Kniha Monoteizmu 1.15

Podobnosť medzi Charidžitmi a Wahabizmom

isis wahabiZákladným princípom charidžitov vystupovať proti Alímu, synovi Abi Táliba (pmsn), presnejšie, ich vystúpenie z Islámu, predstavuje ich výrok: (Niet vlády s výnimkou Allaha), (toto je) klamlivé čierno-biele vnútro a nemôže ním byť oklamaný nik iba ak arabskí ignoranti, ktorí sotva rozumejú reči {Kočovní Arabi sú najhorší v neviere a v pokrytectve a najviac naklonení prehliadať obmedzenia, ktoré Boh zoslal Poslovi Svojmu. A Boh je vševediaci, múdry} {9:97}.

Toto vravia charidžiti: (Niet vlády s výnimkou Allaha). A toto sú slová pravdy, pretože vskutku Vláda patrí Allahovi.

Čo sa týka ich zjavného uctievania, patrili medzi ľudí, ktorí vykonávali najväčší (počet úkonov) uctievania a patrili medzi ľudí, ktorí sa vždy modlievali v mešitách a zhromaždeniach.

Čo sa týka ich boja za ich vieru, je postačujúce vedieť, že sa zúfalo snažili (bojovali v Nahrawane, až (z nich) neprežil nik okrem niekoľkých.

Napriek tomu všetkému nevedeli, presnejšie, neniesli z Islámu nič.

A toto sú dva Hadísy od Allahovho Posla (pmsnajr) o charidžitoch na začiatku čias a na konci čias (wahabi).

Prvý Hadís

Od Abi Saída Al Khidryho (nech je s ním Allah spokojný), že povedal: (Zatiaľ čo sme boli s Allahovým poslom, požehnania a mier s ním, zatiaľ čo vyriekaval prísahu, potom k nemu prišiel Dhu-AlKhuwaysira a je to muž z Bani Tamim, a tak povedal: “Ó, Allahov Posol! Buď spravodlivý.”

A tak on (pmsnajr) povedal: “Beda ti, kto koná spravodlivo, ak ja nekonám spravodlivo? Vskutku by si bol sklamaný a stratený, ak by som nebol spravodlivý”

A tak Umar povedal: “Ó, Allahov Posol! Daj mi dovolenie podrezať mu krk”

A tak on (pmsnajr) povedal: “Nechaj ho napokoji, pretože vskutku má spoločníkov, ktorých modlitba by bola urážkou tvojej modlitby, ak by si sa s nimi modlil a je to podobné s ohľadom na ich pôstenie sa vo vzťahu k tvojmu pôsteniu sa, oni čítajú Korán, ale neprejde ani len ich kľúčnou kosťou (to znamená, Korán je iba na ich jazykoch a nezasahuje ich srdcia), vystupujú z náboženstva ako šíp, keď vystúpi z koristi (to znamená, ako keď je korisť zasiahnutá šípom a šíp cez ňu preletí, a rýchlo vyletí zo zadnej strany bez toho, aby mal čokoľvek na sebe), pozriete sa na hrot šípu, no nič na ňom nenachádzate, potom sa pozriete na jeho strany, no nenájdete nič, potom sa pozriete na jeho čepeľ, (a to je telo šípu, kde sa nachádzajú pierka), a nič na nej nenachádzate, potom sa pozriete na jeho pierka, no nič na nich nenájdete, (a šíp) predišiel odpadu a krvi (to znamená, že šíp preletel korisťou bez toho, aby na ňom bol odpad alebo krv), ich znamením je čierny muž, (vyššia) časť jednej z jeho rúk je ako prsník ženy alebo ako trasúci sa kus mäsa, a výjdu von počas doby, keď bude medzi ľuďmi odlúčenie/rozdelenie“

Abu Sa’íd povedal: (Prisahám, že som tieto slová počul od Allahovho Posla, mier a požehnania s ním, a prisahám, že Ali, syn Abi Táliba, proti nim bojoval a ja som bol s ním.

A preto prikázal, aby priviedli tohoto muža, a tak muž prosil/žiadal, a tak ho priviedol dopredu, až som naň pozrel po opise Proroka, požehnania a mier s ním, tým, čím ho opísal).[1]

Druhý Hadís (Tradícia) ohľadom kharijitov Konca čias (wahabi):

radikál wahabiOd Sawída, syna Ghafláha, on povedal: Alí povedal: “Ak som k vám hovoril slová Allahovho Posla, tak vskutku radšej by som padol z oblohy na zem, než klamať, a ak by som rozprával v tom, čo je medzi vami a mnou, potom (poviem), že vojna je podvod/klam. Počul som, ako Allahov Posol, mier s ním, vraví: ‘Na Konci čias prídu mladí ľudia, ktorých sny sú nerozumné, budú hovoriť o dobru, o ktorom hovoria tí najlepší z ľudí (to znamená, že budú hovoriť o monoteizme, pretože wahabi tvrdia, že sa snažia o monoteizmus a odmietajú pripisovanie k Allahovi (polyteizmus/širk)). Vychádzajú von z islamu ako šíp z koristi, ich viera neprekročí ich hrdlá, a tak kdekoľvek ich stretnete, zabite ich, pretože vskutku ich zabitie si so sebou nesie odmenu v Súdny deň pre toho, kto ich zabil.“[2]

A pokladám za nevyhnutné analyzovať to, na čom kharijiti zakladajú (ich postoj/vieru), teda čo myslia výrokom (Niet vlády s výnimkou Allaha) (a poukázať) na rozsah podobnosti medzi (ich postojom/vierou) a medzi údajným monoteizmom wahabiov, aby bolo jasné, že wahabi su charidžiti Konca čias.

