Kniha Monoteizmu 1.5

{A niet nikoho, kto je Mu rovný}

Porovnateľný ekvivalent: to, čo je rovné alebo blízke hodnosťou, hoc čo len z istého uhla pohľadu. A tento verš popiera, že by spomedzi stvorení existovalo niečo, čo by s Ním bolo porovnateľné alebo by Mu bolo rovné. A taktiež tento verš a verš pred ním nasledujú po verši {Boh Sám o Sebe Večný}, a ako som už uviedol, opisuje Oslavovaného, Vysokopostaveného Dokonalosťou/Úplnosťou, ktorý je vyhľadávaný za účelom uspokojovania potrieb a dosahovania dokonalostí.

{Neplodil a nebol splodený} bolo zjavené za účelom objasnenia, že aspekty Jeho (SWT) dokonalosti, ktoré sú vyjadrené Menami a Opismi, nie sú od Neho, Oslavovaného, Vysokopostaveného, oddelené, presnejšie, sú Ním (SWT). Potom bol zjavený verš {A niet nikoho, kto je Mu rovný} za účelom objasnenia, že všetko Jeho stvorenie je pod Ním (SWT) (nižšie než On SWT), dokonca aj posvätní a vysokí v existenčnej dokonalosti, Muhammad a Rodina Muhammada (pmsn), o ktorých si niektorí z Jeho stvorení predstavovali, že sú Ním (SWT), keď ich uvideli, ako bol prípad anjelov počas Nanebovstúpenia, a ako bol prípad Abraháma (pmsn), keď uvidel Kráľovstvo Nebeské:

{A takto sme ukázali Abrahámovi kráľovstvo nebeské i pozemské, aby sa stal jedným z pevne presvedčených. A keď sa nad ním rozprestrela noc, zbadal hviezdu a zvolal: “Toto je Pán môj!” Keď však zapadla, riekol: “Nemám rád zapadajúce.” A keď zbadal vychádzajúci mesiac, zvolal: “Toto je Pán môj!” Keď však zapadol, riekol: “Ak ma môj Pán správne nepovedie, budem určite patriť medzi ľudí zblúdilých!” A keď zbadal vychádzajúce slnko, zvolal: “Toto je Pán môj, pretože je najväčší!” A keď zapadlo, riekol: “Ľud môj, nie som zodpovedný za to, čo k Bohu pridružujete”} {Súra Al-An’am (Dobytok) 6:75-78}

Abu Abdulláha (pmsn) sa opýtali na výrok Abraháma (pmsn), “Toto je môj Pán,” ktorý nebol adresovaný Allahovi: Pripisoval Abrahám Allahovi (padol do Širku/Polyteizmu), keď povedal, “Toto je môj Pán”? A tak on (pmsn) povedal: “Každý, kto to povedal [že Abrahám spáchal Širk, teda že je Mušrik (ten, ktorý pripisuje k Allahovi (SWT)/Polyteista)] – Abrahám Širk nespáchal, ale hľadal jeho Pána, a ak by tie isté slová vyriekol iný než on, tá osoba by bola Mušrik.”[1]   Vyrozprával to Al-Qummi, a tiež v Al’Ajáši. Ak by bol Abrahám (pmsn) vyhľadával/žiadal Allaha v tomto sete, bolo by to tak, že by bol pripisoval k Allahovi, avšak on Ho vyhľadával/žiadal v (Kráľovstve Nebeskom).

Od Muhammada, syna Himrána, že povedal: Opýtal som sa Abu Abdilláha (pmsn) na výrok Allaha ohľadom toho, čo bolo povedané o Abrahámovi (pmsn): {Toto je môj Pán}, on povedal: “Mienil niečo iné, než čo povedal.”[2]

Šejk Al-Faqíh Abu Dža’far Muhammad, syn Alího, syn Al-Husseina, syn Músu, syn Babweiha Al-Qumiho v knihe (‘ilal Al’-Šara’i) povedal: Od môjho otca a Muhammada, syna Al-Hassána, syna Ahmada, syna Walída, že povedali: Od Sá’da, syna Abdulláha, že povedal: Od Muhammada, syna Ísu, synua Ubayda, od Muhammada, syna Umeira a Muhammada, syna Sinána, od Al-Sabaha Al-Sadího a Sudeira Al-Sirfiho, a Muhammada, syna Nu’man Mo’min Al-Taqa, a Umara, syna Atína. Od Abi Abdilláha (pmsn) a od Muhammada, syna Al-Hassána, syna Ahmada, syna Walída (nech je s ním Allah spokojný), že povedal: Od Muhammada, syna Al-Hassána Al-Saffara a Saa’da, syna Abdilláha, že obaja povedali: od Muhammada, syna Al-Hassána, syna Abi Al-Khattaba a Ya’qúba, syna Yazída, a Muhammada, syna Ísu, od Abdilláha, syna Džibláha, od Al-Sabaha Al-Mazniho a Sudeira Al-Sirfiho, a Muhammada, syna No’man Al-Ahwala, a Umara, syna Atína, od Abi Abdilláha (pmsn), že za ním prišli … a tak Abu Abdilláh (pmsn) povedal:

