Kniha Monoteizmu 1.8

Rozlišovanie medzi Allahom, Oslavovaným, Všemohúcim, a Tvárou Allaha alebo Allahom v stvorení

Muhammad (pmsnajr) je Allahov služobník a Jehol Posol nielen na tomto nízkom fyzickom svete, ale bol Poslom Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, pred tým, než bol stvorený zvyšok stvorenia. Bol Poslom, aby bol tvárou toho, ktorý ho vyslal a obrazom toho, ktorý ho vyslal. Imám Al Báqir (pmsn) povedal: “My sme Sedem Veršov, ktoré Allah dal nášmu Prorokovi Muhammadovi (pmsnajr), a my sme tvárou Allaha, a my prevraciame na Zemi za vašimi chrbtami, a my sme Oči Allaha v Jeho Stvorení a Jeho Natiahnuté Ruky plné Milosti k Jeho stvoreniu, každý, kto nás poznal, nás poznal a každý, kto bol ohľadom nás ignorantom, bol ohľadom nás ignorantom… .”[1]

A v inej tradícii (hadíse): “Allah stvoril Adama na Svoj Obraz.”[2]

A ak prikázal Posol, bol to príkaz toho, ktorý ho vyslal, ako povedal Imám Al Mahdi (pmsn): “Naše srdcia sú nádoby Vôle Allaha, a tak ak Chce Allah, chceme aj my a Allah, Oslavovaný, Povznesený, vraví: {avšak priať si to nebudete, pokiaľ Boh tak nebude chcieť} {Súra Al Insán (Človek) 76:30}[3] – potom vyslanie Posla je vyslanie toho, ktorý ho poslal, a keď jeden čelí Poslovi, čelí tomu, ktorý ho vyslal. A v tomto bode je jasné, že všetci Poslovia a Proroci (pmsn) Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, boli vyslaní Muhammadom (pmsnajr), Izraelom alebo Abdulláhom (služobníkom Allaha) a tvárou Allaha alebo Allahom v Stvorení. A preto Poslovia a Proroci (pmsn) čelili Allahovi v Stvorení, ktorým bol Muhammad (pmsnajr). {A neni dané smrteľníkovi žiadnemu, aby s ním Boh rozprával, iba ak prostredníctvom vnuknutia či spoza závoja alebo tak, že vyšle posla, ktorý vnukne ľuďom z dovolenia Jeho to, čo On chce a On Vznešený je a Múdry} {Súra Aš-Šúra (Porada) 42:51}, a ich učiteľ bol Allah v Stvorení, ktorým bol Muhammad (pmsnajr), {A naučil Adama mená všetky, potom ho predviedol anjelom a povedal: “Povedzte mi mená týchto, ak ste pravdovravní!”} {Súra Al Baqara (Krava) 2:31}, presnejšie, nečelili nikomu inému než dverám Muhammada (pmsnajr), a tými bol Ali (pmsn). Od Abi Džá’fara (pmsn), od jeho praotcov (pmsn), povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Som Mestom Poznania a tým je Raj, a ty, Ó, Ali, si jeho bránou. A tak ako môže byť človek vedený do Raja a nebyť doň vedený cez jeho dvere?’”[4]

A od syna Abbása, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Som Mestom Poznania a Ali je jeho bránou, a preto ten, ktorý hľadá poznanie, nech prejde cez bránu.’”[5]

A v Al Kafi, od Abi Abdulláha Al Sádiqa (pmsn), že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Ja som Mesto a Ali je Brána, a vskutku klame ten, ktorý tvrdil, že vstúpil do mesta inako ako bránou, a vskutku klame ten, ktorý tvrdí, že má lásku pre mňa, ale nenávidí Alího.’”[6]

A od Neho (pmsnajr): “Ja som Mestom Poznania (Múdrosti) a Ali je jeho Bránou, a preto ten, ktorý hľadá poznanie, nech vstúpi cez Bránu.”[7]

