Teľa (1/22)

Po smrti Proroka (pmsnajr)

Všemohúci povedal: {Muhammad je iba poslom a pred ním odišli už iní poslovia. A ak zomrie alebo bude zabitý, obrátite sa naspäť? Ten, kto sa obráti naspäť, neuškodí tým vôbec Bohu, ale Boh odmení tých, ktorí boli vďační} {Súra Ál ‘Imrán (Rod Imránov) 3:144} 

Tou najlepšou, kto opisuje to, čo sa stalo po smrti Proroka (pmsnajr), je Az-Zahra’ (pmsn), to najbližšie stvorenie k Allahovmu Poslovi (pmsnajr). Po smrti Proroka (pmsnajr) predniesla reč v Prorokovej (pmsnajr) mešite:

“…a tak keď Všemohúci Allah vybral pre Svätého Proroka (pmsnajr) obydlie všetkých predošlých Allahových Prorokov (pmsn) a bezpečie Jeho nepoškvrnených, medzi vami sa objavili tŕne pokrytectva; následne, šaty náboženstva sa stali obnosenými a ošumelými a zavádzajúci hovorili nahlas, tých niekoľko neznámych sa stalo výrečnými. Rozmaznaní spomedzi lživých začali burácať a začali si pyšne vykračovať na vašich pláňach a nádvoriach, a Satan (nhAp) vystrčil hlavu zo svojho úkrytu, a zdraviac vás, zistil, že horlivo reagujete na jeho pozvania, a na jeho podvody ste zareagovali rýchlo; chcel vás pozdvyhnúť a zistil, že ste ľahkí a zodvihnúť vás je jednoduché. Označkoval vás a zistil, že je jednoduché vás rozhnevať (proti nám); a tak ste značkovali ťavy, ktoré nie sú vaše, a napiť ste sa prišli z miesta, ktoré nemalo patriť vám; to všetko, keď čas Prísahy bol iba nedávno (rany spôsobené smrťou Proroka (pmsnajr)), trhlina v rane bola ešte veľká a rana sa ešte nezahojila, a Svätého Proroka (pmsnajr) ešte nevložili do jeho hrobu (ešte nebol pochovaný); prišli ste s výhovorkou, že sa obávate nepokojov a vzbury, ale beda! To vy ste padli do nepokojov a vzbury a pekelný oheň obklopuje všetkých neveriacich.”[1] 

A keď ju prišli manželky imigrantov (muhadžirov) a pomocníkov (ansárov) navštíviť, opýtali sa jej: Ako ti je (kvôli tvojej chorobe)? A tak povedala:

“Prisahám pri Allahovi swt, že deň som začala s odporom k vášmu svetu a s nenávisťou k vašim mužom; odvrhla som ich po tom, čo som ich skúšala; štítim sa ich po tom, čo som ich otestovala; Hanebné je poškvrniť úctu, hravosť po vážnosti, uvoľnovanie tvrdých skál, lámanie oštepov, hlúposť rozsudkov a uvádzanie v omyl túžbami. Vskutku, zlé sú to činy – {A to, čo už pred tým pre seba si pripravili, je tak hnusné, že Boh sa na nich rozhneval – a v treste svojom budú nesmrteľní!} {Súra Al-Má’ida (Prestretý stôl) 5:80}.

Ich činy nad nimi prevzali kontrolu a stali sa ťažkým nákladom na ich pleciach, a ich ujma sa ich dotýka z každého smeru; a tak nech je skoncované s nespravodlivými a ich požehnania nech im ostanú vzdialené.

Beda im! Ulúpili Nástupníctvo Proroka (pmsnajr), ďaleko od základov Posolstva, zásad Proroctva a Vedenia, ďaleko od miesta zostupu “Ruh-Ul-Amin (Verná duša) a ďaleko od Neho, Ktorý si je vedomý všetkého na tomto svete a na Onom svete! Uzurpovanie Alího (pmsn) Bohom daného Nástupníctva; ich činy sú zaiste stratou jasnou; prečo sú nepriateľskí voči Abul-Hassanovi, Alímu (pmsn)? Pri Allahovi swt prisahám, pomstili sa kvôli jeho, to jest Alího (pmsn), nepredpojatému meču, jeho malému ohľadu na smrť, jeho bezprecedentnej odvahe, jeho smrteľným útokom na priestupníkov, búrlivým stretom s nimi a jeho hnevu výlučne kvôli Allahovi swt.

Pri Allahovi swt. prisahám, ak by boli akceptovali Alího (pmsn) Vodcovstvo vždy, keď zišli zo správnej cesty, Ali (pmsn) by ich priviedol na Cestu správnu, podporil by ich a niesol by ich. Nasmeroval by ich jednoducho a hladko spôsobom, aby sa nosič neporanil, vodca aby sa neunavil a cestujúcemu by nebolo ublížené; Ali (pmsn) by ich zaviedol k čistej a čírej fontáne poznania, z ktorej vyteká čerstvá voda bez akýchkoľvek nečistôt; Ali (pmsn) by uhasil ich smäd po učení; Ali (pmsn) by ich viedol benevolentne, tajne a otvorene; zatiaľ čo by nikdy neuprednostnil samého seba s ohľadom na svetské veci, osobné prilepšenie a pôžitok. Jeho jediný cieľ na tomto svete bol napojiť tých, čo majú smäd a nakŕmiť hladných. A tak by boli bohabojní odlíšení od ľudí tohoto sveta a čestní od nečestných. {Ak by boli obyvatelia miest týchto uverili a bohabojní boli, boli by sme pre nich dozaista požehnania nebies i zeme otvorili. Ale oni to všetko za lož prehlásili a potrestali sme ich za to, čo si vyslúžili.} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:96} {A postihla ich zloba toho, čo si vyslúžili; a rovnako tak tí, ktorí sú nespravodliví z týchto ľudí, budú postihnutí zlobou toho, čo si vyslúžili, a nebudú môcť tomu zabrániť} {Súra Al-Zumar (Skupiny) 39:51}

Hľa! Dávajte pozor a počúvajte, počas vášho života uvidíte strašné zázraky!

Allah swt. povedal Prorokovi (pmsnajr) {Ak ťa niečo privádza do údivu, potom vskutku udivujúce sú ich slová} {Súra Ar-Ra’d (Hrom) 13:5}

Kiež by som poznala dôvod, ktorý mali na to, čo urobili! A na čo sa to spoliehali? Akú rukoväť to uchopili? A či nevedia, koho potomstvo to pošliapali a proti komu to prehovorili? {A vzývajú toho, ktorý im je skôr škodlivým než užitočným; aký zlý to pán a aký hnusný to priateľ!} {Súra Al-Hadž (Púť) 22:13} {Jak zlá to bude výmena pre nespravodlivých} {Súra Al-Khaf (Jaskyňa) 18:50}

Pri Allahovi prisahám, že vymenili hlavu za chvost a múdrych za neschopných. Zahanbení a opovrhovaní nech sú tí, ktorí {sa domnievali, že dobré činili!} {Súra Al-Khaf (Jaskyňa) 18:104}

Hľa! {A či to nie sú práve oni, ktorí pohoršenie šíria, ale nemajú o tom poňatia?} {Súra Al Baqara (Krava) 2:12}

Beda im! {A či ten, ktorý k pravde vedie, je viac hodný nasledovania, alebo ten, kto nevedie, iba ak by bol sám vedený? Čo je teda s vami, že takto usudzujete?} {Súra Junes (Jonáš) 10:35}

Prisahám na svoj život, osud bol zaznačený; a tak počkajte, kým sa jeho ovocie dostaví; potom budete dojiť plné vedrá čerstvej krvi a smrteľného jedu; vtedy budú díleri lží trpieť; a tí, ktorí prídu po nich, uvidia zlo, ktoré ich praotcovia zasiali; a tak teraz buďte šťastní s vašim svetom, no svoje srdcia pripravte na kalamity, dajte si pozor na ostré meče vytasené proti vám, na útoky tyranských nepriateľov, na záplavu zmätočnosti a zverstvá utláčateľov, ktorí ukradnú váš majetok, a budú žať na úkor vás všetkých!

