Kniha Monoteizmu 1.14

Monoteizmus wahabbiov a zrušenie mediácie a intervencie Prorokov a Miestodržiteľov

Všemohúci povedal: {Vskutku tí, ktorí neveria v Boha a poslov Jeho a chcú oddeliť Boha od poslov Jeho, vravia: „Veríme v jednu časť a v inú neveríme,“ a chceli by sa uberať cestou medzitým. A takí sú po pravde neveriaci! A pre neveriacich sme pripravili trest ponižujúci.} {Surat An-Nisā’ (Ženy): 150 & 151}.

Vskutku záležitosť zrušenia úlohy a statusu Prorokov a Miestodržiteľov nie je ničím novým. Presnejšie, začala sa pri prvom Prorokovi, ktorý bol stvorený Allahom, Oslavovaným, Všemohúcim a bol to Adam (pmsn), pretože Iblis (nech ho Allah preklína) poprel, odmietol a neuveril v úlohu Adama (pmsn).  Odmietol sa mu pokloniť, a neprijal, aby sa Adam (pmsn) stal jeho Qiblou (smerom uctievania) k Allahovi.

Iblís neodmietol vieru v Allaha ani neodmietol Allaha uctievať, avšak odmietol sa pokloniť Adamovi.  Odmietol prijať uprednostnenie Adama, a to, že Adam bol Qiblou (smerom uctievania), schopným intervencie a mediátorom/prostredníkom/sprostredkovateľom k Allahovi. A možno je správne uviesť, že Iblís dosiahol monoteizmu wahabbiov pred tým, než ho dosiahli oni sami, a možno (je správnejšie uviesť, že) ich nainfikoval jeho chorobou a vyprovokoval ich jeho volaním, a tak zistil, že odpovedali najlepšie a patria medzi uprednostnených spomedzi tých, ktorí nasledovali jeho kroky ohľadom zapierania Strážcov/Preferovaných Allahom (pmsnv).

A Allah, Oslavovaný, Všemohúci, už Iblisov prípad objasnil v Koráne tým najjasnejším prejavom, a ak rozumná osoba, ktorá je pri zmysloch, premýšľa nad Koránom, nenájde rozdielu medzi ním a medzi wahabbi, presnejšie, nielen že wahabbi popierajú hodnosti Prorokov a Miestodržiteľov, ich intervenciu a fakt, že predstavujú Qiblu (smer uctievania) Allaha; {A hľa, vraveli sme anjelom: „Padnite na zem pred Adamom!“ A padli na zem všetci okrem Iblísa, ktorý medzi džinov patril a rozkazu Pána svojho sa sprotivil. Azda vezmete si ho a potomkov jeho za ochráncov namiesto Mňa, aj keď vašimi sú nepriateľmi? Aká zlá to bude výmena pre nespravodlivých! } {Surat Al-Kahf (Jaskyňa): 50}.  Ba dokonca prekonávajú Iblísa v jeho neviere a jeho popieraní Hudžadž (Dôkazov) Allaha, pretože zbúrali Čisté, Prastaré Posvätné miesta odpočinku Hudžadž (Dôkazov) Allaha, Rodiny Muhammada (pmsnv) a sú to miesta Milosti a Požehnaní Allaha (swt.).  Preto je ich závisť a nenávisť voči Rodine Muhammada (pmsnv) nad slnko jasné a rozsah podobností medzi wahabbi a Iblísom je viac než jasný. Všemohúci povedal: {Riekni (Ó, Muhammad), „Nežiadam od vás odmenu žiadnu iba ak lásku k blížnym.“ } {Surat Aš-Šūraá (Porada): 23}.

A tak nakoľko jasná je ich zlovôľa voči Rodine Muhammada (pmsn) vychádzajúca z deštrukcie ich hrobov! A ako sú vzdialení od lásky (k Rodine Muhammada pmsnv), že Allah prikázal muslimom Jeho, Všemohúceho, výrokom: {A hľa, vraveli sme anjelom: „Padnite na zem pred Adamom!“ I padli všetci okrem Iblísa, ktorý povedal: „Mám padnúť na zem pred tým, ktorého si z hliny stvoril?“} {Surat Al-’Isrā’ (Nočná cesta): 61}.  To všetko by bolo postačujúce na objasnenie ich kráčania (v stopách) Iblísa, v stopách neviery v Strážcov Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho.

