Korán a Ahlul-Bayt (pmsn)

Všetci muslimovia by mali nasledovať Sunnu Proroka (pmsnajr). My, stúpenci Ahlul-Bayt (pmsn), sa podriaďujeme skutočnému praktizovaniu Sunny Svätého Proroka (pmsnajr) a považujeme ju za jedinú cestu ku spaseniu. Vyššie uvedené tradície sú dôkazom skutočnosti, že každá takzvaná Sunna, ktorá odporuje Ahlul-Bayt (pmsn), nie je skutočnou Sunnou a bola dodatočne inovovaná posluhovačmi tyranov.

To preto Prorok (pmsnajr) toľkokrát prízvukoval “milujte Ahlul-Bayt,” pretože s nimi je skutočná Sunna. A to je základ šítskeho myšlienkového smeru/šítskej školy. Ahlul-Bayt, ktorí vyrastali v dome Proroka (pmsnajr), vedia o Prorokovej (pmsnajr) Sunna oveľa viac než ktokoľvek iný, ako hovorí príslovie: “Ľudia Mekky poznajú jej cesty lepšie než hockto iný.”

Ak by sme na účely argumentu obe verzie hadísov prijali za utentické (“Korán a Ahlul-Bayt” vs. “Korán a Sunna”), jeden musí uznať výklad slov “moja Sunna,” ktoré predložil al-Hakim, ako Sunnu, ktorá je odvodená od Ahlul-Bayt, a nie z iného zdroja, čo je evidentné z verzie hadísu “Korán a Ahlul-Bayt,” ktorý sa nachádza v Mustadrak al-Hakim a Sahih Muslim.

Spoločne sa pozrime na nasledujúcu tradíciu:

Vyrozprávané Umm Salamou:

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Ali je s Koránom a Korán je s Alím. Nerozdelia sa, až kým sa obaja nevrátia k Jazierku (Raja).”

Sunitské referencie:

 • al-Mustadrak, od al-Hakima, zv. 3, str. 124
 • al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hadžara, k. 9, sekcia 2, str. 191,194
 • al-Awsat, od al-Tabaraniho; tiež v al-Saghir
 • Tarikh al-Khulafaa, od Džalaluddin al-Suyuti, str. 173

Vyššie uvedená tradícia je dôkazom, že Ali a Korán sú neoddeliteľní. Ak verziu hadísu „Korán a Sunna“ príjmeme za autentickú, je možné učiniť záver, že ten, ktorý je nositeľom Prorokovej (pmsnajr) Sunny, je Imám Ali (pmsn), keďže bol postavený vedľa Koránu.

Je zaujímavé, že al-Hakim má mnohé ďaľšie tradície, ktoré hovoria o nevyhnutnosti nasledovať Ahlul-Bayt. Medzi ne patrí aj nasledujúca tradícia, ktorú vyrozprávali mnohí sunitskí učenci. Ide o tradíciu známu ako „Tradícia Archy,“ v ktorej Prorok (pmsnajr) uviedol:

„Hľa! Môj Ahlul-Bayt je ako Noeho Archa. Každý, kto na ňu nastúpil, bol zachránený a každý, kto sa obrátil chrbtom, pominul.“

إنَّما مثلُ أهلُ بيتي كَمَثل سَفينَةُ نوح

مَنْ رَكَبها نَجى و مَنْ تَخَلَّفَ عنها هَلكْ.

Sunitské referencie:

 1. al-Mustadrak, od al-Hakima, zv. 2, str. 343, zv. 3, str. 150-151 (Sahih)
 2. Fadha’il al-Sahaba, od Ahmada Ibn Hanbala, zv. 2, str. 786
 3. Tafsir al-Kabir, od Fakhra al-Raziho, pod komentárom k veršu 42:23, č. 27, str. 167
 4. al-Bazzar, na základe autority Ibn Abbása a Ibn Zubair so slovami „utopil“ namiesto „pominul.“
 5. al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hadžar Haythamiho, k. 11, č. 1, str. 234 pod veršom 8:33. Tiež v časti 2, str. 282. Hadís vyrozprávaný mnohými autoritami.
 6. Tarikh al-Khulafaa a Džami’ al-Saghir, od al-Suyutiho
 7. al-Kabir, od al-Tabarani, zv. 3, str. 37, 38
 8. al-Saghir, od al-Tabaraniho, zv. 2, str. 22
 9. Hilyatul Awliyaa, od Abu Nu’ayma, zv. 4, str. 306
 10. al-Kuna wal Asmaa, od al-Dulabiho, zv. 1, str. 76
 11. Yanabi al-Mawaddah, od al-Qundúzi al-Hanafiho, str. 30,370
 12. Is’af al-Raghibín, od al-Sabana

Vyššie uvedená tradícia slúži ako dôkaz, že tí, ktorí príjmu školu Ahlul-Bayt (pmsn) a budú ich nasledovať, budú zachránení pred Pekelným ohňom, zatiaľ čo tých, ktorí sa pokúsia utiecť, postretne osud podobný tomu, ktorý si chcel život zachrániť vyšplhaním sa na horu s tým rozdielom, že Noeho odpadlícky syn bol utopený vo vode, ale títo ľudia budú utopení v Pekelnom ohni. Potvrdzuje to aj nasledujúca tradícia:

Prorok (pmsnajr) povedal o Ahlul-Bayt:

„Nechoď pred nimi, pretože pominieš, neotáčaj sa od nich prečo, lebo pominieš, a nesnaž sa ich učiť, pretože vedia viac než ty!“

 لا تتقدموهم فتهلكوا ولا تتخلفوا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم.