Beda! Ako vám mám pomôcť pochopiť, zatiaľ čo ste zišli zo správnej cesty? Máme vás donútiť prijať to, keď máte voči tomu averziu?!”[2]

A tak po smrti Proroka (pmsnajr) poslední pokročil a prvý klesol. Abu Bakr, Umar a ich nasledovníci sa chopili moci a Strážca Allahovho Posla (pmsnajr), Ali bin Abi Taleb (pmsn), bol eliminovaný, bolo mu ublížené, jemu a Az-Zahre (pmsn), ktorá zomrela krátko po Umarovom útoku na jej dom. Umar a skupina pokrytcov zaútočili na dom Alího (pmsn) a Fatimy (pmsn), aby tak donútili Alího (pmsn) prisahať vernosť Abu Bakrovi. Umar Fatimu (pmsn) udrel jeho bičom a pritlačil ju ku stene, keď stála za dverami, až kým nezlomil jej rebro, klinec prepichol jej hrud, čo spôsobilo, že stratila nenarodené dieťa. Ku svojmu otcovi odišla utláčaná, porazená ľuďmi, ktorí zvykli Proroka (pmsnajr) počúvať, keď vravel to, čo znamená: “Allah sa rozhnevá kvôli hnevu Fatimy (pmsn).”[3]

A tak mizéria pre ľudí, keď znesvätili to, čo Allah zakázal a podcenili tých najlepších z Jeho stvorenia: {Podobajú sa tomu, ktorý rozžhavil oheň: keď osvetlené ním bolo všetko, čo je vôkol, Boh vzal im svetlo a nechal ich v temnote, nevidiacich}[4]

Prorok (pmsnajr) počas jeho života nezanechal muslimov bez inštrukcií ohľadom vodcovstva po ňom a nasmeroval ich k Strážcom spomedzi jeho synov (pmsn), pretože Allah swt. bol ten, ktorý mu to prikázal. Ale pokušenie výberu musí byť, Sameri musí byť a Teľa musí byť, Všemohúci povedal: {A či si ľudia myslia, že budú ponechaní na pokoji, keď rieknu: “Uverili sme,” a skúšaní nebudú? Veď sme už skúšali tých, ktorí pred nimi boli, a Boh veru pozná tých, ktorí pravdu vravia, i tých, ktorí klamári sú. A či si myslia tí, ktorí zlých skutkov sa dopúšťajú, že Nás predstihnú? Jak zle však usudzujú!} {Súra Al-‘Ankabút (Pavúk) 29:2-4} 

A vskutku, keď som chcel vybrať niektoré Prorokove (pmsnajr) vyrozprávania, ktoré naznačujú, že muslimov viedol ku správnej ceste, ku Strážcom po ňom a ku nástupcom Allaha na Jeho zemi, váhal som, ktoré mám vybrať, pretože ich je mnoho, či už v knihách šítskych, alebo sunitských. A aj keď sa obmedzím iba na niekoľko, prosím Allaha, aby prostredníctvom nich dál víťazstvo náboženstvu, prospech pre muslimov a podporu veriacim:

Al-Hafith Muhim Ad-Din Ahmed At-Tabari, ktorý patrí medzi sunitských učencov, ktorí sú uvádzaní v knihe “Dakha’ir Al-Uqba fi manaqib Dawi Al-Qurba”: Od Anása, že povedal: “S Allahovým Poslom (pmsnajr) bol vták, a tak povedal: “Ó, Allah! Priveď ku mne stvorenie, ktoré miluješ najviac, aby so mnou jedlo tohoto vtáka, a tak prišiel Ali Bin Abi Talib (pmsn) a jedol s ním.”[5]

Od Muada Al-Ghafaria, ktorá povedala: “Prišla som do domu Proroka (pmsnajr), keď Ali (pmsn) vychádzal, a tak som počula, ako povedal: “Ó, Ajša, tento muž mi je najmilší zo všetkých mužov a ten najdrahší. Preto uznaj jeho práva a prejav mu úctu.”[6]

Od Al-Bara’ Bin Aziba, že povedal: “Prorok (pmsnajr) povedal: “Ali (pmsn) je pre mňa tým, čím je moja hlava pre moje telo.”[7]

Od Al-Muttaliba Bin Abdulláh Ibn Hanthaba, že povedal: “Keď prišla delegácia Thaqífu, Prorok (pmsnajr) im povedal: “Konvertujete na islám alebo k vám vyšlem muža odo mňa (alebo povedal ‘ako som ja’), aby podrezal vaše krky, okúzlil vašich synov a vzal vaše peniaze.” Umar povedal: “Pri Allahovi, až do toho dňa som si neželal Emirát (byť Princom), a tak som napínal svoju hruď, dúfajúc, že povie, ‘Toto je on’ (to znamená Umar).” Povedal: “A tak sa otočil k Alímu (pmsn), vzal jeho ruku a povedal: ‘Toto je on, toto je on!’”[8]

Od Anása Ibn Maleka, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Každý Prorok má vo svojom národe koordinátora a Ali (pmsn) je môj koordinátor.”[9]

A od Abi Ayuba, že povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Vskutku, Anjeli vyslali svoje modlitby na mňa a na Alího (pmsn); pretože sme sa modlili a nemodlil sa s nami nik iní než my.”[10]

Od Abi Dhara, že povedal: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Keď som bol vziaty na nebesia (Isra), prešiel som okolo Anjela sediaceho na svetelnej posteli. Jedna z jeho nôh bola na Západe a druhá na Východe a pozeral sa na tabuľku, ktorú mal v rukách. Celá Dunya je medzi jeho očami, stvorenie je medzi jeho kolenami a jeho ruky dosiahli na Východ a na Západ, a tak som povedal: ‘Ó, Gabriel, kto je to?’ On odpovedal: ‘To je Azrael, poď bližšie a pošli naň mier, a tak som prišiel bližšie a poslal naň mier.’ On povedal: ‘A mier nech je s tebou, ó, Ahmed, čo robí tvoj bratranec Ali?’ A tak som povedal: ‘Poznáš môjho bratranca, Alího?’ Odpovedal: ‘Akoby som ho nepoznal, Allah mi prikázal vziať duše stvorenia okrem tvojej duše a duše Alího Bin Abi Taleba, pretože Allah vezme tvoju dušu Jeho vôľou.”[11]

A od Um Salma, od Allahovho Posla (pmsnajr), že povedal: “Každý, kto miloval Alího, miloval mňa a každý, kto miloval mňa, miloval Alího. Každý, kto nenávidel Alího, nenávidel mňa a každý, kto nenávidel mňa, nenávidel Allaha Všemohúceho.”[12]

Od Ibn Abbása, že povedal: “Bol som s Al-Abbásom, sedeli sme v dome Allahovho Posla, a zrazu vstúpil Ali bin Abi Taleb (pmsn), poslal mier, a tak mu Allahov Posol (pmsnajr) odpovedal, postavil sa, objal ho, pobozkal ho medzi oči a posadil ho po svojej pravici. Al-Abbas povedal: ‘Ó, Allahov Posol! Miluješ tohoto muža?’ A tak Allahov Posol povedal: “Ó, pri Allahovi, Allah ho miluje viac než ja. Vskutku, Allah stvoril potomkov každého Proroka z neho a mojich potomkov stvoril z Jeho Svetla.”[13]

A od Imrána Ibn Hasina, od Proroka (pmsnajr), že povedal: “Vskutku, Ali je zo mňa a ja som z neho. On je Waliy (priateľ) každého veriaceho po mne.”[14]

A od Abi Rafi’ho, že povedal: Keď Ali zabil Ašháb Al-Alwya (spoločníkov Alwya) v deň Uhud, Gabriel (pmsn) povedal: “Ó, Allahov Posol, vskutku, toto je (skutočná) útecha,” a tak Prorok (pmsnajr) povedal: “Vskutku, on je zo mňa a ja som z neho,” a tak Gabriel (pmsn) povedal: “A ja som z vás oboch, ó, Posol Allahov.”[15]

Od Ibn Khamisa, že povedal: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Vzali ma na nebesá (Isra) a pozrel som sa na nohy pravého Trónu. Uvidel som knihu (a porozumel som) Muhammad je Allahov Posol, Ja (Allah) som ho (Muhammada) podporil Alím a pomohol som mu prostredníctvom neho.”[16]

A od Baridha, od neho (pmsnajr): “Každý Prorok má Strážcu a Dediča a vskutku, Ali je môj Strážca a Dedič.”[17]

At Tabari komentoval a citoval vyrozprávania ako dôkaz, že strážcovstvom sa mieni, keď Prorok (pmsnajr) odporučil, aby sa Ali (pmsn) postaral o jeho Ghusl.[18]

A ako je možné, že sú ľudia prekvapení? Vidia všetky tieto vyrozprávania, a potom sa nakláňajú naľavo a napravo!!!

