Teľa (1/19)

Migrácia k Allahovi

Keď Mekkánci a Kuraišovci pokračovali v ubližovaní Poslovi (pmsnajr), bol donútený emigrovať a najskôr emigroval do Taifu, do Thaqífu, o ktorom dúfal, že v neho uveria a podporia ho, ale sklamali ho a jeho volanie neprijali, presnejšie, ublížili mu, a tak začal oplakávať svojich ľudí, ktorých volal k tomu, čo im daruje život, a oni chceli jeho zatratenie a jeho deštrukciu. A tak zdvihol svoju hlavu k nebesám a vyslovil slová, ktoré sú naplnené bolesťou: “Ó, Allah, obraciam sa k Tebe kvôli slabosti mojej sily, mojej obmedzenej moci a kvôli náprave pohŕdania a ponižovania od ľudí. K Tebe, Najmilostivejšiemu z milostivých, si Pánom utláčaných a si môj Pán. Pod koho starostlivosťou ma to ponechávaš? Nepriateľom, aby ma utláčali? Alebo priateľom, ktorým si dal kontrolu nad mojimi záležitosťami? Ak voči mne neprechovávaš hnev, budem navždy spokojný. Avšak Tvoje požehnanie je pre mňa nesmierne dôležité a hľadám útočište v nádhere Tvojho Svetla, ktoré žiari ponad nebesá a zem, Tvoj hnev na mňa nepadne, ani Tvoje pohoršenie na mňa nezostúpi. Tebe patrí modlitba, až kým nebudeš spokojný a niet sily ani moci než skrze Teba.[1]

Po tomto období chcel Allah pre Posla (pmsnajr) pripraviť skupinu spomedzi Aws a Khazradž, aby ho vzali do Yathribu, mesta, ktoré bolo založené, aby očakávalo jeho príchod, mesta židov, ktorí očakávajú jeho objavenie sa a povstanie. Židia toto mesto založili, aby v ňom čakali na pečať Prorokov (pmsnajr), o ktorom im ich Proroci odovzdali dobré správy, a aby ho podporili, ako tvrdili, a preto emigrovali z Levantu na Arabský poloostrov, aby hľadali zasľúbené miesto, ktoré podľa opisu malo byť medzi horami Uhud a Ir. Konečne ho našli a usadili sa v ňom, a založili mesto Yathrib. Keď k nim prišiel Jemenský kráľ, nasledovala ho jeho armáda, a tak sa ich opýtal na dôvod ich migrácie. Povedali mu, že očakávajú Proroka (pmsnajr), ktorý bude vyslaný, a ktorý sa usadí na tomto mieste, a tak nechal časť svojej rodiny v Yathribe, aby podporila Proroka (pmsnajr), keď bude vyslaný, a toto sú Awsi a Khazraji. Vždy, keď mali židia potyčku s Awsmi a Khazrajmi, hrozili im Ummi Prorokom (pmsnajr), ktorý bude vyslaný. A ako tvrdili, čakajú naň a budú jeho nasledovníci, jeho podporovatelia a jeho apoštoli.

Všemohúci povedal {A keď sa im teraz dostalo od Boha Písma, ktoré potvrdzuje pravdivosť zjavení, ktoré už mali a pritom pred tým prosili o rozhodnutie proti neveriacim – keď k nim teda prišlo to, o čom už boli informovaní, sami v to neuverili. Kiež prekliatie Božie padne na neveriacich!} {Súra Al Baqara (Krava) 2:89}

Po dlhom období utrpenia v Mekke sa muslimovia odsťahovali do Al-Medíny a Prorok (pmsnajr) ich nasledoval, nesúc si so sebou bolestivý a zlý obraz o ľuďoch Mekky, jeho ľuďoch, ktorí v neho neuverili a ublížili mu a ľuďoch, ktorí uverili spolu s ním, a nakoniec ho vzali preč z tohoto prostredia strachu a očakávania a vydali sa do Al-Medíny. Mali to byť práve židia, ktorí ho mali prijať ako prví a uvítať jeho požehnaný príchod do ich mesta, ktoré založili, aby ho uvítalo, a mali byť prví, ktorí v neho uveria a podporia ho, ale sklamali ho a ich učenci v neho neuverili a snažili sa nebrať ohľad na ľudí, a podnietiť v nich nevieru v neho a jeho proroctvo. A tak poznanie, ktoré bolo s nimi, im nebolo na úžitok, presnejšie, stalo sa pre nich príčinou ich arogancie voči Prorokovi (pmsnajr) a Allah použil v Koráne príbeh Bol’oma Bin Ba’ura’ ako ponaučenie pre nich,[2] aby sa zastavili a vrátili sa späť k svojim zmyslom, a učinili pokánie pred svojim Pánom, ale boli tvrdohlavejší a arogantnejší než mršina, keď na ňu zaprší, stúpne jej zápach a plesnivosť.