Pretože Iblís (nech ho Allah preklína) nebol spokojný s tým, že jeho intervenujúcim u Allaha a prostredníkom medzi ním a medzi Allahom, a jeho Qiblou (smerom Uctievania) k Allahovi je Allahov Prorok, Adam (pmsn). A tí zblúdilí zavádzajúci nasledovníci Iblísa v popieraní Allahových Strážcov neprijímajú Proroka Muhammada (pmsnajr) ako schopného intervencie u Allaha, ako mediátora medzi nimi a Allahom a ich Qiblu (smer Uctievania) k Allahovi, ale presnejšie, nepripúšťajú ani len to, že Milosť a Požehnania Allaha sa znesú na toho, kto navštívi hroby/mauzóleá Rodiny Muhammada (pmsn), ktorých Allah prikázal muslimom milovať vo Svätom Koráne {A uistil sa Iblís, že úsudok jeho a ich bol pravdivý, lebo ho nasledovali všetci okrem skupiny veriacich.} {Surat Saba’ (Sabá): 20}

A je na každej rozumnej osobe, aby premýšľala: Existuje niečo evidentnejšie a jasnejšie, než wahabbi a ich nasledovanie Iblísa v neviere a popieraní úlohy Hudžadž (Dôkazov) Allaha a Jeho Nástupcov spomedzi Prorokov a Miestodržiteľov? A používajú lživé odôvodnenie, aby zakryli ich nenávisť voči Hudžadž (Dôkazom) Allaha a Jeho Nástupcov na Jeho Zemi, veľmi slabou argumentáciou:

– Že viera v schopnosť intervencie Stvorením v rukách Allaha je Širk (Polyteizmus).

– Že viera, že Stvorenie napĺňa potreby skrze povolenie Allaha, je Širk.

A v krátkosti: Veria, že viera v prítomnosť mediátora medzi uctievajúcim a Uctievaným je Širk (pripisovanie niekoho/niečo k Allahovi) a túto vieru popierajú a odmietajú sa ňou riadiť. A viem si predstaviť, že ak by vzali v úvahu postoj Iblísa vo vzťahu k Adamovi, nepovažovali by to za postoj odlišný, ani len o chlp, od ich postoja ohľadom popierania mediátora a Qibly (smeru Uctievania) k Allahovi, Oslavovanému, {A hľa, vraveli sme anjelom: „Padnite na zem pred Adamom!“ I padli všetci okrem Iblísa, ktorý povedal: „Mám padnúť na zem pred tým, ktorého si z hliny stvoril?“} {Surat Al-’Isrā’ (Nočná cesta): 61}, {A uistil sa Iblís, že úsudok jeho a ich bol pravdivý, lebo ho nasledovali všetci okrem skupiny veriacich.} {Surat Saba’ (Sabá): 20}.

A toto je niekoľko bodov za účelom objasnenia a nejasností zmätených, ktorí sa dožadujú pravdy a možno si všimnú fakt, že (keď) Allah najprv (stvoril stvorenie, aby Ho uctievalo), On učinil (toto uctievanie) pokorením sa pred Jeho Nástupcom (Kalifom) a mediátorom medzi Ním a medzi nimi, a možno oni neodmietnú pokorenie sa a príjmu úlohu Nástupcu Allaha na Jeho Zemi ako Mediátora Allaha, a Schopného Intervencie v rukách Allaha skrze jeho pravdu, ktorá nezomiera a nepominie fyzickou smrťou alebo ukončením jeho existencie. A preto pokiaľ pretrváva ich pravda, pretrváva aj ich schopnosť intervencie a mediácia. A možno zanechajú nasledovanie Iblisa v popieraní mediácie a popieraní Mediátora (Nástupcu Allaha).

