Vzájomné práva manželov

manželstvo manžel manželka vzájomné práva manželov islám pravý

87) V mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milosrdného.
Nech Allah zošle Jeho mier a požehnania na Mohammeda a Rodinu Mohammeda,
Imámov a Mahdíov.

Assalám Alejkum Wa Rahmat Allah Wa Barakatu,
môj Pán, Imám Ahmed Al Hassán.

Aké práva a povinnosti majú manžel a manželka voči sebe navzájom?
Ako by sa k sebe mali správať, aby to tešilo Allaha SWT,
aby mohli spoločne stúpať a mať úspešný vzťah?
Ó, vľúdny otče, akú radu máš pre tých, ktorí chcú vstúpiť do manželstva?

– Fajrúz Elkholi, Egypt

V Mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého.
Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.
Ó, Allah, zošli Tvoje modlitby na Mohammeda a Rodinu Mohammeda,
Imámov a Mahdíov.

Mier, milosť a požehnania Allaha s tebou.

{A patria k znameniam Jeho, že vám z vás samých manželky stvoril, aby ste u nich kľud našli. A vložil medzi vás lásku a dobro.} {Svätý Korán 30:21}

Vzájomné práva a povinnosti manželov:

Nanešťastie mnohí muži, obzvlášť v arabských a islamských krajinách, veria, že je povinnosťou ženy, a že je proti jej vôli vynútiteľné, aby urobila všetko, čo si od nej manžel vyžiada, alebo čo jej manžel prikáže, aby urobila vo vzťahu k domácnosti a deťom. Mnohí ľudia však nevedia, že jediné právo, ktorého sa manžel môže od svojej ženy domáhať, je Nikah (pohlavný styk). Je to povinnosť ženy, ktorá to musí svojmu manželovi umožniť vždy, keď o to žiada. Presnejšie, je jej povinnosťou, aby sa pokúsila voči manželovi prejaviť lásku a cit každý deň, aby tak mohla pohnúť jeho citmi voči nej. Je extrémne zakázané, aby od toho poľavila alebo aby sa svojmu manželovi odmietla oddať. Ak tak koná, Anjeli Neba a Zeme ju budú preklínať, Bože chráň!

Čo sa týka ostatných záležitostí ako výchova detí, ich kŕmenie, starostlivosť o ne alebo zvyšok domácich prác, tie nie sú povinnosťou manželky. Môže sa týchto úkonov zdržať, presnejšie, môže za vykonanie týchto úkonov žiadať odmenu/platbu. Je to právo, ktoré jej bolo udelené náboženstvom Pravý Islám. Pretože obe strany uzavreli zmluvu, písomnú alebo ústnu, ohľadom Nikah (pohlavného styku) a Tamatu’ (rozkoše) a pôvodne sa to nazýva “Zmluva Nikah,” a nebola to zmluva o výchove detí, starostlivosti o domácnosť alebo o iných záležitostiach, ktoré sú každému známe.

Ako sme povedali, tieto úkony nie sú povinnosťou ženy, a nie je hriechom, ak ich odmietne vykonávať. Ale ak bola láskavá a tieto práce vykonávala bez nároku na odmenu kvôli Allahovi, od Neho dostane veľkú odmenu a je to odmena, ktorú pre ňu môže vyčísliť iba Allah SWT. V takom prípade sa však právo manžela dožadovať sa pohlavného styku a rozkoše zmení, pretože ak sa žena venuje domácim prácam ako upratovanie alebo varenie, na konci dňa bude vyčerpaná.

Existuje príkaz týkajúci sa snúbenca, a tým je, že sa musí ohľadom tejto záležitosti, teda starania sa o deti, ich kojenia a vykonávania domácich prác, ktoré sú každému známe, uzrozumieť s jeho snúbenicou pred tým, než uzavrú Zmluvu Nikah. Ak snúbenec súhlasí s podmienkami jeho snúbenice, následne bude jej povinnosťou tieto úkony vykonávať rovnako tak, ako sú jej povinnosťou pohlavný styk a rozkoš. A ak to odmietne, v tom prípade má snúbenec alebo muž možnosť sa so snúbenicou rozísť, prípadne vo vzťahu pokračovať a uzavrieť Zmluvu Nikah a Tamatu, alebo časť z nej podľa toho, na čom sa obe strany uzrozumeli.

Taktiež muž má právo oženiť sa s druhou ženou, ak jeho manželka odmietne vykonávať časť alebo všetky domáce práce. Podmienkou však je, že jeho druhá manželka musí súhlasiť so všetkými mužovými podmienkami, ktoré jeho prvá manželka odmietla.

Čo sa týka veriacich manželských párov, ktoré veria tomu, čo uvádzame z veršov Allaha Všemohúceho a z cesty Mohammeda a Rodiny Mohammeda (pmsn), a ktoré vstúpili do manželstva pred tým, než bola zverejnená táto odpoveď a pred tým, než bola táto záležitosť objasnená, majú dve možnosti. Buď znovu uzavrú zväzok, alebo ponechajú záležitosť takou, ako bola, berúc do úvahy lásku/náklonnosť a ľudské milosrdenstvo, nezneužívajúc partnera na dosiahnutie osobných záujmov.

Medzi povinnosti manžela voči jeho domácnosti, manželke a deťom patrí, že im sprostredkuje čestné živobytie, zabezpečí ich základné potreby ako strava, nápoje, ošatenie a zvyšok urgentných potrieb prijateľným spôsobom v rámci obmedzení a bez plytvania a márnotratnosti.

A ak plynú dni a manžel nemíňal na potreby jeho manželky, výdavky za dané obdobie ostávajú jeho zodpovednosťou, či už sa ona niečoho dožadovala, alebo nie.

A chcel by som objasniť niečo, čo je extrémne dôležité a mimoriadne obdivuhodné v súvislosti so spravodlivosťou Všemohúceho Stvoriteľa. Tým niečim je ťažká práca/snaha, ktorú vynakladá otec alebo ten, ktorý vychováva, na domácnosť, a to je požehnanie spomedzi požehnaní Allaha Všemohúceho… že Allah dá jeho deťom dobro a požehnania a dá, aby sa ich duše, ktoré sú vychovávané z plodov ťažkej práce otca, naklonili k dobru viac než k zlu, a to posilní ich zápal/žhavosť, veľkodušnosť a kontinuálnu lásku a milosť k ich rodičom, okrem tých, ktorých hlina je nečistá a útočisko je u Allaha.

A tak vás, moji milovaní nepoškvrnení veriaci synovia, podnecujem, aby ste pracovali a snažili sa nakŕmiť svoje deti svojou snahou a prácou vašich vlastných rúk. A obživa je na Allahovi, Nedeliteľnom, Živiteľovi. A všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov.

A nech všetci muži vedia, že každý, kto nemíňa na jeho deti z peňazí, ktoré zarobil vlastnou prácou a snahou, ten by nemal očakávať žiadne dobro k nemu samému od jeho potomstva, pretože ak otec detí na nich míňa z peňazí, ktoré nie sú jeho, alebo ktoré si nezarobil právoplatne, alebo keď na nich míňa niekto iný, Všemohúci Allah pozdvihne z ich sŕdc milosť a lásku k ich otcovi. Vskutku tento život má váhu, ktorou Spravodlivý, Všemohúci, Najmilostivejší, Intenzívne Milostivý váži. A všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Sveta.

Ahmed Al-Hassan/ Džamadi Al Tháni 1437 A.H.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s