A preto Muhammad (pmsnajr) je ten, ktorý poznal Allaha, a umožnil, aby bol Allah poznaný stvorením, a úplnosť tohto poznania nie je možná iným spôsobom než cez bránu k Muhammadovi, ktorú predstavuje Ali (pmsn), a Muhammad je Barzak (spojkou/závojom/bariérou) medzi Pravdou a stvorením (kmitá medzi ľudskosťou a neexistenciou/dezintegráciou v rámci Božej Podstaty). A Ali je prvým človekom v stvorení, ako povedal Všemohúci: {A neni dané smrteľníkovi žiadnemu, aby s ním Boh rozprával, iba ak prostredníctvom vnuknutia či spoza závoja alebo tak, že vyšle posla, ktorý vnukne ľuďom z dovolenia Jeho to, čo On chce a On Vznešený je a Múdry} {Súra Aš-Šúra (Porada) 42:51}, a preto smrteľník je Ali a závoj je Muhammad, a tiež smrteľníci sú Imámovia a závoj je Ali, a ten, ktorý hovorí, je Muhammad alebo Allah v Stvorení. Smrteľníci sú taktiež Proroci a Poslovia a závoj sú Imámovia, a ten, ktorý hovorí, je Ali alebo Milosť v Stvorení. Ako povedal Ali (pmsn), Imám, ktorý bol nimi utláčaný, dokonca aj tými, ktorí tvrdili, že sú jeho stúpencami: “Ja som ten, ktorý dáva od Prorokov k Miestodržiteľom a od Miestodržiteľov k Prorokom. A Allah nevyslal Proroka bez toho, aby som nenaplnil jeho náboženstvo a neskompletizoval jeho nástroje. A vskutku môj Pán si ma vybral s Múdrosťou a Víťazstvom. A pre môjho Pána som zhromaždil 12 delegácií; a tak mi umožnil poznať Ho a dal mi kľúču k Neviditeľnému.”[8]

A preto je možné povedať, že Ali je ten, ktorý prehovoril k Mojžišovi (pmsn), presnejšie, ten, ktorý prehovoril k Mojžišovi (pmsn), bol z potomstva Muhammada (pmsnajr) a bolo mu rozkázané na základe rozkazu Alího (pmsn). A Ali prijíma príkaz Muhammada (pmsnajr) a Muhammad (pmsnajr) prijíma príkaz Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho.

Od Aliho, Amirul Muminína (Princa Veriacich) (pmsn): “…A zástava bola vztýčená pre obrov Kurdistánu… a preto očakávajte, že sa objaví ten, ktorý prehovoril k Mojžišovi (pmsn) ako strom na Hore Túr, a tak sa objaví, a bude to očividné, odhalené a opísané…”[9]

Všemohúci povedal: {Riekni: “Anjel smrti, ktorý vás na starosti má, vás povolá a potom sa k Pánovi svojmu vrátite!”} {Súra As-Sadžda (Padnutie na zem) 32:11}. A Všemohúci povedal: {na tých, ktorých anjeli k sebe vzali, zatiaľ čo oni sami na sebe krivdu páchali!” A potom sa odovzdajú na milosť: “Nič zlé sme neurobili!” Ba naopak, veď Boh dobre vie, čo ste vykonali.} {Súra An-Nahl (Včely) 16:28}

A Všemohúci povedal: {tých, ktorých anjeli k sebe vzali, zatiaľ čo oni dobro konali; a povedia im: “Mier buď s vami. Za odmenu za to, čo ste konali, vstúpte do Raja!”} {Súra An-Nahl (Včely) 16:32}

A Všemohúci povedal: {Boh vás stvoril a následne vás k Sebe povolá. A sú medzi vami niektorí, ktorí veku slabosti dosiahnu a nič z toho poznať nebudú, čo už vedeli. A Boh veru je Vševediaci, Všemohúci} {Súra An-Nahl (Včely) 16:70}

A tak ako On berie duše (spôsobuje smrť), tak aj vo všetkých týchto situáciach je to práve Allah, ktorý prehovára, ako povedal Všemohúci: {Keď prišiel k ohňu, ozvalo sa: “Požehnaný buď ten, ktorý v ohni tomto dlie, a ten, ktorý okolo neho je! Sláva Bohu, Pánovi ľudstva všetkého!} {Súra An-Naml (Mravec) 27:8}

A preto je Allah, Oslavovaný, Všemohúci, príliš Nádherný, aby prehovoril k ľudským bytostiam, iba ak spoza závoja, ako povedal Všemohúci: {A neni dané smrteľníkovi žiadnemu, aby s ním Boh rozprával, iba ak prostredníctvom vnuknutia či spoza závoja alebo tak, že vyšle posla, ktorý vnukne ľuďom z dovolenia Jeho to, čo On chce a On Vznešený je a Múdry} {Súra Aš-Šúra (Porada) 42:51}