“Vskutku, Allah, Všemohúci, Podmanivý, pozdvihol Jeho Proroka (pmsnajr) do Jeho Siedmeho Neba. V prvom z nich (nebies) ho požehnal a v druhom ho naučil Jeho povinnému. A tak naň Allah, Všemohúci, zoslal nádobu so svetlom, v ktorej sa nachádzalo štyridsať druhov svetla, a bolo to svetlo koncentrované, obklopujúce Jeho Trón, Požehnaného, Vysokopostaveného, a oslepovalo zraky tých, ktorí ta hľadeli. Potom povstal do neba Dunye (tohto sveta), a tak anjeli vzlietli do kútov neba, potom všetci padli na kolená, pokorili sa a povedali:

“Oslavovaný a Svätý je On, náš Pán, Pán anjelov a duší, aké podobné je to svetlu nášho Pána?”

A tak Gabriel (pmsn) povedal: “Allah je Väčší! Allah je Väčší!”

A tak sa anjeli utíšili, otvorili sa dvere do nebies a anjeli sa zhromaždili. Zišli sa a vyslali požehnania na Proroka (pmsnajr) vo veľkých skupinách,

potom povedali: “Ó, Muhammad, ako sa má tvoj brat?”

Muhammad povedal: “Má sa dobre.”

A tak anjeli povedali: “Keď ho stretneš, odovzdaj mu naše pozdravy.”

Muhammad (pmsnajr) povedal: “Poznáte ho?”

A tak povedali, “Akoby sme ho nepoznali, keď s nami Allah uzavrel zmluvu o tebe a o ňom, a vskutku posielame náš mier a požehnania naň a na teba.”

Potom Allah zvýšil jeho žiaru štyridsiatimi druhmi svetla, ktoré sa ani zďaleka nepodobali na prvé svetlo. A do jeho nádoby mu Allah umiestnil prstene a náhrdelníky, a potom mu dal vystúpiť na druhé nebo. Keď pristúpil ku nebeským dverám, anejli vzlietli do kútov neba, padli a pokorili sa.

Povedali, “Oslavovaný, Svätý, Pán anejlov a duší, ako veľmi sa toto svetlo ponáša na svetlo nášho Pána!”

Potom Gabriel (pmsn) povedal, “Svedčím, že niet boha než Allaha! Svedčím, že niet boha než Allaha!

A tak sa anjeli zhromaždili a otvorili dvere do nebies

a povedali: “Ó, Gabriel, kto je to s tebou?”

A tak Gabriel povedal, “Toto je Muhammad.”

Oni nato: “Bol vyslaný?”

Odpovedal: “Áno”

A tak Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Vybrali sa smerom ku mne, akoby sa navzájom objímali, a pozdravili ma.”

Povedali: “Odovzdaj naše pozdravy tvojmu bratovi!”

Ja nato: “Poznáte ho?”

Odpovedali: “Áno. Akoby sme ho nepoznali, keď Allah uzavrel tvoju zmluvu a jeho zmluvu, a zmluvu jeho Šia až kým nenastane Deň Zmŕtvychvstania, a vskutku hľadíme do tvárí jeho Šia každý deň päťkrát (teda počas každej modlitby).”

Potom Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Potom ma Allah, môj Pán, Vysokopostavený, povýšil štyridsiatimi druhmi svetla, ktoré sa vôbec nepodobali na prvé svetlá a On mi daroval náhrdelníky a prstene.”

Potom Allah dal, aby vystúpil do tretieho neba, a tak anjeli vzlietli do kútov nebies a padli v pokorení.

Povedali, “Oslavovaný a Vysokopostavený je On, Pán anjelov a duší, čo je to za svetlo, ktoré sa podobá na svetlo nášho Pána?”

Gabriel (pmsn) povedal: “Svedčím, že Muhammad je Allahov posol! Svedčím, že Muhammad je Allahov posol!”

A tak sa anjeli zhromaždili, otvorili dvere do neba a povedali: “Pozdravený buď Alfa (Prvý) a Omega (Posledný) a pozdravený buď ten, ktorý zhromažďuje a ten, ktorý rozosieva, Muhammad, Pečať Prorokov a Ali, ten najlepší z miestodržiteľov.”

