O prikazovaní toho, čo je správne a zakazovaní zlého

Všemohúci Boh udelil požehnania národu Muhammada a vzdal im úctu ustanovením ich za tých, ktorí prikazujú to, čo je správne, a zakazujú zlo a opísal ich vlastnosti v Jeho Knihe, a zoslal na nich požehnania. Potom povedal: {Vy ste národ najlepší, aký kedy povstal medzi ľuďmi; vy prikazujete vhodné, zakazujete zavrhnutiahodné a veríte v Boha} {Súra Ál ‘Imrán (Rod Imránov) 3:110}. 

A Boh spojil prikazovanie dobrého a zakazovenie zlého s vierou. {Prikazujúci vhodné a zakazujúci zavrhnutiahodné, dodržujú ustanovenia Božie… Oznám veriacim zvesť radostnú!} {Súra At-Tauba (Pokánie) 9:112}. A Boh preklial a napomenul tých, ktorí zanechajú prikazovanie dobrého a zakazovanie zlého a tých, ktorí nečelili a nepovstali voči útlaku. Boh im sľúbil prísny trest: {Boli prekliati tí z detí Izraela, ktorí neuverili, jazykom Dávida i Ježiša, syna Márie. A to bolo preto, že nepočúvali a boli priestupníkmi, a že vzájomne nezakazovali konanie zavrhnutiahodného. A ako hnusné bolo to, čo konali!} {Súra Al-Má’ida (Prestretý stôl) 5:78,79}.

V tej istej kapitole Všemohúci Boh povedal: {A vidíš mnohých z nich, ako sa ponáhľajú k hriechu, k nespravodlivosti a k pohlcovaniu toho, čo neprávom nadobudli. Ako hnusné je to, čo konajú! Prečo im nezabránia rabíni a učenci, aby neviedli hriešne reči a nepohlcovali neprávom nadobudnuté? Ako hnusné je to, čo konajú.} {Súra Al-Má’ida (Prestretý stôl) 5:62,63}.

Všemohúci Boh považuje tých, ktorí páchajú hriechy a tých, ktorí zanechajú zakazovanie tých istých hriechov, za rovnocenných na stupni zla ich činu a závažnosti ich sľúbeného trestu. Následne nám prikazuje konať dobré skutky a zakazuje konať nespravodlivé činy, a sľubuje za to dobrú odmenu, a varuje nás pred tvrdým a bolestivým trestom. Všemohúci Boh vraví: {Nech stane sa z vás obec, ktorá bude vyzývať k dobrému, prikazovať vhodné a zakazovať zavrhnutiahodné. A takí budú blažení.} {Súra Ál’Imrán (Rod ‘Imránov) 3:104}. A tiež povedal: {A hľa, riekla jedna skupina z nich: „Prečo napomínate ľud, ktorý Boh beztak zahubí alebo ho potrestá krutým trestom?“ Odpovedali: „Aby sme mali ospravedlnenie pred Pánom svojím, a dúfajúc, že snáď sa stanú bohabojnými!“ Keď potom zabudli na to, čo im bolo pripomenuté, zachránili sme tých, ktorí zabraňovali zlému a uložili sme tým, ktorí nespravodliví boli, trest ukrutný za to, že hriešnikmi boli.} {Súra Al-Araf (Rozpoznanie) 7:164, 165}

Mishkat ul-Anwar Fi Ghurar al-Akhbar, strana 40

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s