Kniha Monoteizmu 1.12

Cesta ľudstva na tejto Zemi medzi Širk (Polyteizmom), Kufr (Nevierou) a Tauhíd (Monoteizmom)

V Monoteizme musí byť spravodlivosť. Spravodlivosť znamená umiestniť niečo na pravé miesto, aby nedošlo k Ifrat (neprimeranosti) (to znamená neprimeranosť vo vzťahu k hraniciam Monoteizmu). Ide o nadmernosť vo vzťahu k priposvaniu obmedzení a hraníc Monoteizmu až do takej miery, že jeden odmieta skutočný status Dôkazov Allaha, ich realitu a pravdu alebo ide o Tafrít (nedbanlivosť) (to znamená nedbanlivosť vo vzťahu k hraniciam Tauhídu až do takej miery, že jeden prekročí hranice do bodu, kedy pripisuje dôkazom Allaha (pmsn) Absolútne Božstvo). A oba prípady (Ifrat a Tafrít) predstavujú chybnú pozíciu.

Neprimeranosť/nadmernosť (Ifrat) vo vzťahu k hraniciam Monoteizmu pre osobu predstavuje prekážku a prekročenie hraníc Monoteizmu, pretože popieranie spoznávania Ho je to isté ako popieranie Ho (SWT) a On (SWT) nie je poznávaný inak než prostredníctvom Jeho tváre, ktorou čelil stvoreniu, a tvárou sú Dôkazy (pmsn), Prorci a Miestodržitelia. A Ifrat (alebo nadmernosť) je v skutočnosti Kufr (neviera) a Širk (polyteizmus), a aj keď ten, ktorý v to verí, to nedeklaruje, vsktuku ide o Kufr. Pretože Kufr je ukrývanie a zahaľovanie pravdy a reality a títo Mufritún (tí, ktorí prejavujú neprimeranosť/nadmernosť vo vzťahu k hraniciam Monoteizmu) zakrývajú pravdu a realitu Prorokov a Miestodržiteľov. Zahaľujú ju a popierajú, pretože v ňu neveria. A keďže táto pravda a realita (prorokov a miestodržiteľov) je tvárou Allaha, ktorou je On spoznávaný,[1] preto sú v ich realite a pravde neveriacimi, ktorí neveria v Allaha, a v líšia sa v stupni Kufr, každý podľa svojej hodnosti.

A na najnižšej hodnosti týchto stupňov popierania Prorokov a Miestodržiteľov človek stráca stupne poznania Allaha a stupne dokonalosti. Čím väčší je stupeň popierania ich právd (pmsn), tým viac sa človek utápa v ignorancii ohľadom Allaha (SWT), pretože On (SWT) je poznávaný prostredníctvom nich.

A keď osoba vystúpi z ich Wilája (ich autority a prijatia ich božieho ustanovenia), vystúpi tak z Wilája/autority Allaha (SWT), a tak sa z neho stáva Káfir/neveriaci v Allaha (SWT), pretože neuveril v cestu, ktorá vedie k Nemu a k poznaniu Ho (SWT), a preto preň nebude prospešné tvrdenie, že je veriaci, zatiaľ čo sa vybral proti ceste, ktorá vedie k Nemu (SWT), a vybral sa cestou, ktorá vedie k Šajtánovi. Príklad v súvislostii s touto záležitosťou: Máme farmu a smetisko. Cesta č. 1 vedie na farmu a cestu č. 2 vedie na smetisko. Nájdeme človeka, ktorý kráča po ceste č. 2 (na smetisko), avšak tvrdí, že ide na farmu. Ako by sme ho v takom prípade opísali? Minimálne by sme ho mohli označiť za klamára, a že skrýva pravdu, to znamená, že v ňu neverí, presnejšie, snaží sa zaviesť ostatných.

Ifrat je tiež pripisovanie: pretože každý, kto stavia Dôkazy Allaha, ktorými sú Proroci a Miestodržitelia (pmsn) na roveň iných, učinil tak tvár Allaha a Jeho Božie Mená rovnými zvyšku stvorenia, pretože oni (pmsn) sú tvárou Allaha, ktorou On čelil Jeho stvoreniu, a sú Jeho Božími Menami v stvorení. A tak najnižšia hodnosť uvedenia ich na roveň iných spôsobuje, že človek stráca hodnosť dokonalosti a poznania Allaha (SWT).