A ak sa pozrieme na stav, v akom boli židia, zistíme, že nás prekvapili tri veci:

Prvou je, že Prorok (pmsnajr) nie je Izraelit. A keď sa postavili proti Talútovi (pmsn), lebo nebol potomok Jozefa (pmsn), domu kráľovstva, ani potomok Léviho, domu proroctva,[3] aj keď Talút (pmsn) je potomok Benjamína, Jozefovho brata, znamená to: je to Izraelit, ich opozícia voči Prorokovi (pmsnajr) nebola vecou neočakávanou, Všemohúci povedal {Náboženstvom jediným u Boha jest veru islám. Tí, ktorým dané bolo Písmo, sa dostali do sporu len vtedy, keď prišlo k nim vedenie, následkom vzájomnej závisti a nepriateľstva. A kto neverí v znamenia Božie, zistí, že Boh veru je rýchly v účtovaní.} {Súra Ál ‘Imrán (Rod Imránov) 3:19} 

Čo sa týka druhej záležitosti: Niektoré z presvedčení a jurisprudenčných ustanovení, ktoré priniesol Allahov Posol (pmsnajr), sa líšili od ich skorumpovaných presvedční a jurisprudenčných ustanovení, o ktorých tvrdili, že je to Mojžišova (pmsn) Šari’a, aj keď ich učenci z nej mnoho pokrivili dokonca ešte pred vyslaním Ježiša (pmsn).

Potretie: Allahov Posol (pmsnajr) vezme učencom Bani Izrael ich status a ich falošné náboženské vodcovstvo, a tiež jeho spravodlivosť v rozdeľovaní peňazí odstráni príznačnosť, ktorej si užívali. A tak keď ho budú nasledovať, nebudú môcť mať monopol nad peniazmi charít. Bolo to spomenuté vo vysvetlení verša {Chcete prikazovať ľuďom zbožné skutky, zatiaľ čo vy sami na ne zabúdate, aj keď Písmo recitujete? A či tomu neporozumiete?} {Súra Al Baqara (Krava) 2:44}

Od Imáma Al-Askariho (pmsn): “A boli to predstavení židov a ich učenci, ktorí vzali z bohatstva charít a donácií na dobré účely, a hostili sa z toho, a nenechali, aby sa z toho dostalo k tým, ktorí si zaslúžia. Potom sa rozhodli prísť za Allahovým Poslom (pmsnajr) a povedali niektorým z ich ľudí: ‘Tento Muhammad (pmsnajr) prekračuje mieru a hlási sa k tomu, čo nie je jeho…” 

Potom Imám Al-Askari (pmsn) povedal: “Allahov Posol (pmsnajr) odpovedal: ‘Ó, skupina židov! Títo vaši predstavení sú neveriaci, ktorí vám bránia dostať sa k vášmu majetku a redukujú tak podiel vašich práv, a sú k vám nespravodliví v súvislosti s distribúciou zvyšku majetku, tomu uberú a druhému pridajú.’ Predstavení židov povedali: ‘Predlož nám tvoje dôkazy, dôkazy tvojho Proroctva a Dôverníctva Alího (pmsn). Tvoje tvrdenia sú lživé a chceš, aby naši ľudia vzplanuli vzburou proti nám?’ Allahov Posol (pmsnajr) povedal: ‘Nie, ale Všemohúci Allah dal Svojmu Prorokovi povolenie, aby sa hlásil k majetku týchto zraniteľných ľudí. Majetok, ktorý ste vy uzurpovali.’”[4]

A výsledok bol láska pre Ego a učencov Bani Izrael sa chopila náladovosť, a arogancia im zabránila nasledovať Ummi Proroka (pmsnajr). A neuverili v neho, iba ak málo z nich. A tak tí, ktorí čakali, v čakaní opäť zlyhali, ako zlyhali počas čakania na Ježiša (pmsn) a Mojžiša (pmsn) pred ním.

A pravda, na ktorú je potrebné sa pozrieť, je: že títo židia, ktorí zlyhali v očakávaní Proroka Muhammada (pmsnajr) sú synovia tých, ktorí emigrovali na ceste Allaha a založili mesto Yathrib za účelom očakávania pečate Prorokov (pmsnajr). Všemohúci povedal: {Po nich však nasledovali nástupci, ktorí modlitbu opustili a iba vášne svoje sledovali, a tí sa stretnú s bludom} {Súra Marjam (Mária) 19:59}

