma’idah (Prestretý stôl): 72}

– {A sú veru neveriaci tí, ktorí prehlasujú: „Boh je tretí z trojice“ – zatiaľ čo niet božstva okrem Boha jediného. A ak neprestanú s tým, čo hovoria, veru sa dotkne tých, ktorí z nich sú neveriaci, trest bolestný!} {Prestretý stôl: 73}

– {Prečo sa teda kajúcne neobrátia k Bohu a neprosia Ho o odpustenie, keď Boh dozaista je odpúšťajúci, zľutovný} {Prestretý stôl: 74}

– {Mesiáš, syn Márie, nie je viac než posol, pred ktorým boli už poslovia iní. A matka jeho bola pravdovravná – a obaja sa živili pokrmami. Nazri, ako im objasňujeme znamenia a pozri, do akých lží sa dostali} {Prestretý stôl: 75}

– {Keby bolo na nebi a na zemi božstva iného okrem Boha, veru by už obaja boli skaze prepadli. A o čo je Boh, Pán Trónu, slávnejší než to, čo mu pripisujú!} {Svätý Korán Súra Al-‘Anbya (Proroci): 22}

 

[1] Bihar Al Anwar: Zv. 90, str. 376.

[2] Všemohúci povedal: {V ten deň budú jedny tváre žiariace a ku svojmu Pánovi Hľadiace*} {Svätý Korán Súra Al-Qijáma (Zmŕtvychvstanie): 22 & 23}

Všemohúci povedal: {Tí, ktorí ti (Muhammad) vernosť prisahajú, prisahajú valstne Bohu a ruka Božia spočíva na rukách ich.} {Svätý Korán Súra Al-Fath (Úspech): 10}

A v Due Al Samat: “…a skrze Tvoje Povstanie na Sai’ire a Tvojom objavení sa na Farane…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s