Kniha Monoteizmu 1.13

Neprimeranosť/nadmernosť v hraniciach Monoteizmu (Wahabbi)

Vezmime si príklad z doktríny Wahhabi alebo tých, ktorí sa pomenovali Saláfi.  Tí považujú Posla Muhammada (požehnania a mier s ním a jeho rodinou) iba za sprostredkovateľa Slov Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho. Čo sa týka duše Muhammada (pmsnajr) a jeho rality/pravdy; (veria, že jeho duša a jeho pravda/realita) neubližujú, a ani nie sú na úžitok počas jeho života na tomto svete alebo po tom, čo sa presunul do Zhromaždenia vyššieho (Kráľovstvo nebeské). Ich viera, že neškodí, neprospieva, alebo neintervenuje, alebo nevie, alebo… alebo… je absolútny Širk (pridružovanie k Allahovi) a regresia z Islámu (odpadlíctvo), až ich tento postoj doviedol k ignorancii, s ktorou porušili ustanovenia a požiadavky Islámu a Koránu. A preto učinili Halal (povoleným) zabíjanie toho, kto povie ‘La Illaha Illa Allah Muhammad Rasoul Allah (Niet Boha Okrem Allaha (a) Muhammad je Posol Allaha) iba kvôli jeho viere, že Duša Posla (pmsnajr) (má schopnosť) uškodiť alebo byť na prospech, alebo intervenovať, alebo… alebo… po tom, čo odišiel z tohoto svetského života na základe Povolenia Allaha a skrze Allahovu, Oslavovaného, Všemohúceho, Schopnosť a Silu, aj keď Dhimmi (ľudia Dhimma alebo nemuslim (kresťan alebo žid), ktorí sú predmetmi muslimského štátu), nie je povolené zabiť a ich krv je rešpektovaná všetkými muslimami, a rešpektujú ju aj oni.

A pravda, ktorú prehliadajú je, že prospech, ujma, intervencia a schopnosť ovplyvňovať v tomto svetskom živote sa vo všeobecnosti vzťahujú k Životu a povoleniu Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho. A keďže Život je pre Prorokov, Miestodržiteľov a Poslov potvrdený (ako konštantný); pretože vskutku oni sú Pánmi Mučeníkov voči Stvoreniu a oni sú medzi tými, ktorí boli zabití na ceste Allaha. Všemohúci povedal: {A nepokladaj tých, ktorí na ceste Božej boli zabití, za mŕtvych! Naopak, oni sú živí a u Pána svojho odmenu svoju užívajú} {Rod ‘Imránov: 169}. A ktokoľvek povie, že nie sú nažive u ich Pána prijímajúc obživu, ten obviňuje Prorokov a Miestodržieľov.  Ako môže povedať, že proroci a miestodržitelia nie sú nažive s ich Pánom, ak pripúšťa, že ten, ktorý je zabitý pod ich zástavou, je nažive s jeho Pánom a oni (pmsn) sú Vodcovia a Držitelia Zástav?!

A tak život Prorokov a Miestodržiteľov je konštantný s ich Pánom, a preto Schopnosť je konštantná, pretože vskutku, efekt Duše, ktorá žiari Svetlom jej Pána na tento fyzický svet, je veľmi malý, pretože je zo Sveta, ktorý je dominantný nad týmto Svetom.  Preto to, čo ostáva, je Allahovo povolenie pre nich, aby mohli mať vplyv a Allah, Oslavovaný, povedal: {Hovoria: „Milosrdný si vzal deti!“ Sláva Mu! Ba, to služobníci sú iba Jeho ctihodní, ktorí sa skôr než On prehovoriť neodvážujú a iba podľa rozkazu Jeho jednajú. A On dobre vie, čo je pred nimi a čo je za nimi, a oni sa prihovárať nesmú, iba ak za toho, v ktorom On nájde zaľúbenie; a oni sa pred Ním trasú bázňou. A keby niekto z nich povedal: „Ja božstvom vedľa Neho som,“ toho by sme peklom odmenili, pretože takto My nespravodlivých odmeňujeme.} {Proroci: 26 – 29}.

A preto sú nažive a sú schopní schopnosťou Allaha a toho, čo do nich bolo uložené Allahom zo Schopností a pracujú na základe povolenia Allaha a na základe príkazu Allaha. Presnejšie, Allah nám prikázal, aby sme si ich vzali za spôsob prístupu/prostriedok. {Tí, ktorých vzývajú, sami prostriedok hľadajú, ako čo najviac sa priblížiť k Pánovi svojmu, v milosť Jeho dúfajúc a trestu Jeho sa obávajúc, pretože Pána tvojho trest je veru obáv hodný} {Nočná cesta: 57}.

Presnejšie, my ich tiež žiadame a oni sa môžu stať tými, ktorí sa za nás prihovoria u Allaha, aby mohol odpustiť naše hriechy {A nevyslali sme posla žiadneho, iba aby mu bola z dovolenia Božieho preukazovaná poslušnosť. Avšak ak k tebe (Muhammad) prídu po tom, čo sami sebe ukrivdili, prosiac Boha o zľutovanie pre nich, potom veru uvidia, že Boh Odpúšťajúci kajúcníkom a Zľutovný je} {Ženy: 64}.