Od Anása bolo vyrozprávané, že povedal: Bol som v dome Proroka (pmsnajr) a videl Alího, ako prichádza, a tak povedal: “Ó, Anás,” ja som povedal: “Labayk (som ti k službám),” povedal: “Tento muž, ktorý prichádza, je mojim dôkazom proti môjmu národu v Súdny deň.”[19] 

A od Al-Bara’ Ibn Aziba, že povedal: Cestovali sme s Prorokom (pmsnajr). Zastavili sme sa na mieste zvanom Ghadír Khum. Modlili sme sa kongregačnú modlitbu a pod stromom bolo pre Allahovho Posla (pmsnajr) pozametané miesto, a tak sa modlil Duhr a vzal Alího za ruku a povedal: “Ste svedkami, že mám nad každým veriacim väčšiu autoritu, než má on sám nad sebou?” Ľudia odpovedali, “Áno,” a tak zdvihol Alího ruku do vzduchu a povedal: “Komukoľvek som pánom, potom aj tento Ali je jeho pánom. Ó, Allah, spriateľ si toho, kto sa spriatelí s ním, a buď nepriateľom jeho nepriateľa.” Potom sa s ním stretol Umar a povedal: “Gratulujem, ó, syn Abi Taleba, stal si sa Mawla každého veriaceho a veriacej.”[20] A v Al-Manaqibe ešte k tomu Prorok (pmsnajr) dodal: “A podporuj každého, kto podporuje jeho a miluj každého, kto ho miluje.”[21]

A toto je Hadís Ghadír, slávnejší než oheň na hore (ide o príslovie: Starovekí Arabi zapaľovali na horách oheň, aby pocestnému ukázali smer cesty), a je Mutawatir (ľudia, ktorí ho vyrozprávali, o ňom nemôžu klamať) spomedzi dvoch skupín (šia a sunni), ale ľudia nesprávne vykladajú Wilaya (Strážcovstvo), aj keď Allahov Posol (pmsnajr) spojil Alího (pmsn) Strážcovstvo s jeho (pmsnajr) Strážcovstvom a jeho (pmsnajr) Strážcovstvo spojil so Strážcovstvom Allaha Všemohúceho.

A At-Tabari vyrozprával od Umara, že: “Povedal mužovi Wayhak (Beda ti), ty nevieš, kto je tento muž, toto je môj Pán a Pán každého veriaceho. A komu on (Ali) nie je Pánom, ten nie je veriaci.”[22]

Walayta Či’ri (keby som len vedel, keby som len cítil; vyjadruje zvolanie), že chápete, že je váš pán a Mawla… Tak prečo ste znesvätili jeho právo, vy a vaši spoločníci a chceli ste podpáliť jeho dom, presnejšie, snovali ste plány na jeho zabitie. Je to zo závisti, ako závisť Sameriho voči Áronovi (pmsn) a z arogancie, ako arogancie Iblísa (nhAp) voči Adamovi (pmsn)?! A keby som len vedel, kto naučil Iblísa (nhAp) arogancii, a kto ho zviedol?!

A At-Tabari vyrozprával od Sáda Bin Abi Waqqása, že Prorok (pmsnajr) povedal Alímu (pmsn): “Si pre mňa tým, čím bol Áron Mojžišovi. Ale po mne už nebude proroka.”[23] A tento hadís je slávnejší než oheň na hore.

Vravím: Ak ste videli to, že je ako Áron pre Mojžiša (pmsn), ste slepí voči Áronovmu (pmsn) statusu pri Mojžišovi (pmsn)?! Neuvádza Korán a netrvá na tom, že Áron je Mojžišov (pmsn) nástupca? {A uzavreli sme zmluvu s Mojžišom behom tridsiatich nocí, ku ktorým sme pridali ďaľších desať, takže doba stretnutia s Pánom jeho trvala štyridsať nocí. A riekol pred tým Mojžiš bratovi svojmu, Áronovi: “Zastupuj ma pri ľuďoch mojich, dbaj o nápravu a nenasleduj cestu tých, ktorí širia pohoršenie!”} {Súra Al-A’ráf (Rozpoznanie) 7:142}

Pri Allahovi, jeho Strážcovstvo a Strážcovstvo jeho synov po ňom a ich nástupníctvo po Allahovom Poslovi (pmsnajr) je jasnejšie než slnko v rámci toho, čo od Allahovho Posla (pmsnajr) vyrozprávali sunniti, čo vyrozprávali šíti, čo hlása Korán v mnohých veršoch, presnejšie, spomínajú sa aj v súčasnej Tóre a Evanjeliách, aj keď sa židia a kresťania v minulosti snažili zahladiť ich spomínanie tak, ako sa nanešťastie snažili niektorí muslimovia a snažia sa do dnešného dňa, aj keď doporučili Korán a doporučil ich aj Allahov Posol (pmsnajr). Avšak, Ó, ľudia moji, máme vám vnútiť to, voči čomu máte averziu? A počkajte, vskutku aj my čakáme.

A ten, kto chce vedieť viac zo sunitských kníh, nech nazrie do Dhakha’ir Al-Uqba od At-Tabariho, Yanbi’ Al-Mawada, Fara’id As-Samtin, Sunan At-Tirmidi, Musnad Ahmad, Al-Manaqib, Matalib As-Su’ul od Aš-Šafi’iho, Musnad Al-Bukhari, Musnad Muslim alebo čo volajú ako Sahihayn (dve správne knihy), Sunan Abi Dawud, Nisa’i, Ibn Madža, Al-Hakim An-Nisaburi, Kifayat At-Talib a iné.

Allama (ktorý pozná rôzne vedy) Faqih Muhammad Bin Ali Bin Uthman Al-Karadžaki (nech s ním má Allah zľutovanie) patrí medzi lídrov Imámi šia klerikov, medzi tých, ktorí počas jednej doby žili so Šejkom Al-Muhaqiq At-Túsim (nech s ním má Allah zľutovanie), ktorému šítsky klérus pripisuje veľkú vážnosť a jeho rozhodnutia patria do prvej triedy, ako o ňom bolo vyrozprávané, a v jeho knihe, Al-Istinsar, povedal: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: As-Šejk Al-Mufid mi povedal a spomenul Sanad (rozprávačov, ktorí hadís vyrozprávali) aby podporil Abi Dža’fara (pmsn), od jeho otcov, od Princa Veriacich (pmsn), že vyrozprával: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Verte v noc Al Qadr, pretože vskutku počas nej je zoslaná záležitosť na celý rok. Táto záležitosť má po mne Wulat (priateľov), Alího bin Abi Taleba a jeho jedenástich potomkov (psmn).[24]

A prostredníctvom Isnad (to znamená, že je vyrozprávané od toho a toho …od Proroka (pmsnajr)) od Abi Dža’fara Muhammad Bin Ali Al-Báqira (pmsn), od Džabíra Bin Abdulláh Al-Ansáriho, Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Držte sa noci Al Qadr, pretože vskutku po mne bude pre Alího bin Abi Taleba a jeho jedenástich potomkov po ňom (pmsn).[25]

Od prvého Abi Dža’fara – to znamená Al-Báqira (pmsn) – od jeho otca, od jeho starého otca, že povedal: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Vskutku ja a dvanásti z mojej rodiny, prvý z nich je Ali bin Abi Taleb, klince tejto zeme, prostredníctvom ktorých Allah drží (zem), aby nebola zničená jej ľuďmi. A tak ak dvanásti z mojej rodiny viac nebudú, zem zhĺtne jej obyvateľov bez otáľania.[26]

Od Abi Dža’fara (pmsn), ktorý povedal, že Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Spomedzi mojich potomkov bude 12 ctihodných dozorcov, ktorí sú (Muhaddathun) ľudia, ku ktorým hovoria anjeli a sú veľmi inteligentní. Spomedzi nich bude Al-Qa’im, ktorý naplní zem spravodlivosťou po tom, čo bola naplnená nespravodlivosťou.”[27]

A od Abi Abdulláha (pmsn), od jeho Otcov, vyrozprával: Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Spomedzi dní si Allah vybral piatok, spomedzi mesiacov mesiac Ramadán a spomedzi nocí noc Al-Qadr.