Čo sa týka kresťanov, tí zveličovali v súvislosti s Ježišom (pmsn) a zdeformovali jeho biografiu a učenie alebo to, čo sa nazýva Evanjeliá Nového zákona, a niekedy zle pochopili jeho (pmsn) slová, a Proroci (pmsn) niekedy rozprávajú prostredníctvom symbolov, príkladov a múdrostí, aby tak priblížili ľuďom niektoré fakty a pravdy. Vravím: Zhrnutie spojenia všetkých týchto vecí je, že ľudia v rámci toho nachádzajú spôsoby, ako sa dostať preč zo stredného prúdu priamej cesty a prehlásiť Ježiša (pmsn) za boha, potom neuveriť v Proroctvo Muhammada (pmsnajr) a Strážcovstvo Alího (pmsn), aj keď niektorí z nich v Proroka (pmsnajr) verili, ako bolo spomenuté, že prvá delegácia, ktorá uverila v Proroka (pmsnajr), bola delegácia kresťanov z Abyssínie a v Tóre a v štyroch Evanjeliách, ktoré dnes existujú, a ktoré sú akceptované kresťanmi, sa nachádza niekoľko znamení príchodu Proroka Muhammada (pmsnajr) a Alího (pmsn), a mnoho znamení o príchode Al-Mahdího (pmsn) z jeho potomkov.

Čo sa týka Evanjelia podľa Barnabáša, je v ňom Ježišov (pmsn) výrok, že prišiel odovzdať dobré správy o Muhammadovi (pmsnajr) a ďaľšom mužovi, ktorý bol symbolizovaný vyvoleným alebo jedným z vyvolených, a ktorý ukáže náboženstvo Muhammada (pmsnajr), a tiež povedal, že prišiel, aby vydlaždil cestu pre Muhammada (pmsnajr) a pre jeho Zákon (Šari’a), ktorý bude v čase Ježišovho (pmsn) návratu Zákonom všetkých ľudí na Zemi.

Všmohúci povedal: {On je ten, ktorý vyslal posla Svojho so správnym vedením a náboženstvom pravdivým, aby zvíťazil nad všetkými náboženstvami inými, i keď sa to nepáči modloslužobníkom} {Súra At-Tauba (Pokánie) 9:33}, {A On je ten, ktorý vyslal posla Svojho so správnym vedením a s náboženstvom pravdivým, aby mu dal zvíťaziť nad každým iným náboženstvom. A Boh je svedkom dostačujúcim!} {Súra Al Fath (Úspech) 48:28}, {Radi by sfúkli svetlo Božie ústami svojími, avšak Boh učiní svetlo Svoje dokonalým, i keď sa to protiví neveriacim. A On je ten, ktorý zoslal posla Svojho so správnym vedením i s náboženstvom pravdivým, aby zvíťazilo nad všetkými náboženstvami, aj keď sa to protiví modloslužobníkom} {Súra Al-Saf (Zovretý šík) 61:8-9}

A dôvod za Ježišovou (pmsn) existenciou až do dnešných čias je iba podpora náboženstva Allaha, keď zostúpi v čase objavenia sa Imáma Al-Mahdího (pmsn) a modlí sa za ním, a keď sa jeho tolerantné hanafi islamské Právo (Šari’a) vráti späť, ako vyrozprávali obe skupiny od vlasntíka Šari’ie (pmsnajr).

[1] Manaqib Ibn Chahr Ašub: zv. 1, str. 61 ; a od neho: Bihar Al-Anwar: zv. 19, str. 22; Madžma’ Az-Zawa’id od Al-Haythamiho: zv. 6, str. 35.

[2] Poukazuje na výrok Allaha Všemohúceho o učencoch Bani Izrael. Bul’om Bin Ba’ura, ktorý sa spomína v Súre Al-A’raf {Vyrozprávaj im zvesť o tom, ktorému sme znamenia Svoje dali a ktorý sa potom od nich odvrátil. A satan ho učinil nasledovníkom svojim a stal sa tak jedným zo zblúdilých. Keby sme boli chceli, boli by sme ho pozdvihli znamením našim, avšak on prikláňal sa k zemi a šiel za svojimi vášňami a podobal sa psovi: keď priblížiš sa k nemu, vyplazuje jazyk, a keď necháš ho na pokoji, tiež vyplazuje jazyk. A podobne je to s ľuďmi, ktorí znamenia Naše za lož prehlasujú. Vyrozprávaj im teda tieto príbehy, snáď o tom budú premýšľať.} {Súra Al-A’raf (Rozpoznanie) 7:175,176}

[3] Šejk Kulaini vyrozprával: Od Abi Bassíra, od Abi Džáfara (pmsn), vo výroku Všemohúceho Allaha {A riekol im prorok ich: “Boh vám posiela Saula (Talút) ako kráľa.” Vraveli: “Ako by nám tento mohol vládnuť, keď my máme väčší nárok na vládu než on} {Súra Al Baqara (Krava) 2:247}, povedal: „Nepatril do kmeňa proroctva ani do kmeňa Kráľovstva…“ Al-Kafi, zv. 8, str. 316

[4] Tafsír Al-Imam Al-Askari: str. 235, Bihar Al-Anwar: zv. 9, str. 309

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s