Kniha Monoteizmu (1.2)

{Riekni, “On Boh je Jedinečný”}

Huwa (“On”) je zámeno neprítomného, ktoré odkazuje na Väčšie Väčšie Väčšie Meno alebo Realitu a Pravdu. Mieni sa tu “Povedz im, ak túžiš poznať Jeho pravdu a Jeho, Oslavovaného, Všemohúceho, realitu, a preto On je známy poznávaním Jedinej Nedeliteľnej Esencie,” pretože táto Esencia je závojom Reality a Pravdy a nespoznáte, čo je za závojom, iba ak prostredníctvom (penetrácie) závoja, a závojom nepreniknete, iba ak poznaním. Preto, ak poznáte dezintegráciu Božích Mien v rámci Esencie alebo Esencie Jedinosti Allaha, a nazriete do nej a skrze ňu tak, že ju považujete za závoj reality a pravdy, dokonale ste si uvedomili, že jej poznanie je v neschopnosti ju poznať (Pravdu a Realitu Allaha (SWT)).

A {On Boh je Jedinečný} odkazuje na dva významy:

Prvý: Je rozpustenie Božích Mien v rámci Esencie a Jedinosť Esencie v Nedeliteľnom Monoteizme.

Druhý: Je rozpustenie Božstva v rámci Huwa (“On”) v Realite v posledných štádiach (t.j. finálne štádia Monoteizmu), pretože Božstvo v sebe zahŕňa zjavnú/nominálnu pluralitu, pretože znamená dokonalosti. A preto vyhľadávanie Ho za účelom uspokojenia ich nedostatkov a získania dokonalostí, a pre dokonalosť existuje mnoho tvári (aspektov).

A v rámci prvého významu existujú dva rangy/stupne:

V rámci prvého rangu: Allah je Jeden/Nedeliteľný, to znamená, že On je Schopný a Schopnosť je Jeho Esencia, a je Milostivý a Milosť je Jeho Esencia. A v tomto rangu sa Božie Mená rozpúšťajú v Esencii, avšak sú detailne zachovávané, to znamená, Allah je Schopný, Vševediaci, Múdry.

A v rámci druhého rangu/stupňa: Allah je Jeden/Nedeliteľný, to znamená, že On je Úplný/Dokonalý, a je vyhľadávaný (ľuďmi), za účelom uspokojenia ich nedostatkov a dosiahnutia ich dokonalostí. A v Ňom sa rozpúšťajú Božie Mená bez ich detailného zachovávania, presnejšie, vo všeobecnom súhrnnom zmysle, berúc do úvahy, že sú to aspekty dokonalosti, to znamená, nazeranie smerom k Allahovi, Oslavovanému, Všemohúcemu, Dokonalému, bez nazerania alebo otáčania sa smerom k Dokonalým Menám. Nie je skryté, že v rámci tohto zhromaždenia pluralita pretrváva ako oheň pod pahrebou. A preto to, čo sa mieni, je naplnenie nedostatkov a dosiahnutie dokonalosti, či už sa myslí na význam konkrétny, alebo všeobecný.

Čo sa týka druhého významu: Ktorý odkazuje na {On Boh je Jedinečný}, je to rozpustenie Božstva a Dokonalosti v rámci Reality a Pravdy, a tak na uctievaného sa nazerá ako na toho, ktorý je uctievaný, a preto v tomto rangu Monoteizmu nepretrváva existencia Božstva, presnejšie, nezostáva nič než nazeranie smerom k Pravde a Realite alebo Väčšiemu Väčšiemu Väčšiemu Menu (Huwa (“On”), a toto je najvyšší rang/stupeň Monoteizmu, a cieľ Ľudskej Bytosti a jej zdokonalenie v uctievaní Pravdy a Reality. Preto bol Najvznešenejší Prorok (pmsnajr) na najvyššom stupni Nanebovstúpenia opísaný ako “služobník/uctievajúci” {a vnukol svojmu služobníkovi čo mu vnukol} {Súra An-Nadžm (Hviezda) 53:10}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s