A spomedzi ľudí si vybral prorokov, spomedzi prorokov poslov a spomedzi poslov si vybral mňa, a zo mňa Alího, a z Alího Al-Hasána a Al-Husseina (pmsn), a z Al-Husseina Strážcov. Spomedzi potomkov Al-Husseina sú deviati, ktorí z tohoto náboženstva odstránia narušenie Al-Ghaliyyin a rozkrádanie klamármi, a výklady ignorantov. Deviaty z nich je ten najjasnejší/najevidentnejší spomedzi nich, ich hovorca a ich Qa’im a je z nich najlepší.”[28]

As-Sádiq (pmsn) vyrozprával od jeho otcov (pmsn), od Allahovho Posla (pmsnajr), že povedal: “Radujte sa! Radujte sa! Radujte sa trikrát! Môj národ sa podobá na dážď, o ktorom nie je možné povedať, či je lepší jeho začiatok alebo koniec. Môj národ sa podobá na záhradu, z ktorej sú niektorí nakŕmení tento rok a iní budú nakŕmení budúci rok. Je dokonca celkom možné, že tí, ktorí budú nakŕmení neskôr, dostanú lepšiu, trvalejšiu a bohatšiu úrodu. Ako môže byť zničený národ, ktorý začína mnou, a ktorý končí dvanástimi zámožnými a múdrymi, z ktorých je Ježiš, syn Márie, posledným? Avšak tí, ktorí spôsobujú chaos, budú zničení. Nepatria ku mne a ja nepatrím k nim.”[29]

V knihe Muqtadab Al-Athar vyrozprával Allama Ibn Ajjáš (nech s ním má Allah zľutovanie) prostredníctvom jeho isnádu Salmanovi Al-Farísimu, že povedal: Boli sme s Allahovým Poslom (pmsnajr) a Al-Hussein Ibn Ali (pmsn) sedel na jeho (pmsnajr) stehne, a tak sa naň pozrel a povedal mu: “Ó, Aba Abdulláh, si pán spomedzi pánov, si Imám, syn Imáma, si brat Imáma a otec deviatich Imámov, z ktorých deviaty je ich Qa’im, ich Imám, ktorý má z nich viac poznania, je z nich najmúdrejší a najlepší.”[30]

A existuje mnoho dôkazov o Imamáte Alího (pmsn) a jeho jedenástich synov (pmsn) a o ich nástupníctve po Allahovom Poslovi (pmsnajr), a možno ten najväčší z nich je: {V skutku sme ho zoslali v noci Al-Qadr} {Súra Al-Qadr 97:1}

Pretože táto Súra naznačuje, že Anjeli a Duchovia sa zniesli s povolením Allaha po Prorokovi (pmsnajr) na jeho neomylných nástupcov alebo bude povedané, že pominula s Prorokom (pmsnajr), aj keď muslimovia sa zhodujú na jej permanentnosti/existencii a žiadajú o ňu každý rok počas posledných desiatich dní v mesiaci Ramadán. A ak niekto chce byť tvrdohlavý, nech povie: Je to koza, aj keby to lietalo!! (Toto príslovie označuje tvrdohlavých ľudí, ktorí odmietajú vidieť pravdu. Dvaja pastieri zbadali čierny objekt na druhej strane údolia. Jeden povedal, že to bola volávka. Druhý naliehal, že išlo o kozu. Zatiaľ čo sa hádali, objekt odletel. Druhý muž potom povedal: “Nevravel som ti, že to bol vták?” Prvý muž odpovedal, “Nie. Je to koza aj keď to lieta!”

Imám Al-Báqir (pmsn) povedal: “Ó, šíti, argumentujte Súrou {Vskutku sme Korán zoslali v Noci Dekrétu} a uspejete, pretože, pri Allahovi, je to dôkaz Allaha Všemohúceho proti Jeho stvoreniu po Allahovom Poslovi (pmsnajr) a je to dáma nášho náboženstva, a je to účel nášho poznania, ó šíti. Ó, šíti, argumentujte pomocou {Há mím. Pri Písme zreteľnom}, pretože je to obzvlášť pre vládcov záležitosti po Allahovom Poslovi (pmsnajr)…”[31]

A od As-Sádiqa (pmsn), od jeho otcov, od Proroka (pmsnajr), že povedal: “Keď som bol vziaty na nebesia, môj Pán Všemohúci mi zjavil… A pokračoval vo vyrozprávaní hadísu, až povedal: “Zodvihol som hlavu a uvidel som svetlá Alího, Fátimy, Al-Hasána, Al Husseina, Ali Bin Al-Husseina, Muhammada, Džá’fara, Músu, Alího, Muhammada, Alího a Al-Hasán a Al-Hudždža Ibn Al-Hasán Al-Qa’ima uprostred ako perleťovú hviezdu, a tak som povedal: ‘Ó, Pane, kto sú to?’ On povedal: ‘Toto sú Imámovia a toto je al-Qa’im, ktorý povolí Moje halal a zakáže Moje haram, a s ním sa pomstím Mojim nepriateľom. Je útechom pre Mojich priateľov a je to ten, ktorý vylieči srdcia tvojich šia spomedzi utláčateľov, nevďačných a neveriacich. A tak Al-Lat a Al-‘Uzza prídu v tele a on ich spáli, a ich pokušenie bude pre ľudí v ten deň väčšie/ťažšie, než bolo pokušenie Teľaťa a Semeriho.’”[32] 

As-Sadúq vyrozprával v Ikamal Ad-Din a ‘Ujún Al-Akhbar Ar-Ridha (pmsn): od môjho otca a Ibn Al-Walida a Hadís bol vyrozprávaný (reťazcom rozprávačov) od Imáma As-Sádiqa (pmsn), od Imáma Al-Báqira (pmsn), od Džabíra Bin Abdulláh Al-Ansáriho, že v rukách Fatímy (pmsň) videl tabuľku, ktorú Všemohúci Allah dal Poslovi (pmsnajr) a on (pmsnajr) ju dal Fatíme (pmsň). Stálo v nej: “V Mene Allaha, Dobročinného, Milostivého. Toto je kniha od Allaha, Mocného, Múdreho, pre Muhammada, Jeho svetlo, Jeho ambasádora, Jeho závoj a Jeho dôkaz. Dôveryhodný duch sa s ňou zniesol od Pána svetov.

Ó Muhammad! Veleb Moje mená, buď vďačný za Moju štedrosť a nepopieraj Moje dary. Vskutku som Allah, niet boha okrem Mňa, Drvič obrov/titanov, Ničiteľ utláčateľov, Pokoriteľ tyranov a Zriaďovateľ Súdneho dňa.[33]

Vskutku som Allah, niet boha okrem Mňa. Ten, kto očakáva láskavosť od iných, než som Ja, alebo sa bojí iného než Mojej spravodlivosti, potrestám ho takým spôsobom, akým nepotrestám[34] nikoho vo svetoch. A preto uctievaj iba Mňa a spoliehaj sa iba na Mňa. Vskutku som nepodzvihol posla, nenaplnil jeho dni a neukončil jeho trvanie bez toho, aby som preň neustanovil nástupcu. Rozhodne som ťa učinil nadradeným všetkým ostatným Prorokom a tvojho nástupcu som učinil nadradeným všetkým ostatným nástupcom. Po vás som si vás uctil vašimi dvomi mladíkmi,[35] vašimi vnukmi, Hasánom a Hussainom.[36] Hasána som učinil baňou Môjho poznania, keď sa naplnili dni jeho otca a Hussaina som učinil truhlicu pokladov Mojich zjavení. Vyznamenal som ho mučeníctvom a zapečatil som ho preň večnou blaženosťou. Je tým najlepším spomedzi mučeníkov a má medzi nimi najvyššiu hodnosť. Moje dokonalé slovo som uložil s ním a úplný dôkaz pri ňom.[37] Skrze jeho potomstvo odmením a potrestám. Prvý z nich je Ali, najvyšší spomedzi uctievajúcich a ozdoba Mojich minulých priateľov.[38] Potom jeho syn, ktorý sa podobá na jeho starého otca,[39] al-Mahmúda, Muhammada, štiepiča Môjho poznania a baňu Mojej múdrosti. Tí, ktorí pochybujú o jeho synovi, Džá’farovi, budú už čoskoro zničení. Ten, ktorý ho odmietol, odmietol Mňa. Hovorím pravdu. Vskutku si uctím Džá’farovu pozíciu a učiním ho šťastným medzi jeho šia, medzi jeho pomocníkmi a priateľmi.