A tak slová Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho, neboli napísané priamo bez závoja, s výnimkou stránky existencie Muhammada (pmsnajr), a preto bol Ali (pmsn) prvou osobou a prvým človekom a Muhammad (pmsnajr) je závojom medzi Pravdou a Stvorením kvôli jeho dezintegrácii v Koráne, kvôli jeho kmitaniu medzi ľudskosťou a Božou Podstatou, a preto nezostáva nič než Allah, Al Wahid Al-Qahhar (Allah, Jediný, Víťaz/Podmaniteľ). A nepovedal som: ‘A preto nezostáva nič než Allah, Milostivý (al Rahman), Intenzívne Milostivý (al Rahím),’ pretože vskutku Muhammad (pmsnajr) je Milosťou v Stvorení, a preto ak dezintegruje v rámci Božej Podstaty, nezostane nič než pobúrenie a podrobenie, pretože Oslavovaný, Všemohúci, nazrel smerom k Muhammadovi (pmsnajr) a povedal: {veru si Nám na očiach} {Súra At-Túr (Hora Sinaj) 52:48}

[1] Al Kafi: zv. 1, str. 143

[2] Táto tradícia (hadís) sa nachádza aj v Starom Zákone a bola vyrozprávaná mnohokrát sunitmi a šítmi. Nasleduje niekoľko vyrozprávaní zo sunitských a šítskych zdrojov:

Od Muhammada, syna Muslima, že povedal: “Opýtal som sa Abi Džá’fara (pmsn) na to, čo vyrozprávali, že Allah stvoril Adama na Svoj obraz. A tak on (pmsn) povedal: “Je to: nový obraz a obraz stvorený, a Allah si ho vybral spomedzi mnohých ďaľších rôznych obrazov, a preto k nemu pridal Svoje Vlastné Ja rovnako tak, ako pridal Kaabu k Vlastnému Ja a Ducha Svätého k Vlastnému Ja. {A vdýchnem mu niečo z ducha Svojho}. – Al Kafi: zv. 1, str. 134, Tauhíd Al Sadúq: str. 103.

Vyrozprávanie z Al Bukhari (hadís č. 6227), a tiež vyrozprávané v knihe Muslim (hadís č. 2841), od Abi Hurrayra, od Proroka, Mier s ním, že povedal: “Allah stvoril Adama zo Svojho Obrazu a jeho výška bola 60 lakťov. Keď Ho stvoril, povedal mu, ‘Choď a pozdrav skupinu anjelov, ktorá sedí opodiaľ, a počúvaj, čo ti odpovedia, pretože to bude tvoj pozdrav a pozdrav tvojich potomkov.’ Adam teda išiel a povedal, ‘As-Salamu alaikum (Mier s vami).’ Oni odpovedali, ‘As-Salamu ‘Alaika wa Rahmatullah (Mier a Allahova Milosť s tebou).’ A tak pridali ‘wa Rahmatullah,’ Prorok dodal, ‘Každý, kto vstúpi do Raja, bude obrazom Adama. Odvtedy sa stvorenie sústavne zmenšuje až do dnešného dňa.”

A vyrozprávané v knihe Muslim (hadís č. 2612) od Abi Hurrayra, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Ak jeden bojuje proti svojmu bratovi, mal by vynechať tvár, pretože vskutku Allah stvoril Adama na Svoj Obraz.’”

A syn Abi Aásima vyrozprával v Sunna (hadís č. 517) od Amrovho Syna, že povedal: “Allahov Posol, Allahove Požehnania a Mier s ním, povedal: ‘Nepreklínajte tváre, pretože vskutku Adamovi synovia boli stvorení na obraz Milostivého (al Rahman).’” Al Šejk Abdullah Al Ghaníman povedal: “Tento hadís je platný a za platný ho považovali aj Imámovia, Imám Ahmad a Ašaq, syn Rahuwája, a každý kto vraví, že je to slabý hadís, nemá o tom dôkazy, iba ak výrok Syna Khazíma, ktorému oponovali dôstojnejší ľudia, než bol on.”

Vyrozprával Syn Abi Ásima (hadís č. 516), ako aj Abi Hurrayra, ktorý povedal: “Allahov Posol, Allahove Požehnania a Mier s ním, povedal: ‘Ak jeden z vás bojuje, mal by sa vyhnúť tvári, pretože vskutku Všemohúci Allah stvoril Adama z Obrazu Svojej tváre.’” A Al Šejk Al Albány povedal: tento hadís je právoplatný.

[3] Gajba Al Túsi: str. 246

[4] Mustadrak Safinah Al Bahr: zv. 9, str. 351

[5] Al Masdr Nafsahu

[6] Al Kafi: zv. 2, k. 27, str. 239

[7] Mustadrak Safina Al Bahr: zv. 9, str. 351

[8] Bihar Al Anwar: zv. 39, str. 350

[9] Bihar Al Anwar: zv. 82, str. 272

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s