Kniha Monoteizmu (1.0)

V mene Allaha, Milostivého, Najmilosrdnejšieho

Prečo táto kniha?

Allah je príliš veľký a príliš vysoko postavený, aby Božstvo/Božskosť bolo Jeho Pravdou a Realitou, presnejšie, sú to Jeho (SWT) opisy/vlastnosti, pretože On je Allah, ktorý je vyhľadávaný stvoreniami, ktoré sa Naň obracajú, aby ich učinil úplnými, a aby odstavili nedostatky/nedokonalosti zo stránok ich existencie. A On je Pán, z ktorého preteká prúd dokonalosti na Jeho stvorenie a On je ten, ktorý podporuje ich nedostatky.

Božskosť/Božstvo nikdy nie sú Jeho Pravdou a Realitou, presnejšie, On (SWT) sa prejavil Jeho chudobnému stvoreniu v Absolútnej Dokonalosti, a tak sa stal Absolútnym ilah (Boh alebo Ten, ktorý je potrebný) – Allah (SWT) – ktorého vyhľadávajú, a ku ktorému sa obracajú, aby im mohol pomôcť v ich nedostatkoch. A Jeho stvoreniu sa prejavil Panstvom a ich nedostatky/chyby zaplavil dokonalosťou, aby Ho mohli poznať a uctievať Ho, pretože uctievanie bez poznania je bezvýznamné a bez reality/pravdy.

A keďže maximálne pravdivé poznanie je: uvedomenie si, že si nechopný poznať pravdu, pretože Allah (SWT) sa Jeho stvoreniu ukázal Božskosťou/Božstvom, čo je Absolútna Dokonalosť, ktorá čelí ich nedostatkom, a ktorá ich podnecuje, aby sa k Nemu obrátili a vyhľadali Ho. A následne získanie poznania tohoto stupňa, ktoré ich kvalifikuje vedieť, že nie sú schopní ponzať, je stupňom Pravdy (vedieť, že nikdy nemôžu poznať Pravdu).

Božskosť/Božstvo je bohatstvo a dokonalosť na rozdiel od chudoby, ktorá tlačí chudobných, aby sa k Nemu obrátili a snažili sa Oň, aby ich On mohol zahrnúť dokonalosťou; a tak Ho poznávajú cez Božskosť/Božstvo, zatiaľ čo sa k Nemu obracajú a snažia sa Oň, a poznávajú Ho prostredníctvom Panstva, zatiaľ čo On ich zaplavuje dokonalosťou.

Vskutku výsledkom nerozlišovania medzi Božstvom/Božskosťou a Pravdou a Realitou je zmätočnosť tých, ktorí hlásajú, že majú poznanie, nehovoriac o tom, že existuje mnoho takých, ktorí takmer nepoznajú rozdiel medzi Božstvom/Božskosťou a Panstvom až do takej miery, že dnes nachádzame tých, ktorí hlásajú, že sú učenci islámu, neschopných viac než tisíc rokov vysvetliť Jeho, Vysokopostaveného, slová:

{A či môžu čakať niečo iné než že k nim príde Boh a anjeli v temnote mračien? Potom bude vec rozhodnutá; a k Bohu vracajú sa veci všetky.} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:210}

A tak sú buď medzi tými, ktorí k veršu pridávajú slovo (vravia, že k veršu je potrebné pridať slovo “príkaz”, aby bol význam “k nim príde príkaz Boha,”[1] a tak tento verš korumpujú podľa vlastných túžob, akoby Allah, Oslavovaný, Najvyšší a Povznesený, bol neschopný pridať toto slovo alebo patria medzi tých, ktorí vravia, že Allah prichádza a hýbe sa, Oslavovaný a Povznesený je On (nad tým, aby prichádzal a chodil).[2]

A ako takí sú podobní drevorúbačovi v noci, ktorý nevie, kam jeho sekera dopadne, pretože sú medzi dvomi ohňami, jeden oheň: že vravia o Allahovi, že On prichádza a chodí, a tak znižujú (Jeho status) na status stvorenej bytosti, ktorá potrebuje miesto, priestor alebo pohyb, (a ďaľší oheň je, že) popierajú, že On prichádza a chodí korumpovaním verša a tvrdením, že chýbajú slová. A tak týmito tvrdeniami korumpujú reč Allaha bez toho, aby sa Ho obávali, Oslavovaného. Aké trúfalé?!

Čo sa týka kresťanov, tí si vytvorili toho, ktorý prichádza na oblakoch, ktorý sa spomína v Tóre a Evanjeliách,[3] Ježiša (požehnania a mier s ním), a začali považovať Ježiša (pmsn) za Allaha (SWT).

A Absolutnému Božstvu priradili telo na tomto svete, a tak ohlásili Jeho chudobu a Jeho potrebu a znesvätili tak Jeho Absolútne Božstvo/Božskosť, a On je oveľa Povznesenejší a Vyššie postavený (než čo Mu pripisujú).