Po ňom som vybral Músu a vyskytne sa[40] oslepujúca temná korupcia, ale iskra Mojej poslušnosti nebude udusená.[41] Môj dôkaz nie je skrytý a Mojim priateľom nie je ublížené nešťastím. Pozor! Každý, kto poprie čo len jedíného z nich, poprel Môj dar. Každý, kto zmení čo len jeden verš z Mojej knihy, vskutku mi pripísal lož. A tak beda klamárom, tým, ktorí popierajú a zatemňujú trvanie Môjho služobníka, Môjho milovaného a Môjho vyvoleného, Músa. Hľaďte![42] Vskutku ten, ktorý popiera ôsmeho, akoby poprel všetkých mojich priateľov (Imámov). Ali je Môj priateľ, Môj pomocník a ten, na ktorého som uložil bremeno dôkazu Proroctva[43] a udelil som mu panstvo. Zavraždí ho arogantné zlo. Bude pochovaný v meste, ktoré postavil spravodlivý služobník, blízko tým najhorším spomedzi mojich stvorení. Hovorím pravdu. Jeho oči poteším Muhammadom, jeho synom[44] a jeho nástupcami po ňom. On je dedičom Môjho poznania, baňa Mojej múdrosti, miesto Môjho potešenia a Môj dôkaz voči Mojím stvoreniam. Neuverí v neho nik iba ten,[45] ktorého obydlie bude raj a dovolím mu zakročiť pre sedemdesiat (tisíc)[46] členov jeho rodiny, aj keby bol každý z nich oprávnený vstúpiť do pekla. Jeho šťastie naplním jeho synom, Alím, Mojim priateľom, Mojim pomocníkom, Mojim svedkom medzi Mojimi stvoreniami a dôverníkom Mojich zjavení. Z neho prinesiem volajúceho k Mojej ceste a pokladníka Môjho Poznania, Al-Hasána. Následne túto reťaz Imamátu zdokonalím jeho synom, milosťou pre svety. Bude držiteľom Músovej dokonalosti, jasu Ježiša a Jóbovej trpezlivosti.[47]

Počas ich doby budú Moji priatelia ponížení a ich hlavy budú predmetom darov ako hlavy Turkov. Budú zabití, spálení, budú žiť v strachu, terore a úzkosti. Zem bude sfarbená ich krvou a medzi ich ženami bude bežné bedákanie a vzlykot.[48] Oni sú Mojimi skutočnými priateľmi! Skrze nich odpudím všetko zaslepujúce a temné zlo, odstránim zemetrasenia a zbavím bremien[49] a reťazí. {A to sú tí, ktorým patrí požehnanie a milosrdenstvo Pána ich, to sú tí, ktorí správnou cestou sú vedení} {Súra Al Baqara (Krava) 2:157}[50]

Abd Ar-Rahman Ibn Salem povedal, že Abu Basír povedal: “Aj keby si nepočul žiaden iný hadís okrem tohto, tento ti postačí. Chráň ho pred všetkými okrem tých, ktorí sú zaslúžilí.”[51]

A to isté vyrozprával Allahov Posol (pmsnajr) a zapísal to Princ Veriacich (pmsn). Hadís sa nachádza v Al-Bihar.[52]

A aj napriek tomu, čo Sahaba (spoločníci) počuli, a čo vyrozprávali od Allahovho Posla (pmsnajr) ohľadom jeho pozície v súvislosti s Alím (pmsn) a ohľadom jeho potvrednia nasledovať ho a jeho jedenástich synov, Strážcov po ňom, väčšina muslimov si zvolila nasledovať Imámov blúdenia a padli do pokušenia Teľaťa a Sameriho!! A Alímu (pmsn) po smrti Proroka (pmsnajr) urobili to, čo Banu Izrael urobili Áronovi (pmsn) počas Mojžišovej (pmsn) neprítomnosti. A tak sa odohralo odpadlíctvo, pred ktorým ich Allah varoval. Všemohúci povedal: {Muhammad je iba poslom a pred ním odišli už iní poslovia. A ak zomrie alebo bude zabitý, obrátite sa naspäť? Ten, kto sa obráti naspäť, neuškodí tým vôbec Bohu, ale Boh odmení tých, ktorí boli vďační} {Súra Al-Imrán (Rodina Imrána) 3:144}

A ľudia sa otočili na špičkách až na niekoľkých nafr (od troch do desiatich mužov) spomedzi spoločníkov Proroka (pmsnajr) a sú to Ammar, Abu Dhar, Al-Miqdad a Salman, a potom sa mnohí Sahaba (spoločníci) začali vracať ku pravde ku mowalat (vernosti) Alímu (pmsn) po tom, čo ho sklamali a nepodporili jeho právo na začiatku a po tom, čo videli útlak, ktorý sa začal stupňovať deň za dňom kvôli dominácii mágie a Zla nad vodcovstvom a nástupníctvom Proroka (pmsnajr) a dawawin vzácnosti začal ustupovať z domu základu, až kým záležitosť nedospela do štádia, keď Uthman dal pätinu Afriky Marwanovi Ibn Al-Hakamovi,[53] a Mu’awia At-Taliq, nepriateľ islámu, sa stal Wali (najvyšším funkcionárom) Levantu počas vlády Umara a mal kontrolu nad Abu-Dharom (nech s ním má Allah zľutovanie), a ponížil ho, ublížil mu a vyhnal ho z Levantu po tom, čo Abu-Dhar odhalil luxus Mu’awiu, a ako sa zmocnil peňazí muslimov, a napokon sa Uthman ponáhľal, aby zabil Abu-Dhara (nech s ním má Allah zľutovanie) tak, že ho vyženie do Ar-Rabdhau, a nechal ho, aby zomrel sám, porazený a trpiaci chudobou a hladom, zatiaľ čo dedičstvo Abd Ar-Rahman Bin Awfa je oťažkané zlatom a Talha, Uthman, Saad a iní majú tak veľa, ak nepoviem všetko, tak je to rozhodne väčšina verejných financií muslimov.

A ten, kto chce viac, nazrite do historických kníh.[54] A ak by sme sa opýtali Abu-Dhara (nech s ním má Allah zľutovanie), prečo všetky tie bolesti a kalamity v tvojom živote, Ó, Aba-Dhar?

Povedal by to, čo znamená: Moji milovaní, Allahov Posol (pmsnajr) mi povedal: Povedz pravdu, Ó, Abu-Dhar. Povedal som pravdu a pravda mi nenechala žiadnych priateľov.

Buď požehnaný, ó, Abu Dhar, pretože tvoji väznitelia boli ponížení. Nezabili ťa, ale ty si zabil ich a zomreli už počas svojich životov, no ty si do dnešného dňa živý v srdciach veriacich, presnejšie, si s nami a si veľkým príkladom v každom srdci vznešeného slobodného človeka, ktorý žiada práva chudobným, nemajetným a bezbranným, kdekoľvek sa nachádza.

A výrok Pána monoteistov po Allahovom Poslovi (pmsnajr), Alího bin Abi Taliba (pmsn) je pre vás postačujúci: “Ó, Abu Dharr! Ukázal si hnev v mene Allaha, a tak dúfaj v Neho, kvôli Ktorému si sa nahneval. Ľudia sa ťa báli ohľadom záležitostí (ich potešenia) na tomto svete, zatiaľ čo ty si sa pri nich bál o svoju vieru. Nechaj im teda to, kvôli čomu sa ťa báli a odíď od nich, a vezmi si so sebou to, o čo si sa bál.

Ako veľmi potrebujú to, od čoho si ich odradil, a aký nedbalý si voči tomu, čo ti odopierajú. Čoskoro sa dozvieš, kto bude zajtra výhercom (v Súdny deň), a kto je viac hoden závisti. Aj keby boli tieto nebesá uzatvorené pred tým, kto sa bojí Allaha, Allah ich preň otvorí. Iba zákonnosť by ťa mala priťahovať a nespravodlivosť by ťa mala odrádzať.

Ak by si bol akceptoval ich svetské atrakcie, boli by ťa milovali, a ak by si ich s nimi zdieľaľ, poskytli by ti útočište.”[55]

A pred týmto incidentom islám a muslimov zasiahlo mnoho iných incidentov. Abu Bakr vyslal Khaleda Ib Al-Atl Az-Zaníma, aby zabil Maleka Bin Nuwayra (nech je s ním Allah spokojný), a aby v tú istú noc, keď bol zabitý, prepadol jeho ženu. Prečo? Pretože Malek odmietol zaplatiť Zakát z peňazí Bani Tamim Al-Batttah Abu Bakrovi, pretože je to lúpežník nástupníctva Allahovho Posla (pmsnajr). Nástupcnictvo uzurpoval od jeho právoplatného vlastníka, ktorého muslimovia poznajú, a videli a počuli Allahovho Posla (pmsnajr), ako si pri Ghadír Khum a počas iných udalostí ustanovuje nástupcu, ktorým je Ali ibn Abi Talib. Je zvláštne, že Abbas Mahmúd Al-Aqqad ignoroval výrok Maleka Bin Nuwayra:

“Povedal som ti, aby si si vzal svoje peniaze (Zakát) bez strachu a starostí o to, čo sa stane zajtra. Ak sa niekto chopí moci, povieme mu, že jediné náboženstvo je náboženstvom Muhammada (pmsnajr).”[56]

A tak povedal: Pravdepodobne utratil to, čo zhromaždil z charít na svoj život a zábavu, a potom mu to bolo vytknuté? A tak odpovedal tým, ktorí ho obvinili týmto veršom!![57]

A keby som len vedel, ako ste tieto verše prečítali a pochopili ich význam?! V tomto prípade muž vraví, vezmi si svoje peniaze, to znamená: že im ich poskytol. A potom sa Al-Aqqad pokúsil zahladiť vraždu Maleka Bin Nuwayra a útok na jeho ženu a učiniť tieto udalosti záhadnými, aby bol zločin Abu Bakra a Khaleda Ibn Al-Atl Az-Zanima skrytý, aby potom Khaled bin Al-Walid vyzeral ako génius a výnimočný človek, ktorému džihád zabránil naučiť sa jednu Súru z Koránu, aby ju prečítal počas modlitby, keď viedol muslimov. Čo je to za slušnoť, ó, Aqqád (A prečo, ó, Sád, dávaš takto vodu ťavám) (príslovie tým, ktorí nezlepšujú svoju prácu alebo ju nekonajú požadovaným spôsobom).