Potom Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Pozdravili ma a opýtali sa ma na môjho brata, Aliho, a tak som povedal: Je na Zemi, je môj kalif/nástupca, poznáte ho?

Odpovedali: “Áno, akoby sme ho nepoznali, keď jedenkrát každý rok chodíme na púť do Obývaného Domu, na ktorom je biely pergamen, kde je meno Muhammada (pmsnajr), Alího, Al-Hassána a Al-Husseina, Imámov a ich Šia až do dňa Zmŕtvychvstania. A vskutku zdravíme ich vlastnými rukami.”

Potom ma môj Pán povýšil štyridsiatimi druhmi svetla, ktoré vôbec nevyzerali ako prvé svetlá a venoval mi náhrdelníky a prstene, potom ma pozdvihol do štvrtého neba. Anjeli však nepovedali nič. Následne som počul zvuk, akoby vychádzal z hrudí (ako bzučanie alebo mumlanie), anjeli sa zhromaždili, otvorili dvere do neba a vyšli ku mne, akoby sa objímali,

a tak Gabriel (pmsn) povedal: “Podíďte k modlitbe! Podíďte k modlitbe! Chopte sa úspechu! Chopte sa úspechu!”

Anjeli povedali: “Skrze Muhammada je modlitba ustanovená a skrze Alího je dosiahnutý úspech.”

Gabriel (pmsn) povedal: “Vskutku modlitba bola ustanovená! Vskutku modlitba bola ustanovená!”

Anjeli povedali: “Je pre jeho Šia. Oni ju ustanovili do Dňa Zmŕtvychvstania.”

Potom sa anjeli zhromaždili a povedali Prorokovi (pmsnajr): “Kde si nechal svojho brata a ako sa má?”

On (pmsnajr) im povedal: “Poznáte ho?”

Oni odpovedali: “Áno, poznáme ho a jeho Šia a on je svetlo … ““[3]

Vravím: Dokonca aj tieto sväté existencie (Muhammad a Rodina Muhammada pmsn) nie sú rovné alebo porovnateľné s Allahom (SWT). Presnejšie, sú oveľa nižšie (ani zďaleka sa Mu nepribližujú), a už vôbec Mu nie sú rovné, aj keď vyjadrujú aspekty Jeho (SWT) dokonalosti.

V Al-Ziyara Al-Džami’a: “… Mier s neuskutočniteľným poznaním Allaha a domami Allahovho požehnania, a zlatými baňami múdrosti Allaha, a bezpečnými strážcami tajomstiev Allaha, a nositeľmi Knihy Allaha, a miestodržiteľmi Allahovho Proroka, a Potomstvom Allahovho Proroka, Mier Allaha a Jeho Požehnania. Mier s tými, ktorí volajú k Allahovi, tými, ktorí vedú k tomu, čo teší Allaha, tými, ktorí sú stáli v záležitosti/príkaze Allaha, tými, ktorí sú dokonalí v milovaní Allaha, tými, ktorí sú odovzdaní zjednocovaniu Allaha (monoteizmu Allaha) a tými, ktorí sprevádzajú/odhaľujú záležitosť/príkaz Allaha.”[4]

A v Due’ dní mesiaca Radžab, ktorá bola vyrozprávaná Imámom Mahdím (pmsn): “Prosím Ťa na základe toho, čo bolo vyjadrené v nich z Tvojej vôle, a tak si ich učinil zlatými baňami Tvojich slov, piliermi Tvojho Monoteizmu, Tvojími Znameniami, Tvojími hodnosťami, v ktorých niet váhania. Každý, kto pozná Teba, Ťa pozná prostredníctvom nich. Niet rozdielu medzi Tebou a nimi, iba že oni sú Tvojími služobníkmi a Tvoje stvorenia.”[5]

Niet ničoho, čo by bolo podobné Jeho (SWT) dokonalosti a Opisom (…Ó, Ty, Jediný/Nedeliteľný bez náprotivku, Ó, Ty, ktorý si Jediný bez rivala, Ó, Ty, ktorý si Večný bez nedostatku … Ó, Ty, ktorý si opísaný bez podobenstva).[6]

[1] Bihar Al-Anwar: zv. 77, dvere 4 – Neomylnosť Prorokov (pmsn): str. 72

[2] Tafsír Al’Ajáši: str. 353

[3] ‘ilal Al-Šara’i: zv. 2, str. 313

[4] Mafatíh Al-Džinan: Al-Ziyara Al-Džam’ia

[5] Mafatíh Al-Džinan: Každodenná Dua’ mesiaca Radžab

[6] Dua’ Al-Džawšan Al-Kabír

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s