Korán a Sunna? Naozaj?

Korán Sunna AhlulBayt

Založené na paralelnej tradícii (mutawatir), na ktorej sa zhodujú všetci muslimovia:

Po poslednej púti sa Allahov Posol (pmsnajr) postavil, aby predniesol reč pri jazierku známom ako Khum (Ghadír Khum), ktoré sa nachádza medzi Mekkou a Medínou. Chválil Allaha, pripomenul Ho a povedal: “Ó, ľudia! Hľa! Zdá sa, že sa blíži čas, keď budem povolaný (Allahom) a ja na to volanie odpoviem. Hľa! Nechávam vám dve cenné veci. Prvou z nich je Kniha Allaha, v ktorej je svetlo a vedenie… Druhou vecou je môj Ahlul-Bayt. V mene Allaha vám pripomínam môj Ahlul-Bayt. V mene Allaha vám pripomínam môj Ahlul-Bayt. V mene Allaha vám pripomínam môj Ahlul-Bayt (trikrát).”

 قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال: أما بعد ، ألا أيها الناس ، فإنما أنا بشر ، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين ، أولهما: كتاب الله ، فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به ، فحث على كتاب الله ورغب فيه ، ثم قال: وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي

Sunitské referencie:

 • Sahih Muslim, Kapitola o cnostiach spoločníkov, sekcia o cnostiach Alího, vydané v roku 1980 v Saudskej Arábii, arabská verzia, zv. 4, str. 1873, tradícia č. 36 (ďaľšie referencie viď nižšie)

Nielen že boli Ahlul-Bayt postavení vedľa Koránu, ale Prorok (pmsnajr) to spomenul trikrát;

Napriek tomu, že autor Sahíh Muslim a mnohí iní muslimskí tradicionalisti vyššie uvedenú tradíciu zaradili do svojich kníh, mnohí muslimovia o nej nevedia alebo ju popierajú. Ich protiargument je, že najspoľahlivejšou tradíciou je v tomto ohľade tradícia, ktorú spomenul al-Hakim v jeho al-Mustadrak, na základe autority Abu Huraira, pripisujúc hadís Prorokovi (pmsnajr): “Nechávam medzi vami dve veci, ktoré ak budete nasledovať alebo sa podľa nich budete riadiť, nezídete po mne zo správnej cesty: Božia Kniha a moja Sunna (tradície).”

Bezpochýb všetci muslimovia nasledujú Sunnu. Otázkou je, ktorá sunna je autentická, a ktorá bola neskôr vymyslená a lživo pripísaná Prorokovi (pmsnajr).

Táto tradícia od Abu Huraira, v ktorej sa hovorí “Korán a Sunna” nie je zaznamenaná v žiadnej zo šiestich autentických sunitských kníh tradícií (Sihah Sittah).

A nielen to. Al-Bukhari, Al-Nisa’i a Al-Dhahabi a mnohí iní ohodnotili túto tradíciu (Korán a Sunna) ako nedostatočnú kvôli jej slabému Isnad (reťazcu). Je dobré si všimnúť, že aj keď Al-Hakimov Al-Mustadrak je dôležitou sunitskou knihou tradícií, jej rank je nižší než top šesť sunitských zbierok tradícií.

Al-Tirmidhi oznámil, že verziu tradície “Korán a Ahlul-Bayt” je možné vystopovať k viac než tridsiatim spoločníkom Proroka (pmsnajr). Ibn Hadžar al-Haythami napísal, že vie o viac než 20 spoločníkoch Proroka (pmsnajr), ktorí boli toho svedkom. Zatiaľ čo verzia tradície “Korán a Sunna” má iba jeden zdroj!

Verzia “Korán a Ahlul-Bayt” je teda oveľa spoľahlivejšia. Naviac, Al-Hakim spomenul vo svojej knihe Al-Mustadrak aj verziu hadísu “Korán a Ahlul-Bayt” prostredníctvom niekoľkých reťazcov autorít a potvrdil, že ide o autentickú tradíciu podľa kritérií Al-Bukháriho a Muslima.

Všetci muslimovia bez ohľadu na svoje presvedčenie tvrdia, že nasledujú Prorokovu (pmsnajr) Sunna. Rozdielnosti medzi muslimami vzišli z toho, že tieto tradície boli vyrozprávané rôznymi ľuďmi. Tieto tradície slúžia na vysvetlovanie Svätého Koránu, na autenticite ktorého sa muslimovia zhodujú.

A tak rozdielnosť vo vyrozprávaných tradíciach mala za následok vytvorenie rôznych verzií Sunny. Islám sa následne rozdeľoval a štiepil, až sa dostal do súčasnej podoby, kedy obsahuje až 74 odnoží.

Ktorá odnož je teda tá správna? Odpoveď na túto otázku nám môže priblížiť nasledujúca tradícia:

Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Nechávam medzi vami dve vzácne a závažné Symboly, ktorých ak sa budete držať, po mne nezídete zo správnej cesty. Sú to Kniha Allaha a moje potomstvo, to je môj Ahlul-Bayt. Milosrdný ma informoval, že Títo dvaja sa nerozdelia, až kým neprídu k Jazierku (Raja).”

Sunitské referencie:

 1. Sahih al-Tirmidhi, zv. 5, str. 662-663,328, správa viac než 30 spoločníkov s referenciami k niekoľkým reťazcom rozprávačov.
 2. al-Mustadrak, od al-Hakima, zv. 3, str. 109,110,148,533, tradícia je autentická (Sahih) na základe kritérií dvoch Šejkov (al-Bukhari a Muslim).
 3. Sunan, od Daaramiho, zv. 2, str. 432
 4. Musnad, od Ahmada Ibn Hanbala, zv. 3, str. 14,17,26,59, zv. 4, str. 366,370-372, zv. 5, str. 182,189,350,366,419
 5. Fadha’il al-Sahaba, od Ahmada Ibn Hanbala, zv. 2, str. 585, Tradícia #990
 6. al-Khasa’is, od al-Nisa’iho, str. 21,30
 7. al-Sawa’iq al-Muhriqah, od Ibn Hadžar Haythamiho, k. 11, s. 1, str. 230
 8. al-Kabir, od al-Tabaraniho, zv. 3, str. 62-63,137
 9. Kanz al-Ummal, od al-Muttaqi al-Hindiho, k al-Iti’sam bi Habl Allah, zv. 1, str. 44.
 10. Tafsir Ibn Kathir (kompletná verzia), zv. 4, str. 113, pod komentárom k veršu 42:23 Svätého Koránu
 11. al-Tabaqat al-Kubra, od Ibn Sa’d, zv. 2, str. 194, vydal Dar Isadder, Lebanon. 12. al-Džami’ al-Saghir, od al-Suyutiho, zv. 1, str. 353, a tiež v zv. 2
13. Madžma’ al-Zawa’id, al-Haythami, zv. 9, str. 163
14. al-Fateh al-Kabir, al-Binhani, zv. 1, str. 451
 12. Usdul Ghabah fi Ma’rifat al-Sahaba, Ibn al-Athir, zv. 2, str. 12 16. Džami’ al-Usul, Ibn al-Athir, zv. 1, str. 187
17. Dejiny Ibn Asakira, zv. 5, str. 436
18. al-Tadž al-Džami’ Lil Usul, zv. 3, str. 308
 13. al-Durr al-Manthúr, al-Hafidh al-Suyuti, zv. 2, str. 60
20. Yanabi al-Mawaddah, al-Qundoozi al-Hanafi, str. 38,183 21. Abaqat al-Anwar, zv. 1, str. 16
…

…a mnohé ďaľšie…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s