Postačujúci je pre nás Allah a On najlepšie usporiadava záležitosti, a tí, ktorí vedú ľudí k napádaniu rodiny Muhammada, sa čoskoro dozvedia, k akému návratu sa to vrátia.

Po smrti Proroka (pmsnajr) sa záležitosť stala nebezpečnou. Veľké množstvo praktík a procesov je nelegálnych a incident Maleka Bin Nuwayra je postačujúci pre toho, kto načúva, zatiaľ čo je prítomný (v mysli). Krv, peniaze a záujmy muslimov boli poškodené, a tak je vôbec niečo, čo ešte zostalo?! A niekto sa môže pýtať: Prečo Ali Bin Abi Talib (pmsn) nepozdvihol meč, a prečo ho Allahov Posol (pmsnajr) žiadal, aby bol trpezlivý s útlakom po jeho smrti?! Aj keď odpoveď sa nachádza vo výskume, ktorý som predostrel a vo výroku Princa Veriacich (pmsn): “Ak by som prehovoril, nazvali by ma chamtivým po moci. Ak by som bol ticho, povedali by, že som sa bál smrti. Je to škoda po všetkých tých úspechoch a pádoch, (ktorými som prešiel). Pri Allahovi, pre syna Abu Taliba (pmsn) je smrť familiárnejšia než matkin prsník pre dieťa. Mám skryté poznanie, ak by som vám ho zveril, začali by ste sa triasť ako laná v hlbokých studniach.”[58]

Ale je celkom správne niečo objasniť a spomínam tu dva dôvody:

Prvý dôvod: Islám sa neusadil v srdciach ľudí, pretože ich islám je domnelý/zjavný a nie je to skutočná a pevná viera, pri ktorej by bolo možné sa neobávať, že sa ľudia stanú odpadlíkmi, pretože ich stav je ako stav tej, ktorá odmotala svoje kĺbko po tom, čo bolo silné, až na niektoré výnimky spomedzi nich, Všemohúci povedal: {A vravia kočovní Arabi: “Uverili sme!” Riekni: “Neuverili ste! Skôr povedzte: ‘Pristúpili sme k islámu!’”} {Súra Al-Hudžurát (Komnaty) 49:14}

A Všemohúci povedal: {A keby bol nepriateľ k nim vnikol z rôznych koncov a boli by bývali vyzvaní zrieknuť sa islámu, veru by na to boli bývali pristúpili, a boli by v ňom zostali iba nedĺho} {Súra Al-Ahzáb (Spojenci) 33:14}

A mnoho veršov v Koráne naznačuje, že stav mnohých muslimov je neistý a spolu s prítomnosťou pokrytcov môžete poznať výsledok, a na základe toho musí byť Strážca spokojný s očividným/domnelým a bol trpezlivý s pokrytcami. Bol tým, ktorý načúva ich slovám. V opačnom prípade by bol tento konštrukt, ktorý sa Allahov Posol (pmsnajr) a jeho Strážca (pmsn) snažili budovať viac než dvadsať rokov, zničený. Pretože veľký prospech, v ktorý sa dúfa v súvislosti s týmto náboženstvom je zdokonalenie Allahovho Svetla na Jeho Zemi, uctievanie Allaha ľuďmi Zeme a šírenie slov niet boha než Allaha.

A vztýčenie zástav “Allahu Akbar” “Allah je Väčší” na každom mieste na zemi sa neuskutoční v čase Proroka (pmsnajr) alebo Strážcu (pmsn), presnejšie, uskutoční sa tak v čase Pečate Strážcov, Al-Mahdího (pmsn). To je Božia Sunna predošlých národov, pretože Mojžiš (pmsn) bol vyslaný k ľuďom Bani Izrael, ktorí spolu s ním prešli cez more, ale v Sinajskej púšti sa proti nemu vzopreli a odmietli bojovať proti Obrom.

Všemohúci povedal: {Však ľudia zvolali: “Ó, Mojžiš, nevstúpime nikdy do tejto zeme, dokiaľ v nej budú obri. Tiahni ty a tvoj Pán a dajte sa s nim do boja, my zostaneme sedieť tu.”} {Súra Al-Má’ida (Prestretý stôl) 5:24}. A preto odmietli k ľuďom niesť slová niet boha než Allaha a Všemohúci Allah ich potrestal Divočinou (At-Tih) v Sinajskej púšti po štyridsať rokov.

A výsledkom tejto divočiny bol reformujúci trest, príchod spravodlivého Božieho národa a sú to synovia týchto hanebníkov a ich vnuci, ktorí pozdvihli slová niet boha než Allaha spolu s Jozuem, synom Núna, Strážcom Mojžiša (pmsn), a bojovali proti Obrom a tyranom, a náboženstvu Allaha na Jeho zemi dali víťazstvo.

A tak výsledok, v ktorý sa dúfa v súvislosti s týmto národom, je na Konci Čias, to znamená v čase objavenia sa Al-Mahdího (pmsn) a my máme nádej v Allaha, že náš čas je ako nazančili vyrozprávania a Allah vie najlepšie.

Dávno pred tým Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “…príklad môjho národa je ako záhrada, vždy keď je dav nasýtený, poslední sú najväčší, najhlbší, najdhlší a najlepší…”[59]

A tak Allahov Posol (pmsnajr) dúfa, že posledná horda z jeho národa bude tá najlepšia, presnejšie, možno tento národ, to znamená spoločníci Al-Mahdího (pmsn) a jeho stúpenci (ansári), nie sú zviazaní s tými, ktorí im predchádzali, či už z tohoto národa, alebo z iných z pochodu ľudstva na zemi, a boli opísaní v Hadíse Qudsi: “…A pre ten čas som vybral služobníkov pre Seba, srdcia ktorých som skúšal vierou a ich srdcia som naplnil odovzdanosťou, úprimnosťou, istotou, bohabojnosťou, úctou, úprimnosťou, miernosťou, trpezlivosťou, uctievaním, strachom z Allaha, askétizmom na tomto svete, túžbou po tom, čo mám Ja, a učiním ich volajúcimi slnka a mesiaca, a učiním z nich nástupcov na zemi… to sú Moji priatelia, vyberám pre nich vyvoleného Proroka a prijateľného/ochotného sekretára (verného), a tak som ho učinil Prorokom a Poslom k nim, a z nich som učinil priateľov a podporovateľov preň, toto ja národ, ktorý si vyberám…”[60]

Existuje mnoho vyrozprávaní pochádzajúcich od ľudí domu neomylnosti (pmsn) ohľadom spoločníkov Al-Mahdího (pmsn) a jeho ansárov, a pozdvihnutie slova Božieho, a šírenie monoteizmu do všetkých kútov sveta sú cnosti postačujúce.

