Kniha Monoteizmu 1.4

{Nesplodil a nebol splodený}

Niet pochýb o tom, že tu nie je mienené splodenie fyzické a nie je nik, kto by vravel, že sa myslí na fyzické splodenie, aby mohla byť (táto myšlienka) poprená, aj keď existuje skupina ľudí, ktorá bola zvedená ilúziami a ignoranciou do údolia stelesnenia (pripisovania fyzických atribútov Allahovi), čo nemôže byť akceptované zdravou mysľou alebo čistou povahou človeka, pretože stelesnili Božiu Esenciu (pripísali jej fyzické atribúty človeka). A preto mienený význam je popretie Splodenia/Narodenia, to znamená, (popretie) oddelenia od zdroja alebo pôvodu, od ktorého bola Božia Esencia oddelená, alebo vetva, ktorá bola samostatná od Božej Esencie. A toto popretie, aj keď v sebe zahŕňa odpoveď pre tých, ktorí povedali, že Ježiš bol synom Allaha, alebo tých, ktorý povedali, že Ezra bol synom Allaha, alebo tých, ktorí uverili vo Svätú Trojicu, alebo tých, ktorí uverili v Dualizmus, je v skutočnosti spojené s predošlými veršami. Teda ak sú v Božej Esencii alebo Allahovi zahrnuté všetky Božie Mená a Opisy/Atribúty, môžeme si položiť dve otázky:

Prvou otázkou je: Sú tieto Mená a Opisy samostatnými bohmi mimo Allaha, berúc do úvahy, že ich božstvo je absolútne s ohľadom na aspekty, ktoré predstavujú? Odpoveď je jasná, ako som uviedol pred tým: Tieto Opisy a Mená, to znamená Vševediaci, Všemohúci, Najmúdrejší, nie sú vyčlenené z Božej Esencie, presnejšie, sú okom Esencie, ako som uviedol, On je Schopný a Schopnosť je Jeho Esenciou a On je Znalý a Znalosť je Jeho Esenciou, a… .

Druhou otázkou je: Je Božia Esencia alebo Allah oddelený od Reality a Pravdy, “Huwa” (On) alebo Najväčšieho Najväčšieho Najväčšieho Mena?!

A odpoveď je: Vskutku, Božia Esencia alebo Allah je prejavom Pravdy a Reality, prostredníctvom ktorej Allah, Oslavovaný, Vysokopostavený, čelil Jeho stvoreniu. Keďže identitou stvorenia je chudoba, musí sa jej čeliť s hojnosťou. A preto Oslavovaný, Vysokopostavený, čelil temnote, neexistencii a nedostatku so svetlom, existenciou a dokonalosťou/úplnosťou. Pretože Božia Esencia alebo Allah je okom Pravdy a Reality, a ako bolo spomenuté vo vyrozprávaní Alího, syna Músa Al-Rida (pmsn), že povedal: “Vskutku, Bismillah Al-Rahman Al-Rahím (V Mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milostivého) je bližšie k Väčšiemu Menu Allaha, než blízkosť očného bielka k jeho zreničke.”[1]

A preto sa Realita a Pravda objavuje prostredníctvom Božej Esencie (Allah) s ohľadom na aspekt potreby stvorenia podpory v nedostatkoch a s ohľadom na aspekt Poznania Allaha (Allah (SWT) bol poklad, a preto stvoril stvorenie, aby mohol byť poznávaný). A Poznávanie je možné iba prostredníctvom poznávania Božej Esencie poznávaním Mien a Opisov. Čo sa týka poznania Pravdy a Reality, to je možné iba prostredníctvom uvedomenia si neschopnosti ich poznať.

A záver je: rovnako, ako sa Mená a Opisy rozpúšťajú/dezintegrujú v Božej Esencii (Allah) a sú okom Esencie, tak sa Božia Esencia rozpúšťa/dezintegruje v Pravde a Realite, ktorá je skutočným cieľom uctievania. Mená a opisy nie sú oddelené od Božej Esencie, ako ani Božia Esencia (Allah) nie je oddelená od Pravdy a Reality, presnejšie, je prejavením Pravdy a Reality.

[1] ‘Oyoun Akhbar Al-Ridha (pmsn) – Šejk Al-Sodúq, zv. 1, str. 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s