Facebook post sestry Norhan

Abu Abdulláh (pmsn) povedal:

„Ľuďom bolo nariadené, aby nás POZNALI, a aby sa na nás obracali, a aby sa nám PODRIADILI.“ Potom povedal: „Vskutku, aj keď sa pôstia, modlia sa a svedčia, že niet Boha než Allaha, ale vnútri nemajú úmysel sa k nám vrátiť/obrátiť sa na nás, boli by tak polyteisti.“

Zdroj: Wasa’il Al-Šia, zv. 27, str. 66

Abu Džáfar (pmsn) povedal:

„Ó, Džabír, naše vyrozprávanie je veľmi ťažké, extrémne ťažké, solídne/pevné, rázne/inteligentné, tvrdé a isté/nepoškvrnené. Pri Allahovi, nedokáže ho uniesť nik než Prorok Posol, alebo blízky Anjel, alebo veriaci, ktorého srdce bolo skúšané. Takže, Džabír, ak sa k tebe dostane niečo z našej záležitosti, a tvoje srdce sa k tomu nakloní, poďakuj Allahovi, a ak to odmietneš, obráť sa na nás, Ahlul Bayt. A NEHOVOR, AKO TO VZNIKLO, AKO SA TO STALO ALEBO AKO JE TO MOŽNÉ?! Pretože, pri Allahovi, toto je veľký Širk (veľké pripisovanie) k Allahovi!“

Zdroj: Bihar Al-Anwar, zv. 2, str. 208

Abdulláh ibn Miskán vyrozprával, že Sudayr povedal: Povedal som abu Dža’farovi (pmsn):
„Tvojich stúpencov som zanechal, keď mali rozdielne názory. Deklarujú, že nemajú navzájom nič spoločné.“ A tak on (pmsn) povedal: „A čo ty s tým máš?! Presnejšie, Allah poveril ľudí tromi vecami: Poznať Imámov (pmsn), podriadiť sa im (pmsn) vo všetkom, čo od nich prišlo a obrátiť sa na nich v tom, v čom sa ľudia rozchádzajú.“

Zdroj: Mukhtasar Basa’ir Al-Daradžat: 74

AbdulRahma ibn Salem AlAshl vyrozprával od jeho otca, že Abu Dža’far (pmsn) povedal:

„Ó, Salem, vskutku Imám vedie a je vedený, Allah nikdy nedopustí, aby padol do bludu, a Allah nikdy nedopustí, aby sa stal ignorantom ohľadom akejkoľvek Sunny. NIE JE NA ĽUĎOCH, ABY VYŠETROVALI TO, ČO VRAVÍ, ANI ABY TO SKÚMALI! PRESNEJŠIE, BOLO IM PRIKÁZANÉ, ABY SA MU PODRIADILI.“

Zdroj: Mukhtasar Basa’ir Al-Daradžat: 74

Zurarah vyrozprával, že sa opýtal Abu Dža’fara (pmsn) na verš {a opýtajte sa ľudí, ktorým dostalo sa pripomenutia, ak neviete!} {Súra An-Nahl (Včely) 16:43}, kto je mienený v tomto verši?

A tak on (pmsn) povedal: „Sme to my.“
Ja nato: „Takže vy ste tí, ktorých sa treba pýtať?“
On (pmsn) odpovedal: „Áno.“
Ja nato: „A my sme tí, ktorí sa majú pýtať?“
A tak on (pmsn) povedal: „Áno.“
Ja nato: „Takže sa vás musíme pýtať?“
On (pmsn) povedal: „Áno.“
Ja nato: „A musíte nám odpovedať?“
On (pmsn) povedal: „Nie. Je to na nás. Ak vám chceme odpovedať, urobíme tak. A ak vám chceme odpoveď odoprieť, urobíme tak.“ Potom recitoval koránsky verš: {Toto je dar náš, rozdávaj z neho či si ho podrž, a nemusíš dávať zúčtovanie} {Súra Sád 38:39}

Zdroj: Wasa’il Al-Šia, zv. 27, str. 66

A tak pre každého, kto pochybuje, a vraví „prečo to a prečo ono,“ pred tým než prehovoríte, musíte najskôr skorigovať vašu vieru. Pretože viera Rodiny Muhammada (pmsn) je poznať ich a podriadiť sa im. Avšak to, čo robíte, je ďaleko od cesty Rodiny Muhammada (pmsn).

A tak, Ó, Ansári Allaha, ak s vami niekto diskutuje, obráťte sa na Thaqalayn (dve závažné veci – Korán a Ahlul Bayt), nech vám Allah dá úspech. A Thaqalayn nám prikazuje, aby sme sa podriadili po dokázaní pravdivosti a práva Imamátu Imáma Ahmeda Alhassána (pmsn).

Povedze im nasledujúce slová, a to bude postačujúce:
„Ak ti bol Imamát Imáma Ahmeda Alhassána (pmsn) dokázaný, musíš sa podriadiť.“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s