Po druhé: Trpezlivosť Princa Veriacich (pmsn) bola preň extrémnym dôkazom, pretože on objasnil a preukázal jeho právo, a potom sa odmietol s ľuďmi o Emirát a vládu sporiť, aby ukázal, že je ohľadom toho askétom, a že jeho uchádzanie sa oň bolo za účelom ustanovenia pravdy, rozširovania spravodlivosti a podpory náboženstva. Princ Veriacich (pmsn) mal rozhľad do budúcnosti naprieč stáročiami o zvyšku tohoto národa a o ich synoch, a vedel, že rozpoznajú, čo im prinesie odstavenie Strážcu od Emirátu, porušenie jeho práva falošnými božstvami a zlými silami, až sa to dostalo do bodu domináncie synov cudzoložníkov a prostitútiek nad týmto národom. S týmto významom ste sa stretli v prejave Az-Zahry (pmsň), keď povedala: “Prisahám na svoj život, osud bol započatý; a tak počkajte, až sa jeho ovocie dostaví; potom nadojíte plné vedrá čerstvej krvi a smrteľného jedu; v tom čase budú díleri neprávd trpieť; a tí, ktorí prídu po nich, budú poznať zlo, ktoré ich praotcovia ustanovili.”[61]

Nakoniec sa nástupníctvo vrátilo k Imámovi Alímu (pmsn). Urgoval ľudí k pravde a smeroval ich ku Qible a k priamej ceste, ale horkosť pravdy nedokázali uniesť. Po tom, čo učinili svoj zámer ohľadom deviácie z priamej cesty, sa nedokázali vysporiadať s Alího (pmsn) spravodlivosťou, jeho rovnosťou k nim a štedrosťou, pretože si zvykli na uprednostňovanie a sebectvo. A tak keď si zvykli na uctievanie Teľaťa a počúvanie Sameriho, nepáčilo sa im počúvať Alího (pmsn) a uctievať Allaha, Jediného, Nedeliteľného, a prijať Jeho Šari’u, ktorou sa chcel Ali (pmsn) riadiť v spoločnosti prehnitej korupciou predošlých. Napriek tomu Ali (pmsn) pozdvihol zástavu pravdy a viedol ľudí k jej nasledovaniu, ale oni ho sklamali, a po ňom sklamali jeho neomylných synov (pmsn), ktorí nešetrili úsilím v podpore cností a zakazovaní zla, aby tak mohli muslimov viesť k priamej ceste, až kým neskončili otrávení a rozsekaní mečmi.

Od Abi Haytham Ibn At-Tihána, Princ Veriacich (pmsn) vystúpil pred ľuďmi Al-Medíny s prejavom, a tak povedal: “Všetká chvála patrí Allahovi, okrem ktorého niet iného boha, Ó, vy, komunita, ktorá bola oklamaná a rozumela klamstvám podvodníka, ktorý ju oklamal, no aj tak pominula kvôli tomu, čo rozpoznala, a putovala náhodne vo svojom pokušení. Pravda bola objasnená, no napriek tomu sa od nej odvrátili, a na cestu bolo jasne poukázané, no aj tak sa od nej odchýlili. Pri Tom, Ktorý rozštiepil semeno a dal vyrásť výhonku života, ak by ste boli hľadali poznanie z jeho Bane, pili vodu s jej sladkosťou, nechali dobro na mieste, vydali sa cestou, ktorá bola jasná, a pristupovali k pravde skrze jej program, cesta by bola pre vás vytýčená a znamenia by sa vám boli objavili, a islám by bol pre vás rozjasnený. Jedli by ste požehnane a medzi vami by nebolo uchádzača o chlieb, ktorý by sa nedokázal uživiť, ani žiadnej nespravodlivosti by sa nedostalo muslimom alebo spojencom. Ale kráčali ste po ceste temnoty, a tak sa vám svet stal temným svojou veľkosťou. Dvere poznania boli pred vami zatvorené, a tak ste rozprávali z vašich vlastných túžob, rozchádzali sa v náboženstve a začali vydávať verdikty (Fatwy) v náboženstve Allaha bez toho, aby ste boli požehnaní poznaním. Nasledovali ste zavádzajúcich ľudí, ktorí vás zviedli, a zanechali ste Imámov (pmsn), a tak vás opustili. Kontrolu nad vlastnými záležitosťami ste vzali do vlastných rúk súdením podľa vlastných túžob. Keď bola spomenutá nejaká záležitosť, opýtali ste sa ľudí Spomínania, a tak vydali verdikt (Fatwu), povedali ste, ‘Presne to je poznanie.’ Tak prečo ste ho opustili, zanedbali ho a postavili sa proti nemu? Pomaly ale isto, len chvíľu počkajte, budete žať to, čo ste zasiali, a nájdete zlo toho, čo ste urobili a čo ste vyhľadávli.

Pri Tom, Ktorý rozštiepil semeno a dal vyrásť výhonku života, vedeli ste, že som bol vašim Pánom, voči ktorému poslušnosť vám bola prikázaná. Mám viac poznania než vy všetci. Som ten, skrze ktorého poznanie bola vaša spása, a nástupca vášho Proroka (pmsnajr), a ten najlepší vášho Pána, a jazyk vášho svetla (vedenia), a poznanie, podľa ktorého sa môžete napraviť.

A tak to, čo bolo vyrozprávané, sa na vás všetkých znesie pomaly, ale isto. To, čo bolo sľúbené, a čoho sa dostalo komunitám pred vami. Všemúhúci Allah vás bude všetkých vypočúvať ohľadom vašich Imámov (pmsn), s ktorými budete pozdvihnutí, a zajtra sa vydáte k Všemúcemu a Majestátnemu Allahovi.  

Pri Allahovi, ak by som mal pri sebe počet spoločníkov, ktorých mal Talút (pmsn) alebo počet ľudí Badr, ktorí sa postavili vašim nepriateľom, udrel by som mečom, až kým by ste sa nepoddali pravde, a úprimne by ste neoľutovali. To by bolo vhodnejšie než náprava trhlín a priateľská cesta. Náš Allah! Rozsúď medzi nami na základe pravdy a Ty si ten najlepší spomedzi sudcov.”[62]

[1] Al-Ihtidžadž: zv. 1, str. 136.

[2] Ma’ani Al-Akhbar : str. 355; Dala’il Al-Imama od At-Tabaria: str. 128; Amali At-Tussi: str. 376; Al-Ihtijaj: zv. 1, str. 149; Bihar Al-Anwar: zv. 43, str. 159.

[3] Yanabi’ Al-Mawada od Al-Qanduziho: zv. 2, str. 56; Dhakha’ir Al-Uqba: str. 39; Amali As-Šejk As-Saduq: str. 467

[4] Súra Al Baqara (Krava) 2:17

[5] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 61; Sunan At-Tirmidi: zv. 5, str. 300; Thuhfat Al-Ahudhi: zv. 10, str. 153

[6] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 62; Yanabi’ Al-Mawadda: zv. 1, str. 245; Asad Al-Ghaba: zv. 5, str. 548

[7] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 63; Yanabi’ Al-Mawadda: zv. 2, str. 152

[8] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 64; Al-Mussanaf od Abdula Razak As-San’aniho: zv. 11, str. 226; Bihar Al-Anwar : zv. 38, str. 308; A’yan Asshia : zv. 1, str. 354; a iní.

[9] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 64; Al-Ghadir: zv. 3, str. 23; Džawahir Al-Matalib Fi Manaqib Al-Imam Ali (pmsn): zv. 1, str. 61

[10] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 64; Al-Ghadir: zv. 3, str. 220; Tarikh Dimashk: zv. 42, str. 39

[11] Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 75; Dhakha’ir Al-Uqba: str. 65

[12] Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 217; nazrite do Al-Mustadraq od Al-Hakima: zv. 3, str. 130; a iné.

[13] Nil Al-Awtar od As-Šukaniho: zv. 6, str. 139; Tarikh Baghdad: zv. 1, str. 333; Tarikh Dimashq: zv. 42, str. 259; Mizan Al-I’tidal: zv. 2, str. 586

[14] Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 59; Dhakha’ir Al-Uqba : str. 68

[15] Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 316; Dhakha’ir Al-Uqba : str. 86

[16] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 69; Manaqib Ibn Chahr Ashub : zv. 1, str. 254; Madžma’ Az-Zawa’id : zv. 9, str. 121; Al-Mu’džam Al-Kabir od At-Tabaraniho: zv. 22, str. 200

[17] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 71; Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 35; Yanabi’ Al-Mawadda : zv. 2, str. 163

[18] Ahmed Bin Abdulláh At-Tabari povedal v Dhakha’ir Al-Uqba po tom, čo spomenul predošlý Hadís: Ak bol tento Hadís správny, dedičstvo by sa nieslo v duchu toho, čo vyrozprával Muad bin Džabal, nech je s ním Allah spokojný, vyrozprávané od neho, že povedal: Ali (pmsn) povedal: “Ó, Allahov Posol, čo po tebe zdedím?” On (pmsnajr) odpovedal: “To, čo po sebe dedia Proroci navzájom, Allahovu knihu a Sunnu (Zákon) Jeho Proroka.” A zhoduje sa to s tým, čo vyrozprával Anas: Že Prorok (pmsnajr) povedal: “Môj strážca a môj dedič splatí moje dlhy a vysporiada moje záväzky, Ali bin Abi Taleb, nech je s ním Allah spokojný.” Akhradžah Ahmad v Al Manaqibe… a Kharadžah Ibn Siradž alebo čo Hussein bin Ali vyrozprával od jeho otca, od jeho starého otca, že povedal: Prorok (pmsnajr) odporučil, aby preň Ali (pmsn) vykonal ghusl, a tak Ali povedal: “Ó, Posol Allahov, obávam sa, že to nebudem schopný uniesť, povedal: Bude ti poskytnutá pomoc, a tak Ali, nech s ním je Allah spokojný, povedal: Pri Allahovi, vždy, keď som chcel otočiť orgán Allahovho Posla (pmsnajr), bol pre mňa otočený.” A tento výklad je podporený tým, čo bolo spomenuté v správnych Hadísoch ohľadom popierania dedičstva a odporúčania, a že im nesľúbil pakt až na to, čo je v knihe Allaha, a čo je v tabuľke, ktorá obsahuje niektoré zo zubov tiav (…) ohľadom toho, čo sa rozhodlo v knihe Ar-Riad An-Nadra v súvislosti s cnosťami mladých, nech je s nimi Allah spokojný. Dhakha’ir Al-Uqba: str. 71

