Teľa (1/20)

Výmena

Ľudia Allahovho Posla (pmsnajr), jeho klan, ľudia jeho mesta a židovskí a kresťanskí učenci v neho neuverili. Neuverili v neho ani starší a lídri ľudí, avšak cudzinci, ľudia dobrého a požehnaného mesta Yathrib, v neho uverili a prijali ho. Uverili v neho aj chudobní, zbedačení a mladí. A tak Allah vymenil náboženských učencov, lídrov ľudí a niektorých z tých, ktorí tvrdili, že čakajú na vyslanie Muhammada (pmsnajr), za iných, ktorí sú vyvolení spoločníci Muhammada (pmsnajr), ktorých ešte pred ním umiestnil do Raja, a väčšina z nich bola zabitá ešte počas jeho života (života Muhammada (pmsnajr)) ako muhtasibín mučeníci, Všemohúci povedal: {A medzi veriacimi sú muži, ktorí verne dodržiavajú zmluvu, ktorú s Bohom uzavreli; a sú medzi nimi niektorí, ktorých osud sa už naplnil, a iní, ktorí ešte čakajú a nezmenili sa zmenou žiadnou} {Súra Al-Ahzáb (Spojenci) 33:23} 

Všemohúci povedal: {Muhammad je posol Boží; a tí, ktorí sú s ním, strašní sú proti neveriacim, avšak láskaví medzi sebou. A vidíš ich pri modlitbe sa skláňať a padať na tváre v úsilí po priazni a zaľúbení Božom. A známky ich sú na tvárach ich následkom modlenia. A takto boli vyzobrazení v Tóre, zatiaľ čo podobenstvo ich v Evanjeliu znie: sú ako sadba, ktorej výhonkom Boh dáva vyrásť a posiluje ich, až stanú sa pevnými a držia sa spriama na steblách svojich, k radosti tomu, kto ju zasial, aby tým Boh rozhneval neveriacich. A Boh prisľúbil tým z nich, ktorí uverili a zbožné skutky konali, odpustenie a odmenu nesmiernu} {Súra Al-Fath (Úspech) 48:29}

Táto veľká skupina zmenila históriu a zabielila tvár ľudstva, Džáfar Bin Abi Talib, Abu Didžana Al-Ansari, Handhala Ghasil Al-Mala’ika, Zayd Bin Haritha, Abdulláh Bin Ruwaha, Al-Miqdad, Ammar, Džundub Bin Džunada, Salman Al-Muhammadi perzského pôvodu a mnohí iní, ktorých mená história možno nespomenula medzi tými, ktorí bojovali proti korupcii a korupčníkom, a ktorí netúžili po vysokom postavení na Zemi. Známi v nebesách, no neznámi na Zemi. A tak ich je dobré postavenie a dobrý návrat a nech ich Allah odmení kvôli islámu a muslimom tou najlepšou odmenou za ich podporu Allahovho náboženstva na Jeho Zemi a ich podporu pána Prorokov a pána Strážcov, Muhammada a Alího, mie a požehnania môjho Pána nech sú s nimi a ich rodinami.

A podobné tomu je to, čo sa stalo tým, ktorí predchádzali Muhammadovi (pmsnajr) spomedzi Prorokov (pmsnajr), ako sme čítali pred tým, keď židovskí učenci nechceli uveriť v Ježiša (pmsn) a ľudia jeho mesta, An-Nasira, v ktorom vyrástol, v neho neuverili, v Evanjeliách sa spomína: [1  Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny. Učeníci ho nasledovali.   2  Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s prekvapením pýtali: Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami!   3  Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry medzi nami? I pohoršovali sa na ňom.   4  Nato im Ježiš povedal: Proroka si uctia všade, len nie vo svojej domovine, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome.   5  Nemohol tam vykonať nijaký zázrak, ibaže na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich.  6  6a A čudoval sa ich neviere. 6b Potom chodil po okolitých dedinách a vyučoval.] [Evanjelium podľa Marka, kapitola 6]

A vo vyrozprávaniach sa spomína, že niektorí zo šítov neuveria v Al-Mahdího (pmsn) tak, ako suniti neuverili v jeho otcov (pmsn). Toto je Sunna (ustanovený spôsob) Allaha a v Allahových spôsoboch nenájdete zmeny. Presnejšie, niektorí z nepracujúcich učencov, o ktorých si ignoranti myslia, že sú k nemu (pmsn) blízko, v neho neuveria, Imám As-Sádiq (pmsn) povedal: “Podobne je na tom Qaim (pmsn). Dĺžka jeho okultácie sa natiahne, aby bola pravda jasná, a aby sa viera očistila od nečistôt odpadlíctvom každého spomedzi šítov so zlou povahou, o ktorých je odôvodnená obava, že sa stanú pokrytcami, keď sa im dostane dedičstva a moci a obrovské bezpečie počas vlády Qaima (pmsn)… A on (pmsn) povedal: “To všetko, aby sa odklad, ktorý Allah dal svojmu nepriateľovi, Iblísovi (nhAp), naplnil لتتم النظرة التي اوجبها الله لعدوه ابليس až do konca ustanoveného obdobia a oprávnil tak slovo proti neveriacim a príchod sľubu, ktorý Allah objasnil v Jeho kníhe výrokom: {Boh prisľúbil tým vás, ktorí uverili a zbožné skutky konali, že z nich učiní nástupcov na zemi, tak ako už učinil nástupcov tých, ktorí boli pred nimi.} {Súra An-Núr (Svetlo) 55:24}, a keď z islámu nezostane nič iné než jeho meno a z Korán jeho písmo, a keď držiteľ záležitosti bude absentovať z dôvodu objasneného, teda kvôli zvedeným srdciam, až kým sa ten najbližší k nemu nestane jeho najväčším nepriateľom, až potom ho Allah podporí vojskami, ktoré ste nevideli a skrze jeho ruky sa nábožehstvo Jeho Proroka (pmsnajr) prejaví v celom regióne, aj keď tým, ktorí s Allahom spájajú iných, sa to nepáči.[1]

[1] Kamal Ad-Din: str. 356; Ghaybat At-Tusi: str. 172; Bihar Al-Anwar: zv. 51, str. 222.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s