Čo sa týka toho, ktorý limituje ich (schopnosť) ovplyvniť a ich spôsobilosť obmedzuje na ich fyzickú existenciu v tomto svetskom živote, ten je ignorujúcim pravdy v súvislosti s touto záležitosťou a nedbá (na skutočnosť), že sú nažive s ich Pánom a sú nástrojmi Allaha.  Sú pracovníci s Allahom a im sú dané úlohy a práce, ktoré vykonávajú. Presne ako Džibra’el (Gabriel) (pmsn), Anjel, a ten, (ktorý) je nažive s jeho Pánom a Duch, a nie fyzické telo v tomto svete, (má schopnosť) spôsobiť ujmu a prospech, a pracoval, a pracuje, a bude pokračovať vo vykonávaní jeho práce na základe povolenia Allaha.

Potom tvrdili, že popretie mediácie alebo intervencia je čistý Monoteizmus, zatiaľ čo padli do toho najoporvhnutiahodnejšieho druhu Širk a Kufr (Polyteizmus a Neviera) svojou vierou, pre ktorú Allah nezoslal žiadnu autoritu, presnejšie, Korán ju neguje a vyvracia.

A tak trvdia, že nechú vytvoriť medzi nimi a Allahom mediátora alebo intervenujúceho, a že ten, ktorý vytvorí medzi ním a medzi Allahom prostredníka, je Polyteista (Mušrik) a Neveriaci (Kafir) a opomenuli (uvedomenie si), že toto je presne postoj Iblísa (Nech ho Allah Preklína), ktorý odmietol Príkaz Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, vytvoriť prostredníka a intervenujúceho preň v rukách Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, pretože Iblís (Nech ho Allah Preklína) zvykol uctievať Allaha, presnejšie, bol Pávím Anjelom kvôli hojnosti jeho uctievania a neodmietol uctievať Allaha. Avšak odmietol sa pokoriť pred Adamom a odmietol, aby sa Adam stal jeho Qiblou (smerom uctievania) smerom k Allahovi, a tým Iblís (Nech ho Allah Preklína) odmietol Adama ako prostredníka k Allahovi, a ako jeho intervenujúceho v rukách Allaha.

A to je postoj tých (ignorantov) dnes, pretože ide o presne predchádzajúci postoj Iblísa, a z Náboženstva Monoteizmu nerozumejú ničomu. A zapreli/zišli z cesty Náboženstva, presne ako Allahov Posol (pmsnajr) o nich informoval a z Náboženstva nerozumejú ani tomu najzjavnejšiemu. Keby len dávali pozor na seba samých a čítali príbehy Prorokov a Poslov a čítali Korán, a rozjímali nad ním.  Avšak po všetkom, čo bolo vykonané, sú od toho ďaleko, pretože nepoznajú nič než Svet Tiel a chcú naliať všetko Poznanie cez ich obmedzené vedomosti, aj keď Allah sa nepozrel na Svet tiel, odkedy ho stvoril, presne, ako povedal Allahov Posol (pmsnajr) a oddeľujú svet Duší od svetu tiel úplným oddelením, ako keby s ním nemal nič spoločné. A preto pre nich nemá žiadna Duša žiaden efekt, prospech, alebo ujmu, alebo schopnosť intervencie, dokonca ani Duše Prorokov a Miestodržiteľov. A ak by uvažovali nad Knihou Allaha, našli by medzi tým, ako Ježiš (pmsn) zosiela mier na seba, a tiež Allahovo zosielanie mieru na Jáhju (pmsn). Pretože toto je stav Ježiša (pmsn): {A dal, aby mier bol so mnou v deň, keď som sa narodil, i v deň, keď zomriem, i v deň, keď k životu budem zase prebudený.“} {Mária: 15}, a toto je stav Jáhju (pmsn): {Mier buď s ním v deň, kedy sa narodil, i v deň, kedy zomrel, i v deň, keď k životu bude zas prebudený!} {Mária: 15}. Aj keď Ježiš (pmsn) je vyššej hodnosti, než Jáhja (pmsn).

A preto, ak by premýšlali na týmito Veršami, vedeli by, že Ježiš (pmsn) dosiahol (hodnosť) rastom.  Stal sa tým, ktorý zosiela mier a dáva bezpečie sebe a iným, než je on, pretože on je intervenujúci, ktorého intervencia je prijatá Vyššou Hodnosťou v Tomto Svete a na Druhom Svete, zatiaľ čo na Jáhju (pmsn) zoslal mier Allah, Oslavovaný, Všemohúci. A tak Ježiš (pmsn) pre týchto (ignorantov) neškodí a neprospieva, zatiaľ čo Allah, Oslavovaný, Všemohúci, dal, aby zoslal mier sám na seba, a aby dával sebe bezpečeie, a tak sa stal Mierom a Bezpečím, zatiaľ čo Ten, Ktorý pôvodne dáva bezpečie a zosiela mier, je Allah, Oslavovaný, Všemohúci, Mierotvorca a Zabezpečovateľ.

A tak Ježiš (pmsn) zosiela mier a dáva bezpečie, pretože záležitosť je delegovaná na Ježiša (pmsn).  V opačnom prípade ako by sa mohol rozhodnúť, že jedinec je v bezpečí a požehnaný v prítomnosti Allaha, ak by naň záležitosť nebola delegovaná? A dôvod pre toto poverenie je: že Ježiš (pmsn) je Manifestáciou/Zjavením Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, v Hodnosti, ktorá ho na to kvalifikuje, a tak Ježiš (pmsn) je povstaním Allaha, „ … A tvoje povstanie na Seire a tvoje objavenie sa na Hore Faran …“[1]

[1] Du’a Al Sama’a

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s