A odtiaľ vychádza nevyhnutnosť napísať túto knihu, pretože objasňuje skutočnú vieru v Božské, s ktorou je Allah (SWT) spokojný. A tiež prosím Allaha (SWT), aby sa táto kniha stala dôvodom na vedenie mnohých z Jeho stvorenia po tom, čo boli zvedení zo správnej cesty tými, ktorí sú ignoranti v súvislosti s pravdou, zatiaľ čo tvrdia, že sú učencami. A prosím Allaha (SWT), aby bolo výsledkom tejto knihy dobro a požehnanie, zvýšenie vedenia a zníženie zavádzania pre každú osobu, ktorá číta, a aby jej prospech prevládol. A so všetkou schopnosťou, čo mi môj Pán dal, som sa snažil učiniť túto knihu krátkou a v rámci chápania každého, a aby nebolo ťažké ju pochopiť.

Ahmed Al Hassan

[1] Postačí, že sa pýtam: je správne, že Múdry odstráni slovo, ak by toto slovo mohlo viesť k zmätkom a odklonu v monoteistickej viere? Odstraňujú Arabi slová, ak sú zmätení? V skutočnosti existuje mnoho zahanbujúcich otázok pre tých, ktorí tvrdia, že existuje odstránené slovo, čím sa dostáva do úzkych a svoj výrok nedokáže ospravedlniť ani len tým, čo ho zaväzuje v súvislosti s pravidlami gramatiky, nehovoriac o tom, že tieto pravidlá sú ľuďmi vytvorené ako induktívne a on sa snaží im podriadiť Korán, čo je slovo Allaha.

A možno je namieste sprosredkovať výrok súčasného Imáma šítov a sunitských učencov jurisprudencie o tejto záležitosti a prizrieť sa jej lepšie, a je to Al-Girgani, a pozrieť sa na to, či je to aplikovateľné na túto okolnosti v tomto verši, či môže byť povedané, že existuje vymazané slovo? Al-Girgani povedal: (Výrok ohľadom výmazu je bránou, ktorá je úzka, slabá v pôvode, podivuhodná záležitosť a je ako mágia, pretože ním považujete opustenie spomínania/pripomínania za výrečnejšie než samotné spomínanie/pripomínanie, a zdá sa vám, že mlčanie ohľadom svedectva samotné svedectvo zväčšuje, a myslíte si, že najviac vyjadrujete, keď nevyjadríte nič a najúplnejší v objasnení, keď neobjasníte) – Dala’il Al-‘Igaz od Abdel-Qahira Al-Girganiho

Čo sa týka výkladu: v súvislosti s tým, kto vraví, že namiesto Allaha tu má byť Príkaz Allaha, a že niet vynechaných slov, nasleduje otázka: Je možné, aby bol Allahom nazývaný iný než Allah? Pretože tu (uvádzajú), že príkaz Allaha (bol nazývaný rovnako ako) Allah. Ak by to bolo v reči možné, prečo potom to, čo sa tu mieni slovom Allah, nemôže byť v skutočnosti služobník Allaha, a nie príkaz Allaha, to znamená (prečo by nemohlo byť možné, že) ten, kto sa tu mieni slovom Allah je Muhammad (požehnania s ním a jeho Rodinou). A tak otázka: Čo je to príkaz Allaha alebo služobník Allaha? A kto je príkaz Allaha alebo služobník Allaha, ktorý bol pomenovaný “Allah”? A bol nositeľom mena Allah? A prečo bol nositeľom tohto mena? To sa budem snažiť objasniť v časti tejto knihy.

[2] Ibn Džibrín, jeden z prominentných wahabi rečníkov (učencov viery) povedal: “Vravíme: (skutočnosť), že v niektorých veršoch existuje (prichod príkazu Allaha) neznamená, že (príchod Allaha) nie je možný (aby existoval) v niektorom inom verši, a ak by sme dokázali, že Allah prichádza/hýbe sa, povedali by sme: On prichádza akokoľvek chce.” Komentár Ibn Džibrína Aliho, kniha Lam’it Al-‘itiqad od Ibn Qidamah Al-Mahqdasiho

[3] A tiež v Koráne, On, Povznesený, povedal: {A či môžu čakať niečo iné než že k nim príde Boh a anjeli v temnote mračien? Potom bude vec rozhodnutá; a k Bohu vracajú sa veci všetky.} {Súra Al-Baqara (Krava) 2:210}

A v Evanjeliách: [Veľkňaz sa ho znova spýtal: Si ty Mesiáš, syn Požehnaného?   62  Nato Ježiš odpovedal: Ja som. Uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.   63  Vtom si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Načo ešte potrebujeme svedkov?   64  Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete? Nato všetci rozhodli, že si zasluhuje smrť.] [Evanjelium podľa Marka, kapitola 14] 

A v Tóre: [1  HOSPODIN kraľuje! Nech plesá zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!   2  Zahaľuje ho oblak a mrákava, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.   3  Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov.   4  Jeho blesky osvecujú svet, zem to vidí a chveje sa.   5  Vrchy sa topia ako vosk pred HOSPODINOM, pred Pánom celej zeme.   6  Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu.   7  Zahanbia sa všetci, čo slúžia modlám a chvascú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním všetci bohovia!   8  Sion to počuje a teší sa, judské dcéry plesajú nad tvojimi súdmi, HOSPODIN.   9  Veď ty, HOSPODIN, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad všetkých bohov.   10  Vy, ktorí milujete HOSPODINA, nenáviďte zlo! On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných.   11  Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca.   12  Spravodliví, tešte sa v HOSPODINOVI a oslavujte jeho sväté meno!] [Žalmy, 97]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s