[19] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 77; Yanabi’ Al-Mawadda: zv. 2, str. 170; Džawahir Al-Imam Ali Bin Abi Taleb a.s: zv. 1, str. 193

[20] Musnad Ahmad: zv. 4, str. 281; Dhakha’ir Al-Uqba: str. 76

[21] Manaqib Al Abi Taleb: zv. 2, str. 236

[22] Bišarat Al-Mustafa od At-Tabariho: str. 362; Dhakha’ir Al-Uqba: str. 68; Šawahid At-Tanzil od Al-Hakima: zv. 1, str. 349; a nachádza sa tam Waylak (Beda ti) namiesto Wayhak.

[23] Dhakha’ir Al-Uqba: str. 63; Sahih Ibn Haban: zv. 15, str. 371; Al-Mu’džam Al-Awsat od At-Tabaraniho: zv. 5, str. 287; Al-Mu’džam As-Saghir: zv. 2, str. 22

[24] Al-Istinsar: str. 8; Al-Irshad od Al-Mufída: zv. 2, str. 346; Al-Kafi: zv. 1, str. 533; Manaqib Al Abi Taleb: zv. 1, str. 257

[25] Al-Istinsar: str. 8

[26] Al-Istinsar: str. 8; Taqrib Al-Ma’arif od Al-Halabiho: str. 419

[27] Al-Kafi: zv. 1, str. 534; Al-Istinsar: str. 7

[28] Kamal Ad-Din: str. 281; Muqtadab Al-Athar: str. 10; Al-Istinsar: str. 8

[29] Al-Khisal: str. 476; ‘Uyun Al-Akhbar Ar-Ridha a.s: zv. 2, str. 56; Kamal Ad-Din: str. 269

[30] Muqtadab Al-Athar: str. 11; Bihar Al-Anwar: zv. 36, str. 372; A bolo to spomenuté v Al-Khisal s menším rozdielom: str. 475; A poznámka ‘Uyun Akhbar Ar-Ridha a.s: zv. 2, str. 56

[31] Al-Kafi: zv. 1, str. 294; Bihar Al-Anwar: zv. 25, str. 72

[32] Kamal Ad-Din: str. 253; Ghaybat At-Tussi: str. 173; Bihar Al-Anwar: zv. 52, str. 379; Ilzam An-Nasíb: zv. 1, str. 169

[33] V Al-Kafi: a Pomocník utláčaných a Ustanoviteľ Súdu.

[34] V niektorých kópiach Al-Kafi: Nepotrestám spolu s ním.

[35] V niektorých kópiach Al-Kafi: Vašimi dvomi prameňmi.

[36] V Al-Kafi: Hasán a Hussein.

[37] V Ghaybat Anu’mani: Je tým najlepším spomedzi mučeníkov a pre Mňa tou najvyššou triedou… a úplný dôkaz v jeho blízkosti.

[38] V niektorých kópiach Al-Kafi: A ozdobou predchádzajúcich priateľov Allaha.

[39] V niektorých kópiach Kamal Ad-Din: Dvojník jeho starého otca.

[40] V Al-Kafi: Bola dovolená. A tiež v niektorých kópiach: Bola pripustená. A nachádza sa to v Ghaybat Anu’mani.

[41] V niektorých kópiach Kamal Ad-Din: Iskra Mojej vôle. A v niektorých kópiach Ghaybat Anu’mani: Hľa, vskutku iskra Mojej poslušnosti.

[42] Bolo to spomenuté v Kamal Ad-Din.

[43] V Ghaybat At-Tusi: Potešil som ho s; a v Al-Awalim: Wa amnahanahu (Dám mu).

[44] Jeho synom: م ح م د

[45] Tento výraz bol spomenutý vo vysvetlení Usul Al-Kafi od Al-Mazandaraniho: zv. 7, str. 363.

[46] Toto slovo bolo spomenuté v Ghaybat At-Túsi: str. 146. A tiež v Ghaybat Annu’mani: str. 71

[47] V Al-Hidaya Al-Kubra od Al-Khusaybiho: Bude držiteľom toho najlepšieho z Adama, Vznešenosti Idríssa, tichosti Noeho, tolerancie Abraháma, sily Mojžiša, jasu Ježiša a trpezlivosti Jóba (pmsn).

[48] V Al-Kafi: Arana (čo sa počuvá kvôli kráse); a Ar-Ranna: Krik počas kalamity.

[49] V niektorých kópiach Kamal Ad-Dín: Reťazí.

[50] Ikmal Ad-Din: str. 308; Uyun Al-Akhbar Ar-Ridha a.s: zv. 2, str. 48; Al-Kafi: zv. 1, str. 527; Al-Ikhtisas od Al-Mufid: str. 211; Al-Ihtijaj: zv. 1, str. 84; Ghaybat At-Tusi: str. 145; Ghaybat Anu’mani: str. 71; Manaqib Al Abi Taleb: zv. 1, str. 255

[51] ’Uyun Akhbar Ar-Ridha: zv. 2, str. 50; Kamal Ad-Din: str. 311; Al-Kafi: zv. 1, str. 529

[52] Bihar Al-Anwar: zv. 36, str. 200

[53] Ibn Abi Hadid povedal vo Vysvetlení An-Nahdž: “A tretím z ľudí je Uthman Ibn Affan Bin Abi Al-‘As Bin Umaya Bin Abd Šams Bin Abd Manaf, jeho prezývka je Abu Amro a jeho matka Arwa Bint Kariz Bin Rabi’a Bin Habib Bin Abd Šams. Ľudia mu prisahali vernosť po tom, čo sa odohrala Porada/Konzultácia a po tom, čo bola preň záležitosť usporiadaná…

وصحت فيه فراسة عمر، فانه اوطأ بني امية رقاب الناس، وولاهم الولايات واقطعهم ا

a počas jeho dní bola Afrika otvorená, a tak vzal všetky Khums a dal ich Marwanovi, a tak Abdu-Rahman Bin Hanbal Al-Džamahi povedal… A Marwanovi si dal pätinu krajiny… فهيهات سعيك ممن سعى!!)

– Vysvetlenie Nahdž Al-Balaghy: zv. 1, str. 198

[54] Nazrite do knihy Al-Ghadír od Šejka Al-Aminiho, zv. 8, str. 292; vysvetlenie Nahdž Al-Balaghy od Ibn Abi Hadida Al-Mu’tazaliho, zv. 3, str. 54; a iných

[55] Nahdž Al-Balagha: zv. 2, str. 17

[56] Nazrite do Tardžamat Malek Bin Nuwayra in Al-‘iSaba: zv. 5, str. 560; Wafayat Al-‘a’yan od Ibn Khalkan: zv. 6, str. 14; Ma’alim Al-Madrasatayn: zv. 2, str. 82

[57] Poznámka prekladu – kniha bola preložená z Arabčiny do Angličtiny a z Angličtiny do Slovenčiny, a preto ak sa nájde sekcia, ktorá na prvý pohľad nedáva zmysel, chyba je na strane prekladu a nie v pôvodnom texte

[58] Nahdž Al-Balagha: zv. 1, str. 36

[59] Al-Khisal: str. 476 ; ‘Uyun Akhbar Ar-Ridha a.s : zv. 2, str. 56 ; Kamal Ad-Din: str. 269

[60] Saad As-Sa’ud od Ibn Tausa: str. 34; Bihar Al-Anwar: zv. 52, str. 384: Ilzam An-Nasib: zv. 2, str. 259

[61] Ma’ani Al-Akhbar: str. 355; Dala’il Al-Imama od At-Tabariho: str. 128; Amali At-Tusi: str. 376; Al-Ihtidžadž: zv. 1, str. 149

[62] Al-Kafi: zv. 8, str. 32

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s