Keď Ali (pmsn) počul výrok charidžitov, že „Niet vlády s výnimkou Allaha,“ povedal: ((Ich výrok) je slovom Pravdy, ktorým prinášajú do popredia klam, pretože, áno, je to pravda, že niet vlády s výnimkou Allaha a vskutku pre ľudí musí existovať buď bohabojný cnostný vodca alebo zlý vodca, veriaci koná dobré skutky pod jeho vládou, zatiaľ čo neveriaci si užíva (svetské benefity) pod jeho vládou. Allah nesie všetko až do konca počas jeho vlády. Skrze vládcu sa zbiera daň, bojuje sa proti nepriateľovi, cesty sú zabezpečené a práva slabých sa domáha od silných. Až kým dobrý (bohabojný/cnostný) nájde mier a stane sa chráneným pred zlým).

A v ďalšej tradícii sa uvádza, že keď Ali (pmsn) počul ich výrok/postoj, povedal: „Vo vzťahu k vám očakávam vládu Allaha.“ Potom povedal: Čo sa týka dobrej autority, cnostná osoba pod ňou koná dobré skutky. Čo sa týka zlej autority, ten, čo koná zlo, si pod ňou užíva (svetské benefity), až kým sa jeho čas nenaplní a neprekoná ho smrť.“

bush saudská arábia wahabiVskutku význam sloganu (Niet vlády s výnimkou Allaha) je: Zvrchovanosť Allaha, to znamená, že ktokoľvek, kto tento slogan vztýči, nesmie akceptovať nič iné než Zvrchovanosť Allaha, ktorá je prezentovaná Božím Právom a Vládcom, ktorý je vymenovaný Allahom. A preto ten, ktorý vztýči tento slogan, sa má dožadovať toho, aby bolo Božie Právo implementované a umožňujúc/zmocňujúc ustanoveného Vládcu Allahom. Toto je význam slov „Niet vlády s výnimkou Allaha,“ a toto má byť účel/požiadavka pre kohokoľvek, kto vztyčuje tento slogan. Ale charidžiti prišli s týmito slovami, aby znesvätili Zvrchovanosť Allaha, pretože ich vskutku vztýčili do tváre Aliho (pmsn), ktorý je Nástupcom Allaha a ustanoveným Miestodržiteľom Allaha. Podľa zjavného z ich reči neodmietajú Allaha, odmietajú iba Aliho (pmsn). Avšak ak sa pozrieme lepšie a porozmýšľame nad ich postojom, zistíme, že ich postoj je presne ten istý ako postoj Iblísa, ktorý sa neodmietol pokloniť Allahovi, presnejšie, bol to Páví anjel kvôli množstvu jeho uctievania, ale odmietol sa pokloniť Adamovi (pmsn), Nástupcovi Allaha.

A odpoveď Imáma Aliho (pmsn) v zneuctení/refutovaní ich účelu je dnešná realita, pretože s prítomnosťou ľudskej spoločnosti musí byť Právo a Vládca, ktorý Právo implementuje, za účelom regulovania života v spoločnosti. A tak keď boli Božie právo a Vládca (cnostný/spravodlivý, bohabojný), ktorý bol ustanovený Allahom, odmietnuté, je nevyhnutné, že prichádza právo, ktoré bolo písané človekom a Vládcom tyranom (Zlým), pretože realita nikdy neostavá bez obidvoch. On (pmsn) povedal: (A vskutku pre ľudí musí byť buď cnostný/bohabojný líder alebo zlý líder).

Teraz iba žiadam, aby sme analyzovali tri postoje:

Iblís (nech ho Allah preklína): Sa odmietol pokloniť Adamovi, (odmietol Adama ako „Allahovho Nástupcu“ a prostredníka medzi ním a Allahom.)

Charidžiti: Odmietli, aby sa Vládcom stala ľudská bytosť, ktorá je ustanovená Allahom, pretože povedali „Niet vlády s výnimkou Allaha“ a povedali, že netúžia po žiadnej inej autorite než po Allahovi (to znamená, že odmietli, aby sa ľudská bytosť stala „Nástupcom Allaha“ a prostredníkom medzi nimi a medzi Allahom.) A týmto hlásajú monoteizmus a odmietnutie širku (polyteizmu/pripisovanie Allahovi)!!

wahabi isisWahabi: Odmietajú prijať, že by sa ľudská bytosť mohla stať „Nástupcom Allaha“, prostredníkom medzi nimi a medzi Allahom, a tiež týmto hlásajú monoteizmus a odmietnutie širku (polyteizmu/pripisovanie Allahovi)!!!

Aký je rozdiel medzi tromi postojmi??!!

Ak sa detailne pozrieme na tri postoje, zistíme, že podobnosť medzi postojom charidžitov a postojom Iblísa si môže vyžadovať objasnenie, ktoré bolo prezentované vyššie, ale čo sa týka podobnosti medzi postojom wahabiov a postojom Iblísa, nemyslím, (že je potrebné akékoľvek objasnenie), pretože ich postoj/viera je taká istá, ako postoj Iblísa, potom kde je priestor na ojbasnenie, ak by sme ho chceli? (to znamená, že záležitosť je známa a objasnenie nie je potrebné).

[1] Sahih Al-Bukhari – Al-Bukhari: zv. 4, str. 179.

[2] Sahih Al-Bukhari – Al-Bukhari: zv 4, str. 179.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s