Čo sa týka vyšších hodností uvedenia ich do pozície rovnej zvyšku stvorenia, to vedie človeka do ignorancie ohľadom Allaha (SWT), pretože tento človek bol ignorantom vo vzťahu k nim (pmsn) a každý, kto je ignorantom vo vzťahu k nim, je ignorantom ohľadom Allaha (SWT).

Preto stavanie ich na roveň iným je Širk (pripisovanie/polyteizmus) o všetkých stupňoch a ich popieranie je Kufr (neviera) o všetkých stupňoch.[2]

Na druhej strane Tafrít (nedbanlivosť ohľadom hraníc Monoteizmu, resp. stavanie dôkazov Allaha do pozície Absolútnych Bohov) vedie človeka do Širk, pretože pripisuje prorokom a miestodržiteľom (pmsn), ktorí sú tvárou Allaha, stupeň Absolútneho Božstva a nezávislosť od Allaha (SWT), resp. tvrdí tak, že Ho (SWT) nepotrebujú.

A tiež ide o Kufr, pretože to vedie človeka k ukrývaniu a zahaľovaniu pravdy a reality Allaha (SWT), pretože Ho postavil na roveň iným než On spomedzi Jeho stvorenia a niet ničoho, čo by Mu (SWT) bolo podobné. Všetko iné než On (SWT) je Jeho stvorenie, {Stvoriteľ neba a zeme, ktorý učinil vám manželky vaše z vás samých a stvoril zvieratá v pároch, a tým vás rozmnožuje. A niet ničoho, čo by podobné Mu bolo a On je Počujúci a Vidiaci} {Súra Aš-Šúra (Porada) 44:11} 

Ľudstvo na tejto Zemi sa preplieta medzi týmito štyrmi stupňami Širk a Kufr. Obklopujú každého syna Adama okrem oddaných služobníkov Allaha, ktorými sú Proroci a Miestodržitelia a tí, ktorí ich nasledujú, a ktorí pojedajú z ich úplneho božieho poznania. Až kým nedosiahnu desať stupňov viery a desať stupňov poznania. Tých, ktorí to dosiahnu, je veľmi málo a sú sotva spomenutí naprieč cestou ľudstva.

A títo strážcovia/uprednostnení Allahom toto božie poznanie neodovzdali, ani ho nevyrozprávali od prorokov a miestodržiteľov, pretože im v tom bolo zabránené[3] z dôvodu, že ľudia (dokonca aj tí, ktorí v nich verili) nemali schopnosť toto poznanie uniesť, a preto boli ľuďom odovzdané iba dve písmená poznania.

A dnes sa začína týchto 27 písmen poznania rozosievať medzi ľudí. Každý, kto uverí v Qa’ima (Povstalca Rodiny Muhammada), v ne uverí (27 písmen) a každý, kto v Qa’ima neuverí, ten neuverí ani v ne. K rozosievaniu dochádza kvôli prítomnosti ľudí a nositeľov 27 písmen v tomto požehnanom čase, a sú to spoločníci Qa’ima. A všetká chvála patrí Allahovi.

monoteizmus náboženstvo viera islám pravý

A je vhodné, aby sme poukázali na deviáciu, ktorá uviedla ľudí do absolútneho Širk a Kufr, či už v súvislosti s Ifrat, alebo Tafrít, vo vzťahu k hraniciam Monoteizmu prostredníctvom príkladov z náboženstiev a doktrín.

[1] {Všetci, čo na zemi sú, dočkajú sa konca svojho a zostane iba tvár Pána tvojho, majestátnosti a veľkomyseľnosti plného.} {Súra Al-Rahman (Milosrdný) 55:26,27}

[2] Aj keď sú slová jasné, pre ešte väčšiu jasnosť vravím: Nie všetky stupne Kufr a Širk vedú človeka von zo slučky Viery.

[3] Viď Addendum č. 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s