A spoliehajúc sa na Allaha, vravím:

1 – Obrátenie sa na doktorov a užívanie liečiva nepredstavuje Pripisovanie k Allahovi (Širk), a liečivo by nebolo pre ľudí prospešné, ak by to nebola vôľa Allaha, a ak by doktorovi a liečivu neudelil schopnosti byť prospešnými pre ľudí. Rovnako ako v prípade Duší.  No tentokrát sú doktormi Duše Prorokov a zdokonaľujúci liek, ktorý udeľujú tým, ktorí si ich vezmú za lídrov. A tak obrátenie sa na nich nie je Pripisovanie k Allahovi (Širk), pretože oni nie sú ľuďom prospešní, iba ak s dovolením Allaha. Taktiež odvrátenie sa od nich je extrémna ignorancia a neviera, pretože oni sú príčinami liečenia Duší a Allah pre nich učinil túto hodnosť, keď ich stanovil Jeho Nástupcami, ktorými čelí zvyšku Jeho stvorenia na Jeho Zemi, a nikomu neprináleží, aby im odobral (hodnosť), a ktokoľvek namieta, stane sa ako Iblís, ktorý sa odmietol pokoriť pred prvým z nich (Adamom (pmsn)).

2 – A tiež by neboli prospešní, ak by to nebola vôľa Allaha, presne ako doktori a liečivá. A tak sa musí (jeden) s modlitbou obrátiť na Allaha, aby boli doktor a liečivo prospešné pre chorých, a aby z nich mohli mať chorí osoh, pretože nie sú na prospech, a ani nemajú schopnosť intervencie, iba ak s Dovolením Allaha a z Jeho Vôle.

3 – Ktokoľvek, kto sa otočí k doktorovi Duší, Prorokovi a Miestodržiteľom, a prestane sa obracať s modlitbou na Allaha, a verí, že oni (Proroci a Miestodržitelia) mu budú na prospech bez jeho potreby obrátiť sa na Allaha a bez Dovolenia Allaha, vskutku padol do Širku a stal sa Mušrík (polyteista), a oni mu nebudú na osoh s ničím, ani on nebude mať žiaden osoh z nich{V ten deň nepomôže prihovorenie sa nikomu okrem toho, ktorému to Milosrdný dovolí, a toho, ktorého reč sa mu zaľúbi.} {Surat Ţāhā (Ta-Ha): 109}.

{A nebude platné u Neho prihovorenie sa žiadne iba ak pre toho, komu On to dovolí. A až nakoniec strach vyprázdni srdce ich, povedia: „Čo vravel Pán váš?“ a bude im povedané: „Pravdu, a On Vznešený je i Veľký.“} {Surat Saba’ (Sába): 23}.

4 – A ktokoľvek sa otáča od nich a tvrdí, že sa obracia priamo k Allahovi, aby nebol Mušrík (polyteista), jeho postoj sa preto stáva rovnakým, ako postoj Iblísa a niet medzi nimi rozdielu. Pretože je neveriacim v ich hodnosť, ktorú pre nich Allah stanovil a je neveriacim v Príkaz Allaha, a táto osoba je vylúčená z Milosti Allaha, a jeho uctievanie je presne ako uctievanie Iblísove (nech ho Allah preklína).

Al Sádiq (pmsn) povedal: „…Iblís bol prvým, ktorý použil Qiyas (analógiu/analogické prirovnanie) a stal sa arogantným. A arogancia bola prvou (formou) neposlušnosti, ktorou nepočúvol Allaha, on (pmsn) povedal: ‚Pretože Iblís povedal: „Ó, Pane! Ospravedlň ma od padnutia na zem pred Adamom a budem ťa uctievať uctievaním, ktorým ťa neuctieval ani blízky Anjel, ani Prorok. A tak Allah povedal: „Nemám potrebu tvojho uctievania, ale túžim byť uctievaný tak, ako chcem Ja, a nie ako chceš ty.“ A tak odmietol pokoriť sa. A tak Allah, Požehnaný, Vysokopostavený, povedal: „Choď odtiaľ preč, pretože vskutku si prekliaty/zlý a na teba spadá Môj Hnev/Kliatba až do Dňa Súdneho…“[1]

5 – Každý, kto rozumie tomu, čo som objasnil vo viac než jednej knihe a naprieč tým, (čo sa nachádza) vo Svätom Koráne ohľadom Kráľovstva Nebeského, bude vedieť, že títo Strážcovia, Proroci a Miestodržitelia (pmsn) sú Mediátormi medzi Uctievaným a uctievajúcimi, a to je povinnou a nevyhnutnou záležitosťou.  Nie je to vec voľby pre služobníkov/uctievajúcich, keďže hodnosť a stupeň týchto strážcov je nad služobníkmi, a preto to musí byť tak, že uctievajúci prejdú okolo nich (pmsnv), aby dosiahli Uctievaného.

[1] Bihar Al Anwar: zv. 11, str. 141

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s