Sunitské referencie:

 1. al-Durr al-Manthoor, od al-Suyutiho, zv. 2, str. 60
 2. al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hadžar al-Haythamiho, k. 11, sekcia 1, str. 230, citované al-Tabaranim vo zväzku 2, str. 342
 3. Usdul Ghabah, od Ibn al-Athira, zv. 3, str. 137
 4. Yanabi’ al-Mawaddah, od al-Qundúzi al-Hanafiho, str. 41, a str. 335
 5. Kanz al-Ummal, od al-Muttaqi al-Hindiho, zv. 1, str. 168
 6. Madžma’ al-Zawa’id, od al-Haythamiho, zv. 9, str. 163
 7. Aqabat al-Anwar, zv. 1, str. 184
 8. A’alam al-Wara, str. 132-133
 9. Tadhkirat al-Khawas al-Ummah, Sibt Ibn al-Džawzi al-Hanafi, str. 28-33
 10. al-Sirah al-Halabiyyah, od Núr al-Din al-Halabiho, zv. 3, str. 273

Tu je ďaľšia tradícia:

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: „Môj Ahlul-Bayt sú ako Dvere Pokánia Detí Izraela; každý, kto cez ne vstúpi, dostane milosť.“

إنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بنى إسرائيل من دخله غفر

Sunitské referencie:

 • Madžma’ al-Zawa’id, od al-Haythamiho, zv. 9, str. 168
 • al-Awsat, od al-Tabaraniho, Tradícia #18
 • Arba’in, od al-Nabahaniho, str. 216
 • al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hadžar al-Haythamiho, k. 11, s. 1, str. 230,234

Podobná tradícia bola zaznamenaná al-Darquntim a Ibn Hadžarom v jeho Sawa’iq al-Muhriqah, k. 9, s. 2, str. 193, kde Prorok (pmsnajr) povedal: „Ali je Bránou Pokánia, každý, kto cez ňu prešiel, bol veriaci a každý, kto ňou vyšiel, bol neveriaci.“

Táto tradícia je v spojitosti s koránskymi veršami 2:58 a 7:161, ktoré opisujú brány pokánia Bani Izrael. Tí spomedzi spoločníkov Mojžiša, ktorí nevstúpili do Brány Pokánia, boli stratení v púšti po 40 rokov, zatiaľ čo tí, ktorí nevstúpili do Noeho Archy, boli utopení. Ibn Hadžar uvádza:

„Analógia s Noeho Archou značí, že tí, ktorí milujú a ctia Ahlul-Bayt (pmsn) a berú z ich vedenia, budú zachránení pred temnotou a odporom a tí, ktorí sa proti nim otočia, budú utopení v mori nevďaku a pominú v púšti vzpurnosti a povýšeneckosti.“
– al-Sawa’iq al-Muhriqah od Ibn Hadžara, str. 91.

Položili ste si niekedy otázku, prečo dával Prorok (pmsnajr) taký dôraz na Ahlul-Bayt? Bolo to iba preto, že to boli členovia jeho rodiny alebo to bolo preto, že sú nositeľmi skutočného učenia (Sunna) a boli to tí, ktorí mali po ňom v jeho komunite najviac poznania?

Svätý Prorok (pmsnajr) verejne znova a znova opakoval, že je povinné nasledovať a počúvať Ahlul-Bayt. Oznámil to počas Rozlúčkovej púte, v deň Arafat, v deň Ghadír Khum, počas návratu z Ta’if, tiež z platformy v Medíne a z jeho smrteľnej postele, keď bola jeho izba plná apoštolov, povedal:

„Ó, ľudia! Už čoskoro odtiaľto odídem, a aj keď som vám to už povedal, opakujem to znova, že s vami nechávam dve veci, Knihu Allaha a mojich potomkov, môj Ahlul-Bayt.“ Potom pozdvihol Alího (pmsn) ruku a povedal: „Hľa! Tento Ali je s Koránom a Korán je s Alím. Títo dvaja sa nikdy nerozídu, až kým ku mne neprídu k Jazierku Kawthar.“
– Sunitské referencie: al-Sawa’iq al-Muhriqah od Ibn Hadžara, k. 9, s. 2.

Tieto tradície nám zanechal Prorok (pmsnajr), aby tak odpovedal na otázku, ktorá Sunna je skutočná/pravdivá, a ktorá skupina je nositeľom skutočnej Sunny Proroka (pmsnajr). Cieľom tradícií bolo nenechať muslimov blúdiť po Prorokovom (pmsnajr) odchode.

Všetky skupiny muslimov nasledujú vlastnú verziu Sunny, a tiež ich vlastný výklad Koránu a Sunny. Prorocké inštrukcie boli jasné. Urgovali muslimov, aby nasledovali výklad Koránu a Sunnu, ktorú Prorok (pmsnajr) zanechal prostredníctvom kanálu Ahlul-Bayt (pmsn), ktorých nepoškvrnenosť, bezhriešnosť a čistota je potvrdená vo Svätom Koráne (posledná